TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 5:38-48

5:38 hkousate <191> (5656) oti <3754> erreyh <4483> (5681) ofyalmon <3788> anti <473> ofyalmou <3788> kai <2532> odonta <3599> anti <473> odontov <3599>

5:39 egw <1473> de <1161> legw <3004> (5719) umin <5213> mh <3361> antisthnai <436> (5629) tw <3588> ponhrw <4190> all <235> ostiv <3748> se <4571> rapizei <4474> (5719) eiv <1519> thn <3588> dexian <1188> siagona <4600> [sou] <4675> streqon <4762> (5657) autw <846> kai <2532> thn <3588> allhn <243>

5:40 kai <2532> tw <3588> yelonti <2309> (5723) soi <4671> kriyhnai <2919> (5683) kai <2532> ton <3588> citwna <5509> sou <4675> labein <2983> (5629) afev <863> (5628) autw <846> kai <2532> to <3588> imation <2440>

5:41 kai <2532> ostiv <3748> se <4571> aggareusei <29> (5692) milion <3400> en <1520> upage <5217> (5720) met <3326> autou <846> duo <1417>

5:42 tw <3588> aitounti <154> (5723) se <4571> dov <1325> (5628) kai <2532> ton <3588> yelonta <2309> (5723) apo <575> sou <4675> danisasyai <1155> (5670) mh <3361> apostrafhv <654> (5652)

5:43 hkousate <191> (5656) oti <3754> erreyh <4483> (5681) agaphseiv <25> (5692) ton <3588> plhsion <4139> sou <4675> kai <2532> mishseiv <3404> (5692) ton <3588> ecyron <2190> sou <4675>

5:44 egw <1473> de <1161> legw <3004> (5719) umin <5213> agapate <25> (5720) touv <3588> ecyrouv <2190> umwn <5216> kai <2532> proseucesye <4336> (5737) uper <5228> twn <3588> diwkontwn <1377> (5723) umav <5209>

5:45 opwv <3704> genhsye <1096> (5638) uioi <5207> tou <3588> patrov <3962> umwn <5216> tou <3588> en <1722> ouranoiv <3772> oti <3754> ton <3588> hlion <2246> autou <846> anatellei <393> (5719) epi <1909> ponhrouv <4190> kai <2532> agayouv <18> kai <2532> brecei <1026> (5719) epi <1909> dikaiouv <1342> kai <2532> adikouv <94>

5:46 ean <1437> gar <1063> agaphshte <25> (5661) touv <3588> agapwntav <25> (5723) umav <5209> tina <5101> misyon <3408> ecete <2192> (5719) ouci <3780> kai <2532> oi <3588> telwnai <5057> to <3588> auto <846> poiousin <4160> (5719)

5:47 kai <2532> ean <1437> aspashsye <782> (5667) touv <3588> adelfouv <80> umwn <5216> monon <3440> ti <5101> perisson <4053> poieite <4160> (5719) ouci <3780> kai <2532> oi <3588> eynikoi <1482> to <3588> auto <846> poiousin <4160> (5719)

5:48 esesye <1510> (5704) oun <3767> umeiv <5210> teleioi <5046> wv <5613> o <3588> pathr <3962> umwn <5216> o <3588> ouraniov <3770> teleiov <5046> estin <1510> (5748)

Matius 7:12

7:12 panta <3956> oun <3767> osa <3745> ean <1437> yelhte <2309> (5725) ina <2443> poiwsin <4160> (5725) umin <5213> oi <3588> anyrwpoi <444> outwv <3779> kai <2532> umeiv <5210> poieite <4160> (5720) autoiv <846> outov <3778> gar <1063> estin <1510> (5748) o <3588> nomov <3551> kai <2532> oi <3588> profhtai <4396>

Lukas 6:27-36

6:27 alla <235> umin <5213> legw <3004> (5719) toiv <3588> akouousin <191> (5723) agapate <25> (5720) touv <3588> ecyrouv <2190> umwn <5216> kalwv <2573> poieite <4160> (5720) toiv <3588> misousin <3404> (5723) umav <5209>

6:28 eulogeite <2127> (5720) touv <3588> katarwmenouv <2672> (5740) umav <5209> proseucesye <4336> (5737) peri <4012> twn <3588> ephreazontwn <1908> (5723) umav <5209>

6:29 tw <3588> tuptonti <5180> (5723) se <4571> epi <1909> thn <3588> siagona <4600> parece <3930> (5720) kai <2532> thn <3588> allhn <243> kai <2532> apo <575> tou <3588> airontov <142> (5723) sou <4675> to <3588> imation <2440> kai <2532> ton <3588> citwna <5509> mh <3361> kwlushv <2967> (5661)

6:30 panti <3956> aitounti <154> (5723) se <4571> didou <1325> (5720) kai <2532> apo <575> tou <3588> airontov <142> (5723) ta <3588> sa <4674> mh <3361> apaitei <523> (5720)

6:31 kai <2532> kaywv <2531> yelete <2309> (5719) ina <2443> poiwsin <4160> (5725) umin <5213> oi <3588> anyrwpoi <444> poieite <4160> (5720) autoiv <846> omoiwv <3668>

6:32 kai <2532> ei <1487> agapate <25> (5719) touv <3588> agapwntav <25> (5723) umav <5209> poia <4169> umin <5213> cariv <5485> estin <1510> (5748) kai <2532> gar <1063> oi <3588> amartwloi <268> touv <3588> agapwntav <25> (5723) autouv <846> agapwsin <25> (5719)

6:33 kai <2532> [gar] <1063> ean <1437> agayopoihte <15> (5725) touv <3588> agayopoiountav <15> (5723) umav <5209> poia <4169> umin <5213> cariv <5485> estin <1510> (5748) kai <2532> oi <3588> amartwloi <268> to <3588> auto <846> poiousin <4160> (5719)

6:34 kai <2532> ean <1437> danishte <1155> (5661) par <3844> wn <3739> elpizete <1679> (5719) labein <2983> (5629) poia <4169> umin <5213> cariv <5485> [estin] <1510> (5748) kai <2532> amartwloi <268> amartwloiv <268> danizousin <1155> (5719) ina <2443> apolabwsin <618> (5632) ta <3588> isa <2470>

6:35 plhn <4133> agapate <25> (5720) touv <3588> ecyrouv <2190> umwn <5216> kai <2532> agayopoieite <15> (5720) kai <2532> danizete <1155> (5720) mhden <3367> apelpizontev <560> (5723) kai <2532> estai <1510> (5704) o <3588> misyov <3408> umwn <5216> poluv <4183> kai <2532> esesye <1510> (5704) uioi <5207> uqistou <5310> oti <3754> autov <846> crhstov <5543> estin <1510> (5748) epi <1909> touv <3588> acaristouv <884> kai <2532> ponhrouv <4190>

6:36 ginesye <1096> (5737) oiktirmonev <3629> kaywv <2531> o <3588> pathr <3962> umwn <5216> oiktirmwn <3629> estin <1510> (5748)TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA