TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 15:21-28

15:21 kai <2532> exelywn <1831> (5631) ekeiyen <1564> o <3588> ihsouv <2424> anecwrhsen <402> (5656) eiv <1519> ta <3588> merh <3313> turou <5184> kai <2532> sidwnov <4605>

15:22 kai <2532> idou <2400> (5628) gunh <1135> cananaia <5478> apo <575> twn <3588> oriwn <3725> ekeinwn <1565> exelyousa <1831> (5631) ekrazen <2896> (5707) legousa <3004> (5723) elehson <1653> (5657) me <3165> kurie <2962> uiov <5207> dauid <1138> h <3588> yugathr <2364> mou <3450> kakwv <2560> daimonizetai <1139> (5736)

15:23 o <3588> de <1161> ouk <3756> apekriyh <611> (5662) auth <846> logon <3056> kai <2532> proselyontev <4334> (5631) oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> hrwtoun <2065> (5707) auton <846> legontev <3004> (5723) apoluson <630> (5657) authn <846> oti <3754> krazei <2896> (5719) opisyen <3693> hmwn <2257>

15:24 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) ouk <3756> apestalhn <649> (5648) ei <1487> mh <3361> eiv <1519> ta <3588> probata <4263> ta <3588> apolwlota <622> (5756) oikou <3624> israhl <2474>

15:25 h <3588> de <1161> elyousa <2064> (5631) prosekunei <4352> (5707) autw <846> legousa <3004> (5723) kurie <2962> bohyei <997> (5720) moi <3427>

15:26 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) ouk <3756> estin <1510> (5748) kalon <2570> labein <2983> (5629) ton <3588> arton <740> twn <3588> teknwn <5043> kai <2532> balein <906> (5629) toiv <3588> kunarioiv <2952>

15:27 h <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) nai <3483> kurie <2962> kai <2532> [gar] <1063> ta <3588> kunaria <2952> esyiei <2068> (5719) apo <575> twn <3588> qiciwn <5589> twn <3588> piptontwn <4098> (5723) apo <575> thv <3588> trapezhv <5132> twn <3588> kuriwn <2962> autwn <846>

15:28 tote <5119> apokriyeiv <611> (5679) o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) auth <846> w <5599> gunai <1135> megalh <3173> sou <4675> h <3588> pistiv <4102> genhyhtw <1096> (5676) soi <4671> wv <5613> yeleiv <2309> (5719) kai <2532> iayh <2390> (5681) h <3588> yugathr <2364> authv <846> apo <575> thv <3588> wrav <5610> ekeinhv <1565>TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA