TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 7:24-27

7:24 pav <3956> oun <3767> ostiv <3748> akouei <191> (5719) mou <3450> touv <3588> logouv <3056> [toutouv] <5128> kai <2532> poiei <4160> (5719) autouv <846> omoiwyhsetai <3666> (5701) andri <435> fronimw <5429> ostiv <3748> wkodomhsen <3618> (5656) autou <846> thn <3588> oikian <3614> epi <1909> thn <3588> petran <4073>

7:25 kai <2532> katebh <2597> (5627) h <3588> broch <1028> kai <2532> hlyon <2064> (5627) oi <3588> potamoi <4215> kai <2532> epneusan <4154> (5656) oi <3588> anemoi <417> kai <2532> prosepesan <4363> (5656) th <3588> oikia <3614> ekeinh <1565> kai <2532> ouk <3756> epesen <4098> (5627) teyemeliwto <2311> (5718) gar <1063> epi <1909> thn <3588> petran <4073>

7:26 kai <2532> pav <3956> o <3588> akouwn <191> (5723) mou <3450> touv <3588> logouv <3056> toutouv <5128> kai <2532> mh <3361> poiwn <4160> (5723) autouv <846> omoiwyhsetai <3666> (5701) andri <435> mwrw <3474> ostiv <3748> wkodomhsen <3618> (5656) autou <846> thn <3588> oikian <3614> epi <1909> thn <3588> ammon <285>

7:27 kai <2532> katebh <2597> (5627) h <3588> broch <1028> kai <2532> hlyon <2064> (5627) oi <3588> potamoi <4215> kai <2532> epneusan <4154> (5656) oi <3588> anemoi <417> kai <2532> prosekoqan <4350> (5656) th <3588> oikia <3614> ekeinh <1565> kai <2532> epesen <4098> (5627) kai <2532> hn <1510> (5713) h <3588> ptwsiv <4431> authv <846> megalh <3173>

Lukas 6:47-49

6:47 pav <3956> o <3588> ercomenov <2064> (5740) prov <4314> me <3165> kai <2532> akouwn <191> (5723) mou <3450> twn <3588> logwn <3056> kai <2532> poiwn <4160> (5723) autouv <846> upodeixw <5263> (5692) umin <5213> tini <5101> estin <1510> (5748) omoiov <3664>

6:48 omoiov <3664> estin <1510> (5748) anyrwpw <444> oikodomounti <3618> (5723) oikian <3614> ov <3739> eskaqen <4626> (5656) kai <2532> ebayunen <900> (5656) kai <2532> eyhken <5087> (5656) yemelion <2310> epi <1909> thn <3588> petran <4073> plhmmurhv <4132> de <1161> genomenhv <1096> (5637) proserhxen <4366> (5656) o <3588> potamov <4215> th <3588> oikia <3614> ekeinh <1565> kai <2532> ouk <3756> iscusen <2480> (5656) saleusai <4531> (5658) authn <846> dia <1223> to <3588> kalwv <2570> oikodomhsyai <3618> (5771) authn <846>

6:49 o <3588> de <1161> akousav <191> (5660) kai <2532> mh <3361> poihsav <4160> (5660) omoiov <3664> estin <1510> (5748) anyrwpw <444> oikodomhsanti <3618> (5660) oikian <3614> epi <1909> thn <3588> ghn <1093> cwriv <5565> yemeliou <2310> h <3739> proserhxen <4366> (5656) o <3588> potamov <4215> kai <2532> euyuv <2117> sunepesen <4842> (5627) kai <2532> egeneto <1096> (5633) to <3588> rhgma <4485> thv <3588> oikiav <3614> ekeinhv <1565> mega <3173>TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA