TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 3:4

3:4 autov <846> de <1161> o <3588> iwannhv <2491> eicen <2192> (5707) to <3588> enduma <1742> autou <846> apo <575> tricwn <2359> kamhlou <2574> kai <2532> zwnhn <2223> dermatinhn <1193> peri <4012> thn <3588> osfun <3751> autou <846> h <3588> de <1161> trofh <5160> hn <1510> (5713) autou <846> akridev <200> kai <2532> meli <3192> agrion <66>

Matius 3:6

3:6 kai <2532> ebaptizonto <907> (5712) en <1722> tw <3588> iordanh <2446> potamw <4215> up <5259> autou <846> exomologoumenoi <1843> (5734) tav <3588> amartiav <266> autwn <846>

Matius 16:16

16:16 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> simwn <4613> petrov <4074> eipen <2036> (5627) su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> cristov <5547> o <3588> uiov <5207> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> zwntov <2198> (5723)TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA