TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Markus 12:17

12:17 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) ta <3588> kaisarov <2541> apodote <591> (5628) kaisari <2541> kai <2532> ta <3588> tou <3588> yeou <2316> tw <3588> yew <2316> kai <2532> exeyaumazon <2296> (5707) ep <1909> autw <846>

Markus 12:14

12:14 kai <2532> elyontev <2064> (5631) legousin <3004> (5719) autw <846> didaskale <1320> oidamen <1492> (5758) oti <3754> alhyhv <227> ei <1510> (5748) kai <2532> ou <3756> melei <3199> (5904) soi <4671> peri <4012> oudenov <3762> ou <3756> gar <1063> blepeiv <991> (5719) eiv <1519> proswpon <4383> anyrwpwn <444> all <235> ep <1909> alhyeiav <225> thn <3588> odon <3598> tou <3588> yeou <2316> didaskeiv <1321> (5719) exestin <1832> (5904) dounai <1325> (5629) khnson <2778> kaisari <2541> h <2228> ou <3756>TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA