TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 106:1--107:43

106:1 <02617> wdox <05769> Mlwel <03588> yk <02896> bwj <03588> yk <03068> hwhyl <03034> wdwh <01984> hywllh(106:1)

106:1 (105:1) allhlouia <239> exomologeisye <1843> tw <3588> kuriw <2962> oti <3754> crhstov <5543> oti <3754> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> to <3588> eleov <1656> autou <846>

106:2 <08416> wtlht <03605> lk <08085> eymsy <03068> hwhy <01369> twrwbg <04448> llmy <04310> ym(106:2)

106:2 (105:2) tiv <5100> lalhsei <2980> tav <3588> dunasteiav tou <3588> kuriou <2962> akoustav poihsei <4160> pasav <3956> tav <3588> aineseiv <133> autou <846>

106:3 <06256> te <03605> lkb <06666> hqdu <06213> hve <04941> jpsm <08104> yrms <0835> yrsa(106:3)

106:3 (105:3) makarioi <3107> oi <3588> fulassontev <5442> krisin <2920> kai <2532> poiountev <4160> dikaiosunhn <1343> en <1722> panti <3956> kairw <2540>

106:4 <03444> Ktewsyb <06485> yndqp <05971> Kme <07522> Nwurb <03068> hwhy <02142> ynrkz(106:4)

106:4 (105:4) mnhsyhti <3403> hmwn <1473> kurie <2962> en <1722> th <3588> eudokia <2107> tou <3588> laou <2992> sou <4771> episkeqai <1980> hmav <1473> en <1722> tw <3588> swthriw <4992> sou <4771>

106:5 <05159> Ktlxn <05973> Me <01984> llhthl <01471> Kywg <08057> txmvb <08055> xmvl <0972> Kyryxb <02896> tbwjb <07200> twarl(106:5)

106:5 (105:5) tou <3588> idein <3708> en <1722> th <3588> crhstothti <5544> twn <3588> eklektwn <1588> sou <4771> tou <3588> eufranyhnai <2165> en <1722> th <3588> eufrosunh <2167> tou <3588> eynouv <1484> sou <4771> tou <3588> epaineisyai meta <3326> thv <3588> klhronomiav <2817> sou <4771>

106:6 <07561> wnesrh <05753> wnyweh <01> wnytwba <05973> Me <02398> wnajx(106:6)

106:6 (105:6) hmartomen <264> meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> hmwn <1473> hnomhsamen hdikhsamen <91>

106:7 <05488> Pwo <03220> Myb <03220> My <05921> le <04784> wrmyw <02617> Kydox <07230> br <0853> ta <02142> wrkz <03808> al <06381> Kytwalpn <07919> wlykvh <03808> al <04714> Myrumb <01> wnytwba(106:7)

106:7 (105:7) oi <3588> paterev <3962> hmwn <1473> en <1722> aiguptw <125> ou <3364> sunhkan <4920> ta <3588> yaumasia <2297> sou <4771> ouk <3364> emnhsyhsan <3403> tou <3588> plhyouv <4128> tou <3588> eleouv <1656> sou <4771> kai <2532> parepikranan <3893> anabainontev <305> en <1722> th <3588> eruyra <2063> yalassh <2281>

106:8 <01369> wtrwbg <0853> ta <03045> eydwhl <08034> wms <04616> Neml <03467> Meyswyw(106:8)

106:8 (105:8) kai <2532> eswsen <4982> autouv <846> eneken tou <3588> onomatov <3686> autou <846> tou <3588> gnwrisai <1107> thn <3588> dunasteian autou <846>

106:9 <04057> rbdmk <08415> twmhtb <01980> Mkylwyw <02717> brxyw <05488> Pwo <03220> Myb <01605> regyw(106:9)

106:9 (105:9) kai <2532> epetimhsen <2008> th <3588> eruyra <2063> yalassh <2281> kai <2532> exhranyh <3583> kai <2532> wdhghsen <3594> autouv <846> en <1722> abussw <12> wv <3739> en <1722> erhmw <2048>

106:10 <0341> bywa <03027> dym <01350> Mlagyw <08130> anwv <03027> dym <03467> Meyswyw(106:10)

106:10 (105:10) kai <2532> eswsen <4982> autouv <846> ek <1537> ceirov <5495> misountwn <3404> kai <2532> elutrwsato <3084> autouv <846> ek <1537> ceirov <5495> ecyrou <2190>

106:11 <03498> rtwn <03808> al <01992> Mhm <0259> dxa <06862> Mhyru <04325> Mym <03680> wokyw(106:11)

106:11 (105:11) kai <2532> ekaluqen <2572> udwr <5204> touv <3588> ylibontav <2346> autouv <846> eiv <1519> ex <1537> autwn <846> ouc <3364> upeleifyh <5275>

106:12 <08416> wtlht <07891> wrysy <01697> wyrbdb <0539> wnymayw(106:12)

106:12 (105:12) kai <2532> episteusan <4100> en <1722> toiv <3588> logoiv <3056> autou <846> kai <2532> hsan <1510> thn <3588> ainesin <133> autou <846>

106:13 <06098> wtuel <02442> wkx <03808> al <04639> wyvem <07911> wxks <04116> wrhm(106:13)

106:13 (105:13) etacunan epelayonto twn <3588> ergwn <2041> autou <846> ouc <3364> upemeinan <5278> thn <3588> boulhn <1012> autou <846>

106:14 <03452> Nwmysyb <0410> la <05254> wonyw <04057> rbdmb <08378> hwat <0183> wwatyw(106:14)

106:14 (105:14) kai <2532> epeyumhsan <1937> epiyumian <1939> en <1722> th <3588> erhmw <2048> kai <2532> epeirasan <3985> ton <3588> yeon <2316> en <1722> anudrw <504>

106:15 <05315> Mspnb <07332> Nwzr <07971> xlsyw <07596> Mtlas <01992> Mhl <05414> Ntyw(106:15)

106:15 (105:15) kai <2532> edwken <1325> autoiv <846> to <3588> aithma <155> autwn <846> kai <2532> exapesteilen <1821> plhsmonhn <4140> eiv <1519> tav <3588> qucav <5590> autwn <846>

106:16 <03068> hwhy <06918> swdq <0175> Nrhal <04264> hnxmb <04872> hsml <07065> wanqyw(106:16)

106:16 (105:16) kai <2532> parwrgisan <3949> mwushn en <1722> th <3588> parembolh kai <2532> aarwn <2> ton <3588> agion <40> kuriou <2962>

106:17 <048> Mryba <05712> tde <05921> le <03680> oktw <01885> Ntd <01104> elbtw <0776> Ura <06605> xtpt(106:17)

106:17 (105:17) hnoicyh <455> h <3588> gh <1065> kai <2532> katepien <2666> dayan kai <2532> ekaluqen <2572> epi <1909> thn <3588> sunagwghn <4864> abirwn

106:18 <07563> Myesr <03857> jhlt <03852> hbhl <05712> Mtdeb <0784> sa <01197> rebtw(106:18)

106:18 (105:18) kai <2532> exekauyh <1572> pur <4442> en <1722> th <3588> sunagwgh <4864> autwn <846> flox <5395> kateflexen amartwlouv <268>

106:19 <04541> hkoml <07812> wwxtsyw <02722> brxb <05695> lge <06213> wvey(106:19)

106:19 (105:19) kai <2532> epoihsan <4160> moscon <3448> en <1722> cwrhb kai <2532> prosekunhsan <4352> tw <3588> gluptw

106:20 <06212> bve <0398> lka <07794> rws <08403> tynbtb <03519> Mdwbk <0853> ta <04171> wrymyw(106:20)

106:20 (105:20) kai <2532> hllaxanto <236> thn <3588> doxan <1391> autwn <846> en <1722> omoiwmati <3667> moscou <3448> esyontov <2068> corton <5528>

106:21 <04714> Myrumb <01419> twldg <06213> hve <03467> Meyswm <0410> la <07911> wxks(106:21)

106:21 (105:21) epelayonto tou <3588> yeou <2316> tou <3588> swzontov <4982> autouv <846> tou <3588> poihsantov <4160> megala <3173> en <1722> aiguptw <125>

106:22 <05488> Pwo <03220> My <05921> le <03372> twarwn <02526> Mx <0776> Urab <06381> twalpn(106:22)

106:22 (105:22) yaumasta <2298> en <1722> gh <1065> cam fobera <5398> epi <1909> yalasshv <2281> eruyrav <2063>

106:23 <07843> tyxshm <02534> wtmx <07725> byshl <06440> wynpl <06556> Urpb <05975> dme <0972> wryxb <04872> hsm <03884> ylwl <08045> Mdymshl <0559> rmayw(106:23)

106:23 (105:23) kai <2532> eipen tou <3588> exoleyreusai autouv <846> ei <1487> mh <3165> mwushv o <3588> eklektov <1588> autou <846> esth <2476> en <1722> th <3588> yrausei enwpion <1799> autou <846> tou <3588> apostreqai <654> thn <3588> orghn <3709> autou <846> tou <3588> mh <3165> exoleyreusai

106:24 <01697> wrbdl <0539> wnymah <03808> al <02532> hdmx <0776> Urab <03988> woamyw(106:24)

106:24 (105:24) kai <2532> exoudenwsan <1847> ghn <1065> epiyumhthn ouk <3364> episteusan <4100> tw <3588> logw <3056> autou <846>

106:25 <03068> hwhy <06963> lwqb <08085> wems <03808> al <0168> Mhylhab <07279> wngryw(106:25)

106:25 (105:25) kai <2532> egoggusan <1111> en <1722> toiv <3588> skhnwmasin <4638> autwn <846> ouk <3364> eishkousan <1522> thv <3588> fwnhv <5456> kuriou <2962>

106:26 <04057> rbdmb <0853> Mtwa <05307> lyphl <01992> Mhl <03027> wdy <05375> avyw(106:26)

106:26 (105:26) kai <2532> ephren thn <3588> ceira <5495> autou <846> autoiv <846> tou <3588> katabalein <2598> autouv <846> en <1722> th <3588> erhmw <2048>

106:27 <0776> twurab <02219> Mtwrzlw <01471> Mywgb <02233> Merz <05307> lyphlw(106:27)

106:27 (105:27) kai <2532> tou <3588> katabalein <2598> to <3588> sperma <4690> autwn <846> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> kai <2532> diaskorpisai <1287> autouv <846> en <1722> taiv <3588> cwraiv <5561>

106:28 <04191> Mytm <02077> yxbz <0398> wlkayw <01187> rwep <0> lebl <06775> wdmuyw(106:28)

106:28 (105:28) kai <2532> etelesyhsan <5055> tw <3588> beelfegwr kai <2532> efagon <2068> yusiav <2378> nekrwn <3498>

106:29 <04046> hpgm <0> Mb <06555> Urptw <04611> Mhyllemb <03707> woyekyw(106:29)

106:29 (105:29) kai <2532> parwxunan <3947> auton <846> en <1722> toiv <3588> epithdeumasin autwn <846> kai <2532> eplhyunyh <4129> en <1722> autoiv <846> h <3588> ptwsiv <4431>

106:30 <04046> hpgmh <06113> ruetw <06419> llpyw <06372> oxnyp <05975> dmeyw(106:30)

106:30 (105:30) kai <2532> esth <2476> fineev kai <2532> exilasato kai <2532> ekopasen <2869> h <3588> yrausiv

106:31 <05769> Mlwe <05704> de <01755> rdw <01755> rdl <06666> hqdul <0> wl <02803> bsxtw(106:31)

106:31 (105:31) kai <2532> elogisyh <3049> autw <846> eiv <1519> dikaiosunhn <1343> eiv <1519> genean <1074> kai <2532> genean <1074> ewv <2193> tou <3588> aiwnov <165>

106:32 <05668> Mrwbeb <04872> hsml <03415> eryw <04808> hbyrm <04325> ym <05921> le <07107> wpyuqyw(106:32)

106:32 (105:32) kai <2532> parwrgisan <3949> auton <846> ef <1909> udatov <5204> antilogiav <485> kai <2532> ekakwyh <2559> mwushv di <1223> autouv <846>

106:33 <08193> wytpvb <0981> ajbyw <07307> wxwr <0853> ta <04784> wrmh <03588> yk(106:33)

106:33 (105:33) oti <3754> parepikranan <3893> to <3588> pneuma <4151> autou <846> kai <2532> diesteilen en <1722> toiv <3588> ceilesin <5491> autou <846>

106:34 <01992> Mhl <03069> hwhy <0559> rma <0834> rsa <05971> Mymeh <0853> ta <08045> wdymsh <03808> al(106:34)

106:34 (105:34) ouk <3364> exwleyreusan ta <3588> eynh <1484> a <3739> eipen kuriov <2962> autoiv <846>

106:35 <04639> Mhyvem <03925> wdmlyw <01471> Mywgb <06148> wbretyw(106:35)

106:35 (105:35) kai <2532> emighsan <3396> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> kai <2532> emayon <3129> ta <3588> erga <2041> autwn <846>

106:36 <04170> sqwml <01992> Mhl <01961> wyhyw <06091> Mhybue <0853> ta <05647> wdbeyw(106:36)

106:36 (105:36) kai <2532> edouleusan <1398> toiv <3588> gluptoiv autwn <846> kai <2532> egenhyh <1096> autoiv <846> eiv <1519> skandalon <4625>

106:37 <07700> Mydsl <01323> Mhytwnb <0853> taw <01121> Mhynb <0853> ta <02076> wxbzyw(106:37)

106:37 (105:37) kai <2532> eyusan <2380> touv <3588> uiouv <5207> autwn <846> kai <2532> tav <3588> yugaterav <2364> autwn <846> toiv <3588> daimonioiv <1140>

106:38 <01818> Mymdb <0776> Urah <02610> Pnxtw <03667> Nenk <06091> ybuel <02076> wxbz <0834> rsa <01323> Mhytwnbw <01121> Mhynb <01818> Md <05355> yqn <01818> Md <08210> wkpsyw(106:38)

106:38 (105:38) kai <2532> execean <1632> aima <129> aywon <121> aima <129> uiwn <5207> autwn <846> kai <2532> yugaterwn <2364> wn <3739> eyusan <2380> toiv <3588> gluptoiv canaan <5477> kai <2532> efonoktonhyh h <3588> gh <1065> en <1722> toiv <3588> aimasin <129>

106:39 <04611> Mhyllemb <02181> wnzyw <04639> Mhyvemb <02930> wamjyw(106:39)

106:39 (105:39) kai <2532> emianyh <3392> en <1722> toiv <3588> ergoiv <2041> autwn <846> kai <2532> eporneusan <4203> en <1722> toiv <3588> epithdeumasin autwn <846>

106:40 <05159> wtlxn <0853> ta <08581> betyw <05971> wmeb <03068> hwhy <0639> Pa <02734> rxyw(106:40)

106:40 (105:40) kai <2532> wrgisyh <3710> yumw <2372> kuriov <2962> epi <1909> ton <3588> laon <2992> autou <846> kai <2532> ebdeluxato <948> thn <3588> klhronomian <2817> autou <846>

106:41 <08130> Mhyanv <0> Mhb <04910> wlsmyw <01471> Mywg <03027> dyb <05414> Mntyw(106:41)

106:41 (105:41) kai <2532> paredwken <3860> autouv <846> eiv <1519> ceirav <5495> eynwn <1484> kai <2532> ekurieusan <2961> autwn <846> oi <3588> misountev <3404> autouv <846>

106:42 <03027> Mdy <08478> txt <03665> wenkyw <0341> Mhybywa <03905> Mwuxlyw(106:42)

106:42 (105:42) kai <2532> eyliqan <2346> autouv <846> oi <3588> ecyroi <2190> autwn <846> kai <2532> etapeinwyhsan <5013> upo <5259> tav <3588> ceirav <5495> autwn <846>

106:43 <05771> Mnweb <04355> wkmyw <06098> Mtueb <04784> wrmy <01992> hmhw <05337> Mlyuy <07227> twbr <06471> Mymep(106:43)

106:43 (105:43) pleonakiv errusato autouv <846> autoi <846> de <1161> parepikranan <3893> auton <846> en <1722> th <3588> boulh <1012> autwn <846> kai <2532> etapeinwyhsan <5013> en <1722> taiv <3588> anomiaiv <458> autwn <846>

106:44 <07440> Mtnr <0853> ta <08085> wemsb <01992> Mhl <06862> rub <07200> aryw(106:44)

106:44 (105:44) kai <2532> eiden <3708> en <1722> tw <3588> ylibesyai <2346> autouv <846> en <1722> tw <3588> auton <846> eisakousai <1522> thv <3588> dehsewv <1162> autwn <846>

106:45 <02617> *wydox {wdox} <07230> brk <05162> Mxnyw <01285> wtyrb <01992> Mhl <02142> rkzyw(106:45)

106:45 (105:45) kai <2532> emnhsyh <3403> thv <3588> diayhkhv <1242> autou <846> kai <2532> metemelhyh kata <2596> to <3588> plhyov <4128> tou <3588> eleouv <1656> autou <846>

106:46 <07617> Mhybws <03605> lk <06440> ynpl <07356> Mymxrl <0853> Mtwa <05414> Ntyw(106:46)

106:46 (105:46) kai <2532> edwken <1325> autouv <846> eiv <1519> oiktirmouv <3628> enantion <1726> pantwn <3956> twn <3588> aicmalwtisantwn <163> autouv <846>

106:47 <08416> Ktlhtb <07623> xbtshl <06944> Ksdq <08034> Msl <03034> twdhl <01471> Mywgh <04480> Nm <06908> wnubqw <0430> wnyhla <03068> hwhy <03467> wneyswh(106:47)

106:47 (105:47) swson <4982> hmav <1473> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> kai <2532> episunagage <1996> hmav <1473> ek <1537> twn <3588> eynwn <1484> tou <3588> exomologhsasyai <1843> tw <3588> onomati <3686> tw <3588> agiw <40> sou <4771> tou <3588> egkaucasyai en <1722> th <3588> ainesei <133> sou <4771>

106:48 <03050> hy <01984> wllh <0543> Nma <05971> Meh <03605> lk <0559> rmaw <05769> Mlweh <05704> dew <05769> Mlweh <04480> Nm <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <01288> Kwrb(106:48)

106:48 (105:48) euloghtov <2128> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> apo <575> tou <3588> aiwnov <165> kai <2532> ewv <2193> tou <3588> aiwnov <165> kai <2532> erei pav <3956> o <3588> laov <2992> genoito <1096> genoito <1096>

107:1 <02617> wdox <05769> Mlwel <03588> yk <02896> bwj <03588> yk <03068> hwhyl <03034> wdh(107:1)

107:1 (106:1) allhlouia <239> exomologeisye <1843> tw <3588> kuriw <2962> oti <3754> crhstov <5543> oti <3754> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> to <3588> eleov <1656> autou <846>

107:2 <06862> ru <03027> dym <01350> Mlag <0834> rsa <03068> hwhy <01350> ylwag <0559> wrmay(107:2)

107:2 (106:2) eipatwsan oi <3588> lelutrwmenoi <3084> upo <5259> kuriou <2962> ouv <3739> elutrwsato <3084> ek <1537> ceirov <5495> ecyrou <2190>

107:3 <03220> Mymw <06828> Nwpum <04628> bremmw <04217> xrzmm <06908> Mubq <0776> twuramw(107:3)

107:3 (106:3) ek <1537> twn <3588> cwrwn <5561> sunhgagen <4863> autouv <846> apo <575> anatolwn <395> kai <2532> dusmwn <1424> kai <2532> borra kai <2532> yalasshv <2281>

107:4 <04672> waum <03808> al <04186> bswm <05892> rye <01870> Krd <03452> Nwmysyb <04057> rbdmb <08582> wet(107:4)

107:4 (106:4) eplanhyhsan <4105> en <1722> th <3588> erhmw <2048> en <1722> anudrw <504> odon <3598> polewv <4172> katoikhthriou <2732> ouc <3364> euron <2147>

107:5 <05848> Pjett <0> Mhb <05315> Mspn <06771> Myamu <01571> Mg <07457> Myber(107:5)

107:5 (106:5) peinwntev <3983> kai <2532> diqwntev <1372> h <3588> quch <5590> autwn <846> en <1722> autoiv <846> exelipen <1587>

107:6 <05337> Mlyuy <04691> Mhytwqwumm <01992> Mhl <06862> rub <03069> hwhy <0413> la <06817> wqeuyw(107:6)

107:6 (106:6) kai <2532> ekekraxan <2896> prov <4314> kurion <2962> en <1722> tw <3588> ylibesyai <2346> autouv <846> kai <2532> ek <1537> twn <3588> anagkwn autwn <846> errusato autouv <846>

107:7 <04186> bswm <05892> rye <0413> la <01980> tkll <03477> hrsy <01870> Krdb <01869> Mkyrdyw(107:7)

107:7 (106:7) kai <2532> wdhghsen <3594> autouv <846> eiv <1519> odon <3598> euyeian <2117> tou <3588> poreuyhnai <4198> eiv <1519> polin <4172> katoikhthriou <2732>

107:8 <0120> Mda <01121> ynbl <06381> wytwalpnw <02617> wdox <03068> hwhyl <03034> wdwy(107:8)

107:8 (106:8) exomologhsasywsan <1843> tw <3588> kuriw <2962> ta <3588> eleh <1656> autou <846> kai <2532> ta <3588> yaumasia <2297> autou <846> toiv <3588> uioiv <5207> twn <3588> anyrwpwn <444>

107:9 <02896> bwj <04390> alm <07457> hber <05315> spnw <08264> hqqs <05315> spn <07646> eybvh <03588> yk(107:9)

107:9 (106:9) oti <3754> ecortasen <5526> quchn <5590> kenhn <2756> kai <2532> quchn <5590> peinwsan <3983> eneplhsen agaywn <18>

107:10 <01270> lzrbw <06040> yne <0615> yryoa <06757> twmluw <02822> Ksx <03427> ybsy(107:10)

107:10 (106:10) kayhmenouv <2521> en <1722> skotei <4655> kai <2532> skia <4639> yanatou <2288> pepedhmenouv en <1722> ptwceia <4432> kai <2532> sidhrw <4604>

107:11 <05006> wuan <05945> Nwyle <06098> tuew <0410> la <0561> yrma <04784> wrmh <03588> yk(107:11)

107:11 (106:11) oti <3754> parepikranan <3893> ta <3588> logia <3051> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> thn <3588> boulhn <1012> tou <3588> uqistou <5310> parwxunan <3947>

107:12 <05826> rze <0369> Nyaw <03782> wlsk <03820> Mbl <05999> lmeb <03665> enkyw(107:12)

107:12 (106:12) kai <2532> etapeinwyh <5013> en <1722> kopoiv <2873> h <3588> kardia <2588> autwn <846> hsyenhsan <770> kai <2532> ouk <3364> hn <1510> o <3588> bohywn <997>

107:13 <03467> Meyswy <04691> Mhytwqumm <01992> Mhl <06862> rub <03069> hwhy <0413> la <02199> wqezyw(107:13)

107:13 (106:13) kai <2532> ekekraxan <2896> prov <4314> kurion <2962> en <1722> tw <3588> ylibesyai <2346> autouv <846> kai <2532> ek <1537> twn <3588> anagkwn autwn <846> eswsen <4982> autouv <846>

107:14 <05423> qtny <04147> Mhytwrowmw <06757> twmluw <02822> Ksxm <03318> Mayuwy(107:14)

107:14 (106:14) kai <2532> exhgagen <1806> autouv <846> ek <1537> skotouv <4655> kai <2532> skiav <4639> yanatou <2288> kai <2532> touv <3588> desmouv autwn <846> dierrhxen

107:15 <0120> Mda <01121> ynbl <06381> wytwalpnw <02617> wdox <03068> hwhyl <03034> wdwy(107:15)

107:15 (106:15) exomologhsasywsan <1843> tw <3588> kuriw <2962> ta <3588> eleh <1656> autou <846> kai <2532> ta <3588> yaumasia <2297> autou <846> toiv <3588> uioiv <5207> twn <3588> anyrwpwn <444>

107:16 <01438> edg <01270> lzrb <01280> yxyrbw <05178> tsxn <01817> twtld <07665> rbs <03588> yk(107:16)

107:16 (106:16) oti <3754> sunetriqen <4937> pulav <4439> calkav kai <2532> moclouv sidhrouv suneklasen

107:17 <06031> wnety <05771> Mhytnwemw <06588> Mesp <01870> Krdm <0191> Mylwa(107:17)

107:17 (106:17) antelabeto autwn <846> ex <1537> odou <3598> anomiav <458> autwn <846> dia <1223> gar <1063> tav <3588> anomiav <458> autwn <846> etapeinwyhsan <5013>

107:18 <04194> twm <08179> yres <05704> de <05060> weygyw <05315> Mspn <08581> bett <0400> lka <03605> lk(107:18)

107:18 (106:18) pan <3956> brwma <1033> ebdeluxato <948> h <3588> quch <5590> autwn <846> kai <2532> hggisan <1448> ewv <2193> twn <3588> pulwn <4439> tou <3588> yanatou <2288>

107:19 <03467> Meyswy <04691> Mhytwqumm <01992> Mhl <06862> rub <03069> hwhy <0413> la <02199> wqezyw(107:19)

107:19 (106:19) kai <2532> ekekraxan <2896> prov <4314> kurion <2962> en <1722> tw <3588> ylibesyai <2346> autouv <846> kai <2532> ek <1537> twn <3588> anagkwn autwn <846> eswsen <4982> autouv <846>

107:20 <07825> Mtwtyxsm <04422> jlmyw <07495> Mapryw <01697> wrbd <07971> xlsy(107:20)

107:20 (106:20) apesteilen <649> ton <3588> logon <3056> autou <846> kai <2532> iasato <2390> autouv <846> kai <2532> errusato autouv <846> ek <1537> twn <3588> diafyorwn <1312> autwn <846>

107:21 <0120> Mda <01121> ynbl <06381> wytwalpnw <02617> wdox <03068> hwhyl <03034> wdwy(107:21)

107:21 (106:21) exomologhsasywsan <1843> tw <3588> kuriw <2962> ta <3588> eleh <1656> autou <846> kai <2532> ta <3588> yaumasia <2297> autou <846> toiv <3588> uioiv <5207> twn <3588> anyrwpwn <444>

107:22 <07440> hnrb <04639> wyvem <05608> wrpoyw <08426> hdwt <02077> yxbz <02076> wxbzyw(107:22)

107:22 (106:22) kai <2532> yusatwsan <2380> yusian <2378> ainesewv <133> kai <2532> exaggeilatwsan <1804> ta <3588> erga <2041> autou <846> en <1722> agalliasei <20>

107:23 <07227> Mybr <04325> Mymb <04399> hkalm <06213> yve <0591> twynab <03220> Myh <03381> ydrwy(107:23)

107:23 (106:23) oi <3588> katabainontev <2597> eiv <1519> thn <3588> yalassan <2281> en <1722> ploioiv <4143> poiountev <4160> ergasian <2039> en <1722> udasi <5204> polloiv <4183>

107:24 <04688> hlwumb <06381> wytwalpnw <03068> hwhy <04639> yvem <07200> war <01992> hmh(107:24)

107:24 (106:24) autoi <846> eidosan <3708> ta <3588> erga <2041> kuriou <2962> kai <2532> ta <3588> yaumasia <2297> autou <846> en <1722> tw <3588> buyw <1037>

107:25 <01530> wylg <07311> Mmwrtw <05591> hreo <07307> xwr <05975> dmeyw <0559> rmayw(107:25)

107:25 (106:25) eipen kai <2532> esth <2476> pneuma <4151> kataigidov kai <2532> uqwyh <5312> ta <3588> kumata <2949> authv <846>

107:26 <04127> ggwmtt <07451> herb <05315> Mspn <08415> twmwht <03381> wdry <08064> Myms <05927> wley(107:26)

107:26 (106:26) anabainousin <305> ewv <2193> twn <3588> ouranwn <3772> kai <2532> katabainousin <2597> ewv <2193> twn <3588> abusswn <12> h <3588> quch <5590> autwn <846> en <1722> kakoiv <2556> ethketo <5080>

107:27 <01104> elbtt <02451> Mtmkx <03605> lkw <07910> rwksk <05128> wewnyw <02287> wgwxy(107:27)

107:27 (106:27) etaracyhsan <5015> esaleuyhsan <4531> wv <3739> o <3588> meyuwn <3184> kai <2532> pasa <3956> h <3588> sofia <4678> autwn <846> katepoyh <2666>

107:28 <03318> Mayuwy <04691> Mhytqwummw <01992> Mhl <06862> rub <03069> hwhy <0413> la <06817> wqeuyw(107:28)

107:28 (106:28) kai <2532> ekekraxan <2896> prov <4314> kurion <2962> en <1722> tw <3588> ylibesyai <2346> autouv <846> kai <2532> ek <1537> twn <3588> anagkwn autwn <846> exhgagen <1806> autouv <846>

107:29 <01530> Mhylg <02814> wsxyw <01827> hmmdl <05591> hreo <06965> Mqy(107:29)

107:29 (106:29) kai <2532> epetaxen <2004> th <3588> kataigidi kai <2532> esth <2476> eiv <1519> auran kai <2532> esighsan <4601> ta <3588> kumata <2949> authv <846>

107:30 <02656> Mupx <04231> zwxm <0413> la <05148> Mxnyw <08367> wqtsy <03588> yk <08055> wxmvyw(107:30)

107:30 (106:30) kai <2532> eufranyhsan <2165> oti <3754> hsucasan <2270> kai <2532> wdhghsen <3594> autouv <846> epi <1909> limena <3040> yelhmatov <2307> autwn <846>

107:31 <0120> Mda <01121> ynbl <06381> wytwalpnw <02617> wdox <03068> hwhyl <03034> wdwy(107:31)

107:31 (106:31) exomologhsasywsan <1843> tw <3588> kuriw <2962> ta <3588> eleh <1656> autou <846> kai <2532> ta <3588> yaumasia <2297> autou <846> toiv <3588> uioiv <5207> twn <3588> anyrwpwn <444>

107:32 <01984> whwllhy <02205> Mynqz <04186> bswmbw <05971> Me <06951> lhqb <07311> whwmmryw(107:32)

107:32 (106:32) uqwsatwsan <5312> auton <846> en <1722> ekklhsia <1577> laou <2992> kai <2532> en <1722> kayedra <2515> presbuterwn <4245> ainesatwsan <134> auton <846>

107:33 <06774> Nwamul <04325> Mym <04161> yaumw <04057> rbdml <05104> twrhn <07760> Mvy(107:33)

107:33 (106:33) eyeto <5087> potamouv <4215> eiv <1519> erhmon <2048> kai <2532> diexodouv udatwn <5204> eiv <1519> diqan

107:34 <0> hb <03427> ybsy <07451> term <04420> hxlml <06529> yrp <0776> Ura(107:34)

107:34 (106:34) ghn <1065> karpoforon <2593> eiv <1519> almhn apo <575> kakiav <2549> twn <3588> katoikountwn en <1722> auth <846>

107:35 <04325> Mym <04161> yauml <06723> hyu <0776> Uraw <04325> Mym <098> Mgal <04057> rbdm <07760> Mvy(107:35)

107:35 (106:35) eyeto <5087> erhmon <2048> eiv <1519> limnav <3041> udatwn <5204> kai <2532> ghn <1065> anudron <504> eiv <1519> diexodouv udatwn <5204>

107:36 <04186> bswm <05892> rye <03559> wnnwkyw <07457> Myber <08033> Ms <03427> bswyw(107:36)

107:36 (106:36) kai <2532> katwkisen ekei <1563> peinwntav <3983> kai <2532> sunesthsanto polin <4172> katoikesiav

107:37 <08393> hawbt <06529> yrp <06213> wveyw <03754> Mymrk <05193> wejyw <07704> twdv <02232> werzyw(107:37)

107:37 (106:37) kai <2532> espeiran <4686> agrouv <68> kai <2532> efuteusan <5452> ampelwnav <290> kai <2532> epoihsan <4160> karpon <2590> genhmatov

107:38 <04591> jyemy <03808> al <0929> Mtmhbw <03966> dam <07235> wbryw <01288> Mkrbyw(107:38)

107:38 (106:38) kai <2532> euloghsen <2127> autouv <846> kai <2532> eplhyunyhsan <4129> sfodra <4970> kai <2532> ta <3588> kthnh <2934> autwn <846> ouk <3364> esmikrunen

107:39 <03015> Nwgyw <07451> her <06115> ruem <07817> wxsyw <04591> wjemyw(107:39)

107:39 (106:39) kai <2532> wligwyhsan kai <2532> ekakwyhsan <2559> apo <575> yliqewv <2347> kakwn <2556> kai <2532> odunhv <3601>

107:40 <01870> Krd <03808> al <08414> whtb <08582> Metyw <05081> Mybydn <05921> le <0937> zwb <08210> Kps(107:40)

107:40 (106:40) execuyh <1632> exoudenwsiv ep <1909> arcontav <758> kai <2532> eplanhsen <4105> autouv <846> en <1722> abatw kai <2532> ouc <3364> odw <3598>

107:41 <04940> twxpsm <06629> Nauk <07760> Mvyw <06040> ynwem <034> Nwyba <07682> bgvyw(107:41)

107:41 (106:41) kai <2532> ebohyhsen <997> penhti <3993> ek <1537> ptwceiav <4432> kai <2532> eyeto <5087> wv <3739> probata <4263> patriav <3965>

107:42 <06310> hyp <07092> hupq <05766> hlwe <03605> lkw <08055> wxmvyw <03477> Myrsy <07200> wary(107:42)

107:42 (106:42) oqontai <3708> euyeiv <2117> kai <2532> eufranyhsontai <2165> kai <2532> pasa <3956> anomia <458> emfraxei to <3588> stoma <4750> authv <846>

107:43 <03068> hwhy <02617> ydox <0995> wnnwbtyw <0428> hla <08104> rmsyw <02450> Mkx <04310> ym(107:43)

107:43 (106:43) tiv <5100> sofov <4680> kai <2532> fulaxei <5442> tauta <3778> kai <2532> sunhsousin <4920> ta <3588> eleh <1656> tou <3588> kuriou <2962>TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA