TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Wahyu 18:2-9

18:2 kai <2532> ekraxen <2896> (5656) en <1722> iscura <2478> fwnh <5456> legwn <3004> (5723) epesen <4098> (5627) epesen <4098> (5627) babulwn <897> h <3588> megalh <3173> kai <2532> egeneto <1096> (5633) katoikhthrion <2732> daimoniwn <1140> kai <2532> fulakh <5438> pantov <3956> pneumatov <4151> akayartou <169> kai <2532> fulakh <5438> pantov <3956> orneou <3732> akayartou <169> kai <2532> memishmenou <3404> (5772)

18:3 oti <3754> ek <1537> [tou <3588> oinou] <3631> tou <3588> yumou <2372> thv <3588> porneiav <4202> authv <846> peptwkan <4098> (5758) panta <3956> ta <3588> eynh <1484> kai <2532> oi <3588> basileiv <935> thv <3588> ghv <1093> met <3326> authv <846> eporneusan <4203> (5656) kai <2532> oi <3588> emporoi <1713> thv <3588> ghv <1093> ek <1537> thv <3588> dunamewv <1411> tou <3588> strhnouv <4764> authv <846> eplouthsan <4147> (5656)

18:4 kai <2532> hkousa <191> (5656) allhn <243> fwnhn <5456> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> legousan <3004> (5723) exelyate <1831> (5657) o <3588> laov <2992> mou <3450> ex <1537> authv <846> ina <2443> mh <3361> sugkoinwnhshte <4790> (5661) taiv <3588> amartiaiv <266> authv <846> kai <2532> ek <1537> twn <3588> plhgwn <4127> authv <846> ina <2443> mh <3361> labhte <2983> (5632)

18:5 oti <3754> ekollhyhsan <2853> (5681) authv <846> ai <3588> amartiai <266> acri <891> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> emnhmoneusen <3421> (5656) o <3588> yeov <2316> ta <3588> adikhmata <92> authv <846>

18:6 apodote <591> (5628) auth <846> wv <5613> kai <2532> auth <846> apedwken <591> (5656) kai <2532> diplwsate <1363> (5657) [ta] <3588> dipla <1362> kata <2596> ta <3588> erga <2041> authv <846> en <1722> tw <3588> pothriw <4221> w <3739> ekerasen <2767> (5656) kerasate <2767> (5657) auth <846> diploun <1362>

18:7 osa <3745> edoxasen <1392> (5656) authn <846> kai <2532> estrhniasen <4763> (5656) tosouton <5118> dote <1325> (5628) auth <846> basanismon <929> kai <2532> penyov <3997> oti <3754> en <1722> th <3588> kardia <2588> authv <846> legei <3004> (5719) oti <3754> kayhmai <2521> (5736) basilissa <938> kai <2532> chra <5503> ouk <3756> eimi <1510> (5748) kai <2532> penyov <3997> ou <3756> mh <3361> idw <1492> (5632)

18:8 dia <1223> touto <5124> en <1722> mia <1520> hmera <2250> hxousin <2240> (5692) ai <3588> plhgai <4127> authv <846> yanatov <2288> kai <2532> penyov <3997> kai <2532> limov <3042> kai <2532> en <1722> puri <4442> katakauyhsetai <2618> (5701) oti <3754> iscurov <2478> [kuriov] <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> krinav <2919> (5660) authn <846>

18:9 kai <2532> klausousin <2799> (5692) kai <2532> koqontai <2875> (5695) ep <1909> authn <846> oi <3588> basileiv <935> thv <3588> ghv <1093> oi <3588> met <3326> authv <846> porneusantev <4203> (5660) kai <2532> strhniasantev <4763> (5660) otan <3752> blepwsin <991> (5725) ton <3588> kapnon <2586> thv <3588> purwsewv <4451> authv <846>TIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA