TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kolose 2:9-12

2:9 oti <3754> en <1722> autw <846> katoikei <2730> (5719) pan <3956> to <3588> plhrwma <4138> thv <3588> yeothtov <2320> swmatikwv <4985>

2:10 kai <2532> este <1510> (5748) en <1722> autw <846> peplhrwmenoi <4137> (5772) ov <3739> estin <1510> (5748) h <3588> kefalh <2776> pashv <3956> archv <746> kai <2532> exousiav <1849>

2:11 en <1722> w <3739> kai <2532> perietmhyhte <4059> (5681) peritomh <4061> aceiropoihtw <886> en <1722> th <3588> apekdusei <555> tou <3588> swmatov <4983> thv <3588> sarkov <4561> en <1722> th <3588> peritomh <4061> tou <3588> cristou <5547>

2:12 suntafentev <4916> (5651) autw <846> en <1722> tw <3588> baptismati <908> en <1722> w <3739> kai <2532> sunhgeryhte <4891> (5681) dia <1223> thv <3588> pistewv <4102> thv <3588> energeiav <1753> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> egeirantov <1453> (5660) auton <846> ek <1537> nekrwn <3498>TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA