TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Wahyu 11:18

11:18 kai <2532> ta <3588> eynh <1484> wrgisyhsan <3710> (5681) kai <2532> hlyen <2064> (5627) h <3588> orgh <3709> sou <4675> kai <2532> o <3588> kairov <2540> twn <3588> nekrwn <3498> kriyhnai <2919> (5683) kai <2532> dounai <1325> (5629) ton <3588> misyon <3408> toiv <3588> douloiv <1401> sou <4675> toiv <3588> profhtaiv <4396> kai <2532> toiv <3588> agioiv <40> kai <2532> toiv <3588> foboumenoiv <5399> (5740) to <3588> onoma <3686> sou <4675> touv <3588> mikrouv <3398> kai <2532> touv <3588> megalouv <3173> kai <2532> diafyeirai <1311> (5658) touv <3588> diafyeirontav <1311> (5723) thn <3588> ghn <1093>

Wahyu 14:8-10

14:8 kai <2532> allov <243> deuterov <1208> [aggelov] <32> hkolouyhsen <190> (5656) legwn <3004> (5723) epesen <4098> (5627) epesen <4098> (5627) babulwn <897> h <3588> megalh <3173> h <3588> ek <1537> tou <3588> oinou <3631> tou <3588> yumou <2372> thv <3588> porneiav <4202> authv <846> pepotiken <4222> (5758) panta <3956> ta <3588> eynh <1484>

14:9 kai <2532> allov <243> aggelov <32> tritov <5154> hkolouyhsen <190> (5656) autoiv <846> legwn <3004> (5723) en <1722> fwnh <5456> megalh <3173> ei <1487> tiv <5100> proskunei <4352> (5719) to <3588> yhrion <2342> kai <2532> thn <3588> eikona <1504> autou <846> kai <2532> lambanei <2983> (5719) caragma <5480> epi <1909> tou <3588> metwpou <3359> autou <846> h <2228> epi <1909> thn <3588> ceira <5495> autou <846>

14:10 kai <2532> autov <846> pietai <4095> (5695) ek <1537> tou <3588> oinou <3631> tou <3588> yumou <2372> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> kekerasmenou <2767> (5772) akratou <194> en <1722> tw <3588> pothriw <4221> thv <3588> orghv <3709> autou <846> kai <2532> basanisyhsetai <928> (5701) en <1722> puri <4442> kai <2532> yeiw <2303> enwpion <1799> aggelwn <32> agiwn <40> kai <2532> enwpion <1799> tou <3588> arniou <721>

Wahyu 19:15

19:15 kai <2532> ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> autou <846> ekporeuetai <1607> (5736) romfaia <4501> oxeia <3691> ina <2443> en <1722> auth <846> pataxh <3960> (5661) ta <3588> eynh <1484> kai <2532> autov <846> poimanei <4165> (5692) autouv <846> en <1722> rabdw <4464> sidhra <4603> kai <2532> autov <846> patei <3961> (5719) thn <3588> lhnon <3025> tou <3588> oinou <3631> tou <3588> yumou <2372> thv <3588> orghv <3709> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> pantokratorov <3841>TIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA