TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 20:1--21:13

20:1 <03290> bqey <0430> yhla <08034> Ms <07682> Kbgvy <06869> hru <03117> Mwyb <03068> hwhy <06030> Kney( (2) ) <01732> dwdl <04210> rwmzm <05329> xunml(20:1)

20:1 (19:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> qalmov <5568> tw <3588> dauid (19:2) epakousai sou <4771> kuriov <2962> en <1722> hmera <2250> yliqewv <2347> uperaspisai sou <4771> to <3588> onoma <3686> tou <3588> yeou <2316> iakwb <2384>

20:2 <05582> Kdeoy <06726> Nwyumw <06944> sdqm <05828> Krze <07971> xlsy<20:3> (20:2)

20:2 (19:3) exaposteilai <1821> soi <4771> bohyeian <996> ex <1537> agiou <40> kai <2532> ek <1537> siwn <4622> antilaboito sou <4771>

20:3 <05542> hlo <01878> hnsdy <05930> Ktlwew <04503> Ktxnm <03605> lk <02142> rkzy<20:4> (20:3)

20:3 (19:4) mnhsyeih <3403> pashv <3956> yusiav <2378> sou <4771> kai <2532> to <3588> olokautwma <3646> sou <4771> pianatw diaqalma

20:4 <04390> almy <06098> Ktue <03605> lkw <03824> Kbblk <0> Kl <05414> Nty<20:5> (20:4)

20:4 (19:5) dwh <1325> soi <4771> kata <2596> thn <3588> kardian <2588> sou <4771> kai <2532> pasan <3956> thn <3588> boulhn <1012> sou <4771> plhrwsai <4137>

20:5 <04862> Kytwlasm <03605> lk <03068> hwhy <04390> almy <01713> lgdn <0430> wnyhla <08034> Msbw <03444> Ktewsyb <07442> hnnrn<20:6> (20:5)

20:5 (19:6) agalliasomeya en <1722> tw <3588> swthriw <4992> sou <4771> kai <2532> en <1722> onomati <3686> yeou <2316> hmwn <1473> megalunyhsomeya <3170> plhrwsai <4137> kuriov <2962> panta <3956> ta <3588> aithmata <155> sou <4771>

20:6 <03225> wnymy <03468> esy <01369> twrbgb <06944> wsdq <08064> ymsm <06030> whney <04899> wxysm <03068> hwhy <03467> eyswh <03588> yk <03045> ytedy <06258> hte<20:7> (20:6)

20:6 (19:7) nun <3568> egnwn <1097> oti <3754> eswsen <4982> kuriov <2962> ton <3588> criston <5547> autou <846> epakousetai autou <846> ex <1537> ouranou <3772> agiou <40> autou <846> en <1722> dunasteiaiv h <3588> swthria <4991> thv <3588> dexiav <1188> autou <846>

20:7 <02142> rykzn <0430> wnyhla <03068> hwhy <08034> Msb <0587> wnxnaw <05483> Myowob <0428> hlaw <07393> bkrb <0428> hla<20:8> (20:7)

20:7 (19:8) outoi <3778> en <1722> armasin <716> kai <2532> outoi <3778> en <1722> ippoiv <2462> hmeiv <1473> de <1161> en <1722> onomati <3686> kuriou <2962> yeou <2316> hmwn <1473> megalunyhsomeya <3170>

20:8 <05749> ddwetnw <06965> wnmq <0587> wnxnaw <05307> wlpnw <03766> werk <01992> hmh<20:9> (20:8)

20:8 (19:9) autoi <846> sunepodisyhsan kai <2532> epesan <4098> hmeiv <1473> de <1161> anesthmen <450> kai <2532> anwrywyhmen

20:9 <07121> wnarq <03117> Mwyb <06030> wnney <04428> Klmh <03467> heyswh <03068> hwhy<20:10> (20:9)

20:9 (19:10) kurie <2962> swson <4982> ton <3588> basilea <935> sou <4771> kai <2532> epakouson hmwn <1473> en <1722> h <3739> an <302> hmera <2250> epikaleswmeya se <4771>

21:1 <03966> dam <01523> lygy <04100> hm <03444> Ktewsybw <04428> Klm <08055> xmvy <05797> Kzeb <03068> hwhy( (2) ) <01732> dwdl <04210> rwmzm <05329> xunml(21:1)

21:1 (20:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> qalmov <5568> tw <3588> dauid (20:2) kurie <2962> en <1722> th <3588> dunamei <1411> sou <4771> eufranyhsetai <2165> o <3588> basileuv <935> kai <2532> epi <1909> tw <3588> swthriw <4992> sou <4771> agalliasetai sfodra <4970>

21:2 <05542> hlo <04513> tenm <01077> lb <08193> wytpv <0782> tsraw <0> wl <05414> httn <03820> wbl <08378> twat<21:3> (21:2)

21:2 (20:3) thn <3588> epiyumian <1939> thv <3588> quchv <5590> autou <846> edwkav <1325> autw <846> kai <2532> thn <3588> yelhsin <2308> twn <3588> ceilewn <5491> autou <846> ouk <3364> esterhsav auton <846> diaqalma

21:3 <06337> zp <05850> trje <07218> wsarl <07896> tyst <02896> bwj <01293> twkrb <06923> wnmdqt <03588> yk<21:4> (21:3)

21:3 (20:4) oti <3754> proefyasav <4399> auton <846> en <1722> eulogiaiv <2129> crhstothtov <5544> eyhkav <5087> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> autou <846> stefanon <4735> ek <1537> liyou <3037> timiou <5093>

21:4 <05703> dew <05769> Mlwe <03117> Mymy <0753> Kra <0> wl <05414> httn <04480> Kmm <07592> las <02416> Myyx<21:5> (21:4)

21:4 (20:5) zwhn <2222> hthsato <154> se <4771> kai <2532> edwkav <1325> autw <846> makrothta hmerwn <2250> eiv <1519> aiwna <165> aiwnov <165>

21:5 <05921> wyle <07737> hwst <01926> rdhw <01935> dwh <03444> Ktewsyb <03519> wdwbk <01419> lwdg<21:6> (21:5)

21:5 (20:6) megalh <3173> h <3588> doxa <1391> autou <846> en <1722> tw <3588> swthriw <4992> sou <4771> doxan <1391> kai <2532> megaloprepeian epiyhseiv <2007> ep <1909> auton <846>

21:6 <06440> Kynp <0854> ta <08057> hxmvb <02302> whdxt <05703> del <01293> twkrb <07896> whtyst <03588> yk<21:7> (21:6)

21:6 (20:7) oti <3754> dwseiv <1325> autw <846> eulogian <2129> eiv <1519> aiwna <165> aiwnov <165> eufraneiv <2165> auton <846> en <1722> cara <5479> meta <3326> tou <3588> proswpou <4383> sou <4771>

21:7 <04131> jwmy <01077> lb <05945> Nwyle <02617> doxbw <03068> hwhyb <0982> xjb <04428> Klmh <03588> yk<21:8> (21:7)

21:7 (20:8) oti <3754> o <3588> basileuv <935> elpizei <1679> epi <1909> kurion <2962> kai <2532> en <1722> tw <3588> eleei <1656> tou <3588> uqistou <5310> ou <3364> mh <3165> saleuyh <4531>

21:8 <08130> Kyanv <04672> aumt <03225> Knymy <0341> Kybya <03605> lkl <03027> Kdy <04672> aumt<21:9> (21:8)

21:8 (20:9) eureyeih <2147> h <3588> ceir <5495> sou <4771> pasin <3956> toiv <3588> ecyroiv <2190> sou <4771> h <3588> dexia <1188> sou <4771> euroi <2147> pantav <3956> touv <3588> misountav <3404> se <4771>

21:9 <0784> sa <0398> Mlkatw <01104> Melby <0639> wpab <03068> hwhy <06440> Kynp <06256> tel <0784> sa <08574> rwntk <07896> wmtyst<21:10> (21:9)

21:9 (20:10) yhseiv <5087> autouv <846> wv <3739> klibanon <2823> purov <4442> eiv <1519> kairon <2540> tou <3588> proswpou <4383> sou <4771> kuriov <2962> en <1722> orgh <3709> autou <846> suntaraxei autouv <846> kai <2532> katafagetai <2719> autouv <846> pur <4442>

21:10 <0120> Mda <01121> ynbm <02233> Merzw <06> dbat <0776> Uram <06529> wmyrp<21:11> (21:10)

21:10 (20:11) ton <3588> karpon <2590> autwn <846> apo <575> ghv <1065> apoleiv kai <2532> to <3588> sperma <4690> autwn <846> apo <575> uiwn <5207> anyrwpwn <444>

21:11 <03201> wlkwy <01077> lb <04209> hmzm <02803> wbsx <07451> her <05921> Kyle <05186> wjn <03588> yk<21:12> (21:11)

21:11 (20:12) oti <3754> eklinan <2827> eiv <1519> se <4771> kaka <2556> dielogisanto <1260> boulhn <1012> hn <3739> ou <3364> mh <3165> dunwntai <1410> sthsai <2476>

21:12 <06440> Mhynp <05921> le <03559> Nnwkt <04340> Kyrtymb <07926> Mks <07896> wmtyst <03588> yk<21:13> (21:12)

21:12 (20:13) oti <3754> yhseiv <5087> autouv <846> nwton en <1722> toiv <3588> periloipoiv sou <4771> etoimaseiv <2090> to <3588> proswpon <4383> autwn <846>

21:13 <01369> Ktrwbg <02167> hrmznw <07891> hrysn <05797> Kzeb <03068> hwhy <07311> hmwr<21:14> (21:13)

21:13 (20:14) uqwyhti <5312> kurie <2962> en <1722> th <3588> dunamei <1411> sou <4771> asomen <103> kai <2532> qaloumen <5567> tav <3588> dunasteiav sou <4771>TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA