TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 23:6-12

23:6 pilatov <4091> de <1161> akousav <191> (5660) ephrwthsen <1905> (5656) ei <1487> [o] <3588> anyrwpov <444> galilaiov <1057> estin <1510> (5748)

23:7 kai <2532> epignouv <1921> (5631) oti <3754> ek <1537> thv <3588> exousiav <1849> hrwdou <2264> estin <1510> (5748) anepemqen <375> (5656) auton <846> prov <4314> hrwdhn <2264> onta <1510> (5752) kai <2532> auton <846> en <1722> ierosolumoiv <2414> en <1722> tautaiv <3778> taiv <3588> hmeraiv <2250>

23:8 o <3588> de <1161> hrwdhv <2264> idwn <1492> (5631) ton <3588> ihsoun <2424> ecarh <5463> (5644) lian <3029> hn <1510> (5713) gar <1063> ex <1537> ikanwn <2425> cronwn <5550> yelwn <2309> (5723) idein <1492> (5629) auton <846> dia <1223> to <3588> akouein <191> (5721) peri <4012> autou <846> kai <2532> hlpizen <1679> (5707) ti <5100> shmeion <4592> idein <1492> (5629) up <5259> autou <846> ginomenon <1096> (5740)

23:9 ephrwta <1905> (5707) de <1161> auton <846> en <1722> logoiv <3056> ikanoiv <2425> autov <846> de <1161> ouden <3762> apekrinato <611> (5662) autw <846>

23:10 eisthkeisan <2476> (5715) de <1161> oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> grammateiv <1122> eutonwv <2159> kathgorountev <2723> (5723) autou <846>

23:11 exouyenhsav <1848> (5660) de <1161> auton <846> o <3588> hrwdhv <2264> sun <4862> toiv <3588> strateumasin <4753> autou <846> kai <2532> empaixav <1702> (5660) peribalwn <4016> (5631) esyhta <2066> lampran <2986> anepemqen <375> (5656) auton <846> tw <3588> pilatw <4091>

23:12 egenonto <1096> (5633) de <1161> filoi <5384> o <3588> te <5037> hrwdhv <2264> kai <2532> o <3588> pilatov <4091> en <1722> auth <846> th <3588> hmera <2250> met <3326> allhlwn <240> prouphrcon <4391> (5707) gar <1063> en <1722> ecyra <2189> ontev <1510> (5752) prov <4314> autouv <846>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA