TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Wahyu 2:20-23

2:20 alla <235> ecw <2192> (5719) kata <2596> sou <4675> oti <3754> afeiv <863> (5719) thn <3588> gunaika <1135> iezabel <2403> h <3588> legousa <3004> (5723) eauthn <1438> profhtin <4398> kai <2532> didaskei <1321> (5719) kai <2532> plana <4105> (5719) touv <3588> emouv <1700> doulouv <1401> porneusai <4203> (5658) kai <2532> fagein <2068> (5629) eidwloyuta <1494>

2:21 kai <2532> edwka <1325> (5656) auth <846> cronon <5550> ina <2443> metanohsh <3340> (5661) kai <2532> ou <3756> yelei <2309> (5719) metanohsai <3340> (5658) ek <1537> thv <3588> porneiav <4202> authv <846>

2:22 idou <2400> (5628) ballw <906> (5719) authn <846> eiv <1519> klinhn <2825> kai <2532> touv <3588> moiceuontav <3431> (5723) met <3326> authv <846> eiv <1519> yliqin <2347> megalhn <3173> ean <1437> mh <3361> metanohsousin <3340> (5692) ek <1537> twn <3588> ergwn <2041> authv <846>

2:23 kai <2532> ta <3588> tekna <5043> authv <846> apoktenw <615> (5692) en <1722> yanatw <2288> kai <2532> gnwsontai <1097> (5695) pasai <3956> ai <3588> ekklhsiai <1577> oti <3754> egw <1473> eimi <1510> (5748) o <3588> eraunwn <2045> (5723) nefrouv <3510> kai <2532> kardiav <2588> kai <2532> dwsw <1325> (5692) umin <5213> ekastw <1538> kata <2596> ta <3588> erga <2041> umwn <5216>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA