TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Markus 10:13-16

10:13 kai <2532> proseferon <4374> (5707) autw <846> paidia <3813> ina <2443> autwn <846> aqhtai <680> (5672) oi <3588> de <1161> mayhtai <3101> epetimhsan <2008> (5656) autoiv <846>

10:14 idwn <1492> (5631) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> hganakthsen <23> (5656) kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> afete <863> (5628) ta <3588> paidia <3813> ercesyai <2064> (5738) prov <4314> me <3165> mh <3361> kwluete <2967> (5720) auta <846> twn <3588> gar <1063> toioutwn <5108> estin <1510> (5748) h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316>

10:15 amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ov <3739> an <302> mh <3361> dexhtai <1209> (5667) thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316> wv <5613> paidion <3813> ou <3756> mh <3361> eiselyh <1525> (5632) eiv <1519> authn <846>

10:16 kai <2532> enagkalisamenov <1723> (5666) auta <846> kateulogei <2127> (5707) tiyeiv <5087> (5723) tav <3588> ceirav <5495> ep <1909> auta <846>TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA