TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ulangan 5:6-21

5:6 <05650> Mydbe <01004> tybm <04714> Myrum <0776> Uram <03318> Kytauwh <0834> rsa <0430> Kyhla <03068> hwhy <0595> ykna(5:6)

5:6 egw <1473> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> o <3588> exagagwn <1806> se <4771> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> ex <1537> oikou <3624> douleiav <1397>

5:7 <06440> ynp <05921> le <0312> Myrxa <0430> Myhla <0> Kl <01961> hyhy <03808> al(5:7)

5:7 ouk <3364> esontai <1510> soi <4771> yeoi <2316> eteroi <2087> pro <4253> proswpou <4383> mou <1473>

5:8 <0776> Ural <08478> txtm <04325> Mymb <0834> rsaw <08478> txtm <0776> Urab <0834> rsaw <04605> lemm <08064> Mymsb <0834> rsa <08544> hnwmt <03605> lk <06459> lop <0> Kl <06213> hvet <03808> al(5:8)

5:8 ou <3364> poihseiv <4160> seautw <4572> eidwlon <1497> oude <3761> pantov <3956> omoiwma <3667> osa <3745> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> anw <507> kai <2532> osa <3745> en <1722> th <3588> gh <1065> katw <2736> kai <2532> osa <3745> en <1722> toiv <3588> udasin <5204> upokatw <5270> thv <3588> ghv <1065>

5:9 <08130> yanvl <07256> Myebr <05921> lew <08029> Mysls <05921> lew <01121> Mynb <05921> le <01> twba <05771> Nwe <06485> dqp <07067> anq <0410> la <0430> Kyhla <03068> hwhy <0595> ykna <03588> yk <05647> Mdbet <03808> alw <0> Mhl <07812> hwxtst <03808> al(5:9)

5:9 ou <3364> proskunhseiv <4352> autoiv <846> oude <3761> mh <3165> latreushv <3000> autoiv <846> oti <3754> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> yeov <2316> zhlwthv <2207> apodidouv <591> amartiav <266> paterwn <3962> epi <1909> tekna <5043> epi <1909> trithn <5154> kai <2532> tetarthn <5067> genean <1074> toiv <3588> misousin <3404> me <1473>

5:10 o <04687> *ytwum {wtwum} <08104> yrmslw <0157> ybhal <0505> Myplal <02617> dox <06213> hvew(5:10)

5:10 kai <2532> poiwn <4160> eleov <1656> eiv <1519> ciliadav <5505> toiv <3588> agapwsin <25> me <1473> kai <2532> toiv <3588> fulassousin <5442> ta <3588> prostagmata mou <1473>

5:11 o <07723> awsl <08034> wms <0853> ta <05375> avy <0834> rsa <0853> ta <03068> hwhy <05352> hqny <03808> al <03588> yk <07723> awsl <0430> Kyhla <03068> hwhy <08034> Ms <0853> ta <05375> avt <03808> al(5:11)

5:11 ou <3364> lhmqh <2983> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771> epi <1909> mataiw <3152> ou <3364> gar <1063> mh <3165> kayarish <2511> kuriov <2962> ton <3588> lambanonta <2983> to <3588> onoma <3686> autou <846> epi <1909> mataiw <3152>

5:12 <0430> Kyhla <03068> hwhy <06680> Kwu <0834> rsak <06942> wsdql <07676> tbsh <03117> Mwy <0853> ta <08104> rwms(5:12)

5:12 fulaxai <5442> thn <3588> hmeran <2250> twn <3588> sabbatwn <4521> agiazein <37> authn <846> on <3739> tropon <5158> eneteilato <1781> soi <4771> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771>

5:13 <04399> Ktkalm <03605> lk <06213> tyvew <05647> dbet <03117> Mymy <08337> tss(5:13)

5:13 ex <1803> hmerav <2250> erga <2038> kai <2532> poihseiv <4160> panta <3956> ta <3588> erga <2041> sou <4771>

5:14 <03644> Kwmk <0519> Ktmaw <05650> Kdbe <05117> xwny <04616> Neml <08179> Kyresb <0834> rsa <01616> Krgw <0929> Ktmhb <03605> lkw <02543> Krmxw <07794> Krwsw <0519> Ktmaw <05650> Kdbew <01323> Ktbw <01121> Knbw <0859> hta <04399> hkalm <03605> lk <06213> hvet <03808> al <0430> Kyhla <03068> hwhyl <07676> tbs <07637> yeybsh <03117> Mwyw(5:14)

5:14 th <3588> de <1161> hmera <2250> th <3588> ebdomh <1442> sabbata <4521> kuriw <2962> tw <3588> yew <2316> sou <4771> ou <3364> poihseiv <4160> en <1722> auth <846> pan <3956> ergon <2041> su <4771> kai <2532> oi <3588> uioi <5207> sou <4771> kai <2532> h <3588> yugathr <2364> sou <4771> o <3588> paiv <3816> sou <4771> kai <2532> h <3588> paidiskh <3814> sou <4771> o <3588> bouv <1016> sou <4771> kai <2532> to <3588> upozugion <5268> sou <4771> kai <2532> pan <3956> kthnov <2934> sou <4771> kai <2532> o <3588> proshlutov <4339> o <3588> paroikwn en <1722> soi <4771> ina <2443> anapaushtai <373> o <3588> paiv <3816> sou <4771> kai <2532> h <3588> paidiskh <3814> sou <4771> wsper <3746> kai <2532> su <4771>

5:15 o <07676> tbsh <03117> Mwy <0853> ta <06213> twvel <0430> Kyhla <03068> hwhy <06680> Kwu <03651> Nk <05921> le <05186> hywjn <02220> erzbw <02389> hqzx <03027> dyb <08033> Msm <0430> Kyhla <03068> hwhy <03318> Kauyw <04714> Myrum <0776> Urab <01961> tyyh <05650> dbe <03588> yk <02142> trkzw(5:15)

5:15 kai <2532> mnhsyhsh <3403> oti <3754> oikethv <3610> hsya <1510> en <1722> gh <1065> aiguptw <125> kai <2532> exhgagen <1806> se <4771> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> ekeiyen <1564> en <1722> ceiri <5495> krataia <2900> kai <2532> en <1722> bracioni <1023> uqhlw <5308> dia <1223> touto <3778> sunetaxen <4929> soi <4771> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> wste <5620> fulassesyai <5442> thn <3588> hmeran <2250> twn <3588> sabbatwn <4521> kai <2532> agiazein <37> authn <846>

5:16 o <0> Kl <05414> Ntn <0430> Kyhla <03068> hwhy <0834> rsa <0127> hmdah <05921> le <0> Kl <03190> bjyy <04616> Nemlw <03117> Kymy <0748> Nkyray <04616> Neml <0430> Kyhla <03068> hwhy <06680> Kwu <0834> rsak <0517> Kma <0853> taw <01> Kyba <0853> ta <03513> dbk(5:16)

5:16 tima <5091> ton <3588> patera <3962> sou <4771> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384> sou <4771> on <3739> tropon <5158> eneteilato <1781> soi <4771> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> ina <2443> eu <2095> soi <4771> genhtai <1096> kai <2532> ina <2443> makrocroniov <3118> genh <1096> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> hv <3739> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> didwsin <1325> soi <4771>

5:17 o <07523> xurt <03808> al(5:17)

5:17 (5:18) ou <3364> foneuseiv <5407>

5:18 o <05003> Pant <03808> alw(5:18)

5:18 (5:17) ou <3364> moiceuseiv <3431>

5:19 o <01589> bngt <03808> alw(5:19)

5:19 ou <3364> kleqeiv <2813>

5:20 o <07723> aws <05707> de <07453> Kerb <06030> hnet <03808> alw(5:20)

5:20 ou <3364> qeudomarturhseiv <5576> kata <2596> tou <3588> plhsion <4139> sou <4771> marturian <3141> qeudh <5571>

5:21 o <07453> Kerl <0834> rsa <03605> lkw <02543> wrmxw <07794> wrws <0519> wtmaw <05650> wdbew <07704> whdv <07453> Ker <01004> tyb <0183> hwatt <03808> alwo <07453> Ker <0802> tsa <02530> dmxt <03808> alw(5:21)

5:21 ouk <3364> epiyumhseiv <1937> thn <3588> gunaika <1135> tou <3588> plhsion <4139> sou <4771> ouk <3364> epiyumhseiv <1937> thn <3588> oikian <3614> tou <3588> plhsion <4139> sou <4771> oute <3777> ton <3588> agron <68> autou <846> oute <3777> ton <3588> paida <3816> autou <846> oute <3777> thn <3588> paidiskhn <3814> autou <846> oute <3777> tou <3588> boov <1016> autou <846> oute <3777> tou <3588> upozugiou <5268> autou <846> oute <3777> pantov <3956> kthnouv <2934> autou <846> oute <3777> osa <3745> tw <3588> plhsion <4139> sou <4771> estin <1510>TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA