TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kisah Para Rasul 15:23-29

15:23 graqantev <1125> (5660) dia <1223> ceirov <5495> autwn <846> oi <3588> apostoloi <652> kai <2532> oi <3588> presbuteroi <4245> adelfoi <80> toiv <3588> kata <2596> thn <3588> antioceian <490> kai <2532> surian <4947> kai <2532> kilikian <2791> adelfoiv <80> toiv <3588> ex <1537> eynwn <1484> cairein <5463> (5721)

15:24 epeidh <1894> hkousamen <191> (5656) oti <3754> tinev <5100> ex <1537> hmwn <2257> etaraxan <5015> (5656) umav <5209> logoiv <3056> anaskeuazontev <384> (5723) tav <3588> qucav <5590> umwn <5216> oiv <3739> ou <3756> diesteilameya <1291> (5668)

15:25 edoxen <1380> (5656) hmin <2254> genomenoiv <1096> (5637) omoyumadon <3661> eklexamenoiv <1586> (5671) andrav <435> pemqai <3992> (5658) prov <4314> umav <5209> sun <4862> toiv <3588> agaphtoiv <27> hmwn <2257> barnaba <921> kai <2532> paulw <3972>

15:26 anyrwpoiv <444> paradedwkosin <3860> (5761) tav <3588> qucav <5590> autwn <846> uper <5228> tou <3588> onomatov <3686> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547>

15:27 apestalkamen <649> (5758) oun <3767> ioudan <2455> kai <2532> silan <4609> kai <2532> autouv <846> dia <1223> logou <3056> apaggellontav <518> (5723) ta <3588> auta <846>

15:28 edoxen <1380> (5656) gar <1063> tw <3588> pneumati <4151> tw <3588> agiw <40> kai <2532> hmin <2254> mhden <3367> pleon <4119> epitiyesyai <2007> (5733) umin <5213> barov <922> plhn <4133> toutwn <5130> twn <3588> epanagkev <1876>

15:29 apecesyai <567> (5733) eidwloyutwn <1494> kai <2532> aimatov <129> kai <2532> pniktwn <4156> kai <2532> porneiav <4202> ex <1537> wn <3739> diathrountev <1301> (5723) eautouv <1438> eu <2095> praxete <4238> (5692) errwsye <4517> (5770)TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.09 detik
dipersembahkan oleh YLSA