TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yehezkiel 16:37-42

16:37 <06172> Ktwre <03605> lk <0853> ta <07200> warw <0413> Mhla <06172> Ktwre <01540> ytylgw <05439> bybom <05921> Kyle <0853> Mta <06908> ytubqw <08130> tanv <0834> rsa <03605> lk <05921> le <0157> tbha <0834> rsa <03605> lk <0853> taw <05921> Mhyle <06149> tbre <0834> rsa <0157> Kybham <03605> lk <0853> ta <06908> Ubqm <02005> ynnh <03651> Nkl(16:37)

16:37 dia <1223> touto <3778> idou <2400> egw <1473> epi <1909> se <4771> sunagw <4863> pantav <3956> touv <3588> erastav sou <4771> en <1722> oiv <3739> epemighv en <1722> autoiv <846> kai <2532> pantav <3956> ouv <3739> hgaphsav <25> sun <4862> pasin <3956> oiv <3739> emiseiv <3404> kai <2532> sunaxw <4863> autouv <846> epi <1909> se <4771> kukloyen <2943> kai <2532> apokaluqw <601> tav <3588> kakiav <2549> sou <4771> prov <4314> autouv <846> kai <2532> oqontai <3708> pasan <3956> thn <3588> aiscunhn <152> sou <4771>

16:38 <07068> hanqw <02534> hmx <01818> Md <05414> Kyttnw <01818> Md <08210> tkpsw <05003> twpan <04941> yjpsm <08199> Kytjpsw(16:38)

16:38 kai <2532> ekdikhsw <1556> se <4771> ekdikhsei <1557> moicalidov <3428> kai <2532> ekceoushv <1632> aima <129> kai <2532> yhsw <5087> se <4771> en <1722> aimati <129> yumou <2372> kai <2532> zhlou <2205>

16:39 <06181> hyrew <05903> Mrye <03240> Kwxynhw <08597> Ktrapt <03627> ylk <03947> wxqlw <0899> Kydgb <0853> Ktwa <06584> wjysphw <07413> Kytmr <05422> wutnw <01354> Kbg <02040> worhw <03027> Mdyb <0853> Ktwa <05414> yttnw(16:39)

16:39 kai <2532> paradwsw <3860> se <4771> eiv <1519> ceirav <5495> autwn <846> kai <2532> kataskaqousin <2679> to <3588> porneion sou <4771> kai <2532> kayelousin <2507> thn <3588> basin <939> sou <4771> kai <2532> ekdusousin <1562> se <4771> ton <3588> imatismon <2441> sou <4771> kai <2532> lhmqontai <2983> ta <3588> skeuh <4632> thv <3588> kauchsewv <2746> sou <4771> kai <2532> afhsousin se <4771> gumnhn <1131> kai <2532> aschmonousan <807>

16:40 <02719> Mtwbrxb <01333> Kwqtbw <068> Nbab <0853> Ktwa <07275> wmgrw <06951> lhq <05921> Kyle <05927> wlehw(16:40)

16:40 kai <2532> axousin <71> epi <1909> se <4771> oclouv <3793> kai <2532> liyobolhsousin <3036> se <4771> en <1722> liyoiv <3037> kai <2532> katasfaxousin se <4771> en <1722> toiv <3588> xifesin autwn <846>

16:41 <05750> dwe <05414> yntt <03808> al <0868> Nnta <01571> Mgw <02181> hnwzm <07673> Kytbshw <07227> twbr <0802> Mysn <05869> ynyel <08201> Myjps <0> Kb <06213> wvew <0784> sab <01004> Kytb <08313> wprvw(16:41)

16:41 kai <2532> emprhsousin touv <3588> oikouv <3624> sou <4771> puri <4442> kai <2532> poihsousin <4160> en <1722> soi <4771> ekdikhseiv <1557> enwpion <1799> gunaikwn <1135> pollwn <4183> kai <2532> apostreqw <654> se <4771> ek <1537> thv <3588> porneiav <4202> sou <4771> kai <2532> misywmata <3410> ou <3364> mh <3165> dwv <1325> ouketi <3765>

16:42 <05750> dwe <03707> oeka <03808> alw <08252> ytjqsw <04480> Kmm <07068> ytanq <05493> hrow <0> Kb <02534> ytmx <05117> ytxnhw(16:42)

16:42 kai <2532> epafhsw ton <3588> yumon <2372> mou <1473> epi <1909> se <4771> kai <2532> exaryhsetai <1808> o <3588> zhlov <2205> mou <1473> ek <1537> sou <4771> kai <2532> anapausomai <373> kai <2532> ou <3364> mh <3165> merimnhsw <3309> ouketi <3765>TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.10 detik
dipersembahkan oleh YLSA