TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kolose 4:10-14

4:10 aspazetai <782> (5736) umav <5209> aristarcov <708> o <3588> sunaicmalwtov <4869> mou <3450> kai <2532> markov <3138> o <3588> aneqiov <431> barnaba <921> peri <4012> ou <3739> elabete <2983> (5627) entolav <1785> ean <1437> elyh <2064> (5632) prov <4314> umav <5209> dexasye <1209> (5663) auton <846>

4:11 kai <2532> ihsouv <2424> o <3588> legomenov <3004> (5746) ioustov <2459> oi <3588> ontev <1510> (5752) ek <1537> peritomhv <4061> outoi <3778> monoi <3441> sunergoi <4904> eiv <1519> thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316> oitinev <3748> egenhyhsan <1096> (5675) moi <3427> parhgoria <3931>

4:12 aspazetai <782> (5736) umav <5209> epafrav <1889> o <3588> ex <1537> umwn <5216> doulov <1401> cristou <5547> ihsou <2424> pantote <3842> agwnizomenov <75> (5740) uper <5228> umwn <5216> en <1722> taiv <3588> proseucaiv <4335> ina <2443> stayhte <2476> (5686) teleioi <5046> kai <2532> peplhroforhmenoi <4135> (5772) en <1722> panti <3956> yelhmati <2307> tou <3588> yeou <2316>

4:13 marturw <3140> (5719) gar <1063> autw <846> oti <3754> ecei <2192> (5719) polun <4183> ponon <4192> uper <5228> umwn <5216> kai <2532> twn <3588> en <1722> laodikeia <2993> kai <2532> twn <3588> en <1722> ierapolei <2404>

4:14 aspazetai <782> (5736) umav <5209> loukav <3065> o <3588> iatrov <2395> o <3588> agaphtov <27> kai <2532> dhmav <1214>TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA