TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 1:1--41:12

1:1 <03427> bsy <03808> al <03887> Myul <04186> bswmbw <05975> dme <03808> al <02400> Myajx <01870> Krdbw <07563> Myesr <06098> tueb <01980> Klh <03808> al <0834> rsa <0376> syah <0835> yrsa(1:1)

1:1 makariov <3107> anhr <435> ov <3739> ouk <3364> eporeuyh <4198> en <1722> boulh <1012> asebwn <765> kai <2532> en <1722> odw <3598> amartwlwn <268> ouk <3364> esth <2476> kai <2532> epi <1909> kayedran <2515> loimwn <3061> ouk <3364> ekayisen <2523>

1:2 <03915> hlylw <03119> Mmwy <01897> hghy <08451> wtrwtbw <02656> wupx <03069> hwhy <08451> trwtb <0518> Ma <03588> yk(1:2)

1:2 all <235> h <2228> en <1722> tw <3588> nomw <3551> kuriou <2962> to <3588> yelhma <2307> autou <846> kai <2532> en <1722> tw <3588> nomw <3551> autou <846> melethsei <3191> hmerav <2250> kai <2532> nuktov <3571>

1:3 <06743> xyluy <06213> hvey <0834> rsa <03605> lkw <05034> lwby <03808> al <05929> whlew <06256> wteb <05414> Nty <06529> wyrp <0834> rsa <04325> Mym <06388> yglp <05921> le <08362> lwts <06086> Uek <01961> hyhw(1:3)

1:3 kai <2532> estai <1510> wv <3739> to <3588> xulon <3586> to <3588> pefuteumenon <5452> para <3844> tav <3588> diexodouv twn <3588> udatwn <5204> o <3739> ton <3588> karpon <2590> autou <846> dwsei <1325> en <1722> kairw <2540> autou <846> kai <2532> to <3588> fullon <5444> autou <846> ouk <3364> aporruhsetai <639> kai <2532> panta <3956> osa <3745> an <302> poih <4160> kateuodwyhsetai

1:4 <07307> xwr <05086> wnpdt <0834> rsa <04671> Umk <0518> Ma <03588> yk <07563> Myesrh <03651> Nk <03808> al(1:4)

1:4 ouc <3364> outwv <3778> oi <3588> asebeiv <765> ouc <3364> outwv <3778> all <235> h <2228> wv <3739> o <3588> cnouv on <3739> ekriptei o <3588> anemov <417> apo <575> proswpou <4383> thv <3588> ghv <1065>

1:5 <06662> Myqydu <05712> tdeb <02400> Myajxw <04941> jpsmb <07563> Myesr <06965> wmqy <03808> al <03651> Nk <05921> le(1:5)

1:5 dia <1223> touto <3778> ouk <3364> anasthsontai <450> asebeiv <765> en <1722> krisei <2920> oude <3761> amartwloi <268> en <1722> boulh <1012> dikaiwn <1342>

1:6 <06> dbat <07563> Myesr <01870> Krdw <06662> Myqydu <01870> Krd <03068> hwhy <03045> edwy <03588> yk(1:6)

1:6 oti <3754> ginwskei <1097> kuriov <2962> odon <3598> dikaiwn <1342> kai <2532> odov <3598> asebwn <765> apoleitai

2:1 <07385> qyr <01897> wghy <03816> Mymalw <01471> Mywg <07283> wsgr <04100> hml(2:1)

2:1 ina <2443> ti <5100> efruaxan <5433> eynh <1484> kai <2532> laoi <2992> emelethsan kena <2756>

2:2 <04899> wxysm <05921> lew <03068> hwhy <05921> le <03162> dxy <03245> wdown <07336> Mynzwrw <0776> Ura <04428> yklm <03320> wbuyty(2:2)

2:2 paresthsan <3936> oi <3588> basileiv <935> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> oi <3588> arcontev <758> sunhcyhsan <4863> epi <1909> to <3588> auto <846> kata <2596> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> kata <2596> tou <3588> cristou <5547> autou <846> diaqalma

2:3 <05688> wmytbe <04480> wnmm <07993> hkylsnw <04147> wmytwrowm <0853> ta <05423> hqtnn(2:3)

2:3 diarrhxwmen touv <3588> desmouv autwn <846> kai <2532> aporriqwmen af <575> hmwn <1473> ton <3588> zugon <2218> autwn <846>

2:4 <0> wml <03932> gely <0136> ynda <07832> qxvy <08064> Mymsb <03427> bswy(2:4)

2:4 o <3588> katoikwn en <1722> ouranoiv <3772> ekgelasetai autouv <846> kai <2532> o <3588> kuriov <2962> ekmukthriei <1592> autouv <846>

2:5 <0926> wmlhby <02740> wnwrxbw <0639> wpab <0413> wmyla <01696> rbdy <0227> za(2:5)

2:5 tote <5119> lalhsei <2980> prov <4314> autouv <846> en <1722> orgh <3709> autou <846> kai <2532> en <1722> tw <3588> yumw <2372> autou <846> taraxei <5015> autouv <846>

2:6 <06944> ysdq <02022> rh <06726> Nwyu <05921> le <04428> yklm <05258> ytkon <0589> ynaw(2:6)

2:6 egw <1473> de <1161> katestayhn <2525> basileuv <935> up <5259> autou <846> epi <1909> siwn <4622> orov <3735> to <3588> agion <40> autou <846>

2:7 <03205> Kytdly <03117> Mwyh <0589> yna <0859> hta <01121> ynb <0413> yla <0559> rma <03069> hwhy <02706> qx <0413> la <05608> hrpoa(2:7)

2:7 diaggellwn <1229> to <3588> prostagma kuriou <2962> kuriov <2962> eipen prov <4314> me <1473> uiov <5207> mou <1473> ei <1510> su <4771> egw <1473> shmeron <4594> gegennhka <1080> se <4771>

2:8 <0776> Ura <0657> yopa <0272> Ktzxaw <05159> Ktlxn <01471> Mywg <05414> hntaw <04480> ynmm <07592> las(2:8)

2:8 aithsai <154> par <3844> emou <1473> kai <2532> dwsw <1325> soi <4771> eynh <1484> thn <3588> klhronomian <2817> sou <4771> kai <2532> thn <3588> katascesin <2697> sou <4771> ta <3588> perata <4009> thv <3588> ghv <1065>

2:9 <05310> Mupnt <03335> ruwy <03627> ylkk <01270> lzrb <07626> jbsb <07489> Mert(2:9)

2:9 poimaneiv <4165> autouv <846> en <1722> rabdw sidhra <4603> wv <3739> skeuov <4632> keramewv <2763> suntriqeiv <4937> autouv <846>

2:10 <0776> Ura <08199> yjps <03256> wrowh <07919> wlykvh <04428> Myklm <06258> htew(2:10)

2:10 kai <2532> nun <3568> basileiv <935> sunete <4920> paideuyhte <3811> pantev <3956> oi <3588> krinontev <2919> thn <3588> ghn <1065>

2:11 <07461> hderb <01523> wlygw <03374> haryb <03068> hwhy <0853> ta <05647> wdbe(2:11)

2:11 douleusate <1398> tw <3588> kuriw <2962> en <1722> fobw <5401> kai <2532> agalliasye autw <846> en <1722> tromw <5156>

2:12 <0> wb <02620> yowx <03605> lk <0835> yrsa <0639> wpa <04592> jemk <01197> reby <03588> yk <01870> Krd <06> wdbatw <0599> Pnay <06435> Np <01248> rb <05401> wqsn(2:12)

2:12 draxasye <1405> paideiav <3809> mhpote <3379> orgisyh <3710> kuriov <2962> kai <2532> apoleisye ex <1537> odou <3598> dikaiav <1342> otan <3752> ekkauyh <1572> en <1722> tacei <5036> o <3588> yumov <2372> autou <846> makarioi <3107> pantev <3956> oi <3588> pepoiyotev <3982> ep <1909> autw <846>

3:1 <05921> yle <06965> Mymq <07227> Mybr <06862> yru <07231> wbr <04100> hm <03068> hwhy( (2) ) <01121> wnb <053> Mwlsba <06440> ynpm <01272> wxrbb <01732> dwdl <04210> rwmzm(3:1)

3:1 qalmov <5568> tw <3588> dauid opote <3698> apedidrasken apo <575> proswpou <4383> abessalwm tou <3588> uiou <5207> autou <846> (3:2) kurie <2962> ti <5100> eplhyunyhsan <4129> oi <3588> ylibontev <2346> me <1473> polloi <4183> epanistantai ep <1909> eme <1473>

3:2 <05542> hlo <0430> Myhlab <0> wl <03444> htewsy <0369> Nya <05315> yspnl <0559> Myrma <07227> Mybr<3:3> (3:2)

3:2 (3:3) polloi <4183> legousin <3004> th <3588> quch <5590> mou <1473> ouk <3364> estin <1510> swthria <4991> autw <846> en <1722> tw <3588> yew <2316> autou <846> diaqalma

3:3 <07218> ysar <07311> Myrmw <03519> ydwbk <01157> ydeb <04043> Ngm <03068> hwhy <0859> htaw<3:4> (3:3)

3:3 (3:4) su <4771> de <1161> kurie <2962> antilhmptwr mou <1473> ei <1510> doxa <1391> mou <1473> kai <2532> uqwn <5312> thn <3588> kefalhn <2776> mou <1473>

3:4 <05542> hlo <06944> wsdq <02022> rhm <06030> ynneyw <07121> arqa <03069> hwhy <0413> la <06963> ylwq<3:5> (3:4)

3:4 (3:5) fwnh <5456> mou <1473> prov <4314> kurion <2962> ekekraxa <2896> kai <2532> ephkousen mou <1473> ex <1537> orouv <3735> agiou <40> autou <846> diaqalma

3:5 <05564> ynkmoy <03068> hwhy <03588> yk <06974> ytwuyqh <03462> hnsyaw <07901> ytbks <0589> yna<3:6> (3:5)

3:5 (3:6) egw <1473> ekoimhyhn <2837> kai <2532> upnwsa exhgeryhn <1825> oti <3754> kuriov <2962> antilhmqetai mou <1473>

3:6 <05921> yle <07896> wts <05439> bybo <0834> rsa <05971> Me <07233> twbbrm <03372> arya <03808> al<3:7> (3:6)

3:6 (3:7) ou <3364> fobhyhsomai <5399> apo <575> muriadwn <3461> laou <2992> twn <3588> kuklw sunepitiyemenwn moi <1473>

3:7 <07665> trbs <07563> Myesr <08127> yns <03895> yxl <0341> ybya <03605> lk <0853> ta <05221> tykh <03588> yk <0430> yhla <03467> yneyswh <03068> hwhy <06965> hmwq<3:8> (3:7)

3:7 (3:8) anasta <450> kurie <2962> swson <4982> me <1473> o <3588> yeov <2316> mou <1473> oti <3754> su <4771> epataxav <3960> pantav <3956> touv <3588> ecyrainontav moi <1473> mataiwv <3152> odontav <3599> amartwlwn <268> sunetriqav <4937>

3:8 <05542> hlo <01293> Ktkrb <05971> Kme <05921> le <03444> hewsyh <03068> hwhyl<3:9> (3:8)

3:8 (3:9) tou <3588> kuriou <2962> h <3588> swthria <4991> kai <2532> epi <1909> ton <3588> laon <2992> sou <4771> h <3588> eulogia <2129> sou <4771>

4:1 <08605> ytlpt <08085> emsw <02603> ynnx <0> yl <07337> tbxrh <06862> rub <06664> yqdu <0430> yhla <06030> ynne <07121> yarqb( (2) ) <01732> dwdl <04210> rwmzm <05058> twnygnb <05329> xunml(4:1)

4:1 eiv <1519> to <3588> telov <5056> en <1722> qalmoiv <5568> wdh <3592> tw <3588> dauid (4:2) en <1722> tw <3588> epikaleisyai me <1473> eishkousen <1522> mou <1473> o <3588> yeov <2316> thv <3588> dikaiosunhv <1343> mou <1473> en <1722> yliqei <2347> eplatunav <4115> moi <1473> oiktirhson <3627> me <1473> kai <2532> eisakouson <1522> thv <3588> proseuchv <4335> mou <1473>

4:2 <05542> hlo <03577> bzk <01245> wsqbt <07385> qyr <0157> Nwbhat <03639> hmlkl <03519> ydwbk <04100> hm <05704> de <0376> sya <01121> ynb<4:3> (4:2)

4:2 (4:3) uioi <5207> anyrwpwn <444> ewv <2193> pote <4218> barukardioi ina <2443> ti <5100> agapate <25> mataiothta <3153> kai <2532> zhteite <2212> qeudov <5579> diaqalma

4:3 <0413> wyla <07121> yarqb <08085> emsy <03068> hwhy <0> wl <02623> dyox <03068> hwhy <06395> hlph <03588> yk <03045> wedw<4:4> (4:3)

4:3 (4:4) kai <2532> gnwte <1097> oti <3754> eyaumastwsen kuriov <2962> ton <3588> osion <3741> autou <846> kuriov <2962> eisakousetai <1522> mou <1473> en <1722> tw <3588> kekragenai <2896> me <1473> prov <4314> auton <846>

4:4 <05542> hlo <01826> wmdw <04904> Mkbksm <05921> le <03824> Mkbblb <0559> wrma <02398> wajxt <0408> law <07264> wzgr<4:5> (4:4)

4:4 (4:5) orgizesye <3710> kai <2532> mh <3165> amartanete <264> legete <3004> en <1722> taiv <3588> kardiaiv <2588> umwn <4771> kai <2532> epi <1909> taiv <3588> koitaiv <2845> umwn <4771> katanughte <2660> diaqalma

4:5 <03068> hwhy <0413> la <0982> wxjbw <06664> qdu <02077> yxbz <02076> wxbz<4:6> (4:5)

4:5 (4:6) yusate <2380> yusian <2378> dikaiosunhv <1343> kai <2532> elpisate <1679> epi <1909> kurion <2962>

4:6 <03068> hwhy <06440> Kynp <0216> rwa <05921> wnyle <05375> hon <02896> bwj <07200> wnary <04310> ym <0559> Myrma <07227> Mybr<4:7> (4:6)

4:6 (4:7) polloi <4183> legousin <3004> tiv <5100> deixei <1166> hmin <1473> ta <3588> agaya <18> eshmeiwyh <4593> ef <1909> hmav <1473> to <3588> fwv <5457> tou <3588> proswpou <4383> sou <4771> kurie <2962>

4:7 <07231> wbr <08492> Mswrytw <01715> Mngd <06256> tem <03820> yblb <08057> hxmv <05414> httn<4:8> (4:7)

4:7 (4:8) edwkav <1325> eufrosunhn <2167> eiv <1519> thn <3588> kardian <2588> mou <1473> apo <575> kairou <2540> sitou <4621> kai <2532> oinou <3631> kai <2532> elaiou <1637> autwn <846> eplhyunyhsan <4129>

4:8 <03427> ynbyswt <0983> xjbl <0910> ddbl <03068> hwhy <0859> hta <03588> yk <03462> Nsyaw <07901> hbksa <03162> wdxy <07965> Mwlsb<4:9> (4:8)

4:8 (4:9) en <1722> eirhnh <1515> epi <1909> to <3588> auto <846> koimhyhsomai <2837> kai <2532> upnwsw oti <3754> su <4771> kurie <2962> kata <2596> monav <3441> ep <1909> elpidi <1680> katwkisav me <1473>

5:1 <01901> ygygh <0995> hnyb <03068> hwhy <0238> hnyzah <0561> yrma( (2) ) <01732> dwdl <04210> rwmzm <05155> twlyxnh <0413> la <05329> xunml(5:1)

5:1 eiv <1519> to <3588> telov <5056> uper <5228> thv <3588> klhronomoushv <2816> qalmov <5568> tw <3588> dauid (5:2) ta <3588> rhmata <4487> mou <1473> enwtisai <1801> kurie <2962> sunev <4920> thv <3588> kraughv <2906> mou <1473>

5:2 <06419> llpta <0413> Kyla <03588> yk <0430> yhlaw <04428> yklm <07773> yews <06963> lwql <07181> hbysqh<5:3> (5:2)

5:2 (5:3) proscev <4337> th <3588> fwnh <5456> thv <3588> dehsewv <1162> mou <1473> o <3588> basileuv <935> mou <1473> kai <2532> o <3588> yeov <2316> mou <1473> oti <3754> prov <4314> se <4771> proseuxomai <4336> kurie <2962>

5:3 <06822> hpuaw <0> Kl <06186> Krea <01242> rqb <06963> ylwq <08085> emst <01242> rqb <03068> hwhy<5:4> (5:3)

5:3 (5:4) to <3588> prwi <4404> eisakoush <1522> thv <3588> fwnhv <5456> mou <1473> to <3588> prwi <4404> parasthsomai <3936> soi <4771> kai <2532> epoqomai

5:4 <07451> er <01481> Krgy <03808> al <0859> hta <07562> esr <02655> Upx <0410> la <03808> al <03588> yk<5:5> (5:4)

5:4 (5:5) oti <3754> ouci <3364> yeov <2316> yelwn <2309> anomian <458> su <4771> ei <1510> oude <3761> paroikhsei soi <4771> ponhreuomenov

5:5 <0205> Nwa <06466> ylep <03605> lk <08130> tanv <05869> Kynye <02962> dgnl <01984> Myllwh <03320> wbuyty <03808> al<5:6> (5:5)

5:5 (5:6) ou <3364> diamenousin <1265> paranomoi katenanti twn <3588> ofyalmwn <3788> sou <4771> emishsav <3404> pantav <3956> touv <3588> ergazomenouv <2038> thn <3588> anomian <458>

5:6 <03068> hwhy <08581> bety <04820> hmrmw <01818> Mymd <0376> sya <03577> bzk <01696> yrbd <06> dbat<5:7> (5:6)

5:6 (5:7) apoleiv pantav <3956> touv <3588> lalountav <2980> to <3588> qeudov <5579> andra <435> aimatwn <129> kai <2532> dolion <1386> bdelussetai <948> kuriov <2962>

5:7 <03374> Ktaryb <06944> Ksdq <01964> lkyh <0413> la <07812> hwxtsa <01004> Ktyb <0935> awba <02617> Kdox <07230> brb <0589> ynaw<5:8> (5:7)

5:7 (5:8) egw <1473> de <1161> en <1722> tw <3588> plhyei <4128> tou <3588> eleouv <1656> sou <4771> eiseleusomai <1525> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> sou <4771> proskunhsw <4352> prov <4314> naon <3485> agion <40> sou <4771> en <1722> fobw <5401> sou <4771>

5:8 <01870> Kkrd <06440> ynpl <03474> *rsyh {rswh} <08324> yrrws <04616> Neml <06666> Ktqdub <05148> ynxn <03068> hwhy<5:9> (5:8)

5:8 (5:9) kurie <2962> odhghson <3594> me <1473> en <1722> th <3588> dikaiosunh <1343> sou <4771> eneka <1752> twn <3588> ecyrwn <2190> mou <1473> kateuyunon <2720> enwpion <1799> mou <1473> thn <3588> odon <3598> sou <4771>

5:9 <02505> Nwqylxy <03956> Mnwsl <01627> Mnwrg <06605> xwtp <06913> rbq <01942> twwh <07130> Mbrq <03559> hnwkn <06310> whypb <0369> Nya <03588> yk<5:10> (5:9)

5:9 (5:10) oti <3754> ouk <3364> estin <1510> en <1722> tw <3588> stomati <4750> autwn <846> alhyeia <225> h <3588> kardia <2588> autwn <846> mataia <3152> tafov <5028> anewgmenov <455> o <3588> larugx <2995> autwn <846> taiv <3588> glwssaiv <1100> autwn <846> edoliousan <1387>

5:10 <0> Kb <04784> wrm <03588> yk <05080> wmxydh <06588> Mhyesp <07230> brb <04156> Mhytwuemm <05307> wlpy <0430> Myhla <0816> Mmysah<5:11> (5:10)

5:10 (5:11) krinon <2919> autouv <846> o <3588> yeov <2316> apopesatwsan <634> apo <575> twn <3588> diabouliwn autwn <846> kata <2596> to <3588> plhyov <4128> twn <3588> asebeiwn <763> autwn <846> exwson <1856> autouv <846> oti <3754> parepikranan <3893> se <4771> kurie <2962>

5:11 <08034> Kms <0157> ybha <0> Kb <05970> wuleyw <05921> wmyle <05526> Kotw <07442> wnnry <05769> Mlwel <0> Kb <02620> yowx <03605> lk <08055> wxmvyw<5:12> (5:11)

5:11 (5:12) kai <2532> eufranyhtwsan <2165> pantev <3956> oi <3588> elpizontev <1679> epi <1909> se <4771> eiv <1519> aiwna <165> agalliasontai kai <2532> kataskhnwseiv <2681> en <1722> autoiv <846> kai <2532> kauchsontai <2744> en <1722> soi <4771> pantev <3956> oi <3588> agapwntev <25> to <3588> onoma <3686> sou <4771>

5:12 <05849> wnrjet <07522> Nwur <06793> hnuk <03068> hwhy <06662> qydu <01288> Krbt <0859> hta <03588> yk<5:13> (5:12)

5:12 (5:13) oti <3754> su <4771> euloghseiv <2127> dikaion <1342> kurie <2962> wv <3739> oplw <3696> eudokiav <2107> estefanwsav <4737> hmav <1473>

6:1 <03256> ynroyt <02534> Ktmxb <0408> law <03198> ynxykwt <0639> Kpab <0408> la <03068> hwhy( (2) ) <01732> dwdl <04210> rwmzm <08067> tynymsh <05921> le <05058> twnygnb <05329> xunml(6:1)

6:1 eiv <1519> to <3588> telov <5056> en <1722> umnoiv <5215> uper <5228> thv <3588> ogdohv <3590> qalmov <5568> tw <3588> dauid (6:2) kurie <2962> mh <3165> tw <3588> yumw <2372> sou <4771> elegxhv <1651> me <1473> mhde <3366> th <3588> orgh <3709> sou <4771> paideushv <3811> me <1473>

6:2 <06106> ymue <0926> wlhbn <03588> yk <03069> hwhy <07495> ynapr <0589> yna <0536> llma <03588> yk <03069> hwhy <02603> ynnx<6:3> (6:2)

6:2 (6:3) elehson <1653> me <1473> kurie <2962> oti <3754> asyenhv <772> eimi <1510> iasai <2390> me <1473> kurie <2962> oti <3754> etaracyh <5015> ta <3588> osta <3747> mou <1473>

6:3 <04970> ytm <05704> de <03068> hwhy <0859> *htaw {taw} <03966> dam <0926> hlhbn <05315> yspnw<6:4> (6:3)

6:3 (6:4) kai <2532> h <3588> quch <5590> mou <1473> etaracyh <5015> sfodra <4970> kai <2532> su <4771> kurie <2962> ewv <2193> pote <4218>

6:4 <02617> Kdox <04616> Neml <03467> yneyswh <05315> yspn <02502> hulx <03068> hwhy <07725> hbws<6:5> (6:4)

6:4 (6:5) epistreqon <1994> kurie <2962> rusai thn <3588> quchn <5590> mou <1473> swson <4982> me <1473> eneken tou <3588> eleouv <1656> sou <4771>

6:5 <0> Kl <03034> hdwy <04310> ym <07585> lwasb <02143> Krkz <04194> twmb <0369> Nya <03588> yk<6:6> (6:5)

6:5 (6:6) oti <3754> ouk <3364> estin <1510> en <1722> tw <3588> yanatw <2288> o <3588> mnhmoneuwn <3421> sou <4771> en <1722> de <1161> tw <3588> adh <86> tiv <5100> exomologhsetai <1843> soi <4771>

6:6 <04529> homa <06210> yvre <01832> ytemdb <04296> ytjm <03915> hlyl <03605> lkb <07811> hxva <0585> ytxnab <03021> ytegy<6:7> (6:6)

6:6 (6:7) ekopiasa <2872> en <1722> tw <3588> stenagmw <4726> mou <1473> lousw <3068> kay <2596> ekasthn <1538> nukta <3571> thn <3588> klinhn <2825> mou <1473> en <1722> dakrusin <1144> mou <1473> thn <3588> strwmnhn mou <1473> brexw <1026>

6:7 <06887> yrrwu <03605> lkb <06275> hqte <05869> ynye <03708> oekm <06244> hsse<6:8> (6:7)

6:7 (6:8) etaracyh <5015> apo <575> yumou <2372> o <3588> ofyalmov <3788> mou <1473> epalaiwyhn <3822> en <1722> pasin <3956> toiv <3588> ecyroiv <2190> mou <1473>

6:8 <01065> yykb <06963> lwq <03068> hwhy <08085> ems <03588> yk <0205> Nwa <06466> ylep <03605> lk <04480> ynmm <05493> wrwo<6:9> (6:8)

6:8 (6:9) aposthte ap <575> emou <1473> pantev <3956> oi <3588> ergazomenoi <2038> thn <3588> anomian <458> oti <3754> eishkousen <1522> kuriov <2962> thv <3588> fwnhv <5456> tou <3588> klauymou <2805> mou <1473>

6:9 <03947> xqy <08605> ytlpt <03068> hwhy <08467> ytnxt <03068> hwhy <08085> ems<6:10> (6:9)

6:9 (6:10) eishkousen <1522> kuriov <2962> thv <3588> dehsewv <1162> mou <1473> kuriov <2962> thn <3588> proseuchn <4335> mou <1473> prosedexato <4327>

6:10 <07281> egr <0954> wsby <07725> wbsy <0341> ybya <03605> lk <03966> dam <0926> wlhbyw <0954> wsby<6:11> (6:10)

6:10 (6:11) aiscunyeihsan <153> kai <2532> taracyeihsan <5015> sfodra <4970> pantev <3956> oi <3588> ecyroi <2190> mou <1473> apostrafeihsan <654> kai <2532> kataiscunyeihsan <2617> sfodra <4970> dia <1223> tacouv <5034>

7:1 <05337> ynlyuhw <07291> ypdr <03605> lkm <03467> yneyswh <02620> ytyox <0> Kb <0430> yhla <03068> hwhy( (2) ) <01145> ynymy <0> Nb <03568> swk <01697> yrbd <05921> le <03068> hwhyl <07891> rs <0834> rsa <01732> dwdl <07692> Nwygs(7:1)

7:1 qalmov <5568> tw <3588> dauid on <3739> hsen <103> tw <3588> kuriw <2962> uper <5228> twn <3588> logwn <3056> cousi uiou <5207> iemeni (7:2) kurie <2962> o <3588> yeov <2316> mou <1473> epi <1909> soi <4771> hlpisa <1679> swson <4982> me <1473> ek <1537> pantwn <3956> twn <3588> diwkontwn <1377> me <1473> kai <2532> rusai me <1473>

7:2 <05337> lyum <0369> Nyaw <06561> qrp <05315> yspn <0738> hyrak <02963> Prjy <06435> Np<7:3> (7:2)

7:2 (7:3) mhpote <3379> arpash <726> wv <3739> lewn <3023> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> mh <3165> ontov <1510> lutroumenou <3084> mhde <3366> swzontov <4982>

7:3 <03709> ypkb <05766> lwe <03426> sy <0518> Ma <02063> taz <06213> ytyve <0518> Ma <0430> yhla <03068> hwhy<7:4> (7:3)

7:3 (7:4) kurie <2962> o <3588> yeov <2316> mou <1473> ei <1487> epoihsa <4160> touto <3778> ei <1487> estin <1510> adikia <93> en <1722> cersin <5495> mou <1473>

7:4 <07387> Mqyr <06887> yrrwu <02502> hulxaw <07451> er <07999> ymlws <01580> ytlmg <0518> Ma<7:5> (7:4)

7:4 (7:5) ei <1487> antapedwka <467> toiv <3588> antapodidousin <467> moi <1473> kaka <2556> apopesoin <634> ara <685> apo <575> twn <3588> ecyrwn <2190> mou <1473> kenov <2756>

7:5 <05542> hlo <07931> Nksy <06083> rpel <03519> ydwbkw <02416> yyx <0776> Ural <07429> omryw <05381> gvyw <05315> yspn <0341> bywa <07291> Pdry<7:6> (7:5)

7:5 (7:6) katadiwxai <2614> ara <685> o <3588> ecyrov <2190> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> kai <2532> katalaboi <2638> kai <2532> katapathsai <2662> eiv <1519> ghn <1065> thn <3588> zwhn <2222> mou <1473> kai <2532> thn <3588> doxan <1391> mou <1473> eiv <1519> coun kataskhnwsai <2681> diaqalma

7:6 <06680> tywu <04941> jpsm <0410> yla <05782> hrwew <06887> yrrwu <05678> twrbeb <05375> avnh <0639> Kpab <03068> hwhy <06965> hmwq<7:7> (7:6)

7:6 (7:7) anasthyi <450> kurie <2962> en <1722> orgh <3709> sou <4771> uqwyhti <5312> en <1722> toiv <3588> perasi <4009> twn <3588> ecyrwn <2190> mou <1473> exegeryhti <1825> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> mou <1473> en <1722> prostagmati w <3739> eneteilw <1781>

7:7 <07725> hbws <04791> Mwrml <05921> hylew <05437> Kbbwot <03816> Mymal <05712> tdew<7:8> (7:7)

7:7 (7:8) kai <2532> sunagwgh <4864> lawn <2992> kuklwsei <2944> se <4771> kai <2532> uper <5228> tauthv <3778> eiv <1519> uqov <5311> epistreqon <1994>

7:8 <05921> yle <08537> ymtkw <06664> yqduk <03068> hwhy <08199> ynjps <05971> Myme <01777> Nydy <03068> hwhy<7:9> (7:8)

7:8 (7:9) kuriov <2962> krinei <2919> laouv <2992> krinon <2919> me <1473> kurie <2962> kata <2596> thn <3588> dikaiosunhn <1343> mou <1473> kai <2532> kata <2596> thn <3588> akakian mou <1473> ep <1909> emoi <1473>

7:9 <06662> qydu <0430> Myhla <03629> twylkw <03826> twbl <0974> Nxbw <06662> qydu <03559> Nnwktw <07563> Myesr <07451> er <04994> an <01584> rmgy<7:10> (7:9)

7:9 (7:10) suntelesyhtw <4931> dh <1161> ponhria <4189> amartwlwn <268> kai <2532> kateuyuneiv <2720> dikaion <1342> etazwn kardiav <2588> kai <2532> nefrouv <3510> o <3588> yeov <2316>

7:10 <03820> bl <03477> yrsy <03467> eyswm <0430> Myhla <05921> le <04043> yngm<7:11> (7:10)

7:10 (7:11) dikaia <1342> h <3588> bohyeia <996> mou <1473> para <3844> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> swzontov <4982> touv <3588> euyeiv <2117> th <3588> kardia <2588>

7:11 <03117> Mwy <03605> lkb <02194> Mez <0410> law <06662> qydu <08199> jpws <0430> Myhla<7:12> (7:11)

7:11 (7:12) o <3588> yeov <2316> krithv <2923> dikaiov <1342> kai <2532> iscurov <2478> kai <2532> makroyumov <3116> mh <3165> orghn <3709> epagwn kay <2596> ekasthn <1538> hmeran <2250>

7:12 <03559> hnnwkyw <01869> Krd <07198> wtsq <03913> swjly <02719> wbrx <07725> bwsy <03808> al <0518> Ma<7:13> (7:12)

7:12 (7:13) ean <1437> mh <3165> epistrafhte <1994> thn <3588> romfaian autou <846> stilbwsei to <3588> toxon <5115> autou <846> eneteinen kai <2532> htoimasen <2090> auto <846>

7:13 <06466> lepy <01814> Myqldl <02671> wyux <04194> twm <03627> ylk <03559> Nykh <0> wlw<7:14> (7:13)

7:13 (7:14) kai <2532> en <1722> autw <846> htoimasen <2090> skeuh <4632> yanatou <2288> ta <3588> belh <956> autou <846> toiv <3588> kaiomenoiv <2545> exeirgasato

7:14 <08267> rqs <03205> dlyw <05999> lme <02029> hrhw <0205> Nwa <02254> lbxy <02009> hnh<7:15> (7:14)

7:14 (7:15) idou <2400> wdinhsen <5605> adikian <93> sunelaben <4815> ponon <4192> kai <2532> eteken <5088> anomian <458>

7:15 <06466> lepy <07845> txsb <05307> lpyw <02658> whrpxyw <03738> hrk <0953> rwb<7:16> (7:15)

7:15 (7:16) lakkon wruxen <3736> kai <2532> aneskaqen auton <846> kai <2532> empeseitai <1706> eiv <1519> boyron on <3739> eirgasato <2038>

7:16 <03381> dry <02555> womx <06936> wdqdq <05921> lew <07218> wsarb <05999> wlme <07725> bwsy<7:17> (7:16)

7:16 (7:17) epistreqei <1994> o <3588> ponov <4192> autou <846> eiv <1519> kefalhn <2776> autou <846> kai <2532> epi <1909> korufhn autou <846> h <3588> adikia <93> autou <846> katabhsetai <2597>

7:17 <05945> Nwyle <03068> hwhy <08034> Ms <02167> hrmzaw <06664> wqduk <03068> hwhy <03034> hdwa<7:18> (7:17)

7:17 (7:18) exomologhsomai <1843> kuriw <2962> kata <2596> thn <3588> dikaiosunhn <1343> autou <846> kai <2532> qalw <5567> tw <3588> onomati <3686> kuriou <2962> tou <3588> uqistou <5310>

8:1 <08064> Mymsh <05921> le <01935> Kdwh <05414> hnt <0834> rsa <0776> Urah <03605> lkb <08034> Kms <0117> ryda <04100> hm <0113> wnynda <03068> hwhy( (2) ) <01732> dwdl <04210> rwmzm <01665> tytgh <05921> le <05329> xunml(8:1)

8:1 eiv <1519> to <3588> telov <5056> uper <5228> twn <3588> lhnwn <3025> qalmov <5568> tw <3588> dauid (8:2) kurie <2962> o <3588> kuriov <2962> hmwn <1473> wv <3739> yaumaston <2298> to <3588> onoma <3686> sou <4771> en <1722> pash <3956> th <3588> gh <1065> oti <3754> ephryh h <3588> megaloprepeia sou <4771> uperanw <5231> twn <3588> ouranwn <3772>

8:2 <05358> Mqntmw <0341> bywa <07673> tybshl <06887> Kyrrwu <04616> Neml <05797> ze <03245> tdoy <03243> Myqnyw <05768> Myllwe <06310> ypm<8:3> (8:2)

8:2 (8:3) ek <1537> stomatov <4750> nhpiwn <3516> kai <2532> yhlazontwn <2337> kathrtisw <2675> ainon <136> eneka <1752> twn <3588> ecyrwn <2190> sou <4771> tou <3588> katalusai <2647> ecyron <2190> kai <2532> ekdikhthn

8:3 <03559> htnnwk <0834> rsa <03556> Mybkwkw <03394> xry <0676> Kytebua <04639> yvem <08064> Kyms <07200> hara <03588> yk<8:4> (8:3)

8:3 (8:4) oti <3754> oqomai <3708> touv <3588> ouranouv <3772> erga <2041> twn <3588> daktulwn <1147> sou <4771> selhnhn <4582> kai <2532> asterav <792> a <3739> su <4771> eyemeliwsav <2311>

8:4 <06485> wndqpt <03588> yk <0120> Mda <01121> Nbw <02142> wnrkzt <03588> yk <0582> swna <04100> hm<8:5> (8:4)

8:4 (8:5) ti <5100> estin <1510> anyrwpov <444> oti <3754> mimnhskh <3403> autou <846> h <2228> uiov <5207> anyrwpou <444> oti <3754> episkepth <1980> auton <846>

8:5 <05849> whrjet <01926> rdhw <03519> dwbkw <0430> Myhlam <04592> jem <02637> whroxtw<8:6> (8:5)

8:5 (8:6) hlattwsav <1642> auton <846> bracu <1024> ti <5100> par <3844> aggelouv <32> doxh <1391> kai <2532> timh <5092> estefanwsav <4737> auton <846>

8:6 <07272> wylgr <08478> txt <07896> hts <03605> lk <03027> Kydy <04639> yvemb <04910> whlysmt<8:7> (8:6)

8:6 (8:7) kai <2532> katesthsav <2525> auton <846> epi <1909> ta <3588> erga <2041> twn <3588> ceirwn <5495> sou <4771> panta <3956> upetaxav <5293> upokatw <5270> twn <3588> podwn <4228> autou <846>

8:7 <07704> ydv <0929> twmhb <01571> Mgw <03605> Mlk <0504> Myplaw <06792> hnu<8:8> (8:7)

8:7 (8:8) probata <4263> kai <2532> boav <1016> pasav <3956> eti <2089> de <1161> kai <2532> ta <3588> kthnh <2934> tou <3588> pediou

8:8 <03220> Mymy <0734> twxra <05674> rbe <03220> Myh <01709> ygdw <08064> Myms <06833> rwpu<8:9> (8:8)

8:8 (8:9) ta <3588> peteina <4071> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> touv <3588> icyuav <2486> thv <3588> yalasshv <2281> ta <3588> diaporeuomena <1279> tribouv <5147> yalasswn <2281>

8:9 <0776> Urah <03605> lkb <08034> Kms <0117> ryda <04100> hm <0113> wnynda <03068> hwhy<8:10> (8:9)

8:9 (8:10) kurie <2962> o <3588> kuriov <2962> hmwn <1473> wv <3739> yaumaston <2298> to <3588> onoma <3686> sou <4771> en <1722> pash <3956> th <3588> gh <1065>

9:1 <06381> Kytwalpn <03605> lk <05608> hrpoa <03820> ybl <03605> lkb <03068> hwhy <03034> hdwa( (2) ) <01732> dwdl <04210> rwmzm <04192> Nbl <0> twmle <05329> xunml(9:1)

9:1 eiv <1519> to <3588> telov <5056> uper <5228> twn <3588> krufiwn tou <3588> uiou <5207> qalmov <5568> tw <3588> dauid (9:2) exomologhsomai <1843> soi <4771> kurie <2962> en <1722> olh <3650> kardia <2588> mou <1473> dihghsomai <1334> panta <3956> ta <3588> yaumasia <2297> sou <4771>

9:2 <05945> Nwyle <08034> Kms <02167> hrmza <0> Kb <05970> huleaw <08055> hxmva<9:3> (9:2)

9:2 (9:3) eufranyhsomai <2165> kai <2532> agalliasomai en <1722> soi <4771> qalw <5567> tw <3588> onomati <3686> sou <4771> uqiste <5310>

9:3 <06440> Kynpm <06> wdbayw <03782> wlsky <0268> rwxa <0341> ybywa <07725> bwsb<9:4> (9:3)

9:3 (9:4) en <1722> tw <3588> apostrafhnai <654> ton <3588> ecyron <2190> mou <1473> eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> asyenhsousin <770> kai <2532> apolountai apo <575> proswpou <4383> sou <4771>

9:4 <06664> qdu <08199> jpws <03678> aokl <03427> tbsy <01779> ynydw <04941> yjpsm <06213> tyve <03588> yk<9:5> (9:4)

9:4 (9:5) oti <3754> epoihsav <4160> thn <3588> krisin <2920> mou <1473> kai <2532> thn <3588> dikhn <1349> mou <1473> ekayisav <2523> epi <1909> yronou <2362> o <3588> krinwn <2919> dikaiosunhn <1343>

9:5 <05703> dew <05769> Mlwel <04229> tyxm <08034> Mms <07563> esr <06> tdba <01471> Mywg <01605> treg<9:6> (9:5)

9:5 (9:6) epetimhsav <2008> eynesin <1484> kai <2532> apwleto o <3588> asebhv <765> to <3588> onoma <3686> autwn <846> exhleiqav <1813> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> tou <3588> aiwnov <165>

9:6 <01992> hmh <02143> Mrkz <06> dba <05428> tstn <05892> Myrew <05331> xunl <02723> twbrx <08552> wmt <0341> bywah<9:7> (9:6)

9:6 (9:7) tou <3588> ecyrou <2190> exelipon <1587> ai <3588> romfaiai eiv <1519> telov <5056> kai <2532> poleiv <4172> kayeilev <2507> apwleto to <3588> mnhmosunon <3422> autwn <846> met <3326> hcouv <2279>

9:7 <03678> waok <04941> jpsml <03559> Nnwk <03427> bsy <05769> Mlwel <03068> hwhyw<9:8> (9:7)

9:7 (9:8) kai <2532> o <3588> kuriov <2962> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> menei <3306> htoimasen <2090> en <1722> krisei <2920> ton <3588> yronon <2362> autou <846>

9:8 <04339> Myrsymb <03816> Mymal <01777> Nydy <06664> qdub <08398> lbt <08199> jpsy <01931> awhw<9:9> (9:8)

9:8 (9:9) kai <2532> autov <846> krinei <2919> thn <3588> oikoumenhn <3611> en <1722> dikaiosunh <1343> krinei <2919> laouv <2992> en <1722> euyuthti <2118>

9:9 <06869> hrub <06256> twtel <04869> bgvm <01790> Kdl <04869> bgvm <03068> hwhy <01961> yhyw<9:10> (9:9)

9:9 (9:10) kai <2532> egeneto <1096> kuriov <2962> katafugh tw <3588> penhti <3993> bohyov <998> en <1722> eukairiaiv <2120> en <1722> yliqei <2347>

9:10 <03068> hwhy <01875> Kysrd <05800> tbze <03808> al <03588> yk <08034> Kms <03045> yedwy <0> Kb <0982> wxjbyw<9:11> (9:10)

9:10 (9:11) kai <2532> elpisatwsan <1679> epi <1909> se <4771> oi <3588> ginwskontev <1097> to <3588> onoma <3686> sou <4771> oti <3754> ouk <3364> egkatelipev <1459> touv <3588> ekzhtountav <1567> se <4771> kurie <2962>

9:11 <05949> wytwlyle <05971> Mymeb <05046> wdygh <06726> Nwyu <03427> bsy <03068> hwhyl <02167> wrmz<9:12> (9:11)

9:11 (9:12) qalate <5567> tw <3588> kuriw <2962> tw <3588> katoikounti en <1722> siwn <4622> anaggeilate <312> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> ta <3588> epithdeumata autou <846>

9:12 <06041> *Mywne {Myyne} <06818> tqeu <07911> xks <03808> al <02142> rkz <0853> Mtwa <01818> Mymd <01875> srd <03588> yk<9:13> (9:12)

9:12 (9:13) oti <3754> ekzhtwn <1567> ta <3588> aimata <129> autwn <846> emnhsyh <3403> ouk <3364> epelayeto thv <3588> kraughv <2906> twn <3588> penhtwn <3993>

9:13 <04194> twm <08179> yresm <07311> ymmwrm <08130> yanvm <06040> yyne <07200> har <03068> hwhy <02603> ynnnx<9:14> (9:13)

9:13 (9:14) elehson <1653> me <1473> kurie <2962> ide <3708> thn <3588> tapeinwsin <5014> mou <1473> ek <1537> twn <3588> ecyrwn <2190> mou <1473> o <3588> uqwn <5312> me <1473> ek <1537> twn <3588> pulwn <4439> tou <3588> yanatou <2288>

9:14 <03444> Ktewsyb <01523> hlyga <06726> Nwyu <01323> tb <08179> yresb <08416> Kytlht <03605> lk <05608> hrpoa <04616> Neml<9:15> (9:14)

9:14 (9:15) opwv <3704> an <302> exaggeilw <1804> pasav <3956> tav <3588> aineseiv <133> sou <4771> en <1722> taiv <3588> pulaiv <4439> thv <3588> yugatrov <2364> siwn <4622> agalliasomai epi <1909> tw <3588> swthriw <4992> sou <4771>

9:15 <07272> Mlgr <03920> hdkln <02934> wnmj <02098> wz <07568> tsrb <06213> wve <07845> txsb <01471> Mywg <02883> webj<9:16> (9:15)

9:15 (9:16) enepaghsan eynh <1484> en <1722> diafyora <1312> h <3739> epoihsan <4160> en <1722> pagidi <3803> tauth <3778> h <3739> ekruqan <2928> sunelhmfyh <4815> o <3588> pouv <4228> autwn <846>

9:16 <05542> hlo <01902> Nwygh <07563> esr <05367> sqwn <03709> wypk <06467> lepb <06213> hve <04941> jpsm <03068> hwhy <03045> edwn<9:17> (9:16)

9:16 (9:17) ginwsketai <1097> kuriov <2962> krimata <2917> poiwn <4160> en <1722> toiv <3588> ergoiv <2041> twn <3588> ceirwn <5495> autou <846> sunelhmfyh <4815> o <3588> amartwlov <268> wdh <3592> diaqalmatov

9:17 <0430> Myhla <07913> yxks <01471> Mywg <03605> lk <07585> hlwasl <07563> Myesr <07725> wbwsy<9:18> (9:17)

9:17 (9:18) apostrafhtwsan <654> oi <3588> amartwloi <268> eiv <1519> ton <3588> adhn <86> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> ta <3588> epilanyanomena tou <3588> yeou <2316>

9:18 <05703> del <06> dbat <06035> *Myyne {Mywne} <08615> twqt <034> Nwyba <07911> xksy <05331> xunl <03808> al <03588> yk<9:19> (9:18)

9:18 (9:19) oti <3754> ouk <3364> eiv <1519> telov <5056> epilhsyhsetai <1950> o <3588> ptwcov <4434> h <3588> upomonh <5281> twn <3588> penhtwn <3993> ouk <3364> apoleitai eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

9:19 <06440> Kynp <05921> le <01471> Mywg <08199> wjpsy <0376> swna <05810> zey <0408> la <03069> hwhy <06965> hmwq<9:20> (9:19)

9:19 (9:20) anasthyi <450> kurie <2962> mh <3165> krataiousyw <2901> anyrwpov <444> kriyhtwsan <2919> eynh <1484> enwpion <1799> sou <4771>

9:20 <05542> hlo <01992> hmh <0582> swna <01471> Mywg <03045> wedy <01992> Mhl <04172> hrwm <03069> hwhy <07896> htys<9:21> (9:20)

9:20 (9:21) katasthson <2525> kurie <2962> nomoyethn <3550> ep <1909> autouv <846> gnwtwsan <1097> eynh <1484> oti <3754> anyrwpoi <444> eisin <1510> diaqalma

10:1 <06869> hrub <06256> twtel <05956> Mylet <07350> qwxrb <05975> dmet <03068> hwhy <04100> hml(10:1)

10:1 (9:22) ina <2443> ti <5100> kurie <2962> afesthkav makroyen <3113> uperorav en <1722> eukairiaiv <2120> en <1722> yliqei <2347>

10:2 <02803> wbsx <02098> wz <04209> twmzmb <08610> wvpty <06041> yne <01814> qldy <07563> esr <01346> twagb(10:2)

10:2 (9:23) en <1722> tw <3588> uperhfaneuesyai ton <3588> asebh <765> empurizetai o <3588> ptwcov <4434> sullambanontai <4815> en <1722> diaboulioiv oiv <3739> dialogizontai <1260>

10:3 <03068> hwhy <05006> Uan <01288> Krb <01214> eubw <05315> wspn <08378> twat <05921> le <07563> esr <01984> llh <03588> yk(10:3)

10:3 (9:24) oti <3754> epaineitai o <3588> amartwlov <268> en <1722> taiv <3588> epiyumiaiv <1939> thv <3588> quchv <5590> autou <846> kai <2532> o <3588> adikwn <91> eneulogeitai <1757>

10:4 <04209> wytwmzm <03605> lk <0430> Myhla <0369> Nya <01875> srdy <01077> lb <0639> wpa <01363> hbgk <07563> esr(10:4)

10:4 (9:25) parwxunen <3947> ton <3588> kurion <2962> o <3588> amartwlov <268> kata <2596> to <3588> plhyov <4128> thv <3588> orghv <3709> autou <846> ouk <3364> ekzhthsei <1567> ouk <3364> estin <1510> o <3588> yeov <2316> enwpion <1799> autou <846>

10:5 <0> Mhb <06315> xypy <06887> wyrrwu <03605> lk <05048> wdgnm <04941> Kyjpsm <04791> Mwrm <06256> te <03605> lkb <01870> *wykrd {wkrd} <02342> wlyxy(10:5)

10:5 (9:26) bebhlountai <953> ai <3588> odoi <3598> autou <846> en <1722> panti <3956> kairw <2540> antanaireitai ta <3588> krimata <2917> sou <4771> apo <575> proswpou <4383> autou <846> pantwn <3956> twn <3588> ecyrwn <2190> autou <846> katakurieusei <2634>

10:6 <07451> erb <03808> al <0834> rsa <01755> rdw <01755> rdl <04131> jwma <01077> lb <03820> wblb <0559> rma(10:6)

10:6 (9:27) eipen gar <1063> en <1722> kardia <2588> autou <846> ou <3364> mh <3165> saleuyw <4531> apo <575> geneav <1074> eiv <1519> genean <1074> aneu <427> kakou <2556>

10:7 <0205> Nwaw <05999> lme <03956> wnwsl <08478> txt <08496> Ktw <04820> twmrmw <04390> alm <06310> whyp <0423> hla(10:7)

10:7 (9:28) ou <3739> arav <685> to <3588> stoma <4750> autou <846> gemei <1073> kai <2532> pikriav <4088> kai <2532> dolou <1388> upo <5259> thn <3588> glwssan <1100> autou <846> kopov <2873> kai <2532> ponov <4192>

10:8 <06845> wnpuy <02489> hklxl <05869> wynye <05355> yqn <02026> grhy <04565> Myrtomb <02691> Myrux <03993> bramb <03427> bsy(10:8)

10:8 (9:29) egkayhtai enedra <1747> meta <3326> plousiwn <4145> en <1722> apokrufoiv <614> apokteinai <615> aywon <121> oi <3588> ofyalmoi <3788> autou <846> eiv <1519> ton <3588> penhta <3993> apoblepousin <578>

10:9 <07568> wtsrb <04900> wksmb <06041> yne <02414> Pjxy <06041> yne <02414> Pwjxl <0693> bray <05520> hkob <0738> hyrak <04565> rtomb <0693> bray(10:9)

10:9 (9:30) enedreuei <1748> en <1722> apokrufw <614> wv <3739> lewn <3023> en <1722> th <3588> mandra autou <846> enedreuei <1748> tou <3588> arpasai <726> ptwcon <4434> arpasai <726> ptwcon <4434> en <1722> tw <3588> elkusai auton <846>

10:10 <02489> Myak*lyx {Myaklx} <06099> wymwueb <05307> lpnw <07817> xsy <01794> *hkdy {hkdw} (10:10)

10:10 (9:31) en <1722> th <3588> pagidi <3803> autou <846> tapeinwsei <5014> auton <846> kuqei <2955> kai <2532> peseitai <4098> en <1722> tw <3588> auton <846> katakurieusai <2634> twn <3588> penhtwn <3993>

10:11 <05331> xunl <07200> har <01077> lb <06440> wynp <05641> rytoh <0410> la <07911> xks <03820> wblb <0559> rma(10:11)

10:11 (9:32) eipen gar <1063> en <1722> kardia <2588> autou <846> epilelhstai o <3588> yeov <2316> apestreqen <654> to <3588> proswpon <4383> autou <846> tou <3588> mh <3165> blepein <991> eiv <1519> telov <5056>

10:12 <06041> *Mywne {Myyne} <07911> xkst <0408> la <03027> Kdy <05375> avn <0410> la <03068> hwhy <06965> hmwq(10:12)

10:12 (9:33) anasthyi <450> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> uqwyhtw <5312> h <3588> ceir <5495> sou <4771> mh <3165> epilayh twn <3588> penhtwn <3993>

10:13 <01875> srdt <03808> al <03820> wblb <0559> rma <0430> Myhla <07563> esr <05006> Uan <04100> hm <05921> le(10:13)

10:13 (9:34) eneken tinov <5100> parwxunen <3947> o <3588> asebhv <765> ton <3588> yeon <2316> eipen gar <1063> en <1722> kardia <2588> autou <846> ouk <3364> ekzhthsei <1567>

10:14 <05826> rzwe <01961> tyyh <0859> hta <03490> Mwty <02489> hklx <05800> bzey <05921> Kyle <03027> Kdyb <05414> ttl <05027> jybt <03708> oekw <05999> lme <0859> hta <03588> yk <07200> htar(10:14)

10:14 (9:35) blepeiv <991> oti <3754> su <4771> ponon <4192> kai <2532> yumon <2372> katanoeiv <2657> tou <3588> paradounai <3860> autouv <846> eiv <1519> ceirav <5495> sou <4771> soi <4771> oun <3767> egkataleleiptai <1459> o <3588> ptwcov <4434> orfanw <3737> su <4771> hsya <1510> bohywn <998>

10:15 <04672> aumt <01077> lb <07562> wesr <01875> swrdt <07451> erw <07563> esr <02220> ewrz <07665> rbs(10:15)

10:15 (9:36) suntriqon <4937> ton <3588> braciona <1023> tou <3588> amartwlou <268> kai <2532> ponhrou <4190> zhthyhsetai <2212> h <3588> amartia <266> autou <846> kai <2532> ou <3364> mh <3165> eureyh <2147> di <1223> authn <846>

10:16 <0776> wuram <01471> Mywg <06> wdba <05703> dew <05769> Mlwe <04428> Klm <03068> hwhy(10:16)

10:16 (9:37) basileusei <936> kuriov <2962> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> tou <3588> aiwnov <165> apoleisye eynh <1484> ek <1537> thv <3588> ghv <1065> autou <846>

10:17 <0241> Knza <07181> bysqt <03820> Mbl <03559> Nykt <03068> hwhy <08085> tems <06035> Mywne <08378> twat(10:17)

10:17 (9:38) thn <3588> epiyumian <1939> twn <3588> penhtwn <3993> eishkousen <1522> kuriov <2962> thn <3588> etoimasian <2091> thv <3588> kardiav <2588> autwn <846> prosescen <4337> to <3588> ouv <3775> sou <4771>

10:18 <0776> Urah <04480> Nm <0376> swna <06206> Urel <05750> dwe <03254> Pyowy <01077> lb <01790> Kdw <03490> Mwty <08199> jpsl(10:18)

10:18 (9:39) krinai <2919> orfanw <3737> kai <2532> tapeinw <5011> ina <2443> mh <3165> prosyh <4369> eti <2089> tou <3588> megalaucein <3166> anyrwpov <444> epi <1909> thv <3588> ghv <1065>

11:1 <06833> rwpu <02022> Mkrh <05110> *ydwn {wdwn} <05315> yspnl <0559> wrmat <0349> Kya <02620> ytyox <03068> hwhyb <01732> dwdl <05329> xunml(11:1)

11:1 (10:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> qalmov <5568> tw <3588> dauid epi <1909> tw <3588> kuriw <2962> pepoiya <3982> pav <3956> ereite th <3588> quch <5590> mou <1473> metanasteuou epi <1909> ta <3588> orh <3735> wv <3739> strouyion <4765>

11:2 <03820> bl <03477> yrsyl <0652> lpa <01119> wmb <03384> twryl <03499> rty <05921> le <02671> Mux <03559> wnnwk <07198> tsq <01869> Nwkrdy <07563> Myesrh <02009> hnh <03588> yk(11:2)

11:2 (10:2) oti <3754> idou <2400> oi <3588> amartwloi <268> eneteinan toxon <5115> htoimasan <2090> belh <956> eiv <1519> faretran tou <3588> katatoxeusai <2700> en <1722> skotomhnh touv <3588> euyeiv <2117> th <3588> kardia <2588>

11:3 <06466> lep <04100> hm <06662> qydu <02040> Nworhy <08356> twtsh <03588> yk(11:3)

11:3 (10:3) oti <3754> a <3739> kathrtisw <2675> kayeilon <2507> o <3588> de <1161> dikaiov <1342> ti <5100> epoihsen <4160>

11:4 <0120> Mda <01121> ynb <0974> wnxby <06079> wypepe <02372> wzxy <05869> wynye <03678> waok <08064> Mymsb <03068> hwhy <06944> wsdq <01964> lkyhb <03068> hwhy(11:4)

11:4 (10:4) kuriov <2962> en <1722> naw <3485> agiw <40> autou <846> kuriov <2962> en <1722> ouranw <3772> o <3588> yronov <2362> autou <846> oi <3588> ofyalmoi <3788> autou <846> eiv <1519> ton <3588> penhta <3993> apoblepousin <578> ta <3588> blefara autou <846> exetazei <1833> touv <3588> uiouv <5207> twn <3588> anyrwpwn <444>

11:5 <05315> wspn <08130> hanv <02555> omx <0157> bhaw <07563> esrw <0974> Nxby <06662> qydu <03068> hwhy(11:5)

11:5 (10:5) kuriov <2962> exetazei <1833> ton <3588> dikaion <1342> kai <2532> ton <3588> asebh <765> o <3588> de <1161> agapwn <25> adikian <93> misei <3404> thn <3588> eautou <1438> quchn <5590>

11:6 <03563> Mowk <04521> tnm <02152> twpelz <07307> xwrw <01614> tyrpgw <0784> sa <06341> Myxp <07563> Myesr <05921> le <04305> rjmy(11:6)

11:6 (10:6) epibrexei epi <1909> amartwlouv <268> pagidav <3803> pur <4442> kai <2532> yeion <2304> kai <2532> pneuma <4151> kataigidov h <3588> meriv <3310> tou <3588> pothriou <4221> autwn <846>

11:7 <06440> wmynp <02372> wzxy <03477> rsy <0157> bha <06666> twqdu <03068> hwhy <06662> qydu <03588> yk(11:7)

11:7 (10:7) oti <3754> dikaiov <1342> kuriov <2962> kai <2532> dikaiosunav <1343> hgaphsen <25> euyuthta <2118> eiden <3708> to <3588> proswpon <4383> autou <846>

12:1 <0120> Mda <01121> ynbm <0539> Mynwma <06461> wop <03588> yk <02623> dyox <01584> rmg <03588> yk <03068> hwhy <03467> heyswh( (2) ) <01732> dwdl <04210> rwmzm <08067> tynymsh <05921> le <05329> xunml(12:1)

12:1 (11:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> uper <5228> thv <3588> ogdohv <3590> qalmov <5568> tw <3588> dauid (11:2) swson <4982> me <1473> kurie <2962> oti <3754> ekleloipen <1587> osiov <3741> oti <3754> wligwyhsan ai <3588> alhyeiai <225> apo <575> twn <3588> uiwn <5207> twn <3588> anyrwpwn <444>

12:2 <01696> wrbdy <03820> blw <03820> blb <02513> twqlx <08193> tpv <07453> wher <0854> ta <0376> sya <01696> wrbdy <07723> aws<12:3> (12:2)

12:2 (11:3) mataia <3152> elalhsen <2980> ekastov <1538> prov <4314> ton <3588> plhsion <4139> autou <846> ceilh <5491> dolia <1386> en <1722> kardia <2588> kai <2532> en <1722> kardia <2588> elalhsan <2980>

12:3 <01419> twldg <01696> trbdm <03956> Nwsl <02513> twqlx <08193> ytpv <03605> lk <03068> hwhy <03772> trky<12:4> (12:3)

12:3 (11:4) exoleyreusai kuriov <2962> panta <3956> ta <3588> ceilh <5491> ta <3588> dolia <1386> kai <2532> glwssan <1100> megalorhmona

12:4 <0> wnl <0113> Nwda <04310> ym <0853> wnta <08193> wnytpv <01396> rybgn <03956> wnnsll <0559> wrma <0834> rsa<12:5> (12:4)

12:4 (11:5) touv <3588> eipontav thn <3588> glwssan <1100> hmwn <1473> megalunoumen <3170> ta <3588> ceilh <5491> hmwn <1473> par <3844> hmwn <1473> estin <1510> tiv <5100> hmwn <1473> kuriov <2962> estin <1510>

12:5 <0> wl <06315> xypy <03468> esyb <07896> tysa <03068> hwhy <0559> rmay <06965> Mwqa <06258> hte <034> Mynwyba <0603> tqnam <06041> Myyne <07701> dsm<12:6> (12:5)

12:5 (11:6) apo <575> thv <3588> talaipwriav <5004> twn <3588> ptwcwn <4434> kai <2532> apo <575> tou <3588> stenagmou <4726> twn <3588> penhtwn <3993> nun <3568> anasthsomai <450> legei <3004> kuriov <2962> yhsomai <5087> en <1722> swthria <4991> parrhsiasomai en <1722> autw <846>

12:6 <07659> Mytebs <02212> qqzm <0776> Ural <05948> lyleb <06884> Pwru <03701> Pok <02889> twrhj <0565> twrma <03068> hwhy <0565> twrma<12:7> (12:6)

12:6 (11:7) ta <3588> logia <3051> kuriou <2962> logia <3051> agna <53> argurion <694> pepurwmenon <4448> dokimion <1383> th <3588> gh <1065> kekayarismenon <2511> eptaplasiwv

12:7 <05769> Mlwel <02098> wz <01755> rwdh <04480> Nm <05341> wnrut <08104> Mrmst <03068> hwhy <0859> hta<12:8> (12:7)

12:7 (11:8) su <4771> kurie <2962> fulaxeiv <5442> hmav <1473> kai <2532> diathrhseiv <1301> hmav <1473> apo <575> thv <3588> geneav <1074> tauthv <3778> kai <2532> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

12:8 <0120> Mda <01121> ynbl <02149> twlz <07311> Mrk <01980> Nwklhty <07563> Myesr <05439> bybo<12:9> (12:8)

12:8 (11:9) kuklw oi <3588> asebeiv <765> peripatousin <4043> kata <2596> to <3588> uqov <5311> sou <4771> epoluwrhsav touv <3588> uiouv <5207> twn <3588> anyrwpwn <444>

13:1 <04480> ynmm <06440> Kynp <0853> ta <05641> rytot <0575> hna <05704> de <05331> xun <07911> ynxkst <03068> hwhy <0575> hna <05704> de( (2) ) <01732> dwdl <04210> rwmzm <05329> xunml(13:1)

13:1 (12:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> qalmov <5568> tw <3588> dauid (12:2) ewv <2193> pote <4218> kurie <2962> epilhsh mou <1473> eiv <1519> telov <5056> ewv <2193> pote <4218> apostreqeiv <654> to <3588> proswpon <4383> sou <4771> ap <575> emou <1473>

13:2 <05921> yle <0341> ybya <07311> Mwry <0575> hna <05704> de <03119> Mmwy <03824> ybblb <03015> Nwgy <05315> yspnb <06098> twue <07896> tysa <0575> hna <05704> de<13:3> (13:2)

13:2 (12:3) ewv <2193> tinov <5100> yhsomai <5087> boulav <1012> en <1722> quch <5590> mou <1473> odunav <3601> en <1722> kardia <2588> mou <1473> hmerav <2250> ewv <2193> pote <4218> uqwyhsetai <5312> o <3588> ecyrov <2190> mou <1473> ep <1909> eme <1473>

13:3 <04194> twmh <03462> Nsya <06435> Np <05869> ynye <0215> hryah <0430> yhla <03068> hwhy <06030> ynne <05027> hjybh<13:4> (13:3)

13:3 (12:4) epibleqon <1914> eisakouson <1522> mou <1473> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> mou <1473> fwtison <5461> touv <3588> ofyalmouv <3788> mou <1473> mhpote <3379> upnwsw eiv <1519> yanaton <2288>

13:4 <04131> jwma <03588> yk <01523> wlygy <06862> yru <03201> wytlky <0341> ybya <0559> rmay <06435> Np<13:5> (13:4)

13:4 (12:5) mhpote <3379> eiph o <3588> ecyrov <2190> mou <1473> iscusa <2480> prov <4314> auton <846> oi <3588> ylibontev <2346> me <1473> agalliasontai ean <1437> saleuyw <4531>

13:5 <03444> Ktewsyb <03820> ybl <01523> lgy <0982> ytxjb <02617> Kdoxb <0589> ynaw<13:6> (13:5)

13:5 (12:6) egw <1473> de <1161> epi <1909> tw <3588> eleei <1656> sou <4771> hlpisa <1679> agalliasetai h <3588> kardia <2588> mou <1473> epi <1909> tw <3588> swthriw <4992> sou <4771> asw <103> tw <3588> kuriw <2962> tw <3588> euergethsanti <2109> me <1473> kai <2532> qalw <5567> tw <3588> onomati <3686> kuriou <2962> tou <3588> uqistou <5310>

13:6 <05921> yle <01580> lmg <03588> yk <03068> hwhyl <07891> hrysa(13:6)

13:6

14:1 <02896> bwj <06213> hve <0369> Nya <05949> hlyle <08581> wbyeth <07843> wtyxsh <0430> Myhla <0369> Nya <03820> wblb <05036> lbn <0559> rma <01732> dwdl <05329> xunml(14:1)

14:1 (13:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> qalmov <5568> tw <3588> dauid eipen afrwn <878> en <1722> kardia <2588> autou <846> ouk <3364> estin <1510> yeov <2316> diefyeiran <1311> kai <2532> ebdelucyhsan <948> en <1722> epithdeumasin ouk <3364> estin <1510> poiwn <4160> crhstothta <5544> ouk <3364> estin <1510> ewv <2193> enov <1519>

14:2 <0430> Myhla <0853> ta <01875> srd <07919> lykvm <03426> syh <07200> twarl <0120> Mda <01121> ynb <05921> le <08259> Pyqsh <08064> Mymsm <03068> hwhy(14:2)

14:2 (13:2) kuriov <2962> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> diekuqen epi <1909> touv <3588> uiouv <5207> twn <3588> anyrwpwn <444> tou <3588> idein <3708> ei <1487> estin <1510> suniwn <4920> h <2228> ekzhtwn <1567> ton <3588> yeon <2316>

14:3 <0259> dxa <01571> Mg <0369> Nya <02896> bwj <06213> hve <0369> Nya <0444> wxlan <03162> wdxy <05493> ro <03605> lkh(14:3)

14:3 (13:3) pantev <3956> exeklinan <1578> ama <260> hcrewyhsan ouk <3364> estin <1510> poiwn <4160> crhstothta <5544> ouk <3364> estin <1510> ewv <2193> enov <1519> tafov <5028> anewgmenov <455> o <3588> larugx <2995> autwn <846> taiv <3588> glwssaiv <1100> autwn <846> edoliousan <1387> iov <2447> aspidwn <785> upo <5259> ta <3588> ceilh <5491> autwn <846> wn <3739> to <3588> stoma <4750> arav <685> kai <2532> pikriav <4088> gemei <1073> oxeiv <3691> oi <3588> podev <4228> autwn <846> ekceai <1632> aima <129> suntrimma <4938> kai <2532> talaipwria <5004> en <1722> taiv <3588> odoiv <3598> autwn <846> kai <2532> odon <3598> eirhnhv <1515> ouk <3364> egnwsan <1097> ouk <3364> estin <1510> fobov <5401> yeou <2316> apenanti twn <3588> ofyalmwn <3788> autwn <846>

14:4 <07121> warq <03808> al <03068> hwhy <03899> Mxl <0398> wlka <05971> yme <0398> ylka <0205> Nwa <06466> ylep <03605> lk <03045> wedy <03808> alh(14:4)

14:4 (13:4) ouci <3364> gnwsontai <1097> pantev <3956> oi <3588> ergazomenoi <2038> thn <3588> anomian <458> oi <3588> katesyiontev <2719> ton <3588> laon <2992> mou <1473> brwsei <1035> artou <740> ton <3588> kurion <2962> ouk <3364> epekalesanto

14:5 <06662> qydu <01755> rwdb <0430> Myhla <03588> yk <06343> dxp <06342> wdxp <08033> Ms(14:5)

14:5 (13:5) ekei <1563> edeiliasan <1168> fobw <5401> ou <3739> ouk <3364> hn <1510> fobov <5401> oti <3754> o <3588> yeov <2316> en <1722> genea <1074> dikaia <1342>

14:6 <04268> whoxm <03068> hwhy <03588> yk <0954> wsybt <06041> yne <06098> tue(14:6)

14:6 (13:6) boulhn <1012> ptwcou <4434> kathscunate <2617> oti <3754> kuriov <2962> elpiv <1680> autou <846> estin <1510>

14:7 <03478> larvy <08055> xmvy <03290> bqey <01523> lgy <05971> wme <07622> twbs <03068> hwhy <07725> bwsb <03478> larvy <03444> tewsy <06726> Nwyum <05414> Nty <04310> ym(14:7)

14:7 (13:7) tiv <5100> dwsei <1325> ek <1537> siwn <4622> to <3588> swthrion <4992> tou <3588> israhl <2474> en <1722> tw <3588> epistreqai <1994> kurion <2962> thn <3588> aicmalwsian <161> tou <3588> laou <2992> autou <846> agalliasyw iakwb <2384> kai <2532> eufranyhtw <2165> israhl <2474>

15:1 <06944> Ksdq <02022> rhb <07931> Nksy <04310> ym <0168> Klhab <01481> rwgy <04310> ym <03068> hwhy <01732> dwdl <04210> rwmzm(15:1)

15:1 (14:1) qalmov <5568> tw <3588> dauid kurie <2962> tiv <5100> paroikhsei en <1722> tw <3588> skhnwmati <4638> sou <4771> kai <2532> tiv <5100> kataskhnwsei <2681> en <1722> tw <3588> orei <3735> tw <3588> agiw <40> sou <4771>

15:2 <03824> wbblb <0571> tma <01696> rbdw <06664> qdu <06466> lepw <08549> Mymt <01980> Klwh(15:2)

15:2 (14:2) poreuomenov <4198> amwmov <299> kai <2532> ergazomenov <2038> dikaiosunhn <1343> lalwn <2980> alhyeian <225> en <1722> kardia <2588> autou <846>

15:3 <07138> wbrq <05921> le <05375> avn <03808> al <02781> hprxw <07451> her <07453> wherl <06213> hve <03808> al <03956> wnsl <05921> le <07270> lgr <03808> al(15:3)

15:3 (14:3) ov <3739> ouk <3364> edolwsen <1389> en <1722> glwssh <1100> autou <846> oude <3761> epoihsen <4160> tw <3588> plhsion <4139> autou <846> kakon <2556> kai <2532> oneidismon <3680> ouk <3364> elaben <2983> epi <1909> touv <3588> eggista <1451> autou <846>

15:4 <04171> rmy <03808> alw <07489> erhl <07650> ebsn <03513> dbky <03068> hwhy <03373> yary <0853> taw <03988> oamn <05869> wynyeb <0959> hzbn(15:4)

15:4 (14:4) exoudenwtai <1847> enwpion <1799> autou <846> ponhreuomenov touv <3588> de <1161> foboumenouv <5399> kurion <2962> doxazei <1392> o <3588> omnuwn tw <3588> plhsion <4139> autou <846> kai <2532> ouk <3364> ayetwn <114>

15:5 <05769> Mlwel <04131> jwmy <03808> al <0428> hla <06213> hve <03947> xql <03808> al <05355> yqn <05921> le <07810> dxsw <05392> Ksnb <05414> Ntn <03808> al <03701> wpok(15:5)

15:5 (14:5) to <3588> argurion <694> autou <846> ouk <3364> edwken <1325> epi <1909> tokw <5110> kai <2532> dwra <1435> ep <1909> aywoiv <121> ouk <3364> elaben <2983> o <3588> poiwn <4160> tauta <3778> ou <3364> saleuyhsetai <4531> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

16:1 <0> Kb <02620> ytyox <03588> yk <0410> la <08104> ynrms <01732> dwdl <04387> Mtkm(16:1)

16:1 (15:1) sthlografia tw <3588> dauid fulaxon <5442> me <1473> kurie <2962> oti <3754> epi <1909> soi <4771> hlpisa <1679>

16:2 <05921> Kyle <01077> lb <02896> ytbwj <0859> hta <0136> ynda <03068> hwhyl <0559> trma(16:2)

16:2 (15:2) eipa tw <3588> kuriw <2962> kuriov <2962> mou <1473> ei <1510> su <4771> oti <3754> twn <3588> agaywn <18> mou <1473> ou <3364> creian <5532> eceiv <2192>

16:3 <0> Mb <02656> yupx <03605> lk <0117> yrydaw <01992> hmh <0776> Urab <0834> rsa <06918> Myswdql(16:3)

16:3 (15:3) toiv <3588> agioiv <40> toiv <3588> en <1722> th <3588> gh <1065> autou <846> eyaumastwsen panta <3956> ta <3588> yelhmata <2307> autou <846> en <1722> autoiv <846>

16:4 <08193> ytpv <05921> le <08034> Mtwms <0853> ta <05375> ava <01077> lbw <01818> Mdm <05262> Mhykon <05258> Kyoa <01077> lb <04116> wrhm <0312> rxa <06094> Mtwbue <07235> wbry(16:4)

16:4 (15:4) eplhyunyhsan <4129> ai <3588> asyeneiai <769> autwn <846> meta <3326> tauta <3778> etacunan ou <3364> mh <3165> sunagagw <4863> tav <3588> sunagwgav <4864> autwn <846> ex <1537> aimatwn <129> oude <3761> mh <3165> mnhsyw <3403> twn <3588> onomatwn <3686> autwn <846> dia <1223> ceilewn <5491> mou <1473>

16:5 <01486> ylrwg <08551> Kymwt <0859> hta <03563> yowkw <02506> yqlx <04490> tnm <03068> hwhy(16:5)

16:5 (15:5) kuriov <2962> h <3588> meriv <3310> thv <3588> klhronomiav <2817> mou <1473> kai <2532> tou <3588> pothriou <4221> mou <1473> su <4771> ei <1510> o <3588> apokayistwn <600> thn <3588> klhronomian <2817> mou <1473> emoi <1473>

16:6 <05921> yle <08231> hrps <05159> tlxn <0637> Pa <05273> Mymenb <0> yl <05307> wlpn <02256> Mylbx(16:6)

16:6 (15:6) scoinia <4979> epepesan <1968> moi <1473> en <1722> toiv <3588> kratistoiv <2908> kai <2532> gar <1063> h <3588> klhronomia <2817> mou <1473> kratisth <2908> moi <1473> estin <1510>

16:7 <03629> ytwylk <03256> ynwroy <03915> twlyl <0637> Pa <03289> ynuey <0834> rsa <03068> hwhy <0853> ta <01288> Krba(16:7)

16:7 (15:7) euloghsw <2127> ton <3588> kurion <2962> ton <3588> sunetisanta me <1473> eti <2089> de <1161> kai <2532> ewv <2193> nuktov <3571> epaideusan <3811> me <1473> oi <3588> nefroi <3510> mou <1473>

16:8 <04131> jwma <01077> lb <03225> ynymym <03588> yk <08548> dymt <05048> ydgnl <03068> hwhy <07737> ytyws(16:8)

16:8 (15:8) prowrwmhn <4308> ton <3588> kurion <2962> enwpion <1799> mou <1473> dia <1223> pantov <3956> oti <3754> ek <1537> dexiwn <1188> mou <1473> estin <1510> ina <2443> mh <3165> saleuyw <4531>

16:9 <0983> xjbl <07931> Nksy <01320> yrvb <0637> Pa <03519> ydwbk <01523> lgyw <03820> ybl <08055> xmv <03651> Nkl(16:9)

16:9 (15:9) dia <1223> touto <3778> hufranyh <2165> h <3588> kardia <2588> mou <1473> kai <2532> hgalliasato h <3588> glwssa <1100> mou <1473> eti <2089> de <1161> kai <2532> h <3588> sarx <4561> mou <1473> kataskhnwsei <2681> ep <1909> elpidi <1680>

16:10 <07845> txs <07200> twarl <02623> Kdyox <05414> Ntt <03808> al <07585> lwasl <05315> yspn <05800> bzet <03808> al <03588> yk(16:10)

16:10 (15:10) oti <3754> ouk <3364> egkataleiqeiv <1459> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> eiv <1519> adhn <86> oude <3761> dwseiv <1325> ton <3588> osion <3741> sou <4771> idein <3708> diafyoran <1312>

16:11 <05331> xun <03225> Knymyb <05273> twmen <06440> Kynp <0853> ta <08057> twxmv <07648> ebv <02416> Myyx <0734> xra <03045> yneydwt(16:11)

16:11 (15:11) egnwrisav <1107> moi <1473> odouv <3598> zwhv <2222> plhrwseiv <4137> me <1473> eufrosunhv <2167> meta <3326> tou <3588> proswpou <4383> sou <4771> terpnothtev en <1722> th <3588> dexia <1188> sou <4771> eiv <1519> telov <5056>

17:1 <04820> hmrm <08193> ytpv <03808> alb <08605> ytlpt <0238> hnyzah <07440> ytnr <07181> hbysqh <06664> qdu <03068> hwhy <08085> hems <01732> dwdl <08605> hlpt(17:1)

17:1 (16:1) proseuch <4335> tou <3588> dauid eisakouson <1522> kurie <2962> thv <3588> dikaiosunhv <1343> mou <1473> proscev <4337> th <3588> dehsei <1162> mou <1473> enwtisai <1801> thv <3588> proseuchv <4335> mou <1473> ouk <3364> en <1722> ceilesin <5491> dolioiv <1386>

17:2 <04339> Myrsym <02372> hnyzxt <05869> Kynye <03318> auy <04941> yjpsm <06440> Kynplm(17:2)

17:2 (16:2) ek <1537> proswpou <4383> sou <4771> to <3588> krima <2917> mou <1473> exelyoi <1831> oi <3588> ofyalmoi <3788> mou <1473> idetwsan <3708> euyuthtav <2118>

17:3 <06310> yp <05674> rbey <01077> lb <02161> ytmz <04672> aumt <01077> lb <06884> yntpru <03915> hlyl <06485> tdqp <03820> ybl <0974> tnxb(17:3)

17:3 (16:3) edokimasav <1381> thn <3588> kardian <2588> mou <1473> epeskeqw <1980> nuktov <3571> epurwsav <4448> me <1473> kai <2532> ouc <3364> eureyh <2147> en <1722> emoi <1473> adikia <93>

17:4 <06530> Uyrp <0734> twxra <08104> ytrms <0589> yna <08193> Kytpv <01697> rbdb <0120> Mda <06468> twlepl(17:4)

17:4 (16:4) opwv <3704> an <302> mh <3165> lalhsh <2980> to <3588> stoma <4750> mou <1473> ta <3588> erga <2041> twn <3588> anyrwpwn <444> dia <1223> touv <3588> logouv <3056> twn <3588> ceilewn <5491> sou <4771> egw <1473> efulaxa <5442> odouv <3598> sklhrav <4642>

17:5 <06471> ymep <04131> wjwmn <01077> lb <04570> Kytwlgemb <0838> yrsa <08551> Kmt(17:5)

17:5 (16:5) katartisai <2675> ta <3588> diabhmata mou <1473> en <1722> taiv <3588> triboiv <5147> sou <4771> ina <2443> mh <3165> saleuywsin <4531> ta <3588> diabhmata mou <1473>

17:6 <0565> ytrma <08085> ems <0> yl <0241> Knza <05186> jh <0410> la <06030> ynnet <03588> yk <07121> Kytarq <0589> yna(17:6)

17:6 (16:6) egw <1473> ekekraxa <2896> oti <3754> ephkousav mou <1473> o <3588> yeov <2316> klinon <2827> to <3588> ouv <3775> sou <4771> emoi <1473> kai <2532> eisakouson <1522> twn <3588> rhmatwn <4487> mou <1473>

17:7 <03225> Knymyb <06965> Mymmwqtmm <02620> Myowx <03467> eyswm <02617> Kydox <06395> hlph(17:7)

17:7 (16:7) yaumastwson ta <3588> eleh <1656> sou <4771> o <3588> swzwn <4982> touv <3588> elpizontav <1679> epi <1909> se <4771> ek <1537> twn <3588> anyesthkotwn th <3588> dexia <1188> sou <4771>

17:8 <05641> ynrytot <03671> Kypnk <06738> lub <05869> Nye <01323> tb <0380> Nwsyak <08104> ynrms(17:8)

17:8 (16:8) fulaxon <5442> me <1473> wv <3739> koran <2879> ofyalmou <3788> en <1722> skeph twn <3588> pterugwn <4420> sou <4771> skepaseiv me <1473>

17:9 <05921> yle <05362> wpyqy <05315> spnb <0341> ybya <07703> ynwds <02098> wz <07563> Myesr <06440> ynpm(17:9)

17:9 (16:9) apo <575> proswpou <4383> asebwn <765> twn <3588> talaipwrhsantwn <5003> me <1473> oi <3588> ecyroi <2190> mou <1473> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> periescon <4023>

17:10 <01348> twagb <01696> wrbd <06310> wmyp <05462> wrgo <02459> wmblx(17:10)

17:10 (16:10) to <3588> stear autwn <846> sunekleisan <4788> to <3588> stoma <4750> autwn <846> elalhsen <2980> uperhfanian <5243>

17:11 <0776> Urab <05186> twjnl <07896> wtysy <05869> Mhynye <05437> *wnwbbo {ynwbbo} <06258> hte <0838> wnyrsa(17:11)

17:11 (16:11) ekballontev <1544> me <1473> nuni <3570> periekuklwsan <4033> me <1473> touv <3588> ofyalmouv <3788> autwn <846> eyento <5087> ekklinai <1578> en <1722> th <3588> gh <1065>

17:12 <04565> Myrtomb <03427> bsy <03715> rypkkw <02963> Pwrjl <03700> Pwoky <0738> hyrak <01825> wnymd(17:12)

17:12 (16:12) upelabon <5274> me <1473> wsei <5616> lewn <3023> etoimov <2092> eiv <1519> yhran <2339> kai <2532> wsei <5616> skumnov oikwn <3624> en <1722> apokrufoiv <614>

17:13 <02719> Kbrx <07563> esrm <05315> yspn <06403> hjlp <03766> wheyrkh <06440> wynp <06923> hmdq <03068> hwhy <06965> hmwq(17:13)

17:13 (16:13) anasthyi <450> kurie <2962> profyason <4399> autouv <846> kai <2532> uposkelison autouv <846> rusai thn <3588> quchn <5590> mou <1473> apo <575> asebouv <765> romfaian sou <4771> apo <575> ecyrwn <2190> thv <3588> ceirov <5495> sou <4771>

17:14 <05768> Mhyllwel <03499> Mrty <03240> wxynhw <01121> Mynb <07646> webvy <0990> Mnjb <04390> almt <06840> *Knwpuw {Knypuw} <02416> Myyxb <02506> Mqlx <02465> dlxm <04962> Mytmm <03068> hwhy <03027> Kdy <04962> Mytmm(17:14)

17:14 (16:14) kurie <2962> apo <575> oligwn <3641> apo <575> ghv <1065> diamerison <1266> autouv <846> en <1722> th <3588> zwh <2222> autwn <846> kai <2532> twn <3588> kekrummenwn <2928> sou <4771> eplhsyh h <3588> gasthr <1064> autwn <846> ecortasyhsan <5526> uiwn <5207> kai <2532> afhkan ta <3588> kataloipa <2645> toiv <3588> nhpioiv <3516> autwn <846>

17:15 <08544> Ktnwmt <06974> Uyqhb <07646> hebva <06440> Kynp <02372> hzxa <06664> qdub <0589> yna(17:15)

17:15 (16:15) egw <1473> de <1161> en <1722> dikaiosunh <1343> ofyhsomai <3708> tw <3588> proswpw <4383> sou <4771> cortasyhsomai <5526> en <1722> tw <3588> ofyhnai <3708> thn <3588> doxan <1391> sou <4771>

18:1 <02391> yqzx <03068> hwhy <07355> Kmxra <0559> rmayw( (2) ) <07586> lwas <03027> dymw <0341> wybya <03605> lk <03709> Pkm <0853> wtwa <03068> hwhy <05337> lyuh <03117> Mwyb <02063> tazh <07892> hrysh <01697> yrbd <0853> ta <03068> hwhyl <01696> rbd <0834> rsa <01732> dwdl <03068> hwhy <05650> dbel <05329> xunml(18:1)

18:1 (17:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> tw <3588> paidi <3816> kuriou <2962> tw <3588> dauid a <3739> elalhsen <2980> tw <3588> kuriw <2962> touv <3588> logouv <3056> thv <3588> wdhv <3592> tauthv <3778> en <1722> hmera <2250> h <3739> errusato auton <846> kuriov <2962> ek <1537> ceirov <5495> pantwn <3956> twn <3588> ecyrwn <2190> autou <846> kai <2532> ek <1537> ceirov <5495> saoul <4549> (17:2) kai <2532> eipen agaphsw <25> se <4771> kurie <2962> h <3588> iscuv <2479> mou <1473>

18:2 <04869> ybgvm <03468> yesy <07161> Nrqw <04043> yngm <0> wb <02620> hoxa <06697> yrwu <0410> yla <06403> yjlpmw <04686> ytdwumw <05553> yelo <03068> hwhy<18:3> (18:2)

18:2 (17:3) kuriov <2962> sterewma <4733> mou <1473> kai <2532> katafugh mou <1473> kai <2532> rusthv mou <1473> o <3588> yeov <2316> mou <1473> bohyov <998> mou <1473> kai <2532> elpiw <1679> ep <1909> auton <846> uperaspisthv mou <1473> kai <2532> kerav <2768> swthriav <4991> mou <1473> antilhmptwr mou <1473>

18:3 <03467> eswa <0341> ybya <04480> Nmw <03068> hwhy <07121> arqa <01984> llhm<18:4> (18:3)

18:3 (17:4) ainwn <134> epikalesomai kurion <2962> kai <2532> ek <1537> twn <3588> ecyrwn <2190> mou <1473> swyhsomai <4982>

18:4 <01204> ynwteby <01100> leylb <05158> ylxnw <04194> twm <02256> ylbx <0661> ynwppa<18:5> (18:4)

18:4 (17:5) periescon <4023> me <1473> wdinev <5604> yanatou <2288> kai <2532> ceimarroi anomiav <458> exetaraxan <1613> me <1473>

18:5 <04194> twm <04170> ysqwm <06923> ynwmdq <05437> ynwbbo <07585> lwas <02256> ylbx<18:6> (18:5)

18:5 (17:6) wdinev <5604> adou <86> periekuklwsan <4033> me <1473> proefyasan <4399> me <1473> pagidev <3803> yanatou <2288>

18:6 <0241> wynzab <0935> awbt <06440> wynpl <07775> ytewsw <06963> ylwq <01964> wlkyhm <08085> emsy <07768> ewsa <0430> yhla <0413> law <03068> hwhy <07121> arqa <0> yl <06862> rub<18:7> (18:6)

18:6 (17:7) kai <2532> en <1722> tw <3588> ylibesyai <2346> me <1473> epekalesamhn ton <3588> kurion <2962> kai <2532> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> mou <1473> ekekraxa <2896> hkousen <191> ek <1537> naou <3485> agiou <40> autou <846> fwnhv <5456> mou <1473> kai <2532> h <3588> kraugh <2906> mou <1473> enwpion <1799> autou <846> eiseleusetai <1525> eiv <1519> ta <3588> wta <3775> autou <846>

18:7 <0> wl <02734> hrx <03588> yk <01607> wsegtyw <07264> wzgry <02022> Myrh <04146> ydowmw <0776> Urah <07493> sertw <01607> segtw<18:8> (18:7)

18:7 (17:8) kai <2532> esaleuyh <4531> kai <2532> entromov <1790> egenhyh <1096> h <3588> gh <1065> kai <2532> ta <3588> yemelia twn <3588> orewn <3735> etaracyhsan <5015> kai <2532> esaleuyhsan <4531> oti <3754> wrgisyh <3710> autoiv <846> o <3588> yeov <2316>

18:8 <04480> wnmm <01197> wreb <01513> Mylxg <0398> lkat <06310> wypm <0784> saw <0639> wpab <06227> Nse <05927> hle<18:9> (18:8)

18:8 (17:9) anebh <305> kapnov <2586> en <1722> orgh <3709> autou <846> kai <2532> pur <4442> apo <575> proswpou <4383> autou <846> kateflogisen anyrakev <440> anhfyhsan ap <575> autou <846>

18:9 <07272> wylgr <08478> txt <06205> lprew <03381> dryw <08064> Myms <05186> jyw<18:10> (18:9)

18:9 (17:10) kai <2532> eklinen <2827> ouranon <3772> kai <2532> katebh <2597> kai <2532> gnofov <1105> upo <5259> touv <3588> podav <4228> autou <846>

18:10 <07307> xwr <03671> ypnk <05921> le <01675> adyw <05774> Peyw <03742> bwrk <05921> le <07392> bkryw<18:11> (18:10)

18:10 (17:11) kai <2532> epebh <1910> epi <1909> ceroubin kai <2532> epetasyh epetasyh epi <1909> pterugwn <4420> anemwn <417>

18:11 <07834> Myqxs <05645> ybe <04325> Mym <02824> tksx <05521> wtko <05439> wytwbybo <05643> wrto <02822> Ksx <07896> tsy<18:12> (18:11)

18:11 (17:12) kai <2532> eyeto <5087> skotov <4655> apokrufhn autou <846> kuklw autou <846> h <3588> skhnh <4633> autou <846> skoteinon <4652> udwr <5204> en <1722> nefelaiv <3507> aerwn <109>

18:12 <0784> sa <01513> ylxgw <01259> drb <05674> wrbe <05645> wybe <05048> wdgn <05051> hgnm<18:13> (18:12)

18:12 (17:13) apo <575> thv <3588> thlaughsewv enwpion <1799> autou <846> ai <3588> nefelai <3507> dihlyon <1330> calaza <5464> kai <2532> anyrakev <440> purov

18:13 <0784> sa <01513> ylxgw <01259> drb <06963> wlq <05414> Nty <05945> Nwylew <03068> hwhy <08064> Mymsb <07481> Meryw<18:14> (18:13)

18:13 (17:14) kai <2532> ebronthsen ex <1537> ouranou <3772> kuriov <2962> kai <2532> o <3588> uqistov <5310> edwken <1325> fwnhn <5456> autou <846>

18:14 <02000> Mmhyw <07232> br <01300> Myqrbw <06327> Muypyw <02671> wyux <07971> xlsyw<18:15> (18:14)

18:14 (17:15) kai <2532> exapesteilen <1821> belh <956> kai <2532> eskorpisen <4650> autouv <846> kai <2532> astrapav <796> eplhyunen <4129> kai <2532> sunetaraxen autouv <846>

18:15 <0639> Kpa <07307> xwr <05397> tmsnm <03068> hwhy <01606> Ktregm <08398> lbt <04146> twdowm <01540> wlgyw <04325> Mym <0650> yqypa <07200> waryw<18:16> (18:15)

18:15 (17:16) kai <2532> wfyhsan <3708> ai <3588> phgai <4077> twn <3588> udatwn <5204> kai <2532> anekalufyh <343> ta <3588> yemelia thv <3588> oikoumenhv <3611> apo <575> epitimhsewv sou <4771> kurie <2962> apo <575> empneusewv pneumatov <4151> orghv <3709> sou <4771>

18:16 <07227> Mybr <04325> Mymm <04871> ynsmy <03947> ynxqy <04791> Mwrmm <07971> xlsy<18:17> (18:16)

18:16 (17:17) exapesteilen <1821> ex <1537> uqouv <5311> kai <2532> elaben <2983> me <1473> proselabeto <4355> me <1473> ex <1537> udatwn <5204> pollwn <4183>

18:17 <04480> ynmm <0553> wuma <03588> yk <08130> yanvmw <05794> ze <0341> ybyam <05337> ynlyuy<18:18> (18:17)

18:17 (17:18) rusetai me <1473> ex <1537> ecyrwn <2190> mou <1473> dunatwn <1415> kai <2532> ek <1537> twn <3588> misountwn <3404> me <1473> oti <3754> esterewyhsan <4732> uper <5228> eme <1473>

18:18 <0> yl <04937> Nesml <03068> hwhy <01961> yhyw <0343> ydya <03117> Mwyb <06923> ynwmdqy<18:19> (18:18)

18:18 (17:19) proefyasan <4399> me <1473> en <1722> hmera <2250> kakwsewv <2561> mou <1473> kai <2532> egeneto <1096> kuriov <2962> antisthrigma mou <1473>

18:19 <0> yb <02654> Upx <03588> yk <02502> ynulxy <04800> bxrml <03318> ynayuwyw<18:20> (18:19)

18:19 (17:20) kai <2532> exhgagen <1806> me <1473> eiv <1519> platusmon rusetai me <1473> oti <3754> hyelhsen <2309> me <1473> rusetai me <1473> ex <1537> ecyrwn <2190> mou <1473> dunatwn <1415> kai <2532> ek <1537> twn <3588> misountwn <3404> me <1473>

18:20 <0> yl <07725> bysy <03027> ydy <01252> rbk <06664> yqduk <03068> hwhy <01580> ynlmgy<18:21> (18:20)

18:20 (17:21) kai <2532> antapodwsei <467> moi <1473> kuriov <2962> kata <2596> thn <3588> dikaiosunhn <1343> mou <1473> kai <2532> kata <2596> thn <3588> kayariothta twn <3588> ceirwn <5495> mou <1473> antapodwsei <467> moi <1473>

18:21 <0430> yhlam <07561> ytesr <03808> alw <03068> hwhy <01870> ykrd <08104> ytrms <03588> yk<18:22> (18:21)

18:21 (17:22) oti <3754> efulaxa <5442> tav <3588> odouv <3598> kuriou <2962> kai <2532> ouk <3364> hsebhsa <764> apo <575> tou <3588> yeou <2316> mou <1473>

18:22 <04480> ynm <05493> ryoa <03808> al <02708> wytqxw <05048> ydgnl <04941> wyjpsm <03605> lk <03588> yk<18:23> (18:22)

18:22 (17:23) oti <3754> panta <3956> ta <3588> krimata <2917> autou <846> enwpion <1799> mou <1473> kai <2532> ta <3588> dikaiwmata <1345> autou <846> ouk <3364> apesthsa ap <575> emou <1473>

18:23 <05771> ynwem <08104> rmtsaw <05973> wme <08549> Mymt <01961> yhaw<18:24> (18:23)

18:23 (17:24) kai <2532> esomai <1510> amwmov <299> met <3326> autou <846> kai <2532> fulaxomai <5442> apo <575> thv <3588> anomiav <458> mou <1473>

18:24 <05869> wynye <05048> dgnl <03027> ydy <01252> rbk <06664> yqduk <0> yl <03068> hwhy <07725> bsyw<18:25> (18:24)

18:24 (17:25) kai <2532> antapodwsei <467> moi <1473> kuriov <2962> kata <2596> thn <3588> dikaiosunhn <1343> mou <1473> kai <2532> kata <2596> thn <3588> kayariothta twn <3588> ceirwn <5495> mou <1473> enwpion <1799> twn <3588> ofyalmwn <3788> autou <846>

18:25 <08552> Mmtt <08549> Mymt <01399> rbg <05973> Me <02616> doxtt <02623> dyox <05973> Me<18:26> (18:25)

18:25 (17:26) meta <3326> osiou <3741> osiwyhsh kai <2532> meta <3326> androv <435> aywou <121> aywov <121> esh <1510>

18:26 <06617> ltptt <06141> sqe <05973> Mew <01305> rrbtt <01305> rbn <05973> Me<18:27> (18:26)

18:26 (17:27) kai <2532> meta <3326> eklektou <1588> eklektov <1588> esh <1510> kai <2532> meta <3326> streblou diastreqeiv <1294>

18:27 <08213> lypst <07311> twmr <05869> Mynyew <03467> eyswt <06041> yne <05971> Me <0859> hta <03588> yk<18:28> (18:27)

18:27 (17:28) oti <3754> su <4771> laon <2992> tapeinon <5011> swseiv <4982> kai <2532> ofyalmouv <3788> uperhfanwn <5244> tapeinwseiv <5013>

18:28 <02822> yksx <05050> hygy <0430> yhla <03068> hwhy <05216> yrn <0215> ryat <0859> hta <03588> yk<18:29> (18:28)

18:28 (17:29) oti <3754> su <4771> fwtieiv <5461> lucnon <3088> mou <1473> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> mou <1473> fwtieiv <5461> to <3588> skotov <4655> mou <1473>

18:29 <07791> rws <01801> glda <0430> yhlabw <01416> dwdg <07323> Ura <0> Kb <03588> yk<18:30> (18:29)

18:29 (17:30) oti <3754> en <1722> soi <4771> rusyhsomai apo <575> peirathriou kai <2532> en <1722> tw <3588> yew <2316> mou <1473> uperbhsomai <5233> teicov <5038>

18:30 <0> wb <02620> Myoxh <03605> lkl <01931> awh <04043> Ngm <06884> hpwru <03068> hwhy <0565> trma <01870> wkrd <08549> Mymt <0410> lah<18:31> (18:30)

18:30 (17:31) o <3588> yeov <2316> mou <1473> amwmov <299> h <3588> odov <3598> autou <846> ta <3588> logia <3051> kuriou <2962> pepurwmena <4448> uperaspisthv estin <1510> pantwn <3956> twn <3588> elpizontwn <1679> ep <1909> auton <846>

18:31 <0430> wnyhla <02108> ytlwz <06697> rwu <04310> ymw <03068> hwhy <01107> ydelbm <0433> hwla <04310> ym <03588> yk<18:32> (18:31)

18:31 (17:32) oti <3754> tiv <5100> yeov <2316> plhn <4133> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> tiv <5100> yeov <2316> plhn <4133> tou <3588> yeou <2316> hmwn <1473>

18:32 <01870> ykrd <08549> Mymt <05414> Ntyw <02428> lyx <0247> ynrzamh <0410> lah<18:33> (18:32)

18:32 (17:33) o <3588> yeov <2316> o <3588> perizwnnuwn me <1473> dunamin <1411> kai <2532> eyeto <5087> amwmon <299> thn <3588> odon <3598> mou <1473>

18:33 <05975> yndymey <01116> ytmb <05921> lew <0355> twlyak <07272> ylgr <07737> hwsm<18:34> (18:33)

18:33 (17:34) o <3588> katartizomenov <2675> touv <3588> podav <4228> mou <1473> wv <3739> elafou kai <2532> epi <1909> ta <3588> uqhla <5308> istwn <2476> me <1473>

18:34 <02220> ytewrz <05154> hswxn <07198> tsq <05181> htxnw <04421> hmxlml <03027> ydy <03925> dmlm<18:35> (18:34)

18:34 (17:35) didaskwn <1321> ceirav <5495> mou <1473> eiv <1519> polemon <4171> kai <2532> eyou <5087> toxon <5115> calkoun touv <3588> bracionav <1023> mou <1473>

18:35 <07235> ynbrt <06037> Ktwnew <05582> yndeot <03225> Knymyw <03468> Kesy <04043> Ngm <0> yl <05414> Nttw<18:36> (18:35)

18:35 (17:36) kai <2532> edwkav <1325> moi <1473> uperaspismon swthriav <4991> mou <1473> kai <2532> h <3588> dexia <1188> sou <4771> antelabeto mou <1473> kai <2532> h <3588> paideia <3809> sou <4771> anwrywsen me <1473> eiv <1519> telov <5056> kai <2532> h <3588> paideia <3809> sou <4771> auth <846> me <1473> didaxei <1321>

18:36 <07166> ylorq <04571> wdem <03808> alw <08478> ytxt <06806> ydeu <07337> byxrt<18:37> (18:36)

18:36 (17:37) eplatunav <4115> ta <3588> diabhmata mou <1473> upokatw <5270> mou <1473> kai <2532> ouk <3364> hsyenhsan <770> ta <3588> icnh <2487> mou <1473>

18:37 <03615> Mtwlk <05704> de <07725> bwsa <03808> alw <05381> Mgyvaw <0341> ybywa <07291> Pwdra<18:38> (18:37)

18:37 (17:38) katadiwxw <2614> touv <3588> ecyrouv <2190> mou <1473> kai <2532> katalhmqomai <2638> autouv <846> kai <2532> ouk <3364> apostrafhsomai <654> ewv <2193> an <302> eklipwsin <1587>

18:38 <07272> ylgr <08478> txt <05307> wlpy <06965> Mwq <03201> wlky <03808> alw <04272> Muxma<18:39> (18:38)

18:38 (17:39) ekyliqw autouv <846> kai <2532> ou <3364> mh <3165> dunwntai <1410> sthnai <2476> pesountai <4098> upo <5259> touv <3588> podav <4228> mou <1473>

18:39 <08478> ytxt <06965> ymq <03766> eyrkt <04421> hmxlml <02428> lyx <0247> ynrzatw<18:40> (18:39)

18:39 (17:40) kai <2532> periezwsav <4024> me <1473> dunamin <1411> eiv <1519> polemon <4171> sunepodisav pantav <3956> touv <3588> epanistanomenouv ep <1909> eme <1473> upokatw <5270> mou <1473>

18:40 <06789> Mtymua <08130> yanvmw <06203> Pre <0> yl <05414> httn <0341> ybyaw<18:41> (18:40)

18:40 (17:41) kai <2532> touv <3588> ecyrouv <2190> mou <1473> edwkav <1325> moi <1473> nwton kai <2532> touv <3588> misountav <3404> me <1473> exwleyreusav

18:41 <06030> Mne <03808> alw <03068> hwhy <05921> le <03467> eyswm <0369> Nyaw <07768> wewsy<18:42> (18:41)

18:41 (17:42) ekekraxan <2896> kai <2532> ouk <3364> hn <1510> o <3588> swzwn <4982> prov <4314> kurion <2962> kai <2532> ouk <3364> eishkousen <1522> autwn <846>

18:42 <07324> Mqyra <02351> twuwx <02916> jyjk <07307> xwr <06440> ynp <05921> le <06083> rpek <07833> Mqxsaw<18:43> (18:42)

18:42 (17:43) kai <2532> leptunw autouv <846> wv <3739> coun kata <2596> proswpon <4383> anemou <417> wv <3739> phlon <4081> plateiwn <4116> leanw autouv <846>

18:43 <05647> ynwdbey <03045> ytedy <03808> al <05971> Me <01471> Mywg <07218> sarl <07760> ynmyvt <05971> Me <07379> ybyrm <06403> ynjlpt<18:44> (18:43)

18:43 (17:44) rush me <1473> ex <1537> antilogiwn <485> laou <2992> katasthseiv <2525> me <1473> eiv <1519> kefalhn <2776> eynwn <1484> laov <2992> on <3739> ouk <3364> egnwn <1097> edouleusen <1398> moi <1473>

18:44 <0> yl <03584> wsxky <05236> rkn <01121> ynb <0> yl <08085> wemsy <0241> Nza <08088> emsl<18:45> (18:44)

18:44 (17:45) eiv <1519> akohn <189> wtiou <5621> uphkousen <5219> moi <1473> uioi <5207> allotrioi <245> eqeusanto <5574> moi <1473>

18:45 <04526> Mhytwrgomm <02727> wgrxyw <05034> wlby <05236> rkn <01121> ynb<18:46> (18:45)

18:45 (17:46) uioi <5207> allotrioi <245> epalaiwyhsan <3822> kai <2532> ecwlanan apo <575> twn <3588> tribwn <5147> autwn <846>

18:46 <03468> yesy <0433> yhwla <07311> Mwryw <06697> yrwu <01288> Kwrbw <03068> hwhy <02416> yx<18:47> (18:46)

18:46 (17:47) zh <2198> kuriov <2962> kai <2532> euloghtov <2128> o <3588> yeov <2316> mou <1473> kai <2532> uqwyhtw <5312> o <3588> yeov <2316> thv <3588> swthriav <4991> mou <1473>

18:47 <08478> ytxt <05971> Myme <01696> rbdyw <0> yl <05360> twmqn <05414> Ntwnh <0410> lah<18:48> (18:47)

18:47 (17:48) o <3588> yeov <2316> o <3588> didouv <1325> ekdikhseiv <1557> emoi <1473> kai <2532> upotaxav <5293> laouv <2992> up <5259> eme <1473>

18:48 <05337> ynlyut <02555> omx <0376> syam <07311> ynmmwrt <06965> ymq <04480> Nm <0637> Pa <0341> ybyam <06403> yjlpm<18:49> (18:48)

18:48 (17:49) o <3588> rusthv mou <1473> ex <1537> ecyrwn <2190> mou <1473> orgilwn <3711> apo <575> twn <3588> epanistanomenwn ep <1909> eme <1473> uqwseiv <5312> me <1473> apo <575> androv <435> adikou <94> rush me <1473>

18:49 <02167> hrmza <08034> Kmslw <03068> hwhy <01471> Mywgb <03034> Kdwa <03651> Nk <05921> le<18:50> (18:49)

18:49 (17:50) dia <1223> touto <3778> exomologhsomai <1843> soi <4771> en <1722> eynesin <1484> kurie <2962> kai <2532> tw <3588> onomati <3686> sou <4771> qalw <5567>

18:50 <05769> Mlwe <05704> de <02233> werzlw <01732> dwdl <04899> wxysml <02617> dox <06213> hvew <04428> wklm <03444> twewsy <02167> *lydgm {ldgm} <18:51> (18:50)

18:50 (17:51) megalunwn <3170> tav <3588> swthriav <4991> tou <3588> basilewv <935> autou <846> kai <2532> poiwn <4160> eleov <1656> tw <3588> cristw <5547> autou <846> tw <3588> dauid kai <2532> tw <3588> spermati <4690> autou <846> ewv <2193> aiwnov <165>

19:1 <07549> eyqrh <05046> dygm <03027> wydy <04639> hvemw <0410> la <03519> dwbk <05608> Myrpom <08064> Mymsh( (2) ) <01732> dwdl <04210> rwmzm <05329> xunml(19:1)

19:1 (18:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> qalmov <5568> tw <3588> dauid (18:2) oi <3588> ouranoi <3772> dihgountai <1334> doxan <1391> yeou <2316> poihsin <4162> de <1161> ceirwn <5495> autou <846> anaggellei <312> to <3588> sterewma <4733>

19:2 <01847> ted <02331> hwxy <03915> hlyll <03915> hlylw <0562> rma <05042> eyby <03117> Mwyl <03117> Mwy<19:3> (19:2)

19:2 (18:3) hmera <2250> th <3588> hmera <2250> ereugetai <2044> rhma <4487> kai <2532> nux <3571> nukti <3571> anaggellei <312> gnwsin <1108>

19:3 <06963> Mlwq <08085> emsn <01097> ylb <01697> Myrbd <0369> Nyaw <0562> rma <0369> Nya<19:4> (19:3)

19:3 (18:4) ouk <3364> eisin <1510> laliai <2981> oude <3761> logoi <3056> wn <3739> ouci <3364> akouontai <191> ai <3588> fwnai <5456> autwn <846>

19:4 <0> Mhb <0168> lha <07760> Mv <08121> smsl <04405> Mhylm <08398> lbt <07097> huqbw <06957> Mwq <03318> auy <0776> Urah <03605> lkb<19:5> (19:4)

19:4 (18:5) eiv <1519> pasan <3956> thn <3588> ghn <1065> exhlyen <1831> o <3588> fyoggov <5353> autwn <846> kai <2532> eiv <1519> ta <3588> perata <4009> thv <3588> oikoumenhv <3611> ta <3588> rhmata <4487> autwn <846> en <1722> tw <3588> hliw <2246> eyeto <5087> to <3588> skhnwma <4638> autou <846>

19:5 <0734> xra <07323> Uwrl <01368> rwbgk <07797> vyvy <02646> wtpxm <03318> auy <02860> Ntxk <01931> awhw<19:6> (19:5)

19:5 (18:6) kai <2532> autov <846> wv <3739> numfiov <3566> ekporeuomenov <1607> ek <1537> pastou autou <846> agalliasetai wv <3739> gigav dramein <5143> odon <3598> autou <846>

19:6 <02535> wtmxm <05641> rton <0369> Nyaw <07098> Mtwuq <05921> le <08622> wtpwqtw <04161> wauwm <08064> Mymsh <07097> huqm<19:7> (19:6)

19:6 (18:7) ap <575> akrou tou <3588> ouranou <3772> h <3588> exodov <1841> autou <846> kai <2532> to <3588> katanthma autou <846> ewv <2193> akrou tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> ov <3739> apokrubhsetai <613> thn <3588> yermhn autou <846>

19:7 <06612> ytp <02449> tmykxm <0539> hnman <03068> hwhy <05715> twde <05315> spn <07725> tbysm <08549> hmymt <03068> hwhy <08451> trwt<19:8> (19:7)

19:7 (18:8) o <3588> nomov <3551> tou <3588> kuriou <2962> amwmov <299> epistrefwn <1994> qucav <5590> h <3588> marturia <3141> kuriou <2962> pisth <4103> sofizousa <4679> nhpia <3516>

19:8 <05869> Mynye <0215> tryam <01249> hrb <03068> hwhy <04687> twum <03820> bl <08055> yxmvm <03477> Myrsy <03068> hwhy <06490> ydwqp<19:9> (19:8)

19:8 (18:9) ta <3588> dikaiwmata <1345> kuriou <2962> euyeia <2117> eufrainonta <2165> kardian <2588> h <3588> entolh <1785> kuriou <2962> thlaughv fwtizousa <5461> ofyalmouv <3788>

19:9 <03162> wdxy <06663> wqdu <0571> tma <03068> hwhy <04941> yjpsm <05703> del <05975> tdmwe <02889> hrwhj <03068> hwhy <03374> tary<19:10> (19:9)

19:9 (18:10) o <3588> fobov <5401> kuriou <2962> agnov <53> diamenwn <1265> eiv <1519> aiwna <165> aiwnov <165> ta <3588> krimata <2917> kuriou <2962> alhyina <228> dedikaiwmena <1344> epi <1909> to <3588> auto <846>

19:10 <06688> Mypwu <05317> tpnw <01706> sbdm <04966> Myqwtmw <07227> br <06337> zpmw <02091> bhzm <02530> Mydmxnh<19:11> (19:10)

19:10 (18:11) epiyumhta uper <5228> crusion <5553> kai <2532> liyon <3037> timion <5093> polun <4183> kai <2532> glukutera <1099> uper <5228> meli <3192> kai <2532> khrion <2781>

19:11 <07227> br <06118> bqe <08104> Mrmsb <0> Mhb <02094> rhzn <05650> Kdbe <01571> Mg<19:12> (19:11)

19:11 (18:12) kai <2532> gar <1063> o <3588> doulov <1401> sou <4771> fulassei <5442> auta <846> en <1722> tw <3588> fulassein <5442> auta <846> antapodosiv pollh <4183>

19:12 <05352> ynqn <05641> twrtonm <0995> Nyby <04310> ym <07691> twaygs<19:13> (19:12)

19:12 (18:13) paraptwmata <3900> tiv <5100> sunhsei <4920> ek <1537> twn <3588> krufiwn mou <1473> kayarison <2511> me <1473>

19:13 <07227> br <06588> espm <05352> ytyqnw <08552> Mtya <0227> za <0> yb <04910> wlsmy <0408> la <05650> Kdbe <02820> Kvx <02086> Mydzm <01571> Mg<19:14> (19:13)

19:13 (18:14) kai <2532> apo <575> allotriwn <245> feisai <5339> tou <3588> doulou <1401> sou <4771> ean <1437> mh <3165> mou <1473> katakurieuswsin <2634> tote <5119> amwmov <299> esomai <1510> kai <2532> kayarisyhsomai <2511> apo <575> amartiav <266> megalhv <3173>

19:14 <01350> ylagw <06697> yrwu <03068> hwhy <06440> Kynpl <03820> ybl <01902> Nwyghw <06310> yp <0561> yrma <07522> Nwurl <01961> wyhy<19:15> (19:14)

19:14 (18:15) kai <2532> esontai <1510> eiv <1519> eudokian <2107> ta <3588> logia <3051> tou <3588> stomatov <4750> mou <1473> kai <2532> h <3588> meleth thv <3588> kardiav <2588> mou <1473> enwpion <1799> sou <4771> dia <1223> pantov <3956> kurie <2962> bohye <998> mou <1473> kai <2532> lutrwta <3086> mou <1473>

20:1 <03290> bqey <0430> yhla <08034> Ms <07682> Kbgvy <06869> hru <03117> Mwyb <03068> hwhy <06030> Kney( (2) ) <01732> dwdl <04210> rwmzm <05329> xunml(20:1)

20:1 (19:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> qalmov <5568> tw <3588> dauid (19:2) epakousai sou <4771> kuriov <2962> en <1722> hmera <2250> yliqewv <2347> uperaspisai sou <4771> to <3588> onoma <3686> tou <3588> yeou <2316> iakwb <2384>

20:2 <05582> Kdeoy <06726> Nwyumw <06944> sdqm <05828> Krze <07971> xlsy<20:3> (20:2)

20:2 (19:3) exaposteilai <1821> soi <4771> bohyeian <996> ex <1537> agiou <40> kai <2532> ek <1537> siwn <4622> antilaboito sou <4771>

20:3 <05542> hlo <01878> hnsdy <05930> Ktlwew <04503> Ktxnm <03605> lk <02142> rkzy<20:4> (20:3)

20:3 (19:4) mnhsyeih <3403> pashv <3956> yusiav <2378> sou <4771> kai <2532> to <3588> olokautwma <3646> sou <4771> pianatw diaqalma

20:4 <04390> almy <06098> Ktue <03605> lkw <03824> Kbblk <0> Kl <05414> Nty<20:5> (20:4)

20:4 (19:5) dwh <1325> soi <4771> kata <2596> thn <3588> kardian <2588> sou <4771> kai <2532> pasan <3956> thn <3588> boulhn <1012> sou <4771> plhrwsai <4137>

20:5 <04862> Kytwlasm <03605> lk <03068> hwhy <04390> almy <01713> lgdn <0430> wnyhla <08034> Msbw <03444> Ktewsyb <07442> hnnrn<20:6> (20:5)

20:5 (19:6) agalliasomeya en <1722> tw <3588> swthriw <4992> sou <4771> kai <2532> en <1722> onomati <3686> yeou <2316> hmwn <1473> megalunyhsomeya <3170> plhrwsai <4137> kuriov <2962> panta <3956> ta <3588> aithmata <155> sou <4771>

20:6 <03225> wnymy <03468> esy <01369> twrbgb <06944> wsdq <08064> ymsm <06030> whney <04899> wxysm <03068> hwhy <03467> eyswh <03588> yk <03045> ytedy <06258> hte<20:7> (20:6)

20:6 (19:7) nun <3568> egnwn <1097> oti <3754> eswsen <4982> kuriov <2962> ton <3588> criston <5547> autou <846> epakousetai autou <846> ex <1537> ouranou <3772> agiou <40> autou <846> en <1722> dunasteiaiv h <3588> swthria <4991> thv <3588> dexiav <1188> autou <846>

20:7 <02142> rykzn <0430> wnyhla <03068> hwhy <08034> Msb <0587> wnxnaw <05483> Myowob <0428> hlaw <07393> bkrb <0428> hla<20:8> (20:7)

20:7 (19:8) outoi <3778> en <1722> armasin <716> kai <2532> outoi <3778> en <1722> ippoiv <2462> hmeiv <1473> de <1161> en <1722> onomati <3686> kuriou <2962> yeou <2316> hmwn <1473> megalunyhsomeya <3170>

20:8 <05749> ddwetnw <06965> wnmq <0587> wnxnaw <05307> wlpnw <03766> werk <01992> hmh<20:9> (20:8)

20:8 (19:9) autoi <846> sunepodisyhsan kai <2532> epesan <4098> hmeiv <1473> de <1161> anesthmen <450> kai <2532> anwrywyhmen

20:9 <07121> wnarq <03117> Mwyb <06030> wnney <04428> Klmh <03467> heyswh <03068> hwhy<20:10> (20:9)

20:9 (19:10) kurie <2962> swson <4982> ton <3588> basilea <935> sou <4771> kai <2532> epakouson hmwn <1473> en <1722> h <3739> an <302> hmera <2250> epikaleswmeya se <4771>

21:1 <03966> dam <01523> lygy <04100> hm <03444> Ktewsybw <04428> Klm <08055> xmvy <05797> Kzeb <03068> hwhy( (2) ) <01732> dwdl <04210> rwmzm <05329> xunml(21:1)

21:1 (20:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> qalmov <5568> tw <3588> dauid (20:2) kurie <2962> en <1722> th <3588> dunamei <1411> sou <4771> eufranyhsetai <2165> o <3588> basileuv <935> kai <2532> epi <1909> tw <3588> swthriw <4992> sou <4771> agalliasetai sfodra <4970>

21:2 <05542> hlo <04513> tenm <01077> lb <08193> wytpv <0782> tsraw <0> wl <05414> httn <03820> wbl <08378> twat<21:3> (21:2)

21:2 (20:3) thn <3588> epiyumian <1939> thv <3588> quchv <5590> autou <846> edwkav <1325> autw <846> kai <2532> thn <3588> yelhsin <2308> twn <3588> ceilewn <5491> autou <846> ouk <3364> esterhsav auton <846> diaqalma

21:3 <06337> zp <05850> trje <07218> wsarl <07896> tyst <02896> bwj <01293> twkrb <06923> wnmdqt <03588> yk<21:4> (21:3)

21:3 (20:4) oti <3754> proefyasav <4399> auton <846> en <1722> eulogiaiv <2129> crhstothtov <5544> eyhkav <5087> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> autou <846> stefanon <4735> ek <1537> liyou <3037> timiou <5093>

21:4 <05703> dew <05769> Mlwe <03117> Mymy <0753> Kra <0> wl <05414> httn <04480> Kmm <07592> las <02416> Myyx<21:5> (21:4)

21:4 (20:5) zwhn <2222> hthsato <154> se <4771> kai <2532> edwkav <1325> autw <846> makrothta hmerwn <2250> eiv <1519> aiwna <165> aiwnov <165>

21:5 <05921> wyle <07737> hwst <01926> rdhw <01935> dwh <03444> Ktewsyb <03519> wdwbk <01419> lwdg<21:6> (21:5)

21:5 (20:6) megalh <3173> h <3588> doxa <1391> autou <846> en <1722> tw <3588> swthriw <4992> sou <4771> doxan <1391> kai <2532> megaloprepeian epiyhseiv <2007> ep <1909> auton <846>

21:6 <06440> Kynp <0854> ta <08057> hxmvb <02302> whdxt <05703> del <01293> twkrb <07896> whtyst <03588> yk<21:7> (21:6)

21:6 (20:7) oti <3754> dwseiv <1325> autw <846> eulogian <2129> eiv <1519> aiwna <165> aiwnov <165> eufraneiv <2165> auton <846> en <1722> cara <5479> meta <3326> tou <3588> proswpou <4383> sou <4771>

21:7 <04131> jwmy <01077> lb <05945> Nwyle <02617> doxbw <03068> hwhyb <0982> xjb <04428> Klmh <03588> yk<21:8> (21:7)

21:7 (20:8) oti <3754> o <3588> basileuv <935> elpizei <1679> epi <1909> kurion <2962> kai <2532> en <1722> tw <3588> eleei <1656> tou <3588> uqistou <5310> ou <3364> mh <3165> saleuyh <4531>

21:8 <08130> Kyanv <04672> aumt <03225> Knymy <0341> Kybya <03605> lkl <03027> Kdy <04672> aumt<21:9> (21:8)

21:8 (20:9) eureyeih <2147> h <3588> ceir <5495> sou <4771> pasin <3956> toiv <3588> ecyroiv <2190> sou <4771> h <3588> dexia <1188> sou <4771> euroi <2147> pantav <3956> touv <3588> misountav <3404> se <4771>

21:9 <0784> sa <0398> Mlkatw <01104> Melby <0639> wpab <03068> hwhy <06440> Kynp <06256> tel <0784> sa <08574> rwntk <07896> wmtyst<21:10> (21:9)

21:9 (20:10) yhseiv <5087> autouv <846> wv <3739> klibanon <2823> purov <4442> eiv <1519> kairon <2540> tou <3588> proswpou <4383> sou <4771> kuriov <2962> en <1722> orgh <3709> autou <846> suntaraxei autouv <846> kai <2532> katafagetai <2719> autouv <846> pur <4442>

21:10 <0120> Mda <01121> ynbm <02233> Merzw <06> dbat <0776> Uram <06529> wmyrp<21:11> (21:10)

21:10 (20:11) ton <3588> karpon <2590> autwn <846> apo <575> ghv <1065&