TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Roma 13:1-14

13:1 pasa <3956> quch <5590> exousiaiv <1849> uperecousaiv <5242> (5723) upotassesyw <5293> (5732) ou <3756> gar <1063> estin <1510> (5748) exousia <1849> ei <1487> mh <3361> upo <5259> yeou <2316> ai <3588> de <1161> ousai <1510> (5752) upo <5259> yeou <2316> tetagmenai <5021> (5772) eisin <1510> (5748)

13:2 wste <5620> o <3588> antitassomenov <498> (5734) th <3588> exousia <1849> th <3588> tou <3588> yeou <2316> diatagh <1296> anyesthken <436> (5758) oi <3588> de <1161> anyesthkotev <436> (5761) eautoiv <1438> krima <2917> lhmqontai <2983> (5695)

13:3 oi <3588> gar <1063> arcontev <758> ouk <3756> eisin <1510> (5748) fobov <5401> tw <3588> agayw <18> ergw <2041> alla <235> tw <3588> kakw <2556> yeleiv <2309> (5719) de <1161> mh <3361> fobeisyai <5399> (5738) thn <3588> exousian <1849> to <3588> agayon <18> poiei <4160> (5720) kai <2532> exeiv <2192> (5692) epainon <1868> ex <1537> authv <846>

13:4 yeou <2316> gar <1063> diakonov <1249> estin <1510> (5748) soi <4671> eiv <1519> to <3588> agayon <18> ean <1437> de <1161> to <3588> kakon <2556> poihv <4160> (5725) fobou <5399> (5737) ou <3756> gar <1063> eikh <1500> thn <3588> macairan <3162> forei <5409> (5719) yeou <2316> gar <1063> diakonov <1249> estin <1510> (5748) ekdikov <1558> eiv <1519> orghn <3709> tw <3588> to <3588> kakon <2556> prassonti <4238> (5723)

13:5 dio <1352> anagkh <318> upotassesyai <5293> (5733) ou <3756> monon <3440> dia <1223> thn <3588> orghn <3709> alla <235> kai <2532> dia <1223> thn <3588> suneidhsin <4893>

13:6 dia <1223> touto <5124> gar <1063> kai <2532> forouv <5411> teleite <5055> (5719) leitourgoi <3011> gar <1063> yeou <2316> eisin <1510> (5748) eiv <1519> auto <846> touto <5124> proskarterountev <4342> (5723)

13:7 apodote <591> (5628) pasin <3956> tav <3588> ofeilav <3782> tw <3588> ton <3588> foron <5411> ton <3588> foron <5411> tw <3588> to <3588> telov <5056> to <3588> telov <5056> tw <3588> ton <3588> fobon <5401> ton <3588> fobon <5401> tw <3588> thn <3588> timhn <5092> thn <3588> timhn <5092>

13:8 mhdeni <3367> mhden <3367> ofeilete <3784> (5720) ei <1487> mh <3361> to <3588> allhlouv <240> agapan <25> (5721) o <3588> gar <1063> agapwn <25> (5723) ton <3588> eteron <2087> nomon <3551> peplhrwken <4137> (5758)

13:9 to <3588> gar <1063> ou <3756> moiceuseiv <3431> (5692) ou <3756> foneuseiv <5407> (5692) ou <3756> kleqeiv <2813> (5692) ouk <3756> epiyumhseiv <1937> (5692) kai <2532> ei <1487> tiv <5100> etera <2087> entolh <1785> en <1722> tw <3588> logw <3056> toutw <5129> anakefalaioutai <346> (5743) [en <1722> tw] <3588> agaphseiv <25> (5692) ton <3588> plhsion <4139> sou <4675> wv <5613> seauton <4572>

13:10 h <3588> agaph <26> tw <3588> plhsion <4139> kakon <2556> ouk <3756> ergazetai <2038> (5736) plhrwma <4138> oun <3767> nomou <3551> h <3588> agaph <26>

13:11 kai <2532> touto <5124> eidotev <1492> (5761) ton <3588> kairon <2540> oti <3754> wra <5610> hdh <2235> umav <5209> ex <1537> upnou <5258> egeryhnai <1453> (5683) nun <3568> gar <1063> egguteron <1452> hmwn <2257> h <3588> swthria <4991> h <2228> ote <3753> episteusamen <4100> (5656)

13:12 h <3588> nux <3571> proekoqen <4298> (5656) h <3588> de <1161> hmera <2250> hggiken <1448> (5758) apoywmeya <659> (5643) oun <3767> ta <3588> erga <2041> tou <3588> skotouv <4655> enduswmeya <1746> (5672) [de] <1161> ta <3588> opla <3696> tou <3588> fwtov <5457>

13:13 wv <5613> en <1722> hmera <2250> euschmonwv <2156> peripathswmen <4043> (5661) mh <3361> kwmoiv <2970> kai <2532> meyaiv <3178> mh <3361> koitaiv <2845> kai <2532> aselgeiaiv <766> mh <3361> eridi <2054> kai <2532> zhlw <2205>

13:14 alla <235> endusasye <1746> (5669) ton <3588> kurion <2962> ihsoun <2424> criston <5547> kai <2532> thv <3588> sarkov <4561> pronoian <4307> mh <3361> poieisye <4160> (5732) eiv <1519> epiyumiav <1939>TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA