TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kisah Para Rasul 2:38-40

2:38 petrov <4074> de <1161> prov <4314> autouv <846> metanohsate <3340> (5657) kai <2532> baptisyhtw <907> (5682) ekastov <1538> umwn <5216> en <1722> tw <3588> onomati <3686> ihsou <2424> cristou <5547> eiv <1519> afesin <859> twn <3588> amartiwn <266> umwn <5216> kai <2532> lhmqesye <2983> (5695) thn <3588> dwrean <1431> tou <3588> agiou <40> pneumatov <4151>

2:39 umin <5213> gar <1063> estin <1510> (5748) h <3588> epaggelia <1860> kai <2532> toiv <3588> teknoiv <5043> umwn <5216> kai <2532> pasin <3956> toiv <3588> eiv <1519> makran <3112> osouv <3745> an <302> proskaleshtai <4341> (5667) kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <2257>

2:40 eteroiv <2087> te <5037> logoiv <3056> pleiosin <4119> diemarturato <1263> (5662) kai <2532> parekalei <3870> (5707) autouv <846> legwn <3004> (5723) swyhte <4982> (5682) apo <575> thv <3588> geneav <1074> thv <3588> skoliav <4646> tauthv <3778>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA