TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Roma 11:33

11:33 w <5599> bayov <899> ploutou <4149> kai <2532> sofiav <4678> kai <2532> gnwsewv <1108> yeou <2316> wv <5613> anexeraunhta <419> ta <3588> krimata <2917> autou <846> kai <2532> anexicniastoi <421> ai <3588> odoi <3598> autou <846>

Mazmur 64:6

64:6 <06013> qme <03820> blw <0376> sya <07130> brqw <02665> vpxm <02664> vpx <08552> wnmt <05766> tlwe <02664> wvpxy<64:7> (64:6)

64:6 (63:7) exhreunhsan <1830> anomiav <458> exelipon <1587> exereunwntev <1830> exereunhsei proseleusetai <4334> anyrwpov <444> kai <2532> kardia <2588> bayeia <901>

Amsal 20:5

20:5 <01802> hnldy <08394> hnwbt <0376> syaw <0376> sya <03820> blb <06098> hue <06013> Myqme <04325> Mym(20:5)

20:5 udwr <5204> bayu <901> boulh <1012> en <1722> kardia <2588> androv <435> anhr <435> de <1161> fronimov <5429> exantlhsei authn <846>

Matius 24:24

24:24 egeryhsontai <1453> (5701) gar <1063> qeudocristoi <5580> kai <2532> qeudoprofhtai <5578> kai <2532> dwsousin <1325> (5692) shmeia <4592> megala <3173> kai <2532> terata <5059> wste <5620> planasyai <4105> (5745) ei <1487> dunaton <1415> kai <2532> touv <3588> eklektouv <1588>

Matius 24:2

24:2 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) autoiv <846> ou <3756> blepete <991> (5719) tauta <5023> panta <3956> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ou <3756> mh <3361> afeyh <863> (5686) wde <5602> liyov <3037> epi <1909> liyon <3037> ov <3739> ou <3756> kataluyhsetai <2647> (5701)

Kolose 2:11

2:11 en <1722> w <3739> kai <2532> perietmhyhte <4059> (5681) peritomh <4061> aceiropoihtw <886> en <1722> th <3588> apekdusei <555> tou <3588> swmatov <4983> thv <3588> sarkov <4561> en <1722> th <3588> peritomh <4061> tou <3588> cristou <5547>

Kolose 1:3

1:3 eucaristoumen <2168> (5719) tw <3588> yew <2316> patri <3962> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> [cristou] <5547> pantote <3842> peri <4012> umwn <5216> proseucomenoi <4336> (5740)

Kolose 1:2

1:2 toiv <3588> en <1722> kolossaiv <2857> agioiv <40> kai <2532> pistoiv <4103> adelfoiv <80> en <1722> cristw <5547> cariv <5485> umin <5213> kai <2532> eirhnh <1515> apo <575> yeou <2316> patrov <3962> hmwn <2257>

Kolose 2:9-12

2:9 oti <3754> en <1722> autw <846> katoikei <2730> (5719) pan <3956> to <3588> plhrwma <4138> thv <3588> yeothtov <2320> swmatikwv <4985>

2:10 kai <2532> este <1510> (5748) en <1722> autw <846> peplhrwmenoi <4137> (5772) ov <3739> estin <1510> (5748) h <3588> kefalh <2776> pashv <3956> archv <746> kai <2532> exousiav <1849>

2:11 en <1722> w <3739> kai <2532> perietmhyhte <4059> (5681) peritomh <4061> aceiropoihtw <886> en <1722> th <3588> apekdusei <555> tou <3588> swmatov <4983> thv <3588> sarkov <4561> en <1722> th <3588> peritomh <4061> tou <3588> cristou <5547>

2:12 suntafentev <4916> (5651) autw <846> en <1722> tw <3588> baptismati <908> en <1722> w <3739> kai <2532> sunhgeryhte <4891> (5681) dia <1223> thv <3588> pistewv <4102> thv <3588> energeiav <1753> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> egeirantov <1453> (5660) auton <846> ek <1537> nekrwn <3498>

Wahyu 2:24

2:24 umin <5213> de <1161> legw <3004> (5719) toiv <3588> loipoiv <3062> toiv <3588> en <1722> yuateiroiv <2363> osoi <3745> ouk <3756> ecousin <2192> (5719) thn <3588> didachn <1322> tauthn <3778> oitinev <3748> ouk <3756> egnwsan <1097> (5627) ta <3588> bayea <901> tou <3588> satana <4567> wv <5613> legousin <3004> (5719) ou <3756> ballw <906> (5719) ef <1909> umav <5209> allo <243> barov <922>

Wahyu 12:9

12:9 kai <2532> eblhyh <906> (5681) o <3588> drakwn <1404> o <3588> megav <3173> o <3588> ofiv <3789> o <3588> arcaiov <744> o <3588> kaloumenov <2564> (5746) diabolov <1228> kai <2532> o <3588> satanav <4567> o <3588> planwn <4105> (5723) thn <3588> oikoumenhn <3625> olhn <3650> eblhyh <906> (5681) eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> kai <2532> oi <3588> aggeloi <32> autou <846> met <3326> autou <846> eblhyhsan <906> (5681)

Wahyu 13:14

13:14 kai <2532> plana <4105> (5719) touv <3588> katoikountav <2730> (5723) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> dia <1223> ta <3588> shmeia <4592> a <3739> edoyh <1325> (5681) autw <846> poihsai <4160> (5658) enwpion <1799> tou <3588> yhriou <2342> legwn <3004> (5723) toiv <3588> katoikousin <2730> (5723) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> poihsai <4160> (5658) eikona <1504> tw <3588> yhriw <2342> ov <3739> ecei <2192> (5719) thn <3588> plhghn <4127> thv <3588> macairhv <3162> kai <2532> ezhsen <2198> (5656)

Wahyu 19:20

19:20 kai <2532> epiasyh <4084> (5681) to <3588> yhrion <2342> kai <2532> met <3326> autou <846> o <3588> qeudoprofhthv <5578> o <3588> poihsav <4160> (5660) ta <3588> shmeia <4592> enwpion <1799> autou <846> en <1722> oiv <3739> eplanhsen <4105> (5656) touv <3588> labontav <2983> (5631) to <3588> caragma <5480> tou <3588> yhriou <2342> kai <2532> touv <3588> proskunountav <4352> (5723) th <3588> eikoni <1504> autou <846> zwntev <2198> (5723) eblhyhsan <906> (5681) oi <3588> duo <1417> eiv <1519> thn <3588> limnhn <3041> tou <3588> purov <4442> thv <3588> kaiomenhv <2545> (5746) en <1722> yeiw <2303>

Wahyu 20:3

20:3 kai <2532> ebalen <906> (5627) auton <846> eiv <1519> thn <3588> abusson <12> kai <2532> ekleisen <2808> (5656) kai <2532> esfragisen <4972> (5656) epanw <1883> autou <846> ina <2443> mh <3361> planhsh <4105> (5661) eti <2089> ta <3588> eynh <1484> acri <891> telesyh <5055> (5686) ta <3588> cilia <5507> eth <2094> meta <3326> tauta <5023> dei <1163> (5904) luyhnai <3089> (5683) auton <846> mikron <3398> cronon <5550>

Wahyu 20:7

20:7 kai <2532> otan <3752> telesyh <5055> (5686) ta <3588> cilia <5507> eth <2094> luyhsetai <3089> (5701) o <3588> satanav <4567> ek <1537> thv <3588> fulakhv <5438> autou <846>TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA