TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kisah Para Rasul 16:4-12

16:4 wv <5613> de <1161> dieporeuonto <1279> (5711) tav <3588> poleiv <4172> paredidosan <3860> (5707) autoiv <846> fulassein <5442> (5721) ta <3588> dogmata <1378> ta <3588> kekrimena <2919> (5772) upo <5259> twn <3588> apostolwn <652> kai <2532> presbuterwn <4245> twn <3588> en <1722> ierosolumoiv <2414>

16:5 ai <3588> men <3303> oun <3767> ekklhsiai <1577> estereounto <4732> (5712) th <3588> pistei <4102> kai <2532> eperisseuon <4052> (5707) tw <3588> ariymw <706> kay <2596> hmeran <2250>

16:6 dihlyon <1330> (5627) de <1161> thn <3588> frugian <5435> kai <2532> galatikhn <1054> cwran <5561> kwluyentev <2967> (5685) upo <5259> tou <3588> agiou <40> pneumatov <4151> lalhsai <2980> (5658) ton <3588> logon <3056> en <1722> th <3588> asia <773>

16:7 elyontev <2064> (5631) de <1161> kata <2596> thn <3588> musian <3465> epeirazon <3985> (5707) eiv <1519> thn <3588> biyunian <978> poreuyhnai <4198> (5677) kai <2532> ouk <3756> eiasen <1439> (5656) autouv <846> to <3588> pneuma <4151> ihsou <2424>

16:8 parelyontev <3928> (5631) de <1161> thn <3588> musian <3465> katebhsan <2597> (5627) eiv <1519> trwada <5174>

16:9 kai <2532> orama <3705> dia <1223> nuktov <3571> tw <3588> paulw <3972> wfyh <3700> (5681) anhr <435> makedwn <3110> tiv <5100> hn <1510> (5713) estwv <2476> (5761) kai <2532> parakalwn <3870> (5723) auton <846> kai <2532> legwn <3004> (5723) diabav <1224> (5631) eiv <1519> makedonian <3109> bohyhson <997> (5657) hmin <2254>

16:10 wv <5613> de <1161> to <3588> orama <3705> eiden <1492> (5627) euyewv <2112> ezhthsamen <2212> (5656) exelyein <1831> (5629) eiv <1519> makedonian <3109> sumbibazontev <4822> (5723) oti <3754> proskeklhtai <4341> (5766) hmav <2248> o <3588> yeov <2316> euaggelisasyai <2097> (5670) autouv <846>

16:11 anacyentev <321> (5685) oun <3767> apo <575> trwadov <5174> euyudromhsamen <2113> (5656) eiv <1519> samoyrakhn <4543> th <3588> de <1161> epioush <1966> (5752) eiv <1519> nean <3501> polin <4172>

16:12 kakeiyen <2547> eiv <1519> filippouv <5375> htiv <3748> estin <1510> (5748) prwth <4413> thv <3588> meridov <3310> makedoniav <3109> poliv <4172> kolwnia <2862> hmen <1510> (5713) de <1161> en <1722> tauth <3778> th <3588> polei <4172> diatribontev <1304> (5723) hmerav <2250> tinav <5100>TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA