TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 27:27-31

27:27 tote <5119> oi <3588> stratiwtai <4757> tou <3588> hgemonov <2232> paralabontev <3880> (5631) ton <3588> ihsoun <2424> eiv <1519> to <3588> praitwrion <4232> sunhgagon <4863> (5627) ep <1909> auton <846> olhn <3650> thn <3588> speiran <4686>

27:28 kai <2532> ekdusantev <1562> (5660) auton <846> clamuda <5511> kokkinhn <2847> perieyhkan <4060> (5656) autw <846>

27:29 kai <2532> plexantev <4120> (5660) stefanon <4735> ex <1537> akanywn <173> epeyhkan <2007> (5656) epi <1909> thv <3588> kefalhv <2776> autou <846> kai <2532> kalamon <2563> en <1722> th <3588> dexia <1188> autou <846> kai <2532> gonupethsantev <1120> (5660) emprosyen <1715> autou <846> enepaixan <1702> (5656) autw <846> legontev <3004> (5723) caire <5463> (5720) basileu <935> twn <3588> ioudaiwn <2453>

27:30 kai <2532> emptusantev <1716> (5660) eiv <1519> auton <846> elabon <2983> (5627) ton <3588> kalamon <2563> kai <2532> etupton <5180> (5707) eiv <1519> thn <3588> kefalhn <2776> autou <846>

27:31 kai <2532> ote <3753> enepaixan <1702> (5656) autw <846> exedusan <1562> (5656) auton <846> thn <3588> clamuda <5511> kai <2532> enedusan <1746> (5656) auton <846> ta <3588> imatia <2440> autou <846> kai <2532> aphgagon <520> (5627) auton <846> eiv <1519> to <3588> staurwsai <4717> (5658)TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA