TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 22:15-22

22:15 tote <5119> poreuyentev <4198> (5679) oi <3588> farisaioi <5330> sumboulion <4824> elabon <2983> (5627) opwv <3704> auton <846> pagideuswsin <3802> (5661) en <1722> logw <3056>

22:16 kai <2532> apostellousin <649> (5719) autw <846> touv <3588> mayhtav <3101> autwn <846> meta <3326> twn <3588> hrwdianwn <2265> legontav <3004> (5723) didaskale <1320> oidamen <1492> (5758) oti <3754> alhyhv <227> ei <1510> (5748) kai <2532> thn <3588> odon <3598> tou <3588> yeou <2316> en <1722> alhyeia <225> didaskeiv <1321> (5719) kai <2532> ou <3756> melei <3199> (5904) soi <4671> peri <4012> oudenov <3762> ou <3756> gar <1063> blepeiv <991> (5719) eiv <1519> proswpon <4383> anyrwpwn <444>

22:17 eipon <3004> (5628) oun <3767> hmin <2254> ti <5101> soi <4671> dokei <1380> (5719) exestin <1832> (5904) dounai <1325> (5629) khnson <2778> kaisari <2541> h <2228> ou <3756>

22:18 gnouv <1097> (5631) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> thn <3588> ponhrian <4189> autwn <846> eipen <2036> (5627) ti <5101> me <3165> peirazete <3985> (5719) upokritai <5273>

22:19 epideixate <1925> (5657) moi <3427> to <3588> nomisma <3546> tou <3588> khnsou <2778> oi <3588> de <1161> proshnegkan <4374> (5656) autw <846> dhnarion <1220>

22:20 kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> tinov <5101> h <3588> eikwn <1504> auth <3778> kai <2532> h <3588> epigrafh <1923>

22:21 legousin <3004> (5719) kaisarov <2541> tote <5119> legei <3004> (5719) autoiv <846> apodote <591> (5628) oun <3767> ta <3588> kaisarov <2541> kaisari <2541> kai <2532> ta <3588> tou <3588> yeou <2316> tw <3588> yew <2316>

22:22 kai <2532> akousantev <191> (5660) eyaumasan <2296> (5656) kai <2532> afentev <863> (5631) auton <846> aphlyan <565> (5627)TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA