TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yakobus 2:21-25

2:21 abraam <11> o <3588> pathr <3962> hmwn <2257> ouk <3756> ex <1537> ergwn <2041> edikaiwyh <1344> (5681) anenegkav <399> (5660) isaak <2464> ton <3588> uion <5207> autou <846> epi <1909> to <3588> yusiasthrion <2379>

2:22 blepeiv <991> (5719) oti <3754> h <3588> pistiv <4102> sunhrgei <4903> (5707) toiv <3588> ergoiv <2041> autou <846> kai <2532> ek <1537> twn <3588> ergwn <2041> h <3588> pistiv <4102> eteleiwyh <5048> (5681)

2:23 kai <2532> eplhrwyh <4137> (5681) h <3588> grafh <1124> h <3588> legousa <3004> (5723) episteusen <4100> (5656) de <1161> abraam <11> tw <3588> yew <2316> kai <2532> elogisyh <3049> (5681) autw <846> eiv <1519> dikaiosunhn <1343> kai <2532> filov <5384> yeou <2316> eklhyh <2564> (5681)

2:24 orate <3708> (5719) <3708> (5720) oti <3754> ex <1537> ergwn <2041> dikaioutai <1344> (5743) anyrwpov <444> kai <2532> ouk <3756> ek <1537> pistewv <4102> monon <3441> <3440>

2:25 omoiwv <3668> de <1161> kai <2532> raab <4460> h <3588> pornh <4204> ouk <3756> ex <1537> ergwn <2041> edikaiwyh <1344> (5681) upodexamenh <5264> (5666) touv <3588> aggelouv <32> kai <2532> etera <2087> odw <3598> ekbalousa <1544> (5631)

Yakobus 3:18--4:1

3:18 karpov <2590> de <1161> dikaiosunhv <1343> en <1722> eirhnh <1515> speiretai <4687> (5743) toiv <3588> poiousin <4160> (5723) eirhnhn <1515>

4:1 poyen <4159> polemoi <4171> kai <2532> poyen <4159> macai <3163> en <1722> umin <5213> ouk <3756> enteuyen <1782> ek <1537> twn <3588> hdonwn <2237> umwn <5216> twn <3588> strateuomenwn <4754> (5734) en <1722> toiv <3588> melesin <3196> umwn <5216>TIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA