TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Markus 11:1--15:47

Konteks
Yesus dielu-elukan di Yerusalem
11:1 1 Ketika Yesus dan murid-murid-Nya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania e  yang terletak di Bukit Zaitun, f  Yesus menyuruh dua orang murid-Nya 11:2 dengan pesan: "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat, yang belum pernah ditunggangi g  orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah ke mari. 11:3 Dan jika ada orang mengatakan kepadamu: Mengapa kamu lakukan itu, jawablah: Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." 11:4 Merekapun pergi, dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu h  di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. 11:5 Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka: "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" 11:6 Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. 11:7 Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus, dan mengalasinya dengan pakaian mereka, kemudian Yesus naik ke atasnya. 11:8 Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. 11:9 Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru: "Hosana! Diberkatilah Dia yang datang 2  dalam nama Tuhan, i  11:10 diberkatilah Kerajaan yang datang, Kerajaan bapak kita Daud, hosana di tempat yang maha tinggi! j " 11:11 Sesampainya di Yerusalem Ia masuk ke Bait Allah. Di sana Ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam Ia keluar ke Betania bersama dengan kedua belas murid-Nya. k 
Yesus mengutuk pohon ara
11:12 Keesokan harinya sesudah Yesus dan kedua belas murid-Nya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. 11:13 Dan dari jauh Ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau Ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu Ia tiba di situ, Ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. l  11:14 Maka kata-Nya kepada pohon itu: "Jangan lagi seorangpun makan buahmu selama-lamanya!" Dan murid-murid-Nyapun mendengarnya.
Yesus menyucikan Bait Allah
11:15 Lalu tibalah Yesus dan murid-murid-Nya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah 3 , mulailah Ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkan-Nya, 11:16 dan Ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah. 11:17 Lalu Ia mengajar mereka, kata-Nya: "Bukankah ada tertulis: Rumah-Ku akan disebut rumah doa 4  bagi segala bangsa? m  Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun! n " 11:18 Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan Dia, sebab mereka takut kepada-Nya, o  melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajaran-Nya. p  11:19 Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. q 
Pohon ara yang sudah kering Nasihat Yesus tentang doa
11:20 Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-murid-Nya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. 11:21 Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus: "Rabi, r  lihatlah, pohon ara yang Kaukutuk itu sudah kering." 11:22 Yesus menjawab mereka: "Percayalah kepada Allah! 11:23 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa berkata kepada gunung ini: Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut! asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya, bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. s  11:24 Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya 5 , maka hal itu akan diberikan kepadamu. t  11:25 Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah 6  dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. u " 11:26 (Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu.)
Pertanyaan mengenai kuasa Yesus
11:27 Lalu Yesus dan murid-murid-Nya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepada-Nya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, 11:28 dan bertanya kepada-Nya: "Dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepada-Mu, sehingga Engkau melakukan hal-hal itu?" 11:29 Jawab Yesus kepada mereka: "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah Aku jawabnya, maka Aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah Aku melakukan hal-hal itu. 11:30 Baptisan Yohanes itu, dari sorga atau dari manusia? Berikanlah Aku jawabnya!" 11:31 Mereka memperbincangkannya di antara mereka, dan berkata: "Jikalau kita katakan: Dari sorga, Ia akan berkata: Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? 11:32 Tetapi, masakan kita katakan: Dari manusia!" Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. v  11:33 Lalu mereka menjawab Yesus: "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka: "Jika demikian, Aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah Aku melakukan hal-hal itu."
Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur
12:1 7 Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan: "Adalah seorang membuka kebun anggur w  dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lobang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. 12:2 Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. 12:3 Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. 12:4 Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. 12:5 Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. 12:6 Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia x  kepada mereka, katanya: Anakku akan mereka segani. 12:7 Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain: Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. 12:8 Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya ke luar kebun anggur itu. 12:9 Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. 12:10 Tidak pernahkah kamu membaca nas ini: Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru 8 : y  12:11 hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. z " 12:12 Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu, bahwa merekalah yang dimaksudkan-Nya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, a  jadi mereka pergi b  dan membiarkan Dia.
Tentang membayar pajak kepada Kaisar
12:13 Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian c  kepada Yesus untuk menjerat Dia d  dengan suatu pertanyaan. 12:14 Orang-orang itu datang dan berkata kepada-Nya: "Guru, kami tahu, Engkau adalah seorang yang jujur, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" 12:15 Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mencobai Aku? Bawalah ke mari suatu dinar supaya Kulihat!" 12:16 Lalu mereka bawa. Maka Ia bertanya kepada mereka: "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka: "Gambar dan tulisan Kaisar." 12:17 Lalu kata Yesus kepada mereka: "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah! e " Mereka sangat heran mendengar Dia.
Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan
12:18 Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki, f  yang berpendapat, bahwa tidak ada kebangkitan. g  Mereka bertanya kepada-Nya: 12:19 "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita: Jika seorang, yang mempunyai saudara laki-laki, mati dengan meninggalkan seorang isteri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan isterinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya h  itu. 12:20 Adalah tujuh orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. 12:21 Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. 12:22 Dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itupun mati. 12:23 Pada hari kebangkitan, bilamana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristerikan dia." 12:24 Jawab Yesus kepada mereka: "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti Kitab Suci i  maupun kuasa Allah. 12:25 Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan 9  melainkan hidup seperti malaikat di sorga. j  12:26 Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam ceritera tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya: Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub? k  12:27 Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat!"
Hukum yang terutama
12:28 Lalu seorang ahli Taurat, l  yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu, bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepada-Nya dan bertanya: "Hukum manakah yang paling utama?" 12:29 Jawab Yesus: "Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. 12:30 Kasihilah Tuhan, Allahmu 10 , dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. m  12:31 Dan hukum yang kedua ialah: Kasihilah sesamamu manusia 11  seperti dirimu sendiri. n  Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari pada kedua hukum ini." 12:32 Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus: "Tepat sekali, Guru, benar kata-Mu itu, bahwa Dia esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. o  12:33 Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama dari pada semua korban bakaran dan korban sembelihan. p " 12:34 Yesus melihat, bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya: "Engkau tidak jauh dari Kerajaan Allah! q " Dan seorangpun tidak berani lagi menanyakan r  sesuatu kepada Yesus.
Hubungan antara Yesus dan Daud
12:35 Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, s  Ia berkata: "Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan, bahwa Mesias adalah anak Daud? t  12:36 Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus u  berkata: Tuhan telah berfirman kepada Tuanku: duduklah di sebelah kanan-Ku, sampai musuh-musuh-Mu Kutaruh di bawah kaki-Mu. v  12:37 Daud sendiri menyebut Dia Tuannya, bagaimana mungkin Ia anaknya pula?" Orang banyak w  yang besar jumlahnya mendengarkan Dia dengan penuh minat.
Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat
12:38 Dalam pengajaran-Nya Yesus berkata: "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, 12:39 yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, x  12:40 yang menelan rumah janda-janda 13 , sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat."
Persembahan seorang janda miskin
12:41 Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan y  dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. 12:42 Lalu datanglah seorang janda yang miskin 14  dan ia memasukkan dua peser 15 , yaitu satu duit. 12:43 Maka dipanggil-Nya murid-murid-Nya dan berkata kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari pada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. 12:44 Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. z "
Bait Allah akan diruntuhkan
13:1 Ketika Yesus keluar dari Bait Allah, seorang murid-Nya berkata kepada-Nya: "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu!" 13:2 Lalu Yesus berkata kepadanya: "Kaulihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batupun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. a "
Permulaan penderitaan
13:3 Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, b  berhadapan dengan Bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes c  dan Andreas bertanya sendirian kepada-Nya: 13:4 "Katakanlah kepada kami, bilamanakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya, kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya." 13:5 Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka: "Waspadalah 16  supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu! d  13:6 Akan datang banyak orang dengan memakai nama-Ku dan berkata: Akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak 17  orang. 13:7 Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. 13:8 Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. 13:9 Tetapi kamu ini, hati-hatilah! Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat e  dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena Aku, sebagai kesaksian bagi mereka. 13:10 Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa 18 . 13:11 Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu kuatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. f  13:12 Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh g  mereka. 13:13 Kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama-Ku. h  Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya 19  ia akan selamat. i "
Siksaan yang berat dan Mesias-mesias palsu
13:14 "Apabila kamu melihat Pembinasa keji 20  j  berdiri di tempat yang tidak sepatutnya--para pembaca hendaklah memperhatikannya--maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. 13:15 Orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya, 13:16 dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. 13:17 Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi k  pada masa itu. 13:18 Berdoalah, supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. 13:19 Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan 21  seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia, l  yang diciptakan Allah, sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. m  13:20 Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat; akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilih-Nya, Tuhan mempersingkat waktunya. 13:21 Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu: Lihat, Mesias ada di sini, atau: Lihat, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. n  13:22 Sebab Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu 22  o  akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat p  dengan maksud, sekiranya mungkin, menyesatkan orang-orang pilihan. 13:23 Hati-hatilah q  kamu! Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu."
Kedatangan Anak Manusia Perumpamaan tentang pohon ara
13:24 "Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap 23  dan bulan tidak bercahaya 13:25 dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. r  13:26 Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang 24  dalam awan-awan s  dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya. 13:27 Dan pada waktu itupun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat-Nya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihan-Nya 25  dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. t  13:28 Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara 26 . Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu, bahwa musim panas sudah dekat. 13:29 Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu 27  terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. 13:30 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya angkatan u  ini 28  tidak akan berlalu, sebelum semuanya itu terjadi. v  13:31 Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu. w  13:32 Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorangpun yang tahu 29 , malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anakpun tidak, hanya Bapa x  saja."
Nasihat supaya berjaga-jaga
13:33 "Hati-hatilah 30  dan berjaga-jagalah! y  Sebab kamu tidak tahu bilamanakah waktunya tiba. 13:34 Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, z  masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. 13:35 Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bilamanakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta 31 , 13:36 supaya kalau ia tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tidur. 13:37 Apa yang Kukatakan kepada kamu, Kukatakan kepada semua orang: berjaga-jagalah! a "
Rencana untuk membunuh Yesus
14:1 Hari raya Paskah b  dan hari raya Roti Tidak Beragi akan mulai dua hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh c  Yesus dengan tipu muslihat, 14:2 sebab mereka berkata: "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat."
Yesus diurapi
14:3 Ketika Yesus berada di Betania, d  di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala e  Yesus. 14:4 Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain: "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? 14:5 Sebab minyak ini dapat dijual tiga ratus dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. 14:6 Tetapi Yesus berkata: "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik pada-Ku. 14:7 Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka, bilamana kamu menghendakinya, f  tetapi Aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. 14:8 Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuh-Ku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburan-Ku. g  14:9 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya di mana saja Injil 32  diberitakan di seluruh dunia, h  apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia 33 ."
Yudas mengkhianati Yesus
14:10 Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari kedua belas murid i  itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. j  14:11 Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus.
Yesus makan Paskah dengan murid-murid-Nya
14:12 Pada hari pertama dari hari raya Roti Tidak Beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, k  murid-murid Yesus berkata kepada-Nya: "Ke tempat mana Engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagi-Mu?" 14:13 Lalu Ia menyuruh dua orang murid-Nya dengan pesan: "Pergilah ke kota; di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia 14:14 dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya: Pesan Guru: di manakah ruangan yang disediakan bagi-Ku untuk makan Paskah 34  bersama-sama dengan murid-murid-Ku? 14:15 Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan l  atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Di situlah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita!" 14:16 Maka berangkatlah kedua murid itu dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. 14:17 Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan kedua belas murid itu. 14:18 Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan Aku, yaitu dia yang makan dengan Aku." 14:19 Maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepada-Nya: "Bukan aku, ya Tuhan?" 14:20 Ia menjawab: "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang dua belas ini, dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan Aku. m  14:21 Anak Manusia n  memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang Dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan 35 ."
Penetapan Perjamuan Malam
14:22 Dan ketika Yesus dan murid-murid-Nya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya o  lalu memberikannya kepada mereka dan berkata: "Ambillah, inilah tubuh-Ku 36 ." 14:23 Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. p  14:24 Dan Ia berkata kepada mereka: "Inilah darah-Ku, darah perjanjian 37 , q  yang ditumpahkan bagi banyak orang. 14:25 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari Aku meminumnya, yaitu yang baru, dalam Kerajaan Allah. r "
Petrus akan menyangkal Yesus
14:26 Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. s  14:27 Lalu Yesus berkata kepada mereka: "Kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis: Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. t  14:28 Akan tetapi sesudah Aku bangkit, Aku akan mendahului kamu ke Galilea. u " 14:29 Kata Petrus kepada-Nya: "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." 14:30 Lalu kata Yesus kepadanya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok dua kali, engkau telah menyangkal Aku tiga kali. v " 14:31 Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata: "Sekalipun aku harus mati bersama-sama Engkau, w  aku takkan menyangkal Engkau." Semua yang lainpun berkata demikian juga.
Di taman Getsemani
14:32 Lalu sampailah Yesus dan murid-murid-Nya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-murid-Nya: "Duduklah di sini, sementara Aku berdoa 38 ." 14:33 Dan Ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes x  serta-Nya. Ia sangat takut dan gentar, 14:34 lalu kata-Nya kepada mereka: "Hati-Ku sangat sedih, seperti mau mati y  rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." 14:35 Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya, sekiranya mungkin, saat itu z  lalu dari pada-Nya 39 . 14:36 Kata-Nya: "Ya Abba, ya Bapa, a  tidak ada yang mustahil bagi-Mu, ambillah cawan b  ini dari pada-Ku, tetapi janganlah apa yang Aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. c " 14:37 Setelah itu Ia datang kembali, dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan Ia berkata kepada Petrus: "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga satu jam 40 ? 14:38 Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan; d  roh memang penurut, tetapi daging lemah. e " 14:39 Lalu Ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. 14:40 Dan ketika Ia kembali pula, Ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepada-Nya. 14:41 Kemudian Ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka: "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah. Saatnya f  sudah tiba, lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. 14:42 Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan Aku sudah dekat."
Yesus ditangkap
14:43 Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, g  salah seorang dari kedua belas murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. 14:44 Orang yang menyerahkan Dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka: "Orang yang akan kucium, itulah Dia, tangkaplah Dia dan bawalah Dia dengan selamat." 14:45 Dan ketika ia sampai di situ ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata: "Rabi, h " lalu mencium Dia. 14:46 Maka mereka memegang Yesus dan menangkap-Nya 41 . 14:47 Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba Imam Besar sehingga putus telinganya. 14:48 Kata Yesus kepada mereka: "Sangkamu Aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap Aku? 14:49 Padahal tiap-tiap hari Aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di Bait Allah, i  dan kamu tidak menangkap Aku. Tetapi haruslah digenapi j  yang tertulis dalam Kitab Suci." 14:50 Lalu semua murid itu meninggalkan Dia 42  dan melarikan diri. k  14:51 Ada seorang muda, yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti Dia. Mereka hendak menangkapnya, 14:52 tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang.
Yesus di hadapan Mahkamah Agama
14:53 Kemudian Yesus dibawa menghadap Imam Besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. 14:54 Dan Petrus mengikuti Dia dari jauh, sampai ke dalam halaman Imam Besar, l  dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiang dekat api. m  14:55 Imam-imam kepala, malah seluruh Mahkamah Agama n  mencari kesaksian terhadap Yesus supaya Ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. 14:56 Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap Dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. 14:57 Lalu beberapa orang naik saksi melawan Dia dengan tuduhan palsu ini: 14:58 "Kami sudah mendengar orang ini berkata: Aku akan merubuhkan Bait Suci buatan tangan manusia ini dan dalam tiga hari akan Kudirikan yang lain, o  yang bukan buatan tangan manusia." 14:59 Dalam hal inipun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. 14:60 Maka Imam Besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya: "Tidakkah Engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap Engkau?" 14:61 Tetapi Ia tetap diam dan tidak menjawab p  apa-apa. Imam Besar itu bertanya kepada-Nya sekali lagi, katanya: "Apakah Engkau Mesias, Anak dari Yang Terpuji? q " 14:62 Jawab Yesus: "Akulah Dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Mahakuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. r " 14:63 Maka Imam Besar itu mengoyakkan pakaiannya s  dan berkata: "Untuk apa kita perlu saksi lagi? 14:64 Kamu sudah mendengar hujat-Nya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan, bahwa Dia harus dihukum mati. t  14:65 Lalu mulailah beberapa orang meludahi Dia dan menutupi muka-Nya dan meninju-Nya 43  sambil berkata kepada-Nya: "Hai nabi, cobalah terka!" Malah para pengawalpun memukul Dia. u 
Petrus menyangkal Yesus
14:66 Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah, di halaman. v  Lalu datanglah seorang hamba perempuan Imam Besar, 14:67 dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiang, w  ia menatap mukanya dan berkata: "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, x  orang Nazaret itu." 14:68 Tetapi ia menyangkalnya dan berkata: "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud. y " Lalu ia pergi ke serambi muka (dan berkokoklah ayam). 14:69 Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ: "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." 14:70 Tetapi Petrus menyangkalnya z  pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus: "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea! a " 14:71 Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah 44 : "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini! b " 14:72 Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus, bahwa Yesus telah berkata kepadanya: "Sebelum ayam berkokok dua kali, engkau telah menyangkal Aku tiga kali. c " Lalu menangislah ia tersedu-sedu.
Yesus di hadapan Pilatus
15:1 Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat d  dan seluruh Mahkamah Agama e  sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawa-Nya dan menyerahkan-Nya kepada Pilatus 45 . f  15:2 Pilatus bertanya kepada-Nya: "Engkaukah raja orang Yahudi? g " Jawab Yesus: "Engkau sendiri mengatakannya." 15:3 Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap Dia. 15:4 Pilatus bertanya pula kepada-Nya, katanya: "Tidakkah Engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap Engkau!" 15:5 Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, h  sehingga Pilatus merasa heran. 15:6 Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. 15:7 Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. 15:8 Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. 15:9 Pilatus menjawab mereka dan bertanya: "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? i " 15:10 Ia memang mengetahui, bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. 15:11 Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah j  yang dibebaskannya bagi mereka. 15:12 Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka: "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" 15:13 Maka mereka berteriak lagi, katanya: "Salibkanlah Dia!" 15:14 Lalu Pilatus berkata kepada mereka: "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukan-Nya?" Namun mereka makin keras berteriak: "Salibkanlah Dia!" 15:15 Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas k  bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya 46  lalu diserahkannya untuk disalibkan.
Yesus diolok-olokkan
15:16 Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, l  yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. 15:17 Mereka mengenakan jubah ungu kepada-Nya, menganyam sebuah mahkota duri 47  dan menaruhnya di atas kepala-Nya. 15:18 Kemudian mereka mulai memberi hormat kepada-Nya, katanya: "Salam, hai raja orang Yahudi! m " 15:19 Mereka memukul kepala-Nya dengan buluh, dan meludahi-Nya dan berlutut menyembah-Nya. 15:20 Sesudah mengolok-olokkan Dia mereka menanggalkan jubah ungu itu dari pada-Nya dan mengenakan pula pakaian-Nya kepada-Nya.
Yesus disalibkan
(15-20b) Kemudian Yesus dibawa ke luar n  untuk disalibkan 48 . 15:21 Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, o  ayah Aleksander dan Rufus, p  yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib q  Yesus. 15:22 Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti: Tempat Tengkorak. 15:23 Lalu mereka memberi anggur bercampur mur r  kepada-Nya, tetapi Ia menolaknya. 15:24 Kemudian mereka menyalibkan Dia 49 , lalu mereka membagi pakaian-Nya dengan membuang undi s  atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. 15:25 Hari jam sembilan ketika Ia disalibkan. 15:26 Dan alasan mengapa Ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ: "Raja orang Yahudi t ". 15:27 Bersama dengan Dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan-Nya dan seorang di sebelah kiri-Nya. 15:28 (Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi: "Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka.") 15:29 Orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia 50 , dan sambil menggelengkan kepala u  mereka berkata: "Hai Engkau yang mau merubuhkan Bait Suci dan mau membangunnya kembali dalam tiga hari, v  15:30 turunlah dari salib itu dan selamatkan diri-Mu!" 15:31 Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan Dia w  di antara mereka sendiri dan mereka berkata: "Orang lain Ia selamatkan, tetapi diri-Nya sendiri tidak dapat Ia selamatkan! 15:32 Baiklah Mesias, x  Raja Israel y  itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Dia mencela Dia juga.
Yesus mati
15:33 Pada jam dua belas, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam tiga. z  15:34 Dan pada jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: "Eloi, Eloi, lama sabakhtani?", yang berarti: Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan Aku 51 ? a  15:35 Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata: "Lihat, Ia memanggil Elia." 15:36 Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam 52  b  lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata: "Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan Dia." 15:37 Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawa-Nya 53 . c  15:38 Ketika itu tabir Bait Suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. d  15:39 Waktu kepala pasukan e  yang berdiri berhadapan dengan Dia melihat mati-Nya demikian, berkatalah ia: "Sungguh, orang ini adalah Anak Allah! f " 15:40 Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, g  di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus Muda dan Yoses, serta Salome. h  15:41 Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayani-Nya waktu Ia di Galilea. Dan ada juga di situ i  banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus.
Yesus dikuburkan
15:42 Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. j  15:43 Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota Majelis Besar k  yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan Kerajaan Allah, l  memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. 15:44 Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati. 15:45 Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, m  ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. 15:46 Yusufpun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan Dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. n  15:47 Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses o  melihat di mana Yesus dibaringkan.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[11:1]  1 Full Life : MINGGU PENDERITAAN.

Nas : Mr 11:1

Mulai dengan pasal ini, dimulailah peristiwa yang terjadi pada Minggu Penderitaan (pasal Mr 11:1-15:47) yang diikuti dengan kisah kebangkitan-Nya (pasal Mr 16:1-20).

[11:9]  2 Full Life : DIBERKATILAH DIA YANG DATANG.

Nas : Mr 11:9

Orang banyak itu percaya bahwa Mesias akan datang untuk memulihkan Israel sebagai bangsa dan memerintah bangsa yang lain secara politis. Mereka gagal memahami maksud kedatangan-Nya ke dunia ini sebagaimana dinyatakan oleh Yesus sendiri. Kemudian pada waktu mereka sadar bahwa Dia bukan Mesias yang mereka harapkan, mereka berteriak, "Salibkanlah Dia!" (Mr 15:13).

[11:15]  3 Full Life : YESUS MASUK KE BAIT ALLAH.

Nas : Mr 11:15

Tindakan Yesus mengusir orang yang berjual-beli di halaman Bait Allah menunjukkan semangat-Nya terhadap kesucian dan doa yang sejati dari mereka yang menyatakan sedang menyembah Allah

(lihat cat. --> Yes 56:7;

lihat cat. --> Luk 19:45).

[atau ref. Yes 56:7; Luk 19:45]

[11:17]  4 Full Life : RUMAH DOA.

Nas : Mr 11:17

Yesus menjelaskan bahwa rumah Allah dimaksudkan menjadi rumah doa, tempat di mana umat Allah dapat berjumpa dengan Dia dalam pengabdian, doa dan penyembahan rohani

(lihat cat. --> Luk 19:45).

[atau ref. Luk 19:45]

Rumah Allah tidak boleh dinajiskan dengan menjadikannya tempat untuk meningkatkan status sosial, keuntungan keuangan atau hiburan. Kapan saja rumah Allah dipakai oleh orang yang berpikiran duniawi, maka rumah Allah kembali menjadi "sarang penyamun".

[11:24]  5 Full Life : PERCAYALAH ... KAMU TELAH MENERIMANYA.

Nas : Mr 11:24

Percaya yang menerima bukanlah iman yang dapat dihasilkan oleh manusia; tetapi, itulah iman yang percaya yang diberikan kepada hati orang percaya oleh Allah sendiri

(lihat cat. --> Mr 9:23).

[atau ref. Mr 9:23]

Kadang-kadang jawaban atas suatu permohonan yang diinginkan oleh iman itu datang segera; saat lain tidak demikian. Namun Allah memberikan iman untuk mengetahui bahwa doa yang dipanjatkan telah didengar dan permohonan itu akan dikabulkan. Ketidakpastiannya menyangkut waktu penggenapannya, bukan pengabulannya

(lihat cat. --> Mat 17:20; dan

lihat cat. --> Mat 21:21).

[atau ref. Mat 17:20; 21:21]

[11:25]  6 Full Life : JIKA KAMU BERDIRI UNTUK BERDOA, AMPUNILAH.

Nas : Mr 11:25

Janganlah orang Kristen menipu dirinya bahwa mereka memiliki iman yang cukup untuk memperoleh jawaban atas doa apabila mereka dengan diam-diam menaruh permusuhan atau kedengkian terhadap seseorang

(lihat cat. --> Mat 18:35).

[atau ref. Mat 18:35]

[12:1]  7 Full Life : PERUMPAMAAN PENGGARAP KEBUN ANGGUR.

Nas : Mr 12:1

Perumpamaan ini menunjukkan kesalahan bangsa Israel. Mereka telah menjadikan Kerajaan Allah sebagai milik pribadi, memandang rendah pada Firman-Nya, dan menolak menaati Putera-Nya, yaitu Yesus Kristus. Gereja dewasa ini menunjukkan sikap yang sama seperti penggarap tanah yang jahat itu bilamana mereka menolak Firman Kristus dan para utusan-Nya yang sejati lalu mendirikan gereja menurut pikiran mereka sendiri.

[12:10]  8 Full Life : TELAH MENJADI BATU PENJURU.

Nas : Mr 12:10

Kristus adalah batu yang "dibuang", dibuang oleh Israel tetapi kini menjadi batu penjuru dari umat Allah yang baru yaitu gereja (Kis 4:11-12;

lihat cat. --> Mazm 118:22).

[atau ref. Mazm 118:22]

Kristus merupakan batu yang paling penting dalam bangunan baru ini yang sedang dibangun oleh Allah.

[12:25]  9 Full Life : TIDAK KAWIN ... TIDAK DIKAWINKAN.

Nas : Mr 12:25

Ajaran Yesus tidak berarti bahwa suami-istri akan kehilangan identitas khusus mereka sehingga tidak saling mengenal. Sebaliknya, hubungan dengan pasangan kita akan bersifat lebih mendalam dan rohani sekalipun tidak dikuasai lagi oleh hubungan pernikahan seperti di bumi.

[12:30]  10 Full Life : KASIHILAH TUHAN ALLAHMU.

Nas : Mr 12:30

Lihat cat. --> Mat 22:37.

[atau ref. Mat 22:37]

[12:31]  11 Full Life : KASIHILAH SESAMAMU MANUSIA.

Nas : Mr 12:31

Lihat cat. --> Mat 22:39.

[atau ref. Mat 22:39]

[12:38]  12 Full Life : SUKA DUDUK DI TEMPAT TERDEPAN.

Nas : Mr 12:38-39

Yesus mengingatkan para pengikut-Nya agar hati-hati terhadap para pemimpin agama yang mencari penghargaan dan penghormatan dari manusia. Yesus menyebut mereka orang munafik (Mat 23:13-15,23,25,29) dan menggambarkan mereka sebagai penipu dan pembohong yang mengutamakan kebenaran lahiriah semata-mata (bd. Mat 23:25-28). Orang semacam ini tidak didiami oleh Roh Kudus dan tidak memiliki kasih karunia-Nya yang membaharui (bd. Rom 8:5-14). Selagi tetap berada dalam kondisi ini mereka tidak mungkin "meluputkan diri dari hukuman neraka" (Mat 23:33;

lihat cat. --> Mat 23:13

[atau ref. Mat 23:13] dan

lihat art. GURU-GURU PALSU).

[12:40]  13 Full Life : MENELAN RUMAH JANDA-JANDA.

Nas : Mr 12:40

Beberapa pemimpin agama Yahudi telah mengambil keuntungan dari janda-janda yang tidak menaruh curiga dan sendirian. Pemimpin ini akan meminta dan menerima persembahan dalam jumlah besar dari mereka, dengan memanfaatkan kesediaan para janda untuk menolong tokoh-tokoh yang dianggap hamba Allah. Dengan kebohongan dan penipuan pemimpin ini membujuk janda-janda untuk mempersembahkan lebih daripada kemampuan mereka, lalu para pemimpin itu hidup mewah dengan persembahan itu. Pola yang sama telah terjadi sepanjang sejarah gereja hingga hari ini. Setiap zaman mempunyai ahlinya di bidang pemerasan agamais.

[12:42]  14 Full Life : JANDA YANG MISKIN.

Nas : Mr 12:42

Lihat cat. --> Luk 7:13

[atau ref. Luk 7:13]

mengenai pemeliharaan dan kasih Allah yang khusus bagi wanita yang hidup sendirian, baik karena ditinggal oleh suaminya maupun karena pasangannya meninggal dunia.

[12:42]  15 Full Life : MEMASUKKAN DUA PESER.

Nas : Mr 12:42

Allah mengukur persembahan bukan dari jumlah yang dipersembahkan tetapi dari kasih, pengabdian, dan pengorbanan yang terkandung dalam persembahan itu

(lihat cat. --> Luk 21:1-4).

[atau ref. Luk 21:1-4]

[13:5]  16 Full Life : WASPADALAH.

Nas : Mr 13:5

Ajaran Yesus yang disampaikan di bukit Zaitun ini penuh peringatan agar menjelang akhir zaman para pengikut-Nya harus senantiasa berwaspada terhadap bahaya penyesatan agamais. Yesus menasihatkan, "waspadalah" (ayat Mr 13:5), "Tetapi kamu ini, hati-hatilah!" (ayat Mr 13:9), "Hati-hatilah kamu"(ayat Mr 13:23), "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah!" (ayat Mr 13:33), "Karena itu berjaga-jagalah!" (ayat Mr 13:35), dan "Berjaga-jagalah" (ayat Mr 13:37). Peringatan ini menunjukkan bahwa pada akhir zaman akan muncul banyak ajaran yang tidak alkitabiah di kalangan gereja. Orang percaya harus lebih lagi mengenal dan menaati Firman Allah saja

(lihat cat. --> Mat 24:5).

[atau ref. Mat 24:5]

[13:6]  17 Full Life : BANYAK ... MENYESATKAN BANYAK.

Nas : Mr 13:6

Lihat cat. --> Mat 24:11.

[atau ref. Mat 24:11]

[13:10]  18 Full Life : INJIL HARUS DIBERITAKAN ... KEPADA SEMUA BANGSA.

Nas : Mr 13:10

Lihat cat. --> Mat 24:14.

[atau ref. Mat 24:14]

[13:13]  19 Full Life : BERTAHAN SAMPAI PADA KESUDAHANNYA.

Nas : Mr 13:13

Ketabahan iman dan ketekunan dalam kesetiaan kepada Kristus adalah syarat alkitabiah untuk keselamatan terakhir (bd. Ibr 3:14; 6:11-12; Ibr 10:36). Kemuliaan keselamatan terakhir itu dilukiskan dalam Wahy 2:7,17,26-28; 3:5,12,20-21; 7:9-17; 14:13; 21:1-7.

[13:14]  20 Full Life : PEMBINASA KEJI.

Nas : Mr 13:14

Pembinasa keji ini menunjuk kepada kekuatan yang merusak atau mencemarkan segala sesuatu yang kudus (lih. Dan 9:25-27).

 1. 1) Pernyataan Kristus dapat secara nubuat menunjuk baik pada penyerbuan tentara Roma ke Yerusalem ketika Bait Allah dibinasakan (70 M) maupun kepada patung antikristus yang akan ditempatkan di Yerusalem sesaat sebelum Kristus datang untuk menghakimi orang fasik (lih. 2Tes 2:2-3; Wahy 13:14-15; 19:11-21).
 2. 2) Pernyataan ini sering disebut "nubuat yang memberi pertanda," yaitu istilah yang dipakai apabila dua atau lebih peristiwa dipandang sebagai satu peristiwa. Satu contoh ialah nubuat yang menggabungkan kedatangan Kristus yang pertama untuk memberitakan Injil dengan kedatangan yang kedua dengan hukuman dalam Yes 11:1-4; 61:1-2, dan Za 9:9-10

  (lihat cat. --> Mat 24:44).

  [atau ref. Mat 24:44]

  Demikian pula, peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta dan "hari Tuhan yang hebat dan dahsyat" digabung dan disebut sebagai satu peristiwa dalam Yoel 2:28-31. Dalam ayat ini Kristus melukiskan penghancuran Yerusalem sebagai lambang kesengsaraan besar yang akan terjadi pada akhir zaman

  (lihat art. KESENGSARAAN BESAR).

[13:19]  21 Full Life : SIKSAAN.

Nas : Mr 13:19-22

Lihat art. KESENGSARAAN BESAR

mengenai penafsiran ayat-ayat ini.

[13:22]  22 Full Life : NABI-NABI PALSU.

Nas : Mr 13:22

Lihat art. GURU-GURU PALSU.

[13:24]  23 Full Life : MATAHARI MENJADI GELAP.

Nas : Mr 13:24

Lihat cat. --> Mat 24:29.

[atau ref. Mat 24:29]

[13:26]  24 Full Life : MELIHAT ANAK MANUSIA DATANG.

Nas : Mr 13:26

Lihat cat. --> Mat 24:30.

[atau ref. Mat 24:30]

[13:27]  25 Full Life : ORANG-ORANG PILIHAN-NYA.

Nas : Mr 13:27

Lihat cat. --> Mat 24:31.

[atau ref. Mat 24:31]

[13:28]  26 Full Life : POHON ARA.

Nas : Mr 13:28

Lihat cat. --> Mat 24:32.

[atau ref. Mat 24:32]

[13:29]  27 Full Life : LIHAT HAL-HAL ITU.

Nas : Mr 13:29

Lihat cat. --> Mat 24:33.

[atau ref. Mat 24:33]

[13:30]  28 Full Life : ANGKATAN INI.

Nas : Mr 13:30

Lihat cat. --> Mat 24:34.

[atau ref. Mat 24:34]

[13:32]  29 Full Life : TENTANG HARI ATAU SAAT ITU TIDAK SEORANGPUN TAHU.

Nas : Mr 13:32

Lihat cat. --> Mat 24:36.

[atau ref. Mat 24:36]

[13:33]  30 Full Life : HATI-HATILAH.

Nas : Mr 13:33

Lihat cat. --> Mat 24:42

[atau ref. Mat 24:42]

[13:35]  31 Full Life : MENJELANG MALAM, ATAU TENGAH MALAM, ... ATAU PAGI-PAGI BUTA.

Nas : Mr 13:35

Kristus menegaskan bahwa kedatangan-Nya untuk orang yang setia dari gereja-Nya dapat terjadi pada empat waktu selama malam atau pagi-pagi benar. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kedatangan-Nya kembali untuk mereka dapat terjadi setiap saat dan menekankan bahwa saat tahap pertama dari kedatangan-Nya yang kedua kali itu tidak terduga dan tak diketahui (yaitu saat keangkatan gereja;

lihat art. KEANGKATAN GEREJA).

Karena kedatangan-Nya itu sudah dekat dan tidak terduga, semua orang percaya harus waspada dan setia secara rohani

(lihat cat. --> Mat 24:42;

lihat cat. --> Mat 24:44;

[atau ref. Mat 24:42; 24:44]

bd. Luk 12:35-36,38-40,46; 21:34-36).

[14:9]  32 Full Life : INJIL.

Nas : Mr 14:9

Injil (Yun. _euangelion_) artinya kabar baik -- yaitu kabar baik bahwa Allah telah bertindak untuk menyelamatkan umat manusia yang menuju kebinasaan melalui penjelmaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus (Luk 4:18-21; 7:22; Yoh 3:16). Di mana pun Injil ini disampaikan dengan kuasa Roh Kudus (1Kor 2:4; Gal 1:11) maka

 1. (1) ia datang dengan kekuasaan (Mat 28:18-20);
 2. (2) ia menyatakan kebenaran Allah (Rom 1:16-17);
 3. (3) ia menuntut pertobatan (Mr 1:15; Mat 3:2; 4:17);
 4. (4) ia menginsafkan akan dosa, kebenaran dan penghakiman (Yoh 16:8; bd. Kis 24:25);
 5. (5) ia menghasilkan iman (Rom 10:17; Fili 1:27);
 6. (6) ia membawa keselamatan, hidup kekal dan karunia Roh Kudus (Kis 2:33,38-39; Rom 1:16; 1Kor 15:22; 1Pet 1:23);
 7. (7) ia membebaskan dari kuasa dosa dan Iblis (Mat 12:28; Kis 26:18; Rom 6:1-23);
 8. (8) ia membawa pengharapan (Kol 1:5,23), damai sejahtera (Ef 2:17; 6:15), serta keabadian (2Tim 1:10);
 9. (9) ia mengingatkan tentang penghakiman (Rom 2:16); dan
 10. (10) ia mendatangkan hukuman dan kematian kekal jikalau ditolak (Yoh 3:18).

[14:9]  33 Full Life : UNTUK MENGINGAT DIA.

Nas : Mr 14:9

Lihat cat. --> Mat 26:13.

[atau ref. Mat 26:13]

[14:14]  34 Full Life : PASKAH.

Nas : Mr 14:14

Lihat cat. --> Mat 26:2.

[atau ref. Mat 26:2]

[14:21]  35 Full Life : IA TIDAK DILAHIRKAN.

Nas : Mr 14:21

Yesus selalu menghakimi dan menilai kehidupan seseorang dari sudut pandangan rohani dan abadi. Ia menegaskan bahwa lebih baik jikalau seseorang tidak dilahirkan daripada ia lahir ke dalam dunia ini, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, lalu sebagai akibatnya binasa untuk selama-lamanya di dalam neraka

(lihat cat. --> Yoh 6:64).

[atau ref. Yoh 6:64]

[14:22]  36 Full Life : ROTI ... TUBUH-KU.

Nas : Mr 14:22

Lihat cat. --> Luk 22:20; dan

lihat cat. --> 1Kor 11:24-25;

lihat cat. --> 1Kor 11:27.

[atau ref. Luk 22:20; 1Kor 11:24-25,27]

[14:24]  37 Full Life : DARAH PERJANJIAN.

Nas : Mr 14:24

Darah Kristus tercurah bagi kita semua agar memberikan pengampunan dosa serta keselamatan. Kematian-Nya di kayu salib menetapkan suatu perjanjian yang baru di antara Allah dan semua orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya

(lihat cat. --> Yer 31:31-34).

[atau ref. Yer 31:31-34]

Mereka yang bertobat dan berbalik kepada Allah melalui iman kepada Kristus akan diampuni, dibebaskan dari kuasa Iblis, menerima hidup rohani yang baru, dijadikan anak Allah, dibaptiskan dalam Roh Kudus, serta dapat menghampiri Allah setiap saat untuk menerima kemurahan, kasih karunia, kekuatan, dan pertolongan

(lihat cat. --> Mat 26:28;

[atau ref. Mat 26:28]

Ibr 4:16; 7:25)

[14:32]  38 Full Life : GETSEMANI ... BERDOA.

Nas : Mr 14:32

Tindakan Yesus ini adalah contoh dari apa yang harus dilakukan orang percaya ketika menderita kesusahan atau kesedihan yang besar.

 1. 1) Hampirilah Allah di dalam doa (ayat Mr 14:32,35-36,39).
 2. 2) Mencari dukungan dari saudara seiman (ayat Mr 14:33-34,42).
 3. 3) Akuilah di dalam hati bahwa Allah adalah Bapa di sorga yang memperhatikan saudara (ayat Mr 14:36).
 4. 4) Percayalah kepada Allah dan serahkanlah dirimu kepada kehendak-Nya (ayat Mr 14:36).

  Lihat cat. --> Mat 26:37

  [atau ref. Mat 26:37] dst.

  untuk mengetahui sepuluh tahap dari penderitaan Kristus.

[14:35]  39 Full Life : SAAT ITU LALU DARIPADA-NYA.

Nas : Mr 14:35

Lihat cat. --> Mat 26:39.

[atau ref. Mat 26:39]

[14:37]  40 Full Life : BERJAGA-JAGA SATU JAM.

Nas : Mr 14:37

Petrus dan murid yang lain lalai untuk berjaga-jaga dan berdoa, satu-satunya hal yang dapat menyelamatkan mereka dari kegagalan pada saat pencobaan ini (ayat Mr 14:50). Kegagalan dalam kehidupan Kristen kita itu sudah pasti apabila kita tidak berdoa

(lihat cat. --> Kis 10:9

[atau ref. Kis 10:9]

mengenai komitmen untuk berdoa selama satu jam).

[14:46]  41 Full Life : DAN MENANGKAP-NYA.

Nas : Mr 14:46

Lihat cat. --> Mat 26:57

[atau ref. Mat 26:57]

mengenai urutan peristiwa mulai dari penangkapan hingga penyaliban Yesus Kristus.

[14:50]  42 Full Life : SEMUA MURID ITU MENINGGALKAN DIA.

Nas : Mr 14:50

Kita tidak boleh membandingkan kegagalan Petrus dan murid lain itu pada waktu penangkapan Yesus dengan kegagalan rohani dan moral dari para hamba Tuhan sesudah kematian dan kebangkitan Kristus. Hal ini karena alasan-alasan berikut ini:

 1. 1) Petrus dan kawan-kawannya pada saat kegagalan belum berada di bawah perjanjian yang baru. Perjanjian itu belum berlaku sampai darah Kristus tercurah di kayu salib (Ibr 9:15-20).
 2. 2) Petrus dan murid lain belum mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus dalam pengertian PB. Roh Kudus belum diberikan kepada mereka dalam kehadiran-Nya yang mendiami dan menguduskan. Hal itu baru terjadi pada hari kebangkitan Kristus ketika Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus" (Yoh 20:22). Kegagalan para murid merupakan kegagalan akibat kelemahan dan bukan kejahatan.
 3. 3) Ketika Petrus dan murid lain itu meninggalkan Kristus, mereka tidak memiliki keuntungan seperti yang dimiliki orang yang menyadari berbagai pengertian moral dari kematian Yesus di kayu salib (lih. Rom 6:1-23). Mereka juga belum mempunyai iman yang tabah yang dibangunkan oleh kebangkitan-Nya dari orang mati. Dengan kata lain, bagian ini tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk menerima kembali para pekerja Tuhan yang, karena dosa dan kelalaian moral mereka sendiri, dengan rela telah mengesampingkan semua syarat bagi penilik jemaat di dalam kehidupan pribadi dan rohani mereka

  (lihat art. SYARAT-SYARAT MORAL PENILIK JEMAAT).

[14:65]  43 Full Life : MENINJU-NYA.

Nas : Mr 14:65

Lihat cat. --> Mat 26:67.

[atau ref. Mat 26:67]

[14:71]  44 Full Life : MENGUTUK DAN BERSUMPAH.

Nas : Mr 14:71

Petrus menegaskan apa yang dikatakannya dengan suatu sumpah serta kutukan yang kiranya dikenakan Allah kepadanya seandainya dirinya berbohong.

[15:1]  45 Full Life : MEYERAHKAN-NYA KEPADA PILATUS.

Nas : Mr 15:1

Lihat cat. --> Mat 27:2.

[atau ref. Mat 27:2]

[15:15]  46 Full Life : TETAPI YESUS DISESAHNYA.

Nas : Mr 15:15

Lihat cat. --> Mat 27:26.

[atau ref. Mat 27:26]

[15:17]  47 Full Life : MAHKOTA DURI.

Nas : Mr 15:17

Lihat cat. --> Mat 27:28-29.

[atau ref. Mat 27:28-29]

[15:20]  48 Full Life : DIBAWA KE LUAR UNTUK DISALIBKAN.

Nas : Mr 15:20

Lihat cat. --> Mat 27:31.

[atau ref. Mat 27:31]

[15:24]  49 Full Life : MEREKA MENYALIBKAN DIA.

Nas : Mr 15:24

Lihat cat. --> Mat 27:35.

[atau ref. Mat 27:35]

[15:29]  50 Full Life : MENGHUJAT DIA.

Nas : Mr 15:29

Lihat cat. --> Mat 27:39.

[atau ref. Mat 27:39]

[15:34]  51 Full Life : MENGAPA ENGKAU MENINGGALKAN AKU?

Nas : Mr 15:34

Lihat cat. --> Mat 27:46.

[atau ref. Mat 27:46]

[15:36]  52 Full Life : ANGGUR ASAM.

Nas : Mr 15:36

Lihat cat. --> Yoh 19:29.

[atau ref. Yoh 19:29]

[15:37]  53 Full Life : MENYERAHKAN NYAWA-NYA.

Nas : Mr 15:37

Lihat cat. --> Mat 27:50.

[atau ref. Mat 27:50]TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA