TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 9:22-27

9:22 eipwn <2036> (5631) oti <3754> dei <1163> (5904) ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> polla <4183> payein <3958> (5629) kai <2532> apodokimasyhnai <593> (5683) apo <575> twn <3588> presbuterwn <4245> kai <2532> arcierewn <749> kai <2532> grammatewn <1122> kai <2532> apoktanyhnai <615> (5683) kai <2532> th <3588> trith <5154> hmera <2250> egeryhnai <1453> (5683)

9:23 elegen <3004> (5707) de <1161> prov <4314> pantav <3956> ei <1487> tiv <5100> yelei <2309> (5719) opisw <3694> mou <3450> ercesyai <2064> (5738) arnhsasyw <720> (5663) eauton <1438> kai <2532> aratw <142> (5657) ton <3588> stauron <4716> autou <846> kay <2596> hmeran <2250> kai <2532> akolouyeitw <190> (5720) moi <3427>

9:24 ov <3739> gar <1063> an <302> yelh <2309> (5725) thn <3588> quchn <5590> autou <846> swsai <4982> (5658) apolesei <622> (5692) authn <846> ov <3739> d <1161> an <302> apolesh <622> (5661) thn <3588> quchn <5590> autou <846> eneken <1752> emou <1700> outov <3778> swsei <4982> (5692) authn <846>

9:25 ti <5101> gar <1063> wfeleitai <5623> (5743) anyrwpov <444> kerdhsav <2770> (5660) ton <3588> kosmon <2889> olon <3650> eauton <1438> de <1161> apolesav <622> (5660) h <2228> zhmiwyeiv <2210> (5685)

9:26 ov <3739> gar <1063> an <302> epaiscunyh <1870> (5680) me <3165> kai <2532> touv <3588> emouv <1699> logouv <3056> touton <5126> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> epaiscunyhsetai <1870> (5700) otan <3752> elyh <2064> (5632) en <1722> th <3588> doxh <1391> autou <846> kai <2532> tou <3588> patrov <3962> kai <2532> twn <3588> agiwn <40> aggelwn <32>

9:27 legw <3004> (5719) de <1161> umin <5213> alhywv <230> eisin <1510> (5748) tinev <5100> twn <3588> autou <847> esthkotwn <2476> (5761) oi <3739> ou <3756> mh <3361> geuswntai <1089> (5667) yanatou <2288> ewv <2193> an <302> idwsin <1492> (5632) thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316>TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA