TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Roma 1:3-4

1:3 peri <4012> tou <3588> uiou <5207> autou <846> tou <3588> genomenou <1096> (5637) ek <1537> spermatov <4690> dauid <1138> kata <2596> sarka <4561>

1:4 tou <3588> orisyentov <3724> (5685) uiou <5207> yeou <2316> en <1722> dunamei <1411> kata <2596> pneuma <4151> agiwsunhv <42> ex <1537> anastasewv <386> nekrwn <3498> ihsou <2424> cristou <5547> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257>

Roma 9:5

9:5 wn <3739> oi <3588> paterev <3962> kai <2532> ex <1537> wn <3739> o <3588> cristov <5547> to <3588> kata <2596> sarka <4561> o <3588> wn <1510> (5752) epi <1909> pantwn <3956> yeov <2316> euloghtov <2128> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> amhn <281>TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA