TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kisah Para Rasul 26:16

26:16 alla <235> anasthyi <450> (5628) kai <2532> sthyi <2476> (5628) epi <1909> touv <3588> podav <4228> sou <4675> eiv <1519> touto <5124> gar <1063> wfyhn <3700> (5681) soi <4671> proceirisasyai <4400> (5664) se <4571> uphrethn <5257> kai <2532> martura <3144> wn <3739> te <5037> eidev <1492> (5627) me <3165> wn <3739> te <5037> ofyhsomai <3700> (5701) soi <4671>

Kisah Para Rasul 22:17-21

22:17 egeneto <1096> (5633) de <1161> moi <3427> upostreqanti <5290> (5660) eiv <1519> ierousalhm <2419> kai <2532> proseucomenou <4336> (5740) mou <3450> en <1722> tw <3588> ierw <2411> genesyai <1096> (5635) me <3165> en <1722> ekstasei <1611>

22:18 kai <2532> idein <1492> (5629) auton <846> legonta <3004> (5723) moi <3427> speuson <4692> (5657) kai <2532> exelye <1831> (5628) en <1722> tacei <5034> ex <1537> ierousalhm <2419> dioti <1360> ou <3756> paradexontai <3858> (5699) sou <4675> marturian <3141> peri <4012> emou <1700>

22:19 kagw <2504> eipon <2036> (5627) kurie <2962> autoi <846> epistantai <1987> (5736) oti <3754> egw <1473> hmhn <1510> (5713) fulakizwn <5439> (5723) kai <2532> derwn <1194> (5723) kata <2596> tav <3588> sunagwgav <4864> touv <3588> pisteuontav <4100> (5723) epi <1909> se <4571>

22:20 kai <2532> ote <3753> execunneto <1632> (5712) to <3588> aima <129> stefanou <4736> tou <3588> marturov <3144> sou <4675> kai <2532> autov <846> hmhn <1510> (5713) efestwv <2186> (5761) kai <2532> suneudokwn <4909> (5723) kai <2532> fulasswn <5442> (5723) ta <3588> imatia <2440> twn <3588> anairountwn <337> (5723) auton <846>

22:21 kai <2532> eipen <2036> (5627) prov <4314> me <3165> poreuou <4198> (5737) oti <3754> egw <1473> eiv <1519> eynh <1484> makran <3112> exapostelw <1821> (5692) se <4571>TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA