TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Roma 8:18-27

8:18 logizomai <3049> (5736) gar <1063> oti <3754> ouk <3756> axia <514> ta <3588> payhmata <3804> tou <3588> nun <3568> kairou <2540> prov <4314> thn <3588> mellousan <3195> (5723) doxan <1391> apokalufyhnai <601> (5683) eiv <1519> hmav <2248>

8:19 h <3588> gar <1063> apokaradokia <603> thv <3588> ktisewv <2937> thn <3588> apokaluqin <602> twn <3588> uiwn <5207> tou <3588> yeou <2316> apekdecetai <553> (5736)

8:20 th <3588> gar <1063> mataiothti <3153> h <3588> ktisiv <2937> upetagh <5293> (5648) ouc <3756> ekousa <1635> alla <235> dia <1223> ton <3588> upotaxanta <5293> (5660) ef <1909> elpidi <1680>

8:21 oti <3754> kai <2532> auth <846> h <3588> ktisiv <2937> eleuyerwyhsetai <1659> (5701) apo <575> thv <3588> douleiav <1397> thv <3588> fyorav <5356> eiv <1519> thn <3588> eleuyerian <1657> thv <3588> doxhv <1391> twn <3588> teknwn <5043> tou <3588> yeou <2316>

8:22 oidamen <1492> (5758) gar <1063> oti <3754> pasa <3956> h <3588> ktisiv <2937> sustenazei <4959> (5719) kai <2532> sunwdinei <4944> (5719) acri <891> tou <3588> nun <3568>

8:23 ou <3756> monon <3440> de <1161> alla <235> kai <2532> autoi <846> thn <3588> aparchn <536> tou <3588> pneumatov <4151> econtev <2192> (5723) [hmeiv] <2249> kai <2532> autoi <846> en <1722> eautoiv <1438> stenazomen <4727> (5719) uioyesian <5206> apekdecomenoi <553> (5740) thn <3588> apolutrwsin <629> tou <3588> swmatov <4983> hmwn <2257>

8:24 th <3588> gar <1063> elpidi <1680> eswyhmen <4982> (5681) elpiv <1680> de <1161> blepomenh <991> (5746) ouk <3756> estin <1510> (5748) elpiv <1680> o <3739> gar <1063> blepei <991> (5719) tiv <5100> elpizei <1679> (5719)

8:25 ei <1487> de <1161> o <3739> ou <3756> blepomen <991> (5719) elpizomen <1679> (5719) di <1223> upomonhv <5281> apekdecomeya <553> (5736)

8:26 wsautwv <5615> de <1161> kai <2532> to <3588> pneuma <4151> sunantilambanetai <4878> (5736) th <3588> asyeneia <769> hmwn <2257> to <3588> gar <1063> ti <5101> proseuxwmeya <4336> (5667) kayo <2526> dei <1163> (5904) ouk <3756> oidamen <1492> (5758) alla <235> auto <846> to <3588> pneuma <4151> uperentugcanei <5241> (5719) stenagmoiv <4726> alalhtoiv <215>

8:27 o <3588> de <1161> eraunwn <2045> (5723) tav <3588> kardiav <2588> oiden <1492> (5758) ti <5101> to <3588> fronhma <5427> tou <3588> pneumatov <4151> oti <3754> kata <2596> yeon <2316> entugcanei <1793> (5719) uper <5228> agiwn <40>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA