TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kisah Para Rasul 18:1-3

18:1 meta <3326> tauta <5023> cwrisyeiv <5563> (5685) ek <1537> twn <3588> ayhnwn <116> hlyen <2064> (5627) eiv <1519> korinyon <2882>

18:2 kai <2532> eurwn <2147> (5631) tina <5100> ioudaion <2453> onomati <3686> akulan <207> pontikon <4193> tw <3588> genei <1085> prosfatwv <4373> elhluyota <2064> (5756) apo <575> thv <3588> italiav <2482> kai <2532> priskillan <4252> gunaika <1135> autou <846> dia <1223> to <3588> diatetacenai <1299> (5760) klaudion <2804> cwrizesyai <5563> (5745) pantav <3956> touv <3588> ioudaiouv <2453> apo <575> thv <3588> rwmhv <4516> proshlyen <4334> (5627) autoiv <846>

18:3 kai <2532> dia <1223> to <3588> omotecnon <3673> einai <1510> (5750) emenen <3306> (5707) par <3844> autoiv <846> kai <2532> hrgazonto <2038> (5711) hsan <1510> (5713) gar <1063> skhnopoioi <4635> th <3588> tecnh <5078>TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA