TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 1:20-23

1:20 tauta <5023> de <1161> autou <846> enyumhyentov <1760> (5679) idou <2400> (5628) aggelov <32> kuriou <2962> kat <2596> onar <3677> efanh <5316> (5648) autw <846> legwn <3004> (5723) iwshf <2501> uiov <5207> dauid <1138> mh <3361> fobhyhv <5399> (5680) paralabein <3880> (5629) marian <3137> thn <3588> gunaika <1135> sou <4675> to <3588> gar <1063> en <1722> auth <846> gennhyen <1080> (5685) ek <1537> pneumatov <4151> estin <1510> (5748) agiou <40>

1:21 texetai <5088> (5695) de <1161> uion <5207> kai <2532> kaleseiv <2564> (5692) to <3588> onoma <3686> autou <846> ihsoun <2424> autov <846> gar <1063> swsei <4982> (5692) ton <3588> laon <2992> autou <846> apo <575> twn <3588> amartiwn <266> autwn <846>

1:22 touto <5124> de <1161> olon <3650> gegonen <1096> (5754) ina <2443> plhrwyh <4137> (5686) to <3588> rhyen <4483> (5685) upo <5259> kuriou <2962> dia <1223> tou <3588> profhtou <4396> legontov <3004> (5723)

1:23 idou <2400> (5628) h <3588> paryenov <3933> en <1722> gastri <1064> exei <2192> (5692) kai <2532> texetai <5088> (5695) uion <5207> kai <2532> kalesousin <2564> (5692) to <3588> onoma <3686> autou <846> emmanouhl <1694> o <3739> estin <1510> (5748) meyermhneuomenon <3177> (5746) mey <3326> hmwn <2257> o <3588> yeov <2316>TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA