TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 77:3-12

77:3 <05542> hlo <07307> yxwr <05848> Pjettw <07878> hxyva <01993> hymhaw <0430> Myhla <02142> hrkza<77:4> (77:3)

77:3 (76:4) emnhsyhn <3403> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> eufranyhn <2165> hdoleschsa kai <2532> wligoquchsen to <3588> pneuma <4151> mou <1473> diaqalma

77:4 <01696> rbda <03808> alw <06470> ytmepn <05869> ynye <08109> twrms <0270> tzxa<77:5> (77:4)

77:4 (76:5) prokatelabonto fulakav <5438> oi <3588> ofyalmoi <3788> mou <1473> etaracyhn <5015> kai <2532> ouk <3364> elalhsa <2980>

77:5 <05769> Mymlwe <08141> twns <06924> Mdqm <03117> Mymy <02803> ytbsx<77:6> (77:5)

77:5 (76:6) dielogisamhn <1260> hmerav <2250> arcaiav <744> kai <2532> eth <2094> aiwnia <166> emnhsyhn <3403> kai <2532> emelethsa <3191>

77:6 <07307> yxwr <02664> vpxyw <07878> hxyva <03824> ybbl <05973> Me <03915> hlylb <05058> ytnygn <02142> hrkza<77:7> (77:6)

77:6 (76:7) nuktov <3571> meta <3326> thv <3588> kardiav <2588> mou <1473> hdolescoun kai <2532> eskallen to <3588> pneuma <4151> mou <1473>

77:7 <05750> dwe <07521> twurl <03254> Pyoy <03808> alw <0136> ynda <02186> xnzy <05769> Mymlwelh<77:8> (77:7)

77:7 (76:8) mh <3165> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> apwsetai kuriov <2962> kai <2532> ou <3364> prosyhsei <4369> tou <3588> eudokhsai <2106> eti <2089>

77:8 <01755> rdw <01755> rdl <0562> rma <01584> rmg <02617> wdox <05331> xunl <0656> opah<77:9> (77:8)

77:8 (76:9) h <2228> eiv <1519> telov <5056> to <3588> eleov <1656> autou <846> apokoqei <609> apo <575> geneav <1074> eiv <1519> genean <1074>

77:9 <05542> hlo <07356> wymxr <0639> Pab <07092> Upq <0518> Ma <0410> la <02589> twnx <07911> xksh<77:10> (77:9)

77:9 (76:10) h <2228> epilhsetai tou <3588> oiktirhsai <3627> o <3588> yeov <2316> h <2228> sunexei <4912> en <1722> th <3588> orgh <3709> autou <846> touv <3588> oiktirmouv <3628> autou <846> diaqalma

77:10 <05945> Nwyle <03225> Nymy <08141> twns <01931> ayh <02470> ytwlx <0559> rmaw<77:11> (77:10)

77:10 (76:11) kai <2532> eipa nun <3568> hrxamhn <757> auth <3778> h <3588> alloiwsiv thv <3588> dexiav <1188> tou <3588> uqistou <5310>

77:11 <06382> Kalp <06924> Mdqm <02142> hrkza <03588> yk <03050> hy <04611> yllem <02142> *rwkza {rykza} <77:12> (77:11)

77:11 (76:12) emnhsyhn <3403> twn <3588> ergwn <2041> kuriou <2962> oti <3754> mnhsyhsomai <3403> apo <575> thv <3588> archv <746> twn <3588> yaumasiwn <2297> sou <4771>

77:12 <07878> hxyva <05949> Kytwlylebw <06467> Klep <03605> lkb <01897> ytyghw<77:13> (77:12)

77:12 (76:13) kai <2532> melethsw <3191> en <1722> pasin <3956> toiv <3588> ergoiv <2041> sou <4771> kai <2532> en <1722> toiv <3588> epithdeumasin sou <4771> adoleschswTIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA