TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Markus 8:1-38

8:1 en <1722> ekeinaiv <1565> taiv <3588> hmeraiv <2250> palin <3825> pollou <4183> oclou <3793> ontov <1510> (5752) kai <2532> mh <3361> econtwn <2192> (5723) ti <5101> fagwsin <5315> (5632) proskalesamenov <4341> (5666) touv <3588> mayhtav <3101> legei <3004> (5719) autoiv <846>

8:2 splagcnizomai <4697> (5736) epi <1909> ton <3588> oclon <3793> oti <3754> hdh <2235> hmerai <2250> treiv <5140> prosmenousin <4357> (5719) moi <3427> kai <2532> ouk <3756> ecousin <2192> (5719) ti <5101> fagwsin <5315> (5632)

8:3 kai <2532> ean <1437> apolusw <630> (5661) autouv <846> nhsteiv <3523> eiv <1519> oikon <3624> autwn <846> ekluyhsontai <1590> (5701) en <1722> th <3588> odw <3598> kai <2532> tinev <5100> autwn <846> apo <575> makroyen <3113> eisin <1510> (5748)

8:4 kai <2532> apekriyhsan <611> (5662) autw <846> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> oti <3754> poyen <4159> toutouv <5128> dunhsetai <1410> (5695) tiv <5100> wde <5602> cortasai <5526> (5658) artwn <740> ep <1909> erhmiav <2047>

8:5 kai <2532> hrwta <2065> (5707) autouv <846> posouv <4214> ecete <2192> (5719) artouv <740> oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) epta <2033>

8:6 kai <2532> paraggellei <3853> (5719) tw <3588> oclw <3793> anapesein <377> (5629) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> labwn <2983> (5631) touv <3588> epta <2033> artouv <740> eucaristhsav <2168> (5660) eklasen <2806> (5656) kai <2532> edidou <1325> (5707) toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846> ina <2443> paratiywsin <3908> (5725) kai <2532> pareyhkan <3908> (5656) tw <3588> oclw <3793>

8:7 kai <2532> eicon <2192> (5707) icyudia <2485> oliga <3641> kai <2532> euloghsav <2127> (5660) auta <846> eipen <2036> (5627) kai <2532> tauta <3778> paratiyenai <3908> (5683)

8:8 kai <2532> efagon <5315> (5627) kai <2532> ecortasyhsan <5526> (5681) kai <2532> hran <142> (5656) perisseumata <4051> klasmatwn <2801> epta <2033> spuridav <4711>

8:9 hsan <1510> (5713) de <1161> wv <5613> tetrakiscilioi <5070> kai <2532> apelusen <630> (5656) autouv <846>

8:10 kai <2532> euyuv <2117> embav <1684> (5631) eiv <1519> to <3588> ploion <4143> meta <3326> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> hlyen <2064> (5627) eiv <1519> ta <3588> merh <3313> dalmanouya <1148>

8:11 kai <2532> exhlyon <1831> (5627) oi <3588> farisaioi <5330> kai <2532> hrxanto <756> (5662) suzhtein <4802> (5721) autw <846> zhtountev <2212> (5723) par <3844> autou <846> shmeion <4592> apo <575> tou <3588> ouranou <3772> peirazontev <3985> (5723) auton <846>

8:12 kai <2532> anastenaxav <389> (5660) tw <3588> pneumati <4151> autou <846> legei <3004> (5719) ti <5101> h <3588> genea <1074> auth <3778> zhtei <2212> (5719) shmeion <4592> amhn <281> legw <3004> (5719) ei <1487> doyhsetai <1325> (5701) th <3588> genea <1074> tauth <3778> shmeion <4592>

8:13 kai <2532> afeiv <863> (5631) autouv <846> palin <3825> embav <1684> (5631) aphlyen <565> (5627) eiv <1519> to <3588> peran <4008>

8:14 kai <2532> epelayonto <1950> (5633) labein <2983> (5629) artouv <740> kai <2532> ei <1487> mh <3361> ena <1520> arton <740> ouk <3756> eicon <2192> (5707) mey <3326> eautwn <1438> en <1722> tw <3588> ploiw <4143>

8:15 kai <2532> diestelleto <1291> (5710) autoiv <846> legwn <3004> (5723) orate <3708> (5720) blepete <991> (5720) apo <575> thv <3588> zumhv <2219> twn <3588> farisaiwn <5330> kai <2532> thv <3588> zumhv <2219> hrwdou <2264>

8:16 kai <2532> dielogizonto <1260> (5711) prov <4314> allhlouv <240> oti <3754> artouv <740> ouk <3756> ecousin <2192> (5719)

8:17 kai <2532> gnouv <1097> (5631) legei <3004> (5719) autoiv <846> ti <5101> dialogizesye <1260> (5736) oti <3754> artouv <740> ouk <3756> ecete <2192> (5719) oupw <3768> noeite <3539> (5719) oude <3761> suniete <4920> (5719) pepwrwmenhn <4456> (5772) ecete <2192> (5719) thn <3588> kardian <2588> umwn <5216>

8:18 ofyalmouv <3788> econtev <2192> (5723) ou <3756> blepete <991> (5719) kai <2532> wta <3775> econtev <2192> (5723) ouk <3756> akouete <191> (5719) kai <2532> ou <3756> mnhmoneuete <3421> (5719)

8:19 ote <3753> touv <3588> pente <4002> artouv <740> eklasa <2806> (5656) eiv <1519> touv <3588> pentakisciliouv <4000> posouv <4214> kofinouv <2894> klasmatwn <2801> plhreiv <4134> hrate <142> (5656) legousin <3004> (5719) autw <846> dwdeka <1427>

8:20 ote <3753> touv <3588> epta <2033> eiv <1519> touv <3588> tetrakisciliouv <5070> poswn <4214> spuridwn <4711> plhrwmata <4138> klasmatwn <2801> hrate <142> (5656) kai <2532> legousin <3004> (5719) autw <846> epta <2033>

8:21 kai <2532> elegen <3004> (5707) autoiv <846> oupw <3768> suniete <4920> (5719)

8:22 kai <2532> ercontai <2064> (5736) eiv <1519> bhysaidan <966> kai <2532> ferousin <5342> (5719) autw <846> tuflon <5185> kai <2532> parakalousin <3870> (5719) auton <846> ina <2443> autou <846> aqhtai <680> (5672)

8:23 kai <2532> epilabomenov <1949> (5637) thv <3588> ceirov <5495> tou <3588> tuflou <5185> exhnegken <1627> (5656) auton <846> exw <1854> thv <3588> kwmhv <2968> kai <2532> ptusav <4429> (5660) eiv <1519> ta <3588> ommata <3659> autou <846> epiyeiv <2007> (5631) tav <3588> ceirav <5495> autw <846> ephrwta <1905> (5707) auton <846> ei <1487> ti <5100> blepeiv <991> (5719)

8:24 kai <2532> anableqav <308> (5660) elegen <3004> (5707) blepw <991> (5719) touv <3588> anyrwpouv <444> oti <3754> wv <5613> dendra <1186> orw <3708> (5719) peripatountav <4043> (5723)

8:25 eita <1534> palin <3825> eyhken <5087> (5656) tav <3588> ceirav <5495> epi <1909> touv <3588> ofyalmouv <3788> autou <846> kai <2532> diebleqen <1227> (5656) kai <2532> apekatesth <600> (5656) kai <2532> eneblepen <1689> (5707) thlaugwv <5081> apanta <537>

8:26 kai <2532> apesteilen <649> (5656) auton <846> eiv <1519> oikon <3624> autou <846> legwn <3004> (5723) mhde <3366> eiv <1519> thn <3588> kwmhn <2968> eiselyhv <1525> (5632)

8:27 kai <2532> exhlyen <1831> (5627) o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> eiv <1519> tav <3588> kwmav <2968> kaisareiav <2542> thv <3588> filippou <5376> kai <2532> en <1722> th <3588> odw <3598> ephrwta <1905> (5707) touv <3588> mayhtav <3101> autou <846> legwn <3004> (5723) autoiv <846> tina <5101> me <3165> legousin <3004> (5719) oi <3588> anyrwpoi <444> einai <1510> (5750)

8:28 oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) autw <846> legontev <3004> (5723) oti <3754> iwannhn <2491> ton <3588> baptisthn <910> kai <2532> alloi <243> hlian <2243> alloi <243> de <1161> oti <3754> eiv <1520> twn <3588> profhtwn <4396>

8:29 kai <2532> autov <846> ephrwta <1905> (5707) autouv <846> umeiv <5210> de <1161> tina <5101> me <3165> legete <3004> (5719) einai <1510> (5750) apokriyeiv <611> (5679) o <3588> petrov <4074> legei <3004> (5719) autw <846> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> cristov <5547>

8:30 kai <2532> epetimhsen <2008> (5656) autoiv <846> ina <2443> mhdeni <3367> legwsin <3004> (5725) peri <4012> autou <846>

8:31 kai <2532> hrxato <756> (5662) didaskein <1321> (5721) autouv <846> oti <3754> dei <1163> (5904) ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> polla <4183> payein <3958> (5629) kai <2532> apodokimasyhnai <593> (5683) upo <5259> twn <3588> presbuterwn <4245> kai <2532> twn <3588> arcierewn <749> kai <2532> twn <3588> grammatewn <1122> kai <2532> apoktanyhnai <615> (5683) kai <2532> meta <3326> treiv <5140> hmerav <2250> anasthnai <450> (5629)

8:32 kai <2532> parrhsia <3954> ton <3588> logon <3056> elalei <2980> (5707) kai <2532> proslabomenov <4355> (5642) o <3588> petrov <4074> auton <846> hrxato <756> (5662) epitiman <2008> (5721) autw <846>

8:33 o <3588> de <1161> epistrafeiv <1994> (5651) kai <2532> idwn <1492> (5631) touv <3588> mayhtav <3101> autou <846> epetimhsen <2008> (5656) petrw <4074> kai <2532> legei <3004> (5719) upage <5217> (5720) opisw <3694> mou <3450> satana <4567> oti <3754> ou <3756> froneiv <5426> (5719) ta <3588> tou <3588> yeou <2316> alla <235> ta <3588> twn <3588> anyrwpwn <444>

8:34 kai <2532> proskalesamenov <4341> (5666) ton <3588> oclon <3793> sun <4862> toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846> eipen <2036> (5627) autoiv <846> ei <1487> tiv <5100> yelei <2309> (5719) opisw <3694> mou <3450> elyein <2064> (5629) aparnhsasyw <533> (5663) eauton <1438> kai <2532> aratw <142> (5657) ton <3588> stauron <4716> autou <846> kai <2532> akolouyeitw <190> (5720) moi <3427>

8:35 ov <3739> gar <1063> ean <1437> yelh <2309> (5725) thn <3588> eautou <1438> quchn <5590> swsai <4982> (5658) apolesei <622> (5692) authn <846> ov <3739> d <1161> an <302> apolesei <622> (5692) thn <3588> quchn <5590> autou <846> eneken <1752> [emou <1700> kai] <2532> tou <3588> euaggeliou <2098> swsei <4982> (5692) authn <846>

8:36 ti <5101> gar <1063> wfelei <5623> (5719) anyrwpon <444> kerdhsai <2770> (5658) ton <3588> kosmon <2889> olon <3650> kai <2532> zhmiwyhnai <2210> (5683) thn <3588> quchn <5590> autou <846>

8:37 ti <5101> gar <1063> doi <1325> (5632) anyrwpov <444> antallagma <465> thv <3588> quchv <5590> autou <846>

8:38 ov <3739> gar <1063> ean <1437> epaiscunyh <1870> (5680) me <3165> kai <2532> touv <3588> emouv <1699> logouv <3056> en <1722> th <3588> genea <1074> tauth <3778> th <3588> moicalidi <3428> kai <2532> amartwlw <268> kai <2532> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> epaiscunyhsetai <1870> (5700) auton <846> otan <3752> elyh <2064> (5632) en <1722> th <3588> doxh <1391> tou <3588> patrov <3962> autou <846> meta <3326> twn <3588> aggelwn <32> twn <3588> agiwn <40>TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA