TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Markus 2:23

2:23 kai <2532> egeneto <1096> (5633) auton <846> en <1722> toiv <3588> sabbasin <4521> diaporeuesyai <1279> (5738) dia <1223> twn <3588> sporimwn <4702> kai <2532> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> hrxanto <756> (5662) odon <3598> poiein <4160> (5721) tillontev <5089> (5723) touv <3588> stacuav <4719>

Markus 5:17

5:17 kai <2532> hrxanto <756> (5662) parakalein <3870> (5721) auton <846> apelyein <565> (5629) apo <575> twn <3588> oriwn <3725> autwn <846>

Markus 6:55

6:55 periedramon <4063> (5656) olhn <3650> thn <3588> cwran <5561> ekeinhn <1565> kai <2532> hrxanto <756> (5662) epi <1909> toiv <3588> krabattoiv <2895> touv <3588> kakwv <2560> econtav <2192> (5723) periferein <4064> (5721) opou <3699> hkouon <191> (5707) oti <3754> estin <1510> (5748)

Markus 8:11

8:11 kai <2532> exhlyon <1831> (5627) oi <3588> farisaioi <5330> kai <2532> hrxanto <756> (5662) suzhtein <4802> (5721) autw <846> zhtountev <2212> (5723) par <3844> autou <846> shmeion <4592> apo <575> tou <3588> ouranou <3772> peirazontev <3985> (5723) auton <846>

Markus 10:41

10:41 kai <2532> akousantev <191> (5660) oi <3588> deka <1176> hrxanto <756> (5662) aganaktein <23> (5721) peri <4012> iakwbou <2385> kai <2532> iwannou <2491>

Markus 14:19

14:19 hrxanto <756> (5662) lupeisyai <3076> (5745) kai <2532> legein <3004> (5721) autw <846> eiv <1520> kata <2596> eiv <1520> mhti <3385> egw <1473>

Markus 14:65

14:65 kai <2532> hrxanto <756> (5662) tinev <5100> emptuein <1716> (5721) autw <846> kai <2532> perikaluptein <4028> (5721) autou <846> to <3588> proswpon <4383> kai <2532> kolafizein <2852> (5721) auton <846> kai <2532> legein <3004> (5721) autw <846> profhteuson <4395> (5657) kai <2532> oi <3588> uphretai <5257> rapismasin <4475> auton <846> elabon <2983> (5627)

Markus 15:18

15:18 kai <2532> hrxanto <756> (5662) aspazesyai <782> (5738) auton <846> caire <5463> (5720) basileu <935> twn <3588> ioudaiwn <2453>TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA