TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Mazmur 48:2-3

Konteks
48:2 (48-3) Gunung-Nya w  yang kudus, yang menjulang permai, x  adalah kegirangan bagi seluruh bumi; gunung Sion y  z  itu, jauh di sebelah utara, kota Raja Besar. a  48:3 (48-4) Dalam puri-purinya b  Allah memperkenalkan diri-Nya sebagai benteng. c 

Mazmur 48:11-13

Konteks
48:11 (48-12) Biarlah gunung Sion bersukacita; biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu! o  48:12 (48-13) Kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya, p  48:13 (48-14) perhatikanlah temboknya, q  jalanilah puri-purinya, r  supaya kamu dapat menceriterakannya kepada angkatan s  yang kemudian:

Mazmur 125:1-2

Konteks
Aman dalam lindungan TUHAN
125:1 Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada TUHAN adalah seperti gunung Sion z  yang tidak goyang, a  yang tetap untuk selama-lamanya. 125:2 Yerusalem, b  gunung-gunung sekelilingnya; demikianlah TUHAN sekeliling c  umat-Nya, dari sekarang sampai selama-lamanya.

Yesaya 12:6

Konteks
12:6 Berserulah dan bersorak-sorailah, c  hai penduduk Sion, sebab Yang Mahakudus, Allah Israel, d  agung e  di tengah-tengahmu! f "

Yesaya 49:14-26

Konteks
49:14 Sion y  berkata: "TUHAN telah meninggalkan z  aku 1  dan Tuhanku telah melupakan aku." 49:15 Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak a  dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, Aku tidak akan melupakan engkau. b  49:16 Lihat, Aku telah melukiskan c  engkau di telapak tangan-Ku; tembok-tembokmu d  tetap di ruang mata-Ku. 49:17 Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak e  engkau meninggalkan engkau. 49:18 Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua berhimpun f  datang kepadamu. Demi Aku yang hidup, g  demikianlah firman TUHAN, sungguh, mereka semua akan kaupakai h  sebagai perhiasan, dan mereka akan kaulilitkan, seperti yang dilakukan pengantin perempuan. 49:19 Sebab tempat-tempatmu yang tandus i  dan sunyi sepi j  dan negerimu yang dirombak, sungguh, sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu k  dan orang-orang yang mau menelan l  engkau akan menjauh. 49:20 Malahan, anak-anakmu yang kausangka hilang akan berkata kepadamu: "Tempat itu terlalu sempit bagiku, menyisihlah, supaya aku dapat diam di situ! m " 49:21 Maka engkau akan berkata dalam hatimu: "Siapakah yang telah melahirkan sekaliannya n  ini bagiku? Bukankah aku bulus o  dan mandul, diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan? p  Tetapi anak-anak ini, siapakah yang membesarkan mereka? q  Sesungguhnya, aku tertinggal r  seorang diri, s  tetapi mereka ini, dari manakah datangnya?" 49:22 Beginilah firman Tuhan t  ALLAH: "Lihat, Aku akan mengangkat tangan-Ku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panji-Ku u  untuk suku-suku bangsa, maka mereka akan menggendong v  anak-anakmu laki-laki 2  dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. w  49:23 Maka raja-raja x  akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. y  Mereka akan sujud z  kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu a  kakimu. Maka engkau akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN, b  dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan c  Aku tidak akan mendapat malu. d " 49:24 Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan e  atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? 49:25 Sungguh, beginilah firman TUHAN: "Tawanan f  pahlawanpun g  dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah h  dapat lolos, sebab Aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau i  j  dan Aku sendiri akan menyelamatkan k  anak-anakmu. 49:26 Aku akan memaksa orang-orang yang menindas l  engkau memakan m  dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya n  sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui, o  bahwa Aku, TUHAN, adalah Juruselamatmu p  dan Penebusmu, q  Yang Mahakuat, Allah Yakub. r "

Yesaya 54:2-10

Konteks
54:2 Lapangkanlah tempat kemahmu, f  dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya; panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu! g  54:3 Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu h  akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, i  dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. j  54:4 Janganlah takut 3 , k  sebab engkau tidak akan mendapat malu, l  dan janganlah merasa malu, m  sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu, n  dan tidak akan mengingat lagi aib o  kejandaanmu. p  54:5 Sebab yang menjadi suamimu q  ialah Dia yang menjadikan r  engkau, TUHAN semesta alam nama-Nya; yang menjadi Penebusmu s  ialah Yang Mahakudus, t  Allah Israel, Ia disebut Allah seluruh bumi. u  54:6 Sebab seperti isteri yang ditinggalkan v  dan yang bersusah hati TUHAN memanggil engkau kembali; w  masakan isteri dari masa muda x  akan tetap ditolak? firman Allahmu. 54:7 Hanya sesaat y  lamanya Aku meninggalkan z  engkau, tetapi karena kasih sayang a  yang besar Aku mengambil engkau kembali. b  54:8 Dalam murka c  yang meluap Aku telah menyembunyikan d  wajah-Ku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia e  abadi Aku telah mengasihani f  engkau, firman TUHAN, Penebusmu. g  54:9 Keadaan ini bagi-Ku seperti pada zaman Nuh: seperti Aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi, h  demikianlah Aku telah bersumpah i  bahwa Aku tidak akan murka j  terhadap engkau 4  dan tidak akan menghardik k  engkau lagi. 54:10 Sebab biarpun gunung-gunung beranjak l  m  dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih n  setia-Ku tidak akan beranjak o  dari padamu dan perjanjian p  damai-Ku q  tidak akan bergoyang, firman TUHAN, yang mengasihani r  engkau.

Yesaya 59:20--60:22

Konteks
59:20 Dan Ia akan datang sebagai Penebus c  untuk Sion 5  d  dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya, e  demikianlah firman TUHAN. 59:21 Adapun Aku, inilah perjanjian-Ku f  dengan mereka, firman TUHAN: Roh-Ku g  yang menghinggapi engkau dan firman-Ku 6  yang Kutaruh dalam mulutmu h  tidak akan meninggalkan mulutmu i  dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka, dari sekarang sampai selama-lamanya, firman TUHAN.
Kemuliaan Sion yang akan datang
60:1 Bangkitlah, j  menjadi teranglah, sebab terangmu k  datang 7 , dan kemuliaan l  TUHAN terbit atasmu. 60:2 Sebab sesungguhnya, kegelapan m  menutupi bumi, dan kekelaman n  menutupi bangsa-bangsa; tetapi terang TUHAN terbit atasmu, dan kemuliaan-Nya menjadi nyata atasmu. 60:3 Bangsa-bangsa o  berduyun-duyun datang kepada terangmu, p  dan raja-raja q  kepada cahaya yang terbit bagimu. 60:4 Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun r  kepadamu 8 ; anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, s  dan anak-anakmu perempuan t  digendong. u  60:5 Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, v  engkau akan tercengang dan akan berbesar w  hati, sebab kelimpahan x  dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. 60:6 Sejumlah besar unta y  akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian z  dan Efa. a  Mereka semua akan datang dari Syeba, b  akan membawa emas dan kemenyan, c  serta memberitakan perbuatan masyhur d  TUHAN. 60:7 Segala kambing domba Kedar e  akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu; semuanya akan dipersembahkan di atas mezbah-Ku f  sebagai korban g  yang berkenan kepada-Ku, dan Aku akan menyemarakkan rumah h  keagungan-Ku. 60:8 Siapakah mereka ini i  yang melayang seperti awan j  dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? 60:9 Sungguh, Akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau k  yang jauh; kapal-kapal Tarsis l  berlayar di depan untuk membawa m  anak-anakmu laki-laki dari jauh, perak dan emasnya n  dibawa serta, untuk nama o  TUHAN, Allahmu, dan oleh karena Yang Mahakudus, p  Allah Israel, sebab Ia mengagungkan q  engkau. 60:10 Orang-orang asing r  akan membangun tembokmu 9 , dan raja-raja s  mereka akan melayani engkau; sebab dalam murka-Ku Aku telah menghajar engkau, namun Aku telah berkenan t  untuk mengasihani u  engkau. 60:11 Pintu-pintu gerbangmu v  akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa w  kepadamu, sedang raja-raja x  mereka ikut digiring sebagai tawanan. 60:12 Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi y  kepadamu akan lenyap; bangsa-bangsa itu akan dirusakbinasakan. z  60:13 Kemuliaan Libanon, a  yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama b  kepadamu, untuk mempersemarak tempat bait kudus-Ku, c  sebab Aku hendak memuliakan tempat kaki-Ku d  berjejak. 60:14 Anak-anak orang-orang yang menindas e  engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah f  telapak kakimu; mereka akan menyebutkan engkau "kota g  TUHAN", "Sion, h  milik Yang Mahakudus, i  Allah Israel." 60:15 Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, j  dibenci dan tidak disinggahi k  seorangpun, sekarang Aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan l  abadi, menjadi kegirangan m  turun-temurun. 60:16 Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu n  kerajaan-kerajaan maka engkau akan mengetahui, o  bahwa Akulah, TUHAN, Juruselamatmu, p  dan Penebusmu, q  Yang Mahakuasa, Allah Yakub. r  60:17 Sebagai ganti tembaga Aku akan membawa emas, s  dan sebagai ganti besi Aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi; Aku akan memberikan damai t  sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. u  60:18 Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan v  di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan w  di daerahmu; engkau akan menyebutkan tembokmu "Selamat x " dan pintu-pintu gerbangmu "Pujian y ". 60:19 Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang 10  z  pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tetapi TUHAN akan menjadi penerang abadi bagimu dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. a  60:20 Bagimu akan ada matahari b  yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab TUHAN akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu c  akan berakhir. 60:21 Pendudukmu semuanya orang-orang benar 11 , d  mereka memiliki e  negeri untuk selama-lamanya; mereka sebagai cangkokan f  yang Kutanam g  sendiri untuk memperlihatkan keagungan-Ku. h  60:22 Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa i  yang kuat; Aku, TUHAN, akan melaksanakannya dengan segera j  pada waktunya.

Yesaya 61:3--62:12

Konteks
61:3 untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan w  kepala ganti abu, x  minyak y  untuk pesta ganti kain kabung, z  nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka "pohon tarbantin kebenaran", "tanaman a  TUHAN" untuk memperlihatkan keagungan-Nya. b  61:4 Mereka akan membangun reruntuhan c  yang sudah berabad-abad 12 , dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi; mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. 61:5 Orang-orang luar d  akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. 61:6 Tetapi kamu akan disebut imam e  TUHAN dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan f  bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. 61:7 Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu g  dua kali lipat, h  dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan i  dua kali lipat di negerimu dan sukacita j  abadi akan menjadi kepunyaanmu. 61:8 Sebab Aku, TUHAN, mencintai hukum, k  dan membenci perampasan dan kecurangan; Aku akan memberi upahmu dengan tepat, dan akan mengikat perjanjian l  abadi dengan kamu. 61:9 Keturunanmu m  akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui, bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati n  TUHAN. 61:10 Aku bersukaria di dalam TUHAN 13 , jiwaku bersorak-sorai o  di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, p  seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala q  dan seperti pengantin perempuan r  yang memakai perhiasannya. 61:11 Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun s  menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan ALLAH akan menumbuhkan kebenaran t  dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa.
Keselamatan Sion akan datang dengan segera
62:1 Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam u  diri, dan oleh karena Yerusalem 14  aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya v  bersinar seperti cahaya w  dan keselamatannya x  menyala seperti suluh. 62:2 Maka bangsa-bangsa y  akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama z  baru yang akan ditentukan oleh TUHAN sendiri. 62:3 Engkau akan menjadi mahkota a  keagungan di tangan TUHAN dan serban kerajaan di tangan Allahmu. 62:4 Engkau tidak akan disebut lagi "yang ditinggalkan suami b ", dan negerimu tidak akan disebut lagi "yang sunyi c ", tetapi engkau akan dinamai "yang berkenan kepada-Ku d " dan negerimu "yang bersuami 15 ", sebab TUHAN telah berkenan e  kepadamu, dan negerimu akan bersuami. f  62:5 Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah Dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai g  melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang h  hati atasmu. 62:6 Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah Kutempatkan pengintai-pengintai. i  Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri 16 . Hai kamu yang harus mengingatkan TUHAN kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang j  62:7 dan janganlah biarkan Dia tinggal tenang, k  sampai Ia menegakkan Yerusalem dan sampai Ia membuatnya menjadi kemasyhuran l  di bumi. 62:8 TUHAN telah bersumpah m  demi tangan kanan-Nya, demi tangan kekuatan-Nya: "Sesungguhnya, Aku tidak akan memberi gandummu n  lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya, orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kauhasilkan dengan bersusah-susah; 62:9 tetapi orang yang menuainya akan memakannya o  juga dan akan memuji-muji TUHAN, p  dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudus-Ku. q " 62:10 Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, r  persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah, bukalah jalan raya, s  t  singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji u  untuk bangsa-bangsa! 62:11 Sebab inilah yang telah diperdengarkan TUHAN sampai ke ujung bumi! v  Katakanlah kepada puteri Sion: w  Sesungguhnya, keselamatanmu datang 17 ; x  sesungguhnya, mereka yang menjadi upah jerih payah-Nya ada bersama-sama Dia dan mereka yang diperoleh-Nya berjalan di hadapan-Nya. y  62:12 Orang akan menyebutkan z  mereka "bangsa kudus a ", "orang-orang tebusan b  TUHAN", dan engkau akan disebutkan "yang dicari", "kota yang tidak ditinggalkan c ".

Yeremia 3:14-17

Konteks
Umat yang akan datang di Sion
3:14 Kembalilah, u  hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman TUHAN, karena Aku telah menjadi tuan v  atas kamu! Aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota dan dua orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. 3:15 Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala w  yang sesuai dengan hati-Ku 18 ; x  mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. 3:16 Apabila pada masa itu 19  kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman TUHAN, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian y  TUHAN. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat z  orang; orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. 3:17 Pada waktu itu Yerusalem akan disebut takhta a  TUHAN, dan segala bangsa b  akan berkumpul ke sana, demi c  nama TUHAN ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya d  yang jahat.

Yeremia 31:12-13

Konteks
31:12 Mereka akan datang bersorak-sorak y  di atas bukit z  Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan a  TUHAN, karena gandum, anggur dan minyak, b  karena anak-anak kambing domba c  dan lembu sapi; hidup mereka akan seperti taman d  yang diairi baik-baik, mereka tidak akan kembali lagi merana. e  31:13 Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai, orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan f  mereka menjadi kegirangan, akan menghibur g  mereka dan menyukakan h  mereka sesudah kedukaan mereka.

Yehezkiel 36:2

Konteks
36:2 Beginilah firman n  Tuhan ALLAH: Oleh karena musuh itu 20  berkata mengenai kamu: Syukur! o  Bukit-bukit p  dari dahulu kala sudah menjadi milik q  kita.

Yehezkiel 36:11-38

Konteks
36:11 Aku akan membuat manusia dan binatang banyak di atasmu, dan mereka akan bertambah h  banyak dan beranak cucu dan Aku akan membuat kamu didiami i  kembali seperti keadaan semula j  dan akan berbuat baik kepadamu lebih dari pada keadaan dahulu. k  Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. 36:12 Aku akan membuat manusia lalu-lalang di atasmu yaitu umat-Ku Israel; mereka akan menduduki engkau dan engkau akan menjadi milik pusaka l  mereka dan engkau tidak lagi terus memunahkan mereka. 36:13 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Oleh karena orang berkata tentangmu: Engkau memakan orang m  dan engkau memunahkan bangsamu-- 36:14 oleh karena itu engkau tidak akan makan orang lagi dan tidak akan memunahkan bangsamu lagi, demikianlah firman Tuhan ALLAH. 36:15 Aku tidak lagi membiarkan orang membicarakan noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa terhadap engkau dan engkau tidak lagi menanggung pencelaan bangsa-bangsa dan tidak lagi memunahkan bangsamu, demikianlah firman Tuhan ALLAH. n " 36:16 Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku: 36:17 "Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka; kelakuan mereka sama seperti cemar kain o  di hadapan-Ku. p  36:18 Maka Aku mencurahkan q  amarah-Ku ke atas mereka karena darah yang dicurahkan mereka di tanah itu, sedang tanah itu mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka. 36:19 Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka berserak-serak r  di semua negeri, Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. s  36:20 Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan t  nama-Ku yang kudus 21 , dalam hal orang menyindir mereka: Katanya mereka umat TUHAN, tetapi mereka harus keluar dari tanah-Nya. u  36:21 Aku merasa sakit hati karena nama-Ku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa, di mana mereka datang. v  36:22 Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Bukan karena kamu Aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena nama-Ku w  yang kudus yang kamu najiskan x  di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. y  36:23 Aku akan menguduskan nama-Ku z  yang besar yang sudah dinajiskan a  di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, b  demikianlah firman Tuhan ALLAH, manakala Aku menunjukkan kekudusan-Ku c  kepadamu di hadapan d  bangsa-bangsa. 36:24 Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. e  36:25 Aku akan mencurahkan f  kepadamu air jernih, yang akan mentahirkan g  kamu; dari segala kenajisanmu h  dan dari semua berhala-berhalamu i  Aku akan mentahirkan kamu. 36:26 Kamu akan Kuberikan hati j  yang baru 22 , dan roh yang baru di dalam batinmu dan Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras k  dan Kuberikan kepadamu hati yang taat. l  36:27 Roh-Ku m  akan Kuberikan diam di dalam batinmu 23  dan Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-Ku n  dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan-Ku o  dan melakukannya. 36:28 Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah Kuberikan kepada nenek moyangmu dan kamu akan menjadi umat-Ku p  dan Aku akan menjadi Allahmu. q  36:29 Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu dan Aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan Aku tidak lagi mendatangkan kelaparan r  atasmu. 36:30 Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan s  di tengah bangsa-bangsa. 36:31 Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu t  yang tidak baik dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. 36:32 Bukan karena kamu Aku bertindak, demikianlah firman Tuhan ALLAH, ketahuilah itu. Merasa malulah u  kamu dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. v  36:33 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Pada hari Aku mentahirkan w  kamu dari segala kesalahanmu, Aku akan membuat kota-kota didiami lagi dan reruntuhan-reruntuhan x  akan dibangun kembali. y  36:34 Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas dari padamu. 36:35 Sebaliknya mereka akan berkata: Tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti taman Eden z  dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi sepi dan musnah, sekarang didiami a  dan menjadi kubu. 36:36 Dan bangsa-bangsa yang tertinggal, yang ada di sekitarmu akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN, yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku, TUHAN, yang mengatakannya dan akan membuatnya. b  36:37 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Dalam hal ini juga Aku menginginkan, supaya kaum Israel meminta c  dari pada-Ku apa yang hendak Kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia. d  36:38 Seperti domba-domba persembahan kudus, e  dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu-waktu perayaannya, begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. f "

Yehezkiel 37:27-28

Konteks
37:27 Tempat kediaman-Kupun w  akan ada pada mereka dan Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku. x  37:28 Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Aku, TUHAN, menguduskan y  Israel, pada waktu tempat kudus-Ku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. z  a "

Yehezkiel 40:1-49

Konteks
Pintu-pintu gerbang dan pelataran-pelataran Bait Suci yang baru
40:1 24 Dalam tahun kedua puluh lima sesudah pembuangan kami, yaitu pada permulaan tahun, pada tanggal sepuluh bulan itu, dalam tahun keempat belas sesudah kota p  itu ditaklukkan, pada hari itu juga kekuasaan TUHAN meliputi aku q  dan dibawa-Nya aku 40:2 dalam penglihatan-penglihatan r  ilahi ke tanah Israel dan menempatkan aku di atas sebuah gunung s  yang tinggi sekali. Di atas itu di hadapanku ada yang menyerupai bentuk kota. 40:3 Ke sanalah aku dibawa-Nya. Dan lihat, ada seorang yang kelihatan seperti tembaga t  dan di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur; u  dan ia berdiri di pintu gerbang. 40:4 Orang itu berbicara kepadaku: "Hai anak manusia, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh dan perhatikanlah baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu; v  sebab untuk itulah engkau dibawa ke mari, supaya aku memperlihatkan semuanya itu kepadamu. Beritahukanlah w  segala sesuatu yang kaulihat x  kepada kaum Israel." 40:5 25 Lihat, di luar bangunan itu ada tembok, seluruh keliling bangunan 26  itu. Dan di tangan orang itu ada tongkat pengukur, yang panjangnya enam hasta. --Hasta ini setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa--.Ia mengukur y  tembok itu, tebalnya satu tongkat dan tingginya satu tongkat. 40:6 Lalu ia sampai di pintu gerbang yang menghadap ke timur z  dan menaiki tangganya, ia mengukur ambang dari pintu gerbang itu: satu tongkat lebarnya. 40:7 Kemudian ia mengukur kamar jaga: a  panjangnya satu tongkat dan lebarnya satu tongkat, dan jarak antara dua kamar jaga adalah lima hasta. Dan ambang pintu gerbang sebelah dalam yang dekat balai gerbang itu adalah satu tongkat. 40:8 Kemudian ia mengukur balai gerbang itu: delapan hasta 40:9 dan tiang temboknya dua hasta dan balai itu ada di sebelah dalam. 40:10 Mengenai kamar-kamar jaga yang di pintu gerbang sebelah timur itu ada tiga kamar pada tiap sisi; ketiga-tiganya sama ukurannya dan kedua tiang tembok pada kedua sisi sama juga ukurannya. 40:11 Lalu ia mengukur lobang pintu gerbang itu: lebarnya sebelah dalam adalah sepuluh hasta, dan lebarnya sebelah luar tiga belas hasta. 40:12 Di bagian muka dari kamar-kamar jaga itu ada sekatan, yang berukuran satu hasta dan demikian juga ukuran sekatan di sebelah yang lain. Dan ukuran kamar jaga itu adalah enam hasta pada kedua belah pihak. 40:13 Lalu ia mengukur pintu gerbang itu dari dinding belakang kamar jaga yang satu sampai dinding belakang kamar jaga yang lain, melalui kedua pintu sekatan itu: lebarnya dua puluh lima hasta. 40:14 Ia mengukur juga balai gerbang itu: dua puluh hasta dan sekeliling balai gerbang itu adalah pelataran. b  40:15 Dari muka pintu gerbang luar sampai balai gerbang sebelah dalam: lima puluh hasta. 40:16 Pada sekeliling pintu gerbang itu di bagian dalam ada jendela-jendela dengan bidai, yaitu di kamar-kamar jaga dan pada tiang-tiang tembok dan begitu juga pada balai gerbang. Dan pada tiang-tiang tembok itu terukir gambar pohon-pohon korma. c  40:17 Lalu dibawanya aku ke pelataran luar, d  sungguh, sekeliling pelataran e  itu ada bilik-bilik, f  yang jumlahnya tiga puluh. Dan bilik-bilik itu dibangun di atas sebuah lantai batu. 40:18 Dan lantai batu itu ada di samping pintu-pintu gerbang mengikuti panjangnya. Itulah lantai batu bawah. 40:19 Kemudian ia mengukur lebar pelataran g  itu dari sebelah dalam pintu gerbang bawah sampai sebelah luar pintu gerbang dalam: seratus hasta. h  Lalu ia berjalan di depanku menuju ke utara 40:20 dan sungguh, ada pintu gerbang yang menghadap ke utara, yang termasuk pelataran luar. Ia mengukur panjang dan lebarnya. 40:21 Kamar jaganya, i  tiga sebelah-menyebelah, tiang-tiang tembok dan balai gerbangnya j  adalah seukuran dengan pintu gerbang pertama: lima puluh hasta panjangnya dan lebarnya dua puluh lima hasta. 40:22 Jendela-jendelanya, balai gerbangnya k  dan gambar-gambar pohon kormanya seukuran juga dengan pintu gerbang yang menghadap ke timur. Orang dapat naik ke situ melalui tangga yang tujuh tingkat dan balai gerbangnya ada sebelah dalam. l  40:23 Di pelataran dalam ada sebuah pintu gerbang yang berhadapan dengan pintu gerbang utara sama seperti halnya dengan pintu gerbang timur; ia mengukur dari pintu gerbang sampai pintu gerbang: seratus hasta. m  40:24 Kemudian ia membawa aku menuju selatan, sungguh, ada sebuah pintu gerbang yang menghadap ke selatan; ia mengukur kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya dan balai gerbangnya, ukurannya n  sama saja dengan yang lain-lain. 40:25 Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela, yang sama dengan yang lain-lain; panjang pintu gerbang itu lima puluh hasta dan lebarnya o  dua puluh lima hasta. 40:26 Tangga ke situ adalah tujuh tingkat, dan balai gerbangnya ada sebelah dalam. Pada pintu gerbang itu juga, di tiang-tiang temboknya, terukir gambar pohon-pohon korma, satu batang di sebelah p  sini dan satu batang di sebelah sana. 40:27 Di bagian selatan pelataran q  dalam ada juga pintu gerbang; ia mengukur dari pintu gerbang sampai pintu gerbang di bagian selatan: seratus hasta. r  40:28 Lalu dibawanya aku ke pelataran dalam melalui pintu gerbang selatan dan ia mengukur pintu gerbang itu, ukurannya s  sama saja dengan yang lain-lain. 40:29 Kamar-kamar jaganya, t  tiang-tiang temboknya dan balai gerbangnya, ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela; panjang pintu gerbang itu lima puluh hasta dan lebarnya u  dua puluh lima hasta. -- 40:30 Sekelilingnya ada balai-balai gerbang, v  panjangnya dua puluh lima hasta dan lebarnya lima hasta. -- 40:31 Balai gerbangnya w  adalah sebelah pelataran luar dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma dan tangganya ke atas x  ada delapan tingkat. 40:32 Lalu dibawanya aku ke sebelah timur pelataran dalam dan ia mengukur pintu gerbang yang di situ, dan ukurannya y  sama saja dengan yang lain-lain. 40:33 Kamar-kamar jaganya, z  tiang-tiang temboknya dan balai gerbangnya, ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela; panjang pintu gerbang itu lima puluh hasta dan lebarnya dua puluh lima hasta. 40:34 Balai gerbangnya a  adalah sebelah pelataran luar dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma, sebelah sini dan sebelah sana, dan tangganya ke atas ada delapan tingkat. 40:35 Kemudian dibawanya aku ke pintu gerbang utara b  dan ia mengukurnya, dan ukurannya c  sama saja dengan yang lain-lain. 40:36 Kamar-kamar jaganya, d  tiang-tiang temboknya dan balai gerbangnya, ukurannya sama saja dengan yang lain-lain, dan sekelilingnya ada jendela-jendela; panjang pintu gerbang itu lima puluh hasta dan lebarnya dua puluh lima hasta. 40:37 Balai gerbangnya e  adalah sebelah pelataran luar, dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma, sebelah sini dan sebelah sana, dan tangganya ke atas f  ada delapan tingkat. 40:38 Ada juga sebuah bilik, yang pintunya di balai gerbang dan di sana orang membasuh korban bakaran 27 . g  40:39 Dalam balai gerbang itu ada dua meja sebelah sini dan dua meja sebelah sana, tempat menyembelih h  korban bakaran, i  korban penghapus dosa j  dan korban penebus salah. k  40:40 Di samping kiri balai gerbang, di sebelah luar, ada dua meja, dan di samping kanan balai gerbang itu juga dua meja. 40:41 Jadi di pintu gerbang itu ada empat meja sebelah sini dan empat meja sebelah sana; semuanya delapan meja di situ untuk tempat menyembelih korban. 40:42 Ada juga empat meja lagi untuk korban bakaran, yang diperbuat dari batu pahat. l  Panjangnya satu setengah hasta, lebarnya satu setengah hasta dan tingginya satu hasta. Di sana diletakkan perkakas-perkakas untuk menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan. m  40:43 Sekeliling ruangan itu dipakukan gantungan-gantungan yang panjangnya setapak tangan, dan di atas meja-meja itu diletakkan daging korban. 40:44 Lalu dibawanya aku ke pelataran dalam, sungguh, di sana ada dua bilik, yaitu satu di samping pintu gerbang utara dan mukanya menghadap ke selatan, satu lagi di samping pintu gerbang selatan dan mukanya menghadap ke utara. 40:45 Ia berkata kepadaku: "Bilik ini, yang mukanya menghadap ke selatan, adalah bagi imam-imam yang bertugas di Bait Suci, n  40:46 dan bilik yang mukanya menghadap ke utara, o  adalah bagi imam-imam yang bertugas di mezbah; p  mereka ini adalah bani Zadok q  dan hanya golongan inilah dari bani Lewi yang boleh mendekat kepada TUHAN r  untuk menyelenggarakan kebaktian." 40:47 Lalu ia mengukur pelataran dalam: itu suatu empat persegi, yang panjangnya seratus hasta dan lebarnya seratus hasta; mezbah ada di hadapan Bait Suci. s 
Bait Suci yang baru
40:48 Lalu dibawanya aku ke balai Bait Suci t  dan ia mengukur tiang-tiang temboknya: tebalnya lima hasta yang sebelah sini dan lima hasta yang sebelah sana; lebar pintu itu empat belas hasta dan dinding sampingnya masing-masing tiga hasta. 40:49 Panjang balai u  Bait Suci itu adalah dua puluh hasta dan lebarnya dua belas hasta. Orang dapat naik ke situ melalui tangga yang sepuluh tingkat dan dekat kedua tiang tembok itu ada dua tiang, v  satu sebelah sini dan satu sebelah sana.

Yehezkiel 48:1-35

Konteks
48:1 Inilah nama suku-suku itu: Yang paling utara: dari laut terus ke Hetlon, o  ke jalan masuk ke Hamat, p  Hazar-Enon, sehingga daerah kota Damsyik, yang berdekatan dengan Hamat, terletak di sebelah utaranya, dari perbatasan 28  sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Dan. q  48:2 Berbatasan dengan wilayah Dan, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, terdapat bagian Asyer. r  48:3 Berbatasan dengan wilayah Asyer, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, terdapat bagian Naftali. s  48:4 Berbatasan dengan wilayah Naftali, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, terdapat bagian Manasye. t  48:5 Berbatasan dengan wilayah Manasye, u  dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, v  terdapat bagian Efraim. w  48:6 Berbatasan dengan wilayah Efraim, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, terdapat bagian Ruben. x  48:7 Berbatasan dengan wilayah Ruben, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, terdapat bagian Yehuda. y  48:8 Berbatasan dengan wilayah Yehuda, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, terdapat persembahan khusus yang harus kamu khususkan, yaitu dua puluh lima ribu hasta lebarnya, dan panjangnya sama dengan panjang satu bagian, yaitu dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, dan di tengah-tengahnya z  terdapat tempat kudus. 48:9 Bagian persembahan khusus yang harus kamu khususkan bagi TUHAN, panjangnya dua puluh lima ribu hasta dan lebarnya a  dua puluh ribu hasta. 48:10 Dan bagi orang-orang inilah persembahan khusus yang kudus itu: Bagian imam-imam ialah panjangnya di utara dan selatan dua puluh lima ribu hasta, dan lebarnya di timur dan di barat sepuluh ribu hasta. Dan di tengah-tengahnyalah terletak tempat kudus TUHAN. b  48:11 Inilah bagian imam-imam, yang sudah dikuduskan, yaitu bani Zadok, c  yang memelihara kewajibannya terhadap Aku d  dan yang tidak turut sesat 29  dalam kesesatan e  orang Israel, seperti orang-orang Lewi. 48:12 Ini adalah bagian khusus bagi mereka dari tanah yang sudah dikhususkan, suatu hal yang maha kudus, berbatasan dengan bagian orang-orang Lewi. 48:13 Bagian orang-orang Lewi ialah sejajar dengan wilayah imam-imam, panjangnya dua puluh lima ribu hasta dan lebarnya sepuluh ribu hasta. f  Jadi seluruhnya ialah: panjang dua puluh lima ribu hasta dan lebar dua puluh ribu hasta. 48:14 Mereka tidak boleh menjual sedikitpun dari situ atau menukarnya, dan mereka tidak boleh mewariskan yang terbaik dari negeri itu kepada orang lain, sebab itu kudus bagi TUHAN. g  48:15 Yang tertinggal dari lebarnya, yaitu lima ribu hasta lagi, yang berbatasan dengan yang dua puluh lima ribu hasta itu adalah tidak kudus, tetapi itu untuk keperluan kota sebagai tempat tinggal dan tanah perladangan. 48:16 Dan ukurannya adalah begini: sebelah utara dan selatan: empat ribu lima ratus hasta, sebelah timur dan barat: juga empat ribu lima ratus hasta. h  48:17 Sekeliling kota itu ada tanah lapang, di sebelah utara dan selatan dua ratus lima puluh hasta, serta di sebelah timur dan barat dua ratus lima puluh hasta juga. 48:18 Yang tertinggal dari panjangnya, yang sejajar dengan persembahan khusus yang kudus itu, adalah sepuluh ribu hasta di sebelah timur dan sepuluh ribu hasta di sebelah barat dan hasilnya ialah menjadi makanan untuk pekerja-pekerja di kota i  itu. 48:19 Pekerja-pekerja ini, yang datang dari semua suku Israel, akan mengerjakannya. 48:20 Seluruh persembahan khusus itu adalah dua puluh lima ribu hasta kali dua puluh lima ribu hasta. Dalam bentuk empat persegi kamu harus mengkhususkan persembahan khusus yang kudus itu bersama milik kota itu. 48:21 Selebihnya adalah milik raja, yaitu di sebelah timur dan barat dari persembahan khusus yang kudus dan milik kota itu, dan berbatasan dengan yang dua puluh lima ribu hasta itu, ke timur sampai di perbatasan timur dan ke barat sampai di perbatasan barat dan sejajar dengan bagian suku-suku lain, adalah untuk raja. Di tengah-tengah j  bagian itu adalah persembahan khusus yang kudus dan Bait Suci. 48:22 Terkecuali milik orang-orang Lewi dan milik kota itu--yang terletak di tengah-tengah kepunyaan raja itu--maka yang diapit oleh wilayah Yehuda dan Benyamin adalah bagi raja. 48:23 Mengenai suku-suku yang lain: dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, terdapat bagian Benyamin. k  48:24 Berbatasan dengan wilayah Benyamin, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, terdapat bagian Simeon. l  48:25 Berbatasan dengan wilayah Simeon, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, terdapat bagian Isakhar. m  48:26 Berbatasan dengan wilayah Isakhar, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, terdapat bagian Zebulon. n  48:27 Berbatasan dengan wilayah Zebulon, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, terdapat bagian Gad. o  48:28 Perbatasan wilayah Gad di sebelah selatan ialah dari Tamar p  sampai mata air Meriba dekat Kadesh, terus ke sungai Mesir, terus ke laut besar. q  48:29 Inilah negeri yang harus kamu bagi-bagi menjadi milik pusakamu di antara suku-suku Israel, dan itulah bagian-bagian mereka, demikianlah firman Tuhan ALLAH. r "
Kota yang kudus
48:30 "Inilah pintu-pintu keluar kota itu: di sisi sebelah utara, yang ukurannya adalah empat ribu lima ratus hasta, 48:31 terdapat tiga pintu gerbang, yaitu pintu gerbang Ruben, pintu gerbang Yehuda dan pintu gerbang Lewi--sebab pintu-pintu gerbang kota itu disebut menurut nama suku-suku Israel--. 48:32 Di sisi sebelah timur, yang ukurannya empat ribu lima ratus hasta, terdapat tiga pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Yusuf, pintu gerbang Benyamin dan pintu gerbang Dan. 48:33 Di sisi sebelah selatan, yang ukurannya empat ribu lima ratus hasta, terdapat tiga pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Simeon, pintu gerbang Isakhar dan pintu gerbang Zebulon. 48:34 Di sisi sebelah barat, yang ukurannya empat ribu lima ratus hasta, terdapat tiga pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Gad, pintu gerbang Asyer dan pintu gerbang Naftali. s  48:35 Jadi keliling kota itu adalah delapan belas ribu hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah: TUHAN HADIR DI SITU 30 . t "

Ibrani 12:22-23

Konteks
12:22 Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, p  ke kota q  Allah r  yang hidup, Yerusalem s  sorgawi dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, 12:23 dan kepada jemaat anak-anak sulung, t  yang namanya terdaftar di sorga, u  dan kepada Allah, yang menghakimi semua orang, v  dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, w 

Wahyu 14:1

Konteks
Anak Domba dan pengikut-Nya yang ditebus-Nya
14:1 Dan aku melihat: sesungguhnya, Anak Domba y  berdiri di bukit Sion z  dan bersama-sama dengan Dia seratus empat puluh empat ribu a  orang 31  dan di dahi b  mereka tertulis nama-Nya dan nama c  Bapa-Nya.

Wahyu 21:10-27

Konteks
21:10 Lalu, di dalam roh m  ia membawa aku n  ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. o  21:11 Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah p  dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, q  jernih seperti kristal. r  21:12 Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya s  dua belas buah 32 ; dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada dua belas malaikat dan di atasnya tertulis nama kedua belas suku Israel. t  21:13 Di sebelah timur terdapat tiga pintu gerbang dan di sebelah utara tiga pintu gerbang dan di sebelah selatan tiga pintu gerbang dan di sebelah barat tiga pintu gerbang. 21:14 Dan tembok kota itu mempunyai dua belas batu dasar u  dan di atasnya tertulis kedua belas nama kedua belas rasul v  Anak Domba itu. 21:15 Dan ia, yang berkata-kata dengan aku, mempunyai suatu tongkat pengukur w  dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya x  dan temboknya. 21:16 Kota itu bentuknya empat persegi 33 , panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu: dua belas ribu stadia; panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. 21:17 Lalu ia mengukur temboknya: seratus empat puluh empat hasta, menurut ukuran manusia, y  yang adalah juga ukuran malaikat. 21:18 Tembok itu terbuat dari permata yaspis; z  dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. a  21:19 Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. b  Dasar yang pertama batu yaspis, c  dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, 21:20 dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, d  dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang kesebelas batu lazuardi dan yang kedua belas batu kecubung. 21:21 Dan kedua belas pintu gerbang itu e  adalah dua belas mutiara: setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara f  dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. g  21:22 Dan aku tidak melihat Bait Suci h  di dalamnya; sebab Allah, Tuhan Yang Mahakuasa, i  adalah Bait Sucinya, demikian juga Anak Domba j  itu 34 . 21:23 Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah k  meneranginya l  dan Anak Domba m  itu adalah lampunya. 21:24 Dan bangsa-bangsa akan berjalan 35  di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya; n  21:25 dan pintu-pintu gerbangnya o  tidak akan ditutup p  pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana 36 ; q  21:26 dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. r  21:27 Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, s  tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan t  Anak Domba itu.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[49:14]  1 Full Life : TUHAN TELAH MENINGGALKAN AKU.

Nas : Yes 49:14-17

Inilah kata-kata orang Israel yang mengalami kesusahan besar sehingga merasa ditinggalkan dan dilupakan Allah. Tanggapan Allah memberikan kepastian ilahi kepada setiap orang percaya yang sedang mengalami masa-masa sulit.

  1. 1) Kasih-Nya kepada kita lebih besar daripada kasih seorang ibu bagi anaknya; karena itu mustahil Dia melupakan kita, khususnya pada masa keputusasaan dan kesedihan (bd. Yer 31:20).
  2. 2) Belas kasihan-Nya untuk kita tidak akan pernah gagal, bagaimanapun juga situasi hidup ini; Dia mengawasi kita dengan penuh kelembutan dan kasih, dan kita dapat beristirahat di dalam keyakinan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita.
  3. 3) Bukti kasih Allah yang besar ialah bahwa Dia telah melukiskan kita di telapak tangan-Nya, sehingga tidak akan melupakan kita; bekas luka di telapak tangan itu senantiasa di depan mata-Nya sebagai tanda kasih-Nya yang besar yang dicurahkan atas kita dan kerinduan-Nya untuk memperhatikan kita.

[49:22]  2 Full Life : BANGSA-BANGSA ... MENGGENDONG ANAK-ANAKMU LAKI-LAKI.

Nas : Yes 49:22-26

Ayat-ayat ini menubuatkan saat ketika Israel akan dipulihkan kepada Allah dan bangsa-bangsa lainnya bertobat. Bangsa-bangsa bukan Yahudi ini sesungguhnya akan menuntun suatu angkatan orang Yahudi yang akan datang kembali kepada Tuhan (bd. Yes 14:2; 43:6; 60:9;

lihat art. ISRAEL DALAM RENCANA KESELAMATAN ALLAH).

[54:4]  3 Full Life : JANGANLAH TAKUT.

Nas : Yes 54:4-8

Umat Allah dalam pembuangan tidak perlu takut bahwa keadaan mereka yang memalukan itu akan berlanjut selamanya, karena hukuman Allah sebentar lagi akan berubah menjadi keselamatan. Allah akan menaruh belas kasihan kepada umat-Nya yang merana dan memulihkan mereka kepada perkenan-Nya di negeri mereka. "Malu keremajaan" mungkin mengacu kepada masa perbudakan di Mesir: "aib kejandaanmu" secara historis mengacu kepada pembuangan di Babel.

[54:9]  4 Full Life : TIDAK AKAN MURKA TERHADAP ENGKAU.

Nas : Yes 54:9-10

Nubuat ini menunjuk kepada pemerintahan Kristus di bumi dengan umat-Nya di atas semua bangsa (pasal Wahy 20:1-22:21); pada hari yang akan datang itu, Allah tidak akan marah lagi dengan Israel.

[59:20]  5 Full Life : IA AKAN DATANG SEBAGAI PENEBUS UNTUK SION

Nas : Yes 59:20

(versi Inggris NIV -- Penebus akan datang ke Sion). Penebus ini adalah Yesus Kristus (bd. Yes 35:4; 40:9; 52:7); Ia akan datang kepada orang yang sungguh-sungguh berbalik dari dosa mereka dan melayani Tuhan, yaitu kepada Israel sejati.

[59:21]  6 Full Life : ROH-KU ... FIRMAN-KU.

Nas : Yes 59:21

Allah berjanji kepada mereka yang berbalik dari dosa-dosanya dan menerima Mesias bahwa Roh-Nya akan turun ke atas mereka (bd. Yoh 16:13; Kis 2:4) dan firman-Nya tidak akan meninggalkan mulut mereka. Roh dan firman Tuhan akan mengesahkan kesaksian gereja sejati dan keturunannya untuk selama-lamanya. Umat Allah harus memberitakan Injil di dalam kuasa dan kebenaran Roh Kudus

(lihat cat. --> Kis 1:8;

[atau ref. Kis 1:8]

lihat art. BAPTISAN DALAM ROH KUDUS).

[60:1]  7 Full Life : TERANGMU DATANG.

Nas : Yes 60:1-3

Pasal ini menubuatkan bahwa dengan kedatangan Mesias, kemuliaan Tuhan akan datang di antara umat-Nya dan banyak bangsa akan datang kepada terang itu. PB menerapkan ayat-ayat ini kepada pelayanan Yesus yang diurapi di Galilea (lih. Mat 4:16-17). Sejak gerakan misioner yang besar dimulai pada zaman PB, nubuat ini sedang digenapi.

[60:4]  8 Full Life : DATANG BERHIMPUN KEPADAMU.

Nas : Yes 60:4-9

Ayat-ayat ini melukiskan kedatangan kerajaan Mesias Tuhan kita. Yesaya melihat kemuliaan Allah datang kepada Israel dan bangsa-bangsa lain datang kepada mereka untuk menerima terang dan keselamatan itu (bd. Yes 49:23); bangsa-bangsa ini akan membawa persembahan dari kekayaan mereka kepada Tuhan (bd. Yes 61:6; 66:12).

[60:10]  9 Full Life : MEMBANGUN TEMBOKMU.

Nas : Yes 60:10

Bangsa-bangsa akan menyumbang dana bagi penetapan pemerintahan Allah di Yerusalem. Orang yang menentang kerajaan Mesias akan dimusnahkan (ayat Yes 60:12).

[60:19]  10 Full Life : BAGIMU MATAHARI TIDAK LAGI MENJADI PENERANG.

Nas : Yes 60:19

Ayat ini memandang ke depan kepada Yerusalem dari langit baru dan bumi baru, di mana Allah dan Anak Domba itu sendiri akan menjadi terang abadi bagi umat-Nya (lih. Wahy 21:23; 22:3-5; bd. Za 2:5).

[60:21]  11 Full Life : PENDUDUKMU SEMUANYA ORANG-ORANG BENAR.

Nas : Yes 60:21

Sepanjang kerajaan Mesias, Israel akan ditandai oleh kesetiaan dan kebenaran dan bukan oleh ketidaksetiaan dan kemurtadan dari sejarah lampaunya.

[61:4]  12 Full Life : MEMBANGUN RERUNTUHAN ... BERABAD-ABAD.

Nas : Yes 61:4-9

Setelah kedatangan Kristus yang kedua pada akhir zaman, Israel akan dibangun kembali dan bangsa-bangsa lain akan bekerja di antara mereka dan menyembah Tuhan bersama mereka (ayat Yes 61:5-6). Orang Israel akan berfungsi sebagai imam dan pelayan Allah, serta mengajarkan dan menyampaikan Firman Allah kepada orang lain (ayat Yes 61:6).

[61:10]  13 Full Life : AKU BERSUKARIA DI DALAM TUHAN.

Nas : Yes 61:10-11

Setelah Kristus datang kembali, semua anggota kerajaan-Nya akan bersukacita. Mereka akan dikenakan "pakaian keselamatan" (yaitu: mereka akan menjadi anggota umat yang ditebus Allah) dan "jubah kebenaran" (yaitu: mereka akan hidup sesuai dengan standar-standar Allah).

[62:1]  14 Full Life : SION ... YERUSALEM.

Nas : Yes 62:1-12

Pasal ini membicarakan saat ketika Yerusalem akan dipenuhi dengan kemuliaan dan kebenaran Tuhan; umat Allah akan hidup di dalam tembok-temboknya dengan damai sejahtera dan sukacita, dan seluruh dunia akan beruntung dari pemuliaannya. Hari ini akan terjadi setelah Juruselamat datang kembali pada akhir zaman (ayat Yes 62:11).

[62:4]  15 Full Life : YANG BERKENAN KEPADA-KU (HEFZIBAH) ... YANG BERSUAMI (BEULAH).

Nas : Yes 62:4

Nama-nama ini menandakan bahwa Allah telah memperbaharui perjanjian-Nya dengan Yerusalem.

[62:6]  16 Full Life : PENGINTAI-PENGINTAI ... TIDAK AKAN PERNAH BERDIAM DIRI.

Nas : Yes 62:6

Allah telah menugaskan para pengintai di tembok-tembok Sion, yaitu para nabi dan pemohon syafaat setia yang tidak pernah berhenti berdoa bagi penetapan kerajaan Allah di bumi dan kemuliaan Yerusalem. Demikian pula, orang percaya PB harus membiasakan diri untuk bersyafaat tanpa henti bagi penetapan kerajaan Allah dan pemerintahan Kristus yang adil di seluruh bumi

(lihat cat. --> Mat 6:10).

[atau ref. Mat 6:10]

Segala sesuatu yang kita ketahui menjadi kehendak Allah, kita harus senantiasa berseru kepada-Nya dan "jangan biarkan Dia tinggal tenang" (ayat Yes 62:7) sehingga Dia melaksanakan segala sesuatu yang dijanjikan-Nya.

[62:11]  17 Full Life : KESELAMATANMU DATANG

Nas : Yes 62:11

(versi Inggris NIV -- Juruselamatmu datang). Ayat ini mengacu kepada kedatangan Kristus yang kedua untuk menegakkan kebenaran di bumi dan membawa pujian kepada Yerusalem demi nama-Nya; "Aku membawa upah-Ku" (Wahy 22:12).

[3:15]  18 Full Life : GEMBALA-GEMBALA YANG SESUAI DENGAN HATI-KU.

Nas : Yer 3:15

Yeremia melukiskan suatu hari ketika Israel akan mempunyai gembala-gembala yang hidup sesuai dengan firman Allah dan menyalurkan hidup melalui pemahaman akan firman itu. Karena mengenal hati Allah, mereka akan tahu bagaimana menggembalakan umat Allah. Jenis pengetahuan ini penting bagi para pemimpin untuk kekuatan rohani dan kemurnian moral umat Allah

(lihat art. SYARAT-SYARAT MORAL PENILIK JEMAAT).

[3:16]  19 Full Life : PADA MASA ITU.

Nas : Yer 3:16-19

Di sini Yeremia bernubuat tentang zaman Mesias ketika Kristus akan memerintah umat-Nya. Tabut perjanjian, yang dahulu melambangkan kehadiran Allah, tidak akan diperlukan lagi karena Mesias akan hadir secara nyata. Yerusalem akan disebut Takhta Allah, dan semua bangsa akan menyembah Dia (ayat Yer 3:17).

[36:2]  20 Full Life : MUSUH ITU.

Nas : Yeh 36:2-7

Musuh-musuh Israel akan dihukum karena hujat mereka (ayat Yeh 36:3), penjarahan terhadap Israel (ayat Yeh 36:4-5) dan usaha mereka untuk mengambil alih tanah perjanjian (ayat Yeh 36:2).

[36:20]  21 Full Life : MENAJISKAN NAMA-KU YANG KUDUS.

Nas : Yeh 36:20-22

Israel telah menajiskan nama Allah melalui kejahatan mereka, karena itu mereka dibinasakan; akibatnya, bangsa-bangsa melihat hal itu sebagai tanda kelemahan Tuhan. Karena itu Allah bermaksud untuk memulihkan Israel ke negeri itu, bukan terutama demi mereka, tetapi untuk mempertahankan kekudusan nama-Nya yang besar. Apabila waktu itu tiba, semua bangsa akan mengetahui bahwa Tuhan Israel yang berdaulat adalah satu-satunya Allah yang benar (ayat Yeh 36:23; bd. 1Raj 18:20-39).

[36:26]  22 Full Life : HATI YANG BARU.

Nas : Yeh 36:26-27

Allah berjanji untuk memulihkan Israel bukan sekadar secara jasmaniah, tetapi juga rohaniah; pemulihan ini akan mencakup pemberian hati yang baru kepada mereka yang selembut daging supaya mereka akan menaati Firman Allah. Juga, Allah akan menaruh Roh Kudus-Nya di dalam diri mereka (bd. Yeh 11:19-20; Mazm 51:9-13;

lihat cat. --> Rom 11:26;

[atau ref. Rom 11:26]

lihat art. ISRAEL DALAM RENCANA KESELAMATAN ALLAH).

Pekerjaan Allah ini mencakup perjanjian baru yang disahkan oleh Kristus (lih. Yer 31:31-34).

[36:27]  23 Full Life : ROH-KU ... DI DALAM BATINMU.

Nas : Yeh 36:27

Jika Roh Kudus tidak lagi berdiam dalam kita, tidak mungkin seorang menjalankan hidup benar dan mengikuti jalan-jalan Allah. Sangat penting bagi kita untuk tetap terbuka kepada suara dan bimbingan Roh Kudus

(lihat art. BAPTISAN DALAM ROH KUDUS, dan

lihat art. AJARAN TENTANG ROH KUDUS).

[40:1]  24 Full Life : PENGLIHATAN-PENGLIHATAN ILAHI.

Nas : Yeh 40:1-43:27

Penglihatan tentang Bait Suci dialami Yehezkiel pada tahun 573 SM, dua puluh lima tahun setelah pembuangan dirinya dimulai. Tujuannya ialah memberi semangat kepada bangsa itu bahwa kemuliaan Allah akan dipulihkan sama sekali pada masa yang akan datang, sehingga menghasilkan pengurapan dan berkat yang akan bertahan selama-lamanya.

[40:5]  25 Full Life : KELILING BANGUNAN ITU.

Nas : Yeh 40:5

Ada tiga penafsiran utama tentang penglihatan Bait Suci Yehezkiel ini:

  1. (1) Sebuah Bait Suci simbolik yang menggambarkan keadaan kekal yang dilukiskan dalam pasal Wahy 21:1-22:21;
  2. (2) sebuah Bait Suci simbolik yang melukiskan berkat-berkat kerajaan seribu tahun; atau
  3. (3) sebuah Bait Suci sungguhan yang akan didirikan pada masa kerajaan seribu tahun. Penafsiran manapun yang diterima, pokok-pokok ajaran yang terutama adalah
  4. (1) bahwa pada suatu hari kehadiran dan kemuliaan Allah akan dikembalikan kepada umat-Nya untuk selama-lamanya (Yeh 43:7), dan
  5. (2) bahwa berkat-berkat Kristus akan mengalir sebagai aliran yang semakin dalam (Yeh 47:1-12).

[40:5]  26 Full Life : TEMBOK, SELURUH KELILING BANGUNAN.

Nas : Yeh 40:5

Tembok ini akan menandai wilayah Bait Suci dan memisahkannya dari bagian kota yang lain. Orang percaya yang tubuhnya kini menjadi bait yang hidup dari Roh Kudus (1Kor 6:19), harus menjaga agar dirinya tetap terpisah dari masyarakat yang berdosa di sekeliling mereka serta dikuduskan bagi Allah dan kepentingannya

(lihat art. PEMISAHAN ROHANI ORANG PERCAYA).

[40:38]  27 Full Life : KORBAN BAKARAN.

Nas : Yeh 40:38

Lihat cat. --> Yeh 43:18-27.

[atau ref. Yeh 43:18-27]

[48:1]  28 Full Life : PERBATASAN.

Nas : Yeh 48:1-29

Pasal terakhir kitab Yehezkiel melanjutkan penetapan perbatasan negeri yang telah dipulihkan dan tempat masing-masing suku (Yeh 47:13-48:29).

[48:11]  29 Full Life : TIDAK TURUT SESAT.

Nas : Yeh 48:11-12

Sekali lagi Allah menekankan bahwa mereka yang tetap setia kepada kehendak-Nya dan standar-standar kebenaran selama di bumi akan memperoleh upah dalam kerajaan yang akan datang. Di sini upah bagi keturunan Zadok ialah hak istimewa untuk tinggal dekat Bait Suci Allah

(lihat cat. --> Yeh 44:15).

[atau ref. Yeh 44:15]

Memang, selama-lamanya penting untuk berusaha dengan sepenuh hati agar tetap setia kepada Allah dan menolak pengaruh-pengaruh dari angkatan yang jahat ini.

[48:35]  30 Full Life : TUHAN HADIR DI SITU.

Nas : Yeh 48:35

Kitab Yehezkiel berakhir dengan janji agung bahwa pada suatu hari Allah akan hidup selama-lamanya bersama umat-Nya, sebuah janji yang diulangi dalam Wahy 21:3, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka." Berkat terbesar bagi kita sebagai umat Allah ialah adanya Allah di tengah-tengah kita; inilah hakikat sukacita dan kebahagiaan sejati. Sebagai akibat dari kehadiran Allah yang tetap itu, kita tidak akan pernah lagi mengalami kesusahan, kekecewaan dan kesulitan dari kehidupan kita sebelumnya (Wahy 21:4); inilah penglihatan dan harapan kita yang terakhir sementara kita menanti kedatangan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus.

[14:1]  31 Full Life : BERSAMA-SAMA DENGAN DIA SERATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU ORANG.

Nas : Wahy 14:1

Pasal Wahy 14:1-20 dan Wahy 15:1-8 memperkenalkan hukuman-hukuman dari pasal Wahy 16:1-18:24, sambil menunjukkan pahala yang menanti-nantikan mereka yang bertahan dalam iman mereka pada Yesus (ayat Wahy 14:12; 15:2-4). Pasal Wahy 14:1-20 mulai dengan menggambarkan pemandangan 144.000 orang percaya yang terkemuka tampak di sorga dekat Anak Domba itu. Secara simbolis bilangan 144.000 melambangkan umat Allah yang paling berserah dan setia di sepanjang zaman, yang menikmati kedudukan dan kesukacitaan yang khusus di sorga

(lihat cat. --> Wahy 14:4 berikut).

[atau ref. Wahy 14:4]

Jadi, angka 144.000 tidak berarti bahwa mereka dibatasi sampai jumlah 144.000 orang saja. Setiap orang percaya bisa menjadi salah seorang dari kelompok ini dengan memiliki iman, kasih, dan pelayanan yang penuh penyerahan dan pengabdian.

[21:12]  32 Full Life : PINTU GERBANGNYA DUA BELAS BUAH.

Nas : Wahy 21:12-14

Tembok kota itu menunjukkan keamanan yang dimiliki oleh orang-orang yang telah diselamatkan dalam kota yang baru itu. Dua belas pintu gerbang itu melambangkan Israel (ayat Wahy 21:12) dan dua belas batu dasar itu melambangkan gereja (ayat Wahy 21:14). Hal ini menekankan kesatuan umat Allah dari zaman PL dan PB.

[21:16]  33 Full Life : BENTUKNYA EMPAT PERSEGI.

Nas : Wahy 21:16

Ukuran kota itu menandakan bahwa akan ada ruang yang cukup luas bagi semua orang percaya dari segala zaman. "1,200 stadia" adalah kira-kira 1.400 mil (kira-kira 2.240 kilometer). Kota itu dilukiskan berbentuk empat persegi. Dalam PL, Tempat Mahakudus, di mana Allah berjumpa dengan wakil umat-Nya, merupakan sebuah ruangan yang benar-benar empat persegi. Seluruh kota itu akan dipenuhi dengan kemuliaan dan kekudusan Allah.

[21:22]  34 Full Life : TUHAN ... ADALAH BAIT SUCINYA, DEMIKIAN JUGA ANAK DOMBA ITU.

Nas : Wahy 21:22

Kehadiran dan kedekatan Allah akan merembes ke seluruh kota, tidak hanya dalam bait suci.

[21:24]  35 Full Life : BANGSA-BANGSA AKAN BERJALAN.

Nas : Wahy 21:24-26

Yerusalem Baru tidak meliputi seluruh bumi baru, karena kota itu memiliki pintu-pintu gerbang dan orang-orang benar akan masuk keluar melaluinya. Mungkin Yerusalem Baru itu akan menjadi ibu kota bumi yang baru itu.

[21:25]  36 Full Life : MALAM TIDAK AKAN ADA LAGI DI SANA.

Nas : Wahy 21:25

Ini hanya menunjuk kepada Kota Kudus itu, karena Yohanes tidak mengatakan bahwa di bumi yang baru itu tidak akan ada lagi malam. Beberapa orang percaya bahwa di luar kota itu masih akan ada malam, karena Allah telah berjanji bahwa siang dan malam tidak akan pernah lenyap (bd. Mazm 148:3-6; Yes 66:22-23; Yer 33:20-21,25).TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA