TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Roma 3:10-18

3:10 kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) oti <3754> ouk <3756> estin <1510> (5748) dikaiov <1342> oude <3761> eiv <1520>

3:11 ouk <3756> estin <1510> (5748) suniwn <4920> (5723) ouk <3756> estin <1510> (5748) ekzhtwn <1567> (5723) ton <3588> yeon <2316>

3:12 pantev <3956> exeklinan <1578> (5656) ama <260> hcrewyhsan <889> (5681) ouk <3756> estin <1510> (5748) poiwn <4160> (5723) crhstothta <5544> ouk <3756> estin <1510> (5748) ewv <2193> enov <1520>

3:13 tafov <5028> anewgmenov <455> (5772) o <3588> larugx <2995> autwn <846> taiv <3588> glwssaiv <1100> autwn <846> edoliousan <1387> (5707) iov <2447> aspidwn <785> upo <5259> ta <3588> ceilh <5491> autwn <846>

3:14 wn <3739> to <3588> stoma <4750> arav <685> kai <2532> pikriav <4088> gemei <1073> (5719)

3:15 oxeiv <3691> oi <3588> podev <4228> autwn <846> ekceai <1632> (5658) aima <129>

3:16 suntrimma <4938> kai <2532> talaipwria <5004> en <1722> taiv <3588> odoiv <3598> autwn <846>

3:17 kai <2532> odon <3598> eirhnhv <1515> ouk <3756> egnwsan <1097> (5627)

3:18 ouk <3756> estin <1510> (5748) fobov <5401> yeou <2316> apenanti <561> twn <3588> ofyalmwn <3788> autwn <846>

Roma 7:14

7:14 oidamen <1492> (5758) gar <1063> oti <3754> o <3588> nomov <3551> pneumatikov <4152> estin <1510> (5748) egw <1473> de <1161> sarkinov <4560> eimi <1510> (5748) pepramenov <4097> (5772) upo <5259> thn <3588> amartian <266>

Roma 7:21

7:21 euriskw <2147> (5719) ara <686> ton <3588> nomon <3551> tw <3588> yelonti <2309> (5723) emoi <1698> poiein <4160> (5721) to <3588> kalon <2570> oti <3754> emoi <1698> to <3588> kakon <2556> parakeitai <3873> (5736)TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA