TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 16:1-31

16:1 elegen <3004> (5707) de <1161> kai <2532> prov <4314> touv <3588> mayhtav <3101> anyrwpov <444> tiv <5100> hn <1510> (5713) plousiov <4145> ov <3739> eicen <2192> (5707) oikonomon <3623> kai <2532> outov <3778> dieblhyh <1225> (5681) autw <846> wv <5613> diaskorpizwn <1287> (5723) ta <3588> uparconta <5224> (5723) autou <846>

16:2 kai <2532> fwnhsav <5455> (5660) auton <846> eipen <2036> (5627) autw <846> ti <5101> touto <5124> akouw <191> (5719) peri <4012> sou <4675> apodov <591> (5628) ton <3588> logon <3056> thv <3588> oikonomiav <3622> sou <4675> ou <3756> gar <1063> dunh <1410> (5736) eti <2089> oikonomein <3621> (5721)

16:3 eipen <2036> (5627) de <1161> en <1722> eautw <1438> o <3588> oikonomov <3623> ti <5101> poihsw <4160> (5661) oti <3754> o <3588> kuriov <2962> mou <3450> afaireitai <851> (5731) thn <3588> oikonomian <3622> ap <575> emou <1700> skaptein <4626> (5721) ouk <3756> iscuw <2480> (5719) epaitein <1871> (5721) aiscunomai <153> (5727)

16:4 egnwn <1097> (5627) ti <5101> poihsw <4160> (5692) ina <2443> otan <3752> metastayw <3179> (5686) ek <1537> thv <3588> oikonomiav <3622> dexwntai <1209> (5667) me <3165> eiv <1519> touv <3588> oikouv <3624> eautwn <1438>

16:5 kai <2532> proskalesamenov <4341> (5666) ena <1520> ekaston <1538> twn <3588> creofeiletwn <5533> tou <3588> kuriou <2962> eautou <1438> elegen <3004> (5707) tw <3588> prwtw <4413> poson <4214> ofeileiv <3784> (5719) tw <3588> kuriw <2962> mou <3450>

16:6 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) ekaton <1540> batouv <943> elaiou <1637> o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autw <846> dexai <1209> (5663) sou <4675> ta <3588> grammata <1121> kai <2532> kayisav <2523> (5660) tacewv <5030> graqon <1125> (5657) penthkonta <4004>

16:7 epeita <1899> eterw <2087> eipen <2036> (5627) su <4771> de <1161> poson <4214> ofeileiv <3784> (5719) o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) ekaton <1540> korouv <2884> sitou <4621> legei <3004> (5719) autw <846> dexai <1209> (5663) sou <4675> ta <3588> grammata <1121> kai <2532> graqon <1125> (5657) ogdohkonta <3589>

16:8 kai <2532> ephnesen <1867> (5656) o <3588> kuriov <2962> ton <3588> oikonomon <3623> thv <3588> adikiav <93> oti <3754> fronimwv <5430> epoihsen <4160> (5656) oti <3754> oi <3588> uioi <5207> tou <3588> aiwnov <165> toutou <5127> fronimwteroi <5429> uper <5228> touv <3588> uiouv <5207> tou <3588> fwtov <5457> eiv <1519> thn <3588> genean <1074> thn <3588> eautwn <1438> eisin <1510> (5748)

16:9 kai <2532> egw <1473> umin <5213> legw <3004> (5719) eautoiv <1438> poihsate <4160> (5657) filouv <5384> ek <1537> tou <3588> mamwna <3126> thv <3588> adikiav <93> ina <2443> otan <3752> ekliph <1587> (5632) dexwntai <1209> (5667) umav <5209> eiv <1519> tav <3588> aiwniouv <166> skhnav <4633>

16:10 o <3588> pistov <4103> en <1722> elacistw <1646> kai <2532> en <1722> pollw <4183> pistov <4103> estin <1510> (5748) kai <2532> o <3588> en <1722> elacistw <1646> adikov <94> kai <2532> en <1722> pollw <4183> adikov <94> estin <1510> (5748)

16:11 ei <1487> oun <3767> en <1722> tw <3588> adikw <94> mamwna <3126> pistoi <4103> ouk <3756> egenesye <1096> (5633) to <3588> alhyinon <228> tiv <5101> umin <5213> pisteusei <4100> (5692)

16:12 kai <2532> ei <1487> en <1722> tw <3588> allotriw <245> pistoi <4103> ouk <3756> egenesye <1096> (5633) to <3588> hmeteron <2251> tiv <5101> dwsei <1325> (5692) umin <5213>

16:13 oudeiv <3762> oikethv <3610> dunatai <1410> (5736) dusin <1417> kurioiv <2962> douleuein <1398> (5721) h <2228> gar <1063> ton <3588> ena <1520> mishsei <3404> (5692) kai <2532> ton <3588> eteron <2087> agaphsei <25> (5692) h <2228> enov <1520> anyexetai <472> (5695) kai <2532> tou <3588> eterou <2087> katafronhsei <2706> (5692) ou <3756> dunasye <1410> (5736) yew <2316> douleuein <1398> (5721) kai <2532> mamwna <3126>

16:14 hkouon <191> (5707) de <1161> tauta <5023> panta <3956> oi <3588> farisaioi <5330> filarguroi <5366> uparcontev <5225> (5723) kai <2532> exemukthrizon <1592> (5707) auton <846>

16:15 kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> umeiv <5210> este <1510> (5748) oi <3588> dikaiountev <1344> (5723) eautouv <1438> enwpion <1799> twn <3588> anyrwpwn <444> o <3588> de <1161> yeov <2316> ginwskei <1097> (5719) tav <3588> kardiav <2588> umwn <5216> oti <3754> to <3588> en <1722> anyrwpoiv <444> uqhlon <5308> bdelugma <946> enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316>

16:16 o <3588> nomov <3551> kai <2532> oi <3588> profhtai <4396> mecri <3360> iwannou <2491> apo <575> tote <5119> h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316> euaggelizetai <2097> (5743) kai <2532> pav <3956> eiv <1519> authn <846> biazetai <971> (5731)

16:17 eukopwteron <2123> de <1161> estin <1510> (5748) ton <3588> ouranon <3772> kai <2532> thn <3588> ghn <1093> parelyein <3928> (5629) h <2228> tou <3588> nomou <3551> mian <1520> keraian <2762> pesein <4098> (5629)

16:18 pav <3956> o <3588> apoluwn <630> (5723) thn <3588> gunaika <1135> autou <846> kai <2532> gamwn <1060> (5723) eteran <2087> moiceuei <3431> (5719) kai <2532> o <3588> apolelumenhn <630> (5772) apo <575> androv <435> gamwn <1060> (5723) moiceuei <3431> (5719)

16:19 anyrwpov <444> de <1161> tiv <5100> hn <1510> (5713) plousiov <4145> kai <2532> enedidusketo <1737> (5710) porfuran <4209> kai <2532> busson <1040> eufrainomenov <2165> (5746) kay <2596> hmeran <2250> lamprwv <2988>

16:20 ptwcov <4434> de <1161> tiv <5100> onomati <3686> lazarov <2976> ebeblhto <906> (5718) prov <4314> ton <3588> pulwna <4440> autou <846> eilkwmenov <1669> (5772)

16:21 kai <2532> epiyumwn <1937> (5723) cortasyhnai <5526> (5683) apo <575> twn <3588> piptontwn <4098> (5723) apo <575> thv <3588> trapezhv <5132> tou <3588> plousiou <4145> alla <235> kai <2532> oi <3588> kunev <2965> ercomenoi <2064> (5740) epeleicon <621> (5707) ta <3588> elkh <1668> autou <846>

16:22 egeneto <1096> (5633) de <1161> apoyanein <599> (5629) ton <3588> ptwcon <4434> kai <2532> apenecyhnai <667> (5683) auton <846> upo <5259> twn <3588> aggelwn <32> eiv <1519> ton <3588> kolpon <2859> abraam <11> apeyanen <599> (5627) de <1161> kai <2532> o <3588> plousiov <4145> kai <2532> etafh <2290> (5648)

16:23 kai <2532> en <1722> tw <3588> adh <86> eparav <1869> (5660) touv <3588> ofyalmouv <3788> autou <846> uparcwn <5225> (5723) en <1722> basanoiv <931> ora <3708> (5719) abraam <11> apo <575> makroyen <3113> kai <2532> lazaron <2976> en <1722> toiv <3588> kolpoiv <2859> autou <846>

16:24 kai <2532> autov <846> fwnhsav <5455> (5660) eipen <2036> (5627) pater <3962> abraam <11> elehson <1653> (5657) me <3165> kai <2532> pemqon <3992> (5657) lazaron <2976> ina <2443> baqh <911> (5661) to <3588> akron <206> tou <3588> daktulou <1147> autou <846> udatov <5204> kai <2532> kataquxh <2711> (5661) thn <3588> glwssan <1100> mou <3450> oti <3754> odunwmai <3600> (5743) en <1722> th <3588> flogi <5395> tauth <3778>

16:25 eipen <2036> (5627) de <1161> abraam <11> teknon <5043> mnhsyhti <3415> (5682) oti <3754> apelabev <618> (5627) ta <3588> agaya <18> sou <4675> en <1722> th <3588> zwh <2222> sou <4675> kai <2532> lazarov <2976> omoiwv <3668> ta <3588> kaka <2556> nun <3568> de <1161> wde <5602> parakaleitai <3870> (5743) su <4771> de <1161> odunasai <3600> (5743)

16:26 kai <2532> en <1722> pasin <3956> toutoiv <5125> metaxu <3342> hmwn <2257> kai <2532> umwn <5216> casma <5490> mega <3173> esthriktai <4741> (5769) opwv <3704> oi <3588> yelontev <2309> (5723) diabhnai <1224> (5629) enyen <1759> prov <4314> umav <5209> mh <3361> dunwntai <1410> (5741) mhde <3366> ekeiyen <1564> prov <4314> hmav <2248> diaperwsin <1276> (5725)

16:27 eipen <2036> (5627) de <1161> erwtw <2065> (5719) se <4571> oun <3767> pater <3962> ina <2443> pemqhv <3992> (5661) auton <846> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> patrov <3962> mou <3450>

16:28 ecw <2192> (5719) gar <1063> pente <4002> adelfouv <80> opwv <3704> diamarturhtai <1263> (5741) autoiv <846> ina <2443> mh <3361> kai <2532> autoi <846> elywsin <2064> (5632) eiv <1519> ton <3588> topon <5117> touton <5126> thv <3588> basanou <931>

16:29 legei <3004> (5719) de <1161> abraam <11> ecousin <2192> (5719) mwusea <3475> kai <2532> touv <3588> profhtav <4396> akousatwsan <191> (5657) autwn <846>

16:30 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) ouci <3780> pater <3962> abraam <11> all <235> ean <1437> tiv <5100> apo <575> nekrwn <3498> poreuyh <4198> (5680) prov <4314> autouv <846> metanohsousin <3340> (5692)

16:31 eipen <2036> (5627) de <1161> autw <846> ei <1487> mwusewv <3475> kai <2532> twn <3588> profhtwn <4396> ouk <3756> akouousin <191> (5719) oud <3761> ean <1437> tiv <5100> ek <1537> nekrwn <3498> anasth <450> (5632) peisyhsontai <3982> (5701)TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA