TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Keluaran 5:1--18:27

Konteks
Musa menghadap Firaun -- Bangsa Israel makin ditindas
5:1 Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya: "Beginilah firman TUHAN, Allah Israel 1 : Biarkanlah umat-Ku pergi j  untuk mengadakan perayaan k  bagi-Ku di padang gurun." 5:2 Tetapi Firaun berkata: "Siapakah TUHAN itu l  yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku TUHAN itu dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. m " 5:3 Lalu kata mereka: "Allah orang Ibrani telah menemui kami; izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun tiga hari perjalanan n  jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada TUHAN, Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar o  atau pedang." 5:4 Tetapi raja Mesir berkata kepada mereka: "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? p  Pergilah melakukan pekerjaanmu!" 5:5 Lagi kata Firaun: "Lihat, sekarang telah terlalu banyak q  bangsamu di negeri ini, masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya!" 5:6 Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah r  bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri: 5:7 "Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata, s  seperti sampai sekarang; biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami, 5:8 tetapi jumlah batu bata, yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya t , karena mereka pemalas. u  Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak: Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah v  kami. 5:9 Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta." 5:10 Maka para pengerah w  bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka: "Beginilah kata Firaun: Aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. 5:11 Pergilah kamu sendiri mengambil jerami, di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikitpun tidak boleh kurang. x " 5:12 Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. 5:13 Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata: "Selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami." 5:14 Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul y  mandur-mandur Israel, yang mereka angkat, sambil bertanya: "Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?" 5:15 Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya: "Mengapakah tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? 5:16 Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan: Buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat tuankulah yang bersalah." 5:17 Tetapi ia berkata: "Pemalas kamu, pemalas! z  Itulah sebabnya kamu berkata: Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada TUHAN! 5:18 Jadi sekarang, pergilah, bekerja! a  Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan." 5:19 Maka mengertilah para mandur Israel, bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka: "Kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari." 5:20 Waktu mereka meninggalkan Firaun berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun, yang sedang menantikan mereka, 5:21 lalu mereka berkata kepada keduanya: "Kiranya TUHAN memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan b  kamu, karena kamu telah membusukkan c  nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau d  kepada mereka untuk membunuh kami. e " 5:22 Lalu Musa kembali menghadap TUHAN, katanya: "Tuhan, mengapakah Kauperlakukan umat ini f  begitu bengis? Mengapa pula aku yang Kauutus 2 ? 5:23 Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas nama-Mu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan Engkau tidak melepaskan g  umat-Mu sama sekali 3 ." 6:1 (5-24) Tetapi TUHAN berfirman kepada Musa: "Sekarang engkau akan melihat, apa yang akan Kulakukan kepada Firaun; sebab dipaksa oleh tangan h  yang kuat ia akan membiarkan mereka pergi, i  ya dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan mengusir mereka dari negerinya. j "
Pengutusan Musa
6:2 (6-1) Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa: "Akulah TUHAN. k  6:3 (6-2) Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah Yang Mahakuasa, l  tetapi dengan nama-Ku m  TUHAN n  Aku belum menyatakan diri 4 . 6:4 (6-3) Bukan saja Aku telah mengadakan perjanjian-Ku o  dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah p  Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, q  6:5 (6-4) tetapi Aku sudah mendengar juga erang r  orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan Aku ingat kepada perjanjian-Ku. s  6:6 (6-5) Sebab itu katakanlah kepada orang Israel: Akulah TUHAN, Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, t  melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus u  kamu dengan tangan yang teracung v  dan dengan hukuman-hukuman w  yang berat. 6:7 (6-6) Aku akan mengangkat kamu menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allahmu 5 , x  supaya kamu mengetahui, y  bahwa Akulah, TUHAN, Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. 6:8 (6-7) Dan Aku akan membawa kamu ke negeri z  yang dengan sumpah a  telah Kujanjikan b  memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, c  dan Aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu; Akulah TUHAN. d " 6:9 (6-8) Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa 6  karena mereka putus asa dan karena perbudakan e  yang berat itu. 6:10 (6-9) Kemudian TUHAN berfirman kepada Musa: 6:11 (6-10) "Pergilah menghadap, f  katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. g " 6:12 (6-11) Tetapi Musa berkata di hadapan TUHAN: "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan h  aku, bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku, aku seorang yang tidak petah lidahnya! i " 6:13 (6-12) Demikianlah TUHAN telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. j 
Nenek moyang Musa dan Harun
6:14 (6-13) Inilah para kepala kaum keluarga k  mereka: Anak-anak Ruben l  anak sulung Israel: Henokh, Palu, Hezron dan Karmi; itulah kaum-kaum Ruben. 6:15 (6-14) Anak-anak Simeon: m  Yemuel, Yamin, Ohad, Yakhin, Zohar, dan Saul, anak seorang perempuan Kanaan; itulah kaum-kaum Simeon. 6:16 (6-15) Inilah nama anak-anak Lewi n  menurut urutan kelahirannya: Gerson, o  Kehat dan Merari. p  Umur Lewi seratus tiga puluh tujuh tahun. 6:17 (6-16) Anak-anak Gerson: Libni dan Simei, q  menurut kaum mereka. 6:18 (6-17) Anak-anak Kehat: r  Amram, Yizhar, Hebron dan Uziel. s  Umur Kehat seratus tiga puluh tiga tahun. 6:19 (6-18) Anak-anak Merari: Mahli dan Musi. t  Itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. 6:20 (6-19) Dan Amram u  mengambil Yokhebed, saudara ayahnya, menjadi isterinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa v  baginya. Umur Amram seratus tiga puluh tujuh tahun. 6:21 (6-20) Anak-anak Yizhar: w  Korah, Nefeg dan Zikhri. 6:22 (6-21) Anak-anak Uziel: Misael, Elsafan x  dan Sitri. 6:23 (6-22) Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, y  saudara perempuan Nahason, z  menjadi isterinya, dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, a  Eleazar b  dan Itamar. c  6:24 (6-23) Anak-anak Korah: d  Asir, Elkana dan Abiasaf; itulah kaum-kaum orang Korah. 6:25 (6-24) Eleazar, anak Harun, mengambil salah seorang anak perempuan Putiel menjadi isterinya dan perempuan ini melahirkan Pinehas e  baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. 6:26 (6-25) Itulah Harun dan Musa, yang diperintahkan TUHAN: "Bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir f  menurut pasukan g  mereka." 6:27 (6-26) Merekalah yang berbicara kepada Firaun, h  raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. i 
Musa menghadap Firaun
6:28 (6-27) Pada waktu TUHAN berfirman kepada Musa di tanah Mesir, 6:29 (6-28) TUHAN berfirman kepadanya: "Akulah TUHAN; j  katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, segala yang Kufirmankan kepadamu." 6:30 (6-29) Tetapi Musa berkata di hadapan TUHAN: "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya, k  bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" 7:1 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Lihat, Aku mengangkat engkau sebagai Allah l  bagi Firaun, dan Harun, abangmu, akan menjadi nabimu. m  7:2 Engkau harus mengatakan segala yang Kuperintahkan kepadamu, dan Harun, abangmu, harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. 7:3 Tetapi Aku akan mengeraskan hati n  Firaun 7 , dan Aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat o  yang Kubuat di tanah Mesir. 7:4 Bilamana Firaun tidak mendengarkan p  kamu, maka Aku akan mendatangkan tangan-Ku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukan-Ku, q  umat-Ku, orang Israel, dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman r  yang berat. 7:5 Dan orang Mesir itu akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN, s  apabila Aku mengacungkan tangan-Ku t  terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka." 7:6 Demikianlah diperbuat Musa dan Harun; seperti yang diperintahkan u  TUHAN kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka. 7:7 Adapun Musa delapan puluh tahun umurnya v  dan Harun delapan puluh tiga tahun, ketika mereka berbicara kepada Firaun. 7:8 Dan TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun: 7:9 "Apabila Firaun berkata kepada kamu: Tunjukkanlah suatu mujizat, w  maka haruslah kaukatakan kepada Harun: Ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. x " 7:10 Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan TUHAN; Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. 7:11 Kemudian Firaunpun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir; y  dan merekapun, ahli-ahli z  Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantera a  mereka. 7:12 Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular 8 ; tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. 7:13 Tetapi hati b  Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan c  mereka keduanya--seperti yang telah difirmankan TUHAN.
Tulah pertama: air menjadi darah
7:14 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Firaun berkeras hati, d  ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. 7:15 Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai; e  nantikanlah dia di tepi sungai Nil f  dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. 7:16 Dan katakanlah kepadanya: TUHAN, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan: Biarkanlah umat-Ku pergi, supaya mereka beribadah g  kepada-Ku di padang gurun; meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. h  7:17 Sebab itu beginilah firman TUHAN: Dari hal yang berikut akan kauketahui, bahwa Akulah TUHAN. i  Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil dan air itu akan berubah menjadi darah, j  7:18 dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk; k  maka orang Mesir akan segan meminum air l  dari sungai Nil ini." 7:19 TUHAN berfirman kepada Musa: "Katakanlah kepada Harun: Ambillah tongkatmu, m  ulurkanlah tanganmu n  ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu." 7:20 Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan o  TUHAN; diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air 9  yang di sungai Nil, p  di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya, maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah; q  7:21 matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil; dan di seluruh tanah Mesir ada darah. 7:22 Tetapi para ahli r  Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantera s  mereka, sehingga hati t  Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan TUHAN. 7:23 Firaun berpaling, lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. 7:24 Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air u  untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. 7:25 Demikianlah genap tujuh hari berlalu setelah TUHAN menulahi sungai Nil.
Tulah kedua: katak
8:1 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya: Beginilah firman TUHAN: Biarkanlah umat-Ku pergi, supaya mereka beribadah v  kepada-Ku; 8:2 jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka Aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak 10 . w  8:3 Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu, x  bahkan ke dalam pembakaran rotimu serta ke dalam tempat adonanmu. y  8:4 Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu." 8:5 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Katakanlah kepada Harun: Ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu z  ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak a  bermunculan meliputi tanah Mesir." 8:6 Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak, b  lalu menutupi tanah Mesir. 8:7 Tetapi para ahli itupun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantera c  mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. 8:8 Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata: "Berdoalah d  kepada TUHAN, supaya dijauhkan-Nya katak-katak itu dari padaku dan dari pada rakyatku; maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban e  kepada TUHAN." 8:9 Kata Musa kepada Firaun: "Silakanlah tuanku katakan kepadaku, f  bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan dari padamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja." 8:10 Katanya: "Besok." Lalu kata Musa: "Jadilah seperti katamu itu, supaya tuanku mengetahui, bahwa tidak ada yang seperti TUHAN, g  Allah kami. 8:11 Maka katak-katak itu akan dijauhkan dari padamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu dan dari rakyatmu; dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja." 8:12 Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada TUHAN karena katak-katak, yang didatangkan-Nya kepada Firaun. 8:13 Dan TUHAN melakukan seperti yang dikatakan h  Musa, sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman dan dari ladang. 8:14 Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. 8:15 Tetapi ketika Firaun melihat, bahwa telah terasa kelegaan, i  ia tetap berkeras hati, j  dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya--seperti yang telah difirmankan TUHAN.
Tulah ketiga: nyamuk
8:16 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Katakanlah kepada Harun: Ulurkanlah tongkatmu k  dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir." 8:17 Lalu mereka berbuat demikian; Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk l  itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. 8:18 Para ahli m  itupun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu manteranya n  untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. 8:19 Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun: "Inilah tangan o  Allah." Tetapi hati p  Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan q  mereka--seperti yang telah difirmankan TUHAN.
Tulah keempat: lalat pikat
8:20 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Bangunlah pagi-pagi r  dan berdirilah menantikan Firaun, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya: Beginilah firman TUHAN: Biarkanlah umat-Ku pergi, supaya mereka beribadah s  kepada-Ku; 8:21 sebab jika engkau tidak membiarkan umat-Ku itu pergi, maka Aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah, di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. 8:22 Tetapi pada hari itu Aku akan mengecualikan tanah Gosyen, t  di mana umat-Ku tinggal, u  sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui, v  bahwa Aku, TUHAN, ada di negeri ini. 8:23 Sebab Aku akan mengadakan perbedaan antara umat-Ku dan bangsamu. w  Besok tanda mujizat ini akan terjadi." 8:24 TUHAN berbuat demikian; maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir; negeri itu menderita karena pikat x  itu. 8:25 Lalu Firaun memanggil y  Musa dan Harun serta berkata: "Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini." 8:26 Tetapi Musa berkata: "Tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada TUHAN, Allah kami, adalah kekejian bagi orang Mesir. z  Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu, di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? 8:27 Kami harus pergi ke padang gurun tiga hari perjalanan a  jauhnya untuk mempersembahkan korban b  kepada TUHAN, Allah kami, seperti yang difirmankan-Nya kepada kami." 8:28 Lalu kata Firaun: "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada TUHAN, Allahmu, di padang gurun; hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah c  untuk aku." 8:29 Lalu kata Musa: "Sekarang aku keluar meninggalkan tuanku dan akan berdoa kepada TUHAN, maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya; hanya janganlah Firaun berlaku curang d  lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada TUHAN." 8:30 Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun, lalu berdoa kepada TUHAN. e  8:31 Dan TUHAN membuat seperti yang dikatakan Musa: pikat itu dijauhkan-Nya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya; seekorpun tidak ada yang tinggal. 8:32 Tetapi sekali inipun Firaun tetap berkeras hati; f  ia tidak membiarkan bangsa itu pergi.
Tulah kelima: penyakit sampar pada ternak
9:1 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya: Beginilah firman TUHAN, Allah orang Ibrani: Biarkanlah umat-Ku pergi, supaya mereka beribadah g  kepada-Ku. 9:2 Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, 9:3 maka ternakmu 12 , yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi dan kambing domba, akan kena tulah h  TUHAN, i  yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. 9:4 Dan TUHAN akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, j  sehingga tidak ada yang akan mati seekorpun dari segala ternak orang Israel." 9:5 Selanjutnya TUHAN menentukan waktunya, firman-Nya: "Besoklah TUHAN akan melakukan hal itu di negeri ini." 9:6 Dan TUHAN melakukan hal itu keesokan harinya; segala ternak k  orang Mesir 13  itu mati, l  tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekorpun yang mati. 9:7 Lalu Firaun menyuruh orang ke sana dan sesungguhnyalah dari ternak orang Israel tidak ada seekorpun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati m  dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. n 
Tulah keenam: barah
9:8 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa dan Harun: "Ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. 9:9 Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan barah o  yang memecah sebagai gelembung, pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir." 9:10 Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan, dan berdiri di depan Firaun, kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah, yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang, 9:11 sehingga ahli-ahli p  itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa, karena barah-barah itu; sebab ahli-ahli itupun juga kena barah sama seperti semua orang Mesir. 9:12 Tetapi TUHAN mengeraskan hati q  Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan r  mereka--seperti yang telah difirmankan TUHAN kepada Musa.
Tulah ketujuh: hujan es
9:13 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya: Beginilah firman TUHAN, Allah orang Ibrani: Biarkanlah umat-Ku pergi, supaya mereka beribadah s  kepada-Ku. 9:14 Sebab sekali ini Aku akan melepaskan segala tulah-Ku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui, t  bahwa tidak ada yang seperti u  Aku di seluruh bumi. 9:15 Bukankah sudah lama Aku dapat mengacungkan tangan-Ku untuk membunuh engkau dan rakyatmu v  dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi; 9:16 akan tetapi inilah sebabnya Aku membiarkan engkau hidup, yakni w  supaya memperlihatkan kepadamu kekuatan-Ku, x  dan supaya nama-Ku dimasyhurkan di seluruh bumi. 9:17 Engkau masih selalu mengalangi umat-Ku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. 9:18 Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini Aku akan menurunkan hujan es y  yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang z  ini. 9:19 Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kaupunyai di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman; semua orang dan segala hewan, yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah, akan ditimpa oleh hujan es itu, sehingga mati." 9:20 Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut a  kepada firman TUHAN, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah, 9:21 tetapi siapa yang tidak mengindahkan b  firman TUHAN, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. 9:22 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir." 9:23 Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka TUHAN mengadakan guruh c  dan hujan es, d  dan apipun menyambar ke bumi, dan TUHAN menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. 9:24 Dan turunlah hujan es, beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir, sejak mereka menjadi suatu bangsa. e  9:25 Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang; juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu dan segala pohon f  di padang ditumbangkannya. 9:26 Hanya di tanah Gosyen, g  tempat kediaman orang Israel, h  tidak ada turun hujan es. 9:27 Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka: "Aku telah berdosa i  sekali ini, TUHAN itu yang benar, j  tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. 9:28 Berdoalah k  kepada TUHAN; guruh yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi, l  tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." 9:29 Dan berkatalah Musa kepadanya: "Sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku m  kepada TUHAN; guruh akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui, bahwa bumi n  adalah milik TUHAN. 9:30 Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu, bahwa kamu belum takut o  kepada TUHAN Allah." 9:31 --Tanaman rami dan jelai p  telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. 9:32 Tetapi gandum dan sekoi q  tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya. -- 9:33 Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Firaun, dikembangkannyalah tangannya kepada TUHAN, maka berhentilah guruh dan hujan es dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. 9:34 Tetapi ketika Firaun melihat, bahwa hujan, hujan es dan guruh telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa; ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. 9:35 Berkeraslah hati r  Firaun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi--seperti yang telah difirmankan TUHAN dengan perantaraan Musa.
Tulah kedelapan: belalang
10:1 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Pergilah menghadap Firaun, sebab Aku telah membuat hatinya s  dan hati para pegawainya berkeras, supaya Aku mengadakan tanda-tanda mujizat t  yang Kubuat ini di antara mereka, 10:2 dan supaya engkau dapat menceriterakan kepada anak u  cucumu 15 , bagaimana Aku mempermain-mainkan v  orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah Kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui, bahwa Akulah TUHAN. w " 10:3 Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya: "Beginilah firman TUHAN, Allah orang Ibrani: Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan x  dirimu di hadapan-Ku? Biarkanlah umat-Ku pergi supaya mereka beribadah kepada-Ku. 10:4 Sebab jika engkau menolak y  membiarkan umat-Ku pergi, maka besok Aku akan mendatangkan belalang-belalang z  ke dalam daerahmu; 10:5 belalang itu akan menutupi permukaan bumi, sehingga orang tidak dapat melihat tanah; belalang itu akan memakan habis sisa a  yang terluput, yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu, bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. b  10:6 Belalang itu akan memenuhi rumahmu, c  rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu, sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. d " Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. 10:7 Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya: "Berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat e  kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada TUHAN, Allah mereka. Belumkah tuanku insaf, bahwa Mesir pasti akan binasa? f " 10:8 Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun dan berkatalah Firaun kepada mereka: "Pergilah, beribadahlah g  kepada TUHAN, Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu?" 10:9 Jawab Musa: "Kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua; dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan 16  h  untuk TUHAN." 10:10 Tetapi Firaun berkata kepada mereka: "TUHAN boleh menyertai kamu, jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu! Lihat, jahatlah maksudmu! 10:11 Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada TUHAN, sebab itulah yang kamu kehendaki." Lalu mereka diusir dari depan Firaun. 10:12 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Ulurkanlah tanganmu i  ke atas tanah Mesir mendatangkan belalang dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu." 10:13 Lalu Musa mengulurkan tongkatnya j  ke atas tanah Mesir, dan TUHAN mendatangkan angin timur melintasi negeri itu, sehari-harian dan semalam-malaman, dan setelah hari pagi, angin timur membawa belalang. k  10:14 Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir, sangat banyak; sebelum itu tidak pernah ada belalang l  yang demikian banyaknya dan sesudah itupun tidak akan terjadi lagi yang demikian. 10:15 Belalang menutupi seluruh permukaan bumi, sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya; belalang memakan habis m  segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. 10:16 Maka segeralah Firaun memanggil n  Musa dan Harun serta berkata: "Aku telah berbuat dosa o  terhadap TUHAN, Allahmu, dan terhadap kamu. 10:17 Oleh sebab itu, ampunilah p  kiranya dosaku untuk sekali ini saja dan berdoalah q  kepada TUHAN, Allahmu itu, supaya bahaya maut ini dijauhkan-Nya dari padaku." 10:18 Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada TUHAN. r  10:19 Maka TUHAN membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam Laut Teberau: tidak ada satu belalangpun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. 10:20 Tetapi TUHAN mengeraskan hati s  Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi.
Tulah kesembilan: gelap gulita
10:21 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap t  meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu." 10:22 Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita u  di seluruh tanah Mesir selama tiga hari. 10:23 Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama tiga hari; tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. v  10:24 Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata: "Pergilah, w  beribadahlah kepada TUHAN, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan, x  juga anak-anakmu y  boleh turut beserta kamu." 10:25 Tetapi Musa berkata: "Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran z  harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk TUHAN, Allah kami. 10:26 Dan juga ternak kami harus turut beserta kami dan satu kakipun tidak akan tinggal, sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada TUHAN, Allah kami; dan kami tidak tahu, dengan apa kami harus beribadah kepada TUHAN, sebelum kami sampai di sana." 10:27 Tetapi TUHAN mengeraskan hati a  Firaun, sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. 10:28 Lalu Firaun berkata kepadanya: "Pergilah dari padaku; awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati." 10:29 Kemudian Musa berkata: "Tepat seperti ucapanmu itu! Aku takkan melihat b  mukamu lagi!"
Tulah kesepuluh diberitahukan
11:1 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir, sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi c  dari sini; apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar d  mengusir kamu dari sini. 11:2 Baiklah katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas e  dan perak kepada tetangganya dan setiap perempuan kepada tetangganya pula." 11:3 Lalu TUHAN membuat orang Mesir bermurah hati f  terhadap bangsa itu; lagipula Musa adalah seorang yang sangat terpandang g  di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. 11:4 Berkatalah Musa: "Beginilah firman TUHAN: Pada waktu tengah malam h  Aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. i  11:5 Maka tiap-tiap anak sulung j  di tanah Mesir akan mati 17 , dari anak sulung Firaun yang duduk di takhtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, k  juga segala anak sulung hewan. 11:6 Dan seruan l  yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. 11:7 Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjingpun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui, bahwa TUHAN membuat perbedaan m  antara orang Mesir dan orang Israel. 11:8 Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata: Keluarlah, n  engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau; sesudah itu aku akan keluar. o " Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. 11:9 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Firaun tidak akan mendengarkan p  kamu, supaya mujizat-mujizat q  yang Kubuat bertambah banyak di tanah Mesir." 11:10 Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun. Tetapi TUHAN mengeraskan hati r  Firaun, sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya.
Tentang perayaan Paskah
12:1 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa dan Harun di tanah Mesir: 12:2 "Bulan inilah akan menjadi permulaan s  segala bulan bagimu; itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun 18 . 12:3 Katakanlah kepada segenap jemaah Israel: Pada tanggal sepuluh bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba t , menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. u  12:4 Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor, menurut jumlah jiwa; tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. 12:5 Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, v  berumur setahun; kamu boleh ambil domba atau kambing. 12:6 Kamu harus mengurungnya sampai hari yang keempat belas bulan ini; w  lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul, harus menyembelihnya pada waktu senja. x  12:7 Kemudian dari darahnya y  haruslah diambil sedikit 19  dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. 12:8 Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu z  juga; yang dipanggang a  mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi b  beserta sayur pahit 20 . c  12:9 Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air; hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. d  12:10 Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi; e  apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. 12:11 Dan beginilah kamu memakannya: pinggangmu berikat, kasut pada kakimu 21  dan tongkat di tanganmu; buru-burulah f  kamu memakannya; itulah Paskah g  bagi TUHAN. 12:12 Sebab pada malam ini Aku akan menjalani h  tanah Mesir, dan semua anak sulung, i  dari anak manusia sampai anak binatang, akan Kubunuh, j  dan kepada semua allah k  di Mesir akan Kujatuhkan hukuman, Akulah, TUHAN. l  12:13 Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal: Apabila Aku melihat darah itu, maka Aku akan lewat m  dari pada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu, apabila Aku menghukum tanah Mesir. n  12:14 Hari ini akan menjadi hari peringatan o  bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi TUHAN turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan p  untuk selamanya 22 . 12:15 Kamu makanlah roti yang tidak beragi q  tujuh hari lamanya; pada hari pertamapun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dari hari pertama sampai hari ketujuh, orang itu harus dilenyapkan r  dari antara Israel 23 . 12:16 Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh; pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan s  apapun; hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. 12:17 Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi 24 , t  sebab tepat pada hari ini juga Aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. u  Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun; v  itulah suatu ketetapan untuk selamanya. 12:18 Dalam bulan pertama, w  pada hari yang keempat belas bulan itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi, sampai kepada hari yang kedua puluh satu bulan itu, pada waktu petang. 12:19 Tujuh hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu 25 , sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan x  dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, y  baik ia orang asli. 12:20 Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan; kamu makanlah roti yang tidak beragi z  di segala tempat kediamanmu. a " 12:21 Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka: "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. b  12:22 Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop c  dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah d  itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu; seorangpun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. 12:23 Dan TUHAN akan menjalani Mesir untuk menulahinya; e  apabila Ia melihat darah f  pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka TUHAN akan melewati g  pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah h  masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. 12:24 Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan i  sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. 12:25 Dan apabila kamu tiba di negeri j  yang akan diberikan TUHAN kepadamu, seperti yang difirmankan-Nya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. 12:26 Dan apabila anak-anakmu k  berkata kepadamu: Apakah artinya ibadahmu ini 26 ? 12:27 maka haruslah kamu berkata: Itulah korban Paskah l  bagi TUHAN yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, m  ketika Ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita." Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. n  12:28 Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian; seperti yang diperintahkan o  TUHAN kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka.
Tulah kesepuluh: Anak sulung mati Orang Israel keluar dari Mesir
12:29 Maka pada tengah malam p  TUHAN q  membunuh tiap-tiap anak sulung r  di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di takhtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan, yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. s  12:30 Lalu bangunlah Firaun pada malam itu, bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir; dan kedengaranlah seruan t  yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. 12:31 Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya: "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel; pergilah, beribadahlah u  kepada TUHAN, seperti katamu itu. 12:32 Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu, v  seperti katamu itu, tetapi pergilah! Dan pohonkanlah juga berkat w  bagiku." 12:33 Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi x  dengan segera y  dari negeri itu, sebab kata mereka: "Nanti kami mati z  semuanya." 12:34 Lalu bangsa itu mengangkat adonannya, sebelum diragi, dengan tempat adonan a  mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. 12:35 Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa; mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas b  dan perak serta kain-kain. c  12:36 Dan TUHAN membuat orang Mesir bermurah hati d  terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi e  orang Mesir itu. 12:37 Kemudian berangkatlah orang Israel dari Raamses f  ke Sukot, g  kira-kira enam ratus ribu orang laki-laki h  berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. 12:38 Juga banyak orang i  dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka; lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. 12:39 Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi, karena mereka diusir j  dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. 12:40 Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah empat ratus tiga puluh tahun. k  12:41 Sesudah lewat empat ratus tiga puluh tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan l  TUHAN dari tanah Mesir. m  12:42 Malam itulah malam berjaga-jaga bagi TUHAN, untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun-temurun, n  untuk kemuliaan TUHAN.
Ketetapan lebih lanjut mengenai Paskah
12:43 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa dan Harun: "Inilah ketetapan mengenai Paskah: o  Tidak seorangpun dari bangsa asing p  boleh memakannya. 12:44 Seorang budak belian barulah boleh memakannya, setelah engkau menyunat q  dia. 12:45 Orang pendatang dan orang upahan r  tidak boleh memakannya. 12:46 Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga; tidak boleh kaubawa sedikitpun dari daging itu keluar rumah; satu tulangpun s  tidak boleh kamu patahkan. 12:47 Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. 12:48 Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi TUHAN, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia, wajiblah disunat; barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya; ia akan dianggap sebagai orang asli. t  Tetapi tidak seorangpun yang tidak bersunat u  boleh memakannya. 12:49 Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing v  yang menetap di tengah-tengah kamu." 12:50 Seluruh orang Israel berbuat demikian; seperti yang diperintahkan w  TUHAN kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. 12:51 Dan tepat pada hari itu juga TUHAN membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, x  menurut pasukan y  mereka.
Ketetapan tentang anak sulung Hari raya Roti Tidak Beragi
13:1 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: 13:2 "Kuduskanlah bagi-Ku semua anak sulung 27 , z  semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan; Akulah yang empunya mereka." 13:3 Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu: "Peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, a  dari rumah perbudakan; karena dengan kekuatan tangan-Nya b  TUHAN telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatupun yang beragi. c  13:4 Hari ini kamu keluar, dalam bulan Abib. d  13:5 Apabila TUHAN telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, e  orang Het, orang Amori, orang Hewi dan orang Yebus, f  negeri yang telah dijanjikan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, g  maka engkau harus melakukan ibadah ini h  dalam bulan ini juga. 13:6 Makanlah roti yang tidak beragi tujuh hari lamanya dan pada hari yang ketujuh akan diadakan hari raya i  bagi TUHAN. 13:7 Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama tujuh hari itu; sesuatupun yang beragi tidak boleh dilihat 28  padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. 13:8 Pada hari itu harus kauberitahukan kepada anakmu laki-laki: j  Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat TUHAN kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. 13:9 Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu k  dan menjadi peringatan di dahimu, l  supaya hukum TUHAN ada di bibirmu; sebab dengan tangan m  yang kuat TUHAN telah membawa engkau keluar dari Mesir. 13:10 Haruslah kaupegang ketetapan n  ini pada waktunya o  yang sudah ditentukan, dari tahun ke tahun. 13:11 Apabila engkau telah dibawa TUHAN ke negeri orang Kanaan, p  seperti yang telah dijanjikan-Nya dengan sumpah q  kepadamu dan kepada nenek moyangmu, r  dan negeri itu telah diberikan-Nya kepadamu, 13:12 maka haruslah kaupersembahkan bagi TUHAN s  segala yang lahir terdahulu dari kandungan; juga setiap kali ada hewan yang kaupunyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi TUHAN. 13:13 Tetapi setiap anak keledai t  yang lahir terdahulu kautebuslah dengan seekor domba; atau, jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. u  Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki, v  haruslah kautebus. w  13:14 Dan apabila anakmu x  akan bertanya kepadamu di kemudian hari: Apakah artinya itu? maka haruslah engkau berkata kepadanya: Dengan kekuatan tangan-Nya TUHAN telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. y  13:15 Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka TUHAN membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada TUHAN segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki z  kutebus. 13:16 Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, a  sebab dengan kekuatan tangan-Nya TUHAN membawa kita keluar dari Mesir."
Allah menuntun umat-Nya
13:17 Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat; sebab firman Allah: "Jangan-jangan bangsa itu menyesal, apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. b " 13:18 Tetapi Allah menuntun c  bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang d  berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. 13:19 Musa membawa tulang-tulang Yusuf, e  sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh: "Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. f " 13:20 Demikianlah mereka berangkat dari Sukot g  dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. h  13:21 TUHAN berjalan di depan i  mereka, pada siang hari dalam tiang awan 29  j  untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. 13:22 Dengan tidak beralih k  tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu.
Firaun bertindak untuk penghabisan kali
14:1 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa, demikian: 14:2 "Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-Hahirot, antara Migdol l  dan laut; tepat di depan Baal-Zefon m  berkemahlah kamu, di tepi laut. 14:3 Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel: Mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. 14:4 Aku akan mengeraskan hati n  Firaun, sehingga ia mengejar mereka. o  Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya Aku akan menyatakan kemuliaan-Ku, p  sehingga orang Mesir mengetahui, bahwa Akulah TUHAN. q " Lalu mereka berbuat demikian. 14:5 Ketika diberitahukan kepada raja Mesir, bahwa bangsa itu telah lari, r  maka berubahlah hati s  Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka: "Apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita?" 14:6 Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. 14:7 Ia membawa enam ratus kereta t  yang terpilih, ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. 14:8 Demikianlah TUHAN mengeraskan hati u  Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. v  14:9 Adapun orang Mesir, segala kuda w  dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, x  mengejar mereka dan mencapai y  mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi-Hahirot di depan Baal-Zefon. z  14:10 Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru a  kepada TUHAN, 14:11 dan mereka berkata kepada Musa: "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati b  di padang gurun ini? Apakah yang kauperbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? 14:12 Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir: Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir dari pada mati di padang gurun ini. c " 14:13 Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu: "Janganlah takut, d  berdirilah tetap dan lihatlah e  keselamatan dari TUHAN, yang akan diberikan-Nya hari ini kepadamu; sebab orang Mesir yang kamu lihat f  hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. 14:14 TUHAN akan berperang g  untuk kamu 30 , dan kamu akan diam saja. h "
Menyeberangi Laut Teberau
14:15 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepada-Ku? i  Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. 14:16 Dan engkau, angkatlah tongkatmu j  dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, k  sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. 14:17 Tetapi sungguh Aku akan mengeraskan hati l  orang Mesir, sehingga mereka menyusul m  orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, Aku akan menyatakan kemuliaan-Ku. 14:18 Maka orang Mesir akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN, n  apabila Aku memperlihatkan kemuliaan-Ku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." 14:19 Kemudian bergeraklah Malaikat Allah, o  yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka; dan tiang awan 31  p  itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang q  mereka. 14:20 Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel; dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, r  maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain, semalam-malaman itu. 14:21 Lalu Musa mengulurkan tangannya s  ke atas laut, t  dan semalam-malaman itu TUHAN menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur u  yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering; v  maka terbelahlah w  air itu. 14:22 Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut x  di tempat kering 32 ; y  sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok 33  z  bagi mereka. 14:23 Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka--segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda a --sampai ke tengah-tengah laut. 14:24 Dan pada waktu jaga pagi, TUHAN yang di dalam tiang api dan awan b  itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukan-Nya c  tentara orang Mesir itu. 14:25 Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata: "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang d  untuk mereka melawan Mesir. e " 14:26 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." 14:27 Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, f  sedang orang Mesir lari menuju air itu; demikianlah TUHAN mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. g  14:28 Berbaliklah segala air itu 34 , lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun, yang telah menyusul orang Israel itu ke laut; h  seorangpun tidak ada yang tinggal i  dari mereka. 14:29 Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering j  dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok k  bagi mereka. 14:30 Demikianlah pada hari itu TUHAN menyelamatkan l  orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. 14:31 Ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan m  yang dilakukan TUHAN terhadap orang Mesir, maka takutlah n  bangsa itu kepada TUHAN dan mereka percaya o  kepada TUHAN 35  dan kepada Musa, hamba-Nya itu.
Nyanyian Musa dan Israel
15:1 Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian p  ini 36  bagi TUHAN yang berbunyi: "Baiklah aku menyanyi q  bagi TUHAN, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya r  dilemparkan-Nya ke dalam laut. s  15:2 TUHAN itu kekuatanku t  dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. u  Ia Allahku, v  kupuji Dia, Ia Allah bapaku, kuluhurkan w  Dia. 15:3 TUHAN itu pahlawan perang; x  TUHAN, itulah nama-Nya. y  15:4 Kereta Firaun dan pasukannya z  dibuang-Nya ke dalam laut; para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam Laut Teberau. 15:5 Samudera raya a  menutupi mereka; ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. b  15:6 Tangan kanan-Mu, c  TUHAN, mulia karena kekuasaan-Mu, tangan kanan-Mu, d  TUHAN, menghancurkan e  musuh. 15:7 Dengan keluhuran-Mu f  yang besar Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau; Engkau melepaskan api murka-Mu, g  yang memakan h  mereka sebagai tunggul gandum. 15:8 Karena nafas hidung-Mu i  segala air naik bertimbun-timbun; j  segala aliran berdiri tegak seperti bendungan; k  air bah membeku di tengah-tengah laut. l  15:9 Kata musuh: Aku akan mengejar, m  akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan; n  nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku; tanganku akan melenyapkan mereka! 15:10 Engkau meniup dengan taufan-Mu, o  lautpun menutupi mereka; sebagai timah mereka tenggelam dalam air p  yang hebat. 15:11 Siapakah yang seperti Engkau, q  di antara para allah, ya TUHAN; siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, r  menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur, s  Engkau pembuat keajaiban? t  15:12 Engkau mengulurkan u  tangan kanan-Mu; bumipun menelan mereka. v  15:13 Dengan kasih setia-Mu Engkau menuntun w  umat yang telah Kautebus; x  dengan kekuatan-Mu Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu y  yang kudus. 15:14 Bangsa-bangsa mendengarnya, merekapun menggigil; z  kegentaran a  menghinggapi penduduk tanah Filistin. b  15:15 Pada waktu itu gemparlah para kepala c  kaum di Edom, d  kedahsyatan e  menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab; semua penduduk tanah Kanaan gemetar. f  15:16 Ngeri g  dan takut menimpa mereka, karena kebesaran tangan-Mu mereka kaku seperti batu, h  sampai umat-Mu menyeberang, ya TUHAN, sampai umat yang Kauperoleh i  menyeberang. j  15:17 Engkau membawa k  mereka dan Kaucangkokkan l  mereka di atas gunung m  milik-Mu sendiri; di tempat yang telah Kaubuat kediaman-Mu, n  ya TUHAN; di tempat kudus, o  yang didirikan tangan-Mu, ya TUHAN. 15:18 TUHAN memerintah kekal selama-lamanya. p " 15:19 Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, q  maka TUHAN membuat air laut berbalik meliputi mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering r  dari tengah-tengah laut. 15:20 Lalu Miryam, s  nabiah 37  t  itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana u  serta menari-nari. v  15:21 Dan menyanyilah w  Miryam memimpin mereka: "Menyanyilah bagi TUHAN, sebab Ia tinggi luhur; kuda dan penunggangnya x  dilemparkan-Nya ke dalam laut. y "
Di Mara dan di Elim
15:22 Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun z  Syur; a  tiga hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. b  15:23 Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. c  15:24 Lalu bersungut-sungutlah d  bangsa itu kepada Musa, kata mereka: "Apakah yang akan kami minum? e " 15:25 Musa berseru-seru f  kepada TUHAN, dan TUHAN menunjukkan kepadanya sepotong kayu; Musa melemparkan g  kayu itu ke dalam air; lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan TUHAN ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka dan di sanalah TUHAN mencoba h  mereka, 15:26 firman-Nya: "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di mata-Nya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintah-Nya dan tetap mengikuti i  segala ketetapan-Nya, j  maka Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit k  manapun, yang telah Kutimpakan kepada orang Mesir; sebab Aku Tuhanlah yang menyembuhkan l  engkau 38 ." 15:27 Sesudah itu sampailah mereka di Elim; di sana ada dua belas mata air dan tujuh puluh pohon korma, lalu berkemahlah m  mereka di sana di tepi air itu.
Manna, Sabat
16:1 Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, n  yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai, pada hari yang kelima belas bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. o  16:2 Di padang gurun itu bersungut-sungutlah p  segenap jemaah Israel kepada Musa 39  dan Harun; 16:3 dan berkata kepada mereka: "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir q  oleh tangan TUHAN ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti r  sampai kenyang! Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh s  seluruh jemaah ini dengan kelaparan." 16:4 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Sesungguhnya Aku akan menurunkan dari langit t  hujan roti 40  bagimu; maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka Kucoba 41 , u  apakah mereka hidup menurut hukum-Ku atau tidak. 16:5 Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat dua kali lipat v  banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari." 16:6 Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel: "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. w  16:7 Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan x  TUHAN, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu y  kepada-Nya. Sebab, apalah kami ini maka kamu bersungut-sungut kepada kami? z " 16:8 Lagi kata Musa: "Jika memang TUHAN yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena TUHAN telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan a  kepada-Nya--apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada TUHAN. b " 16:9 Kata Musa kepada Harun: "Katakanlah kepada segenap jemaah Israel: Marilah dekat ke hadapan TUHAN, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu." 16:10 Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun--maka tampaklah kemuliaan c  TUHAN dalam awan. d  16:11 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: 16:12 "Aku telah mendengar sungut-sungut e  orang Israel; katakanlah kepada mereka: Pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti; maka kamu akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN, Allahmu. f " 16:13 Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh g  yang menutupi perkemahan itu; dan pada waktu pagi terletaklah embun h  sekeliling perkemahan itu. 16:14 Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, i  halus seperti embun beku di bumi. 16:15 Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain: "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu j  apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka: "Inilah roti k  yang diberikan TUHAN kepadamu menjadi makananmu. 16:16 Beginilah perintah TUHAN: Pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya; masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer l  seorang, menurut jumlah jiwa." 16:17 Demikianlah diperbuat orang Israel; mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. 16:18 Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak, tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit, tidak kekurangan. m  Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. 16:19 Musa berkata kepada mereka: "Seorangpun tidak boleh meninggalkan dari padanya sampai pagi. n " 16:20 Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan dari padanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. o  Maka Musa menjadi marah p  kepada mereka. 16:21 Setiap pagi 42  mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya; tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. 16:22 Dan pada hari yang keenam mereka memungut roti itu dua kali q  lipat banyaknya, dua gomer untuk tiap-tiap orang; dan datanglah semua pemimpin jemaah r  memberitahukannya kepada Musa. 16:23 Lalu berkatalah Musa kepada mereka: "Inilah yang dimaksudkan TUHAN: Besok adalah hari perhentian penuh, sabat s  yang kudus bagi TUHAN; maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah; dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi." 16:24 Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa; lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. 16:25 Selanjutnya kata Musa: "Makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah sabat untuk TUHAN, pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 16:26 Enam hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh ada sabat; t  maka roti itu tidak ada pada hari itu." 16:27 Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. 16:28 Sebab itu TUHAN berfirman kepada Musa: "Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintah-Ku u  dan hukum-Ku? 16:29 Perhatikanlah, TUHAN telah memberikan sabat itu kepadamu; itulah sebabnya pada hari keenam Ia memberikan kepadamu roti untuk dua hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorangpun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ketujuh itu." 16:30 Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ketujuh 43 . 16:31 Umat Israel menyebutkan namanya: manna; v  warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. 16:32 Musa berkata: "Beginilah perintah TUHAN: Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang Kuberi kamu makan di padang gurun, ketika Aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir." 16:33 Sebab itu Musa berkata kepada Harun: "Ambillah sebuah buli-buli, taruhlah manna w  di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan TUHAN untuk disimpan turun-temurun." 16:34 Seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut x  hukum Allah untuk disimpan. 16:35 Orang Israel makan manna y  empat puluh tahun z  lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang; mereka makan manna sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. a  16:36 Adapun segomer b  ialah sepersepuluh efa. c 
Di Masa dan di Meriba
17:1 Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, d  berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah TUHAN, lalu berkemahlah mereka di Rafidim, e  tetapi di sana tidak ada air f  untuk diminum bangsa itu. 17:2 Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka: "Berikanlah air g  kepada kami, supaya kami dapat minum. h " Tetapi Musa berkata kepada mereka: "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai i  TUHAN?" 17:3 Hauslah j  bangsa itu akan air di sana; bersungut-sungutlah k  bangsa itu kepada Musa dan berkata: "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir, untuk membunuh l  kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" 17:4 Lalu berseru-serulah Musa kepada TUHAN, katanya: "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari m  aku dengan batu!" 17:5 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel; bawalah juga di tanganmu tongkatmu n  yang kaupakai memukul sungai Nil o  dan pergilah. 17:6 Maka Aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb; p  haruslah kaupukul q  gunung batu 44  itu dan dari dalamnya akan keluar air, r  sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. 17:7 Dinamailah tempat itu Masa s  dan Meriba, t  oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai TUHAN dengan mengatakan: "Adakah TUHAN di tengah-tengah kita atau tidak?"
Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek
17:8 Lalu datanglah orang Amalek u  dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. v  17:9 Musa berkata kepada Yosua 45 : w  "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek, besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat x  Allah di tanganku." 17:10 Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek; tetapi Musa, Harun dan Hur y  telah naik ke puncak bukit. 17:11 Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya 46 , lebih kuatlah z  Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. 17:12 Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya; Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. a  17:13 Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek b  dan rakyatnya dengan mata pedang. 17:14 Kemudian berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Tuliskanlah c  semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua, bahwa Aku akan menghapuskan d  sama sekali ingatan kepada Amalek e  dari kolong langit." 17:15 Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah f  dan menamainya: g  "Tuhanlah panji-panjiku!" 17:16 Ia berkata: "Tangan di atas panji-panji TUHAN! TUHAN berperang melawan Amalek h  turun-temurun. i "
Yitro mengunjungi Musa
18:1 Kedengaranlah kepada Yitro, j  imam di Midian, k  mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel, umat-Nya, yakni bahwa TUHAN telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. l  18:2 Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Zipora 47 , m  isteri Musa--yang dahulu disuruh Musa pulang-- 18:3 dan kedua anak laki-laki n  Zipora; yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa: "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing, o " 18:4 dan yang seorang lagi bernama Eliezer, p  sebab katanya: "Allah bapaku adalah penolongku q  dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun." 18:5 Ketika Yitro, mertua Musa, beserta anak-anak dan isteri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, r  18:6 disuruhnyalah mengatakan kepada Musa: "Aku, mertuamu Yitro, datang kepadamu membawa isterimu beserta kedua anaknya." 18:7 Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah s  ia kepadanya dan menciumnya; t  mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. 18:8 Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan TUHAN kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan u  yang mereka alami di jalan dan bagaimana TUHAN menyelamatkan v  mereka. 18:9 Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan, w  yang dilakukan TUHAN kepada orang Israel, bahwa Ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. 18:10 Lalu kata Yitro: "Terpujilah TUHAN, x  yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. 18:11 Sekarang aku tahu, bahwa TUHAN lebih besar 48  dari segala allah; y  sebab Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh z  terhadap mereka." 18:12 Dan Yitro, mertua a  Musa, mempersembahkan korban bakaran b  dan beberapa korban sembelihan c  bagi Allah; lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan d  bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan e  Allah.
Pengangkatan hakim-hakim
18:13 Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu; dan bangsa itu berdiri di depan Musa, dari pagi sampai petang. 18:14 Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia: "Apakah ini yang kaulakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" 18:15 Kata Musa kepada mertuanya itu: "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk f  Allah. 18:16 Apabila ada perkara g  di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain; lagipula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan h  dan keputusan-keputusan Allah." 18:17 Tetapi mertua Musa menjawabnya: "Tidak baik seperti yang kaulakukan itu. 18:18 Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau baik bangsa yang beserta engkau ini; sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri i  saja. 18:19 Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. j  Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kauhadapkanlah perkara-perkara k  mereka kepada Allah. 18:20 Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, l  dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani, m  dan pekerjaan yang harus dilakukan. n  18:21 Di samping itu kaucarilah dari seluruh bangsa itu orang-orang o  yang cakap 49  dan takut p  akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada pengejaran suap; q  tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin r  seribu orang, pemimpin seratus orang, pemimpin lima puluh orang dan pemimpin sepuluh orang. 18:22 Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa; maka segala perkara s  yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri; dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama t  dengan engkau turut menanggungnya. 18:23 Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya." 18:24 Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannyalah segala yang dikatakannya. 18:25 Dari seluruh orang Israel Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala u  atas bangsa itu, menjadi pemimpin seribu orang, pemimpin seratus orang, pemimpin lima puluh orang dan pemimpin sepuluh v  orang. 18:26 Mereka ini mengadili w  di antara bangsa itu sewaktu-waktu; perkara-perkara x  yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. y  18:27 Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. z 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[5:1]  1 Full Life : BEGINILAH FIRMAN TUHAN, ALLAH ISRAEL.

Nas : Kel 5:1

Kisah peristiwa keluaran pada dasarnya merupakan pertentangan di antara dua kekuatan: Tuhan dan Firaun, yang dalam agama Mesir dianggap sebagai penjelmaan dewa matahari Ra. Firaun meragukan kuasa Allah Israel (ayat Kel 5:2); oleh karena telah memperbudak Israel, Firaun menganggap dirinya lebih berkuasa daripada Allah Israel. Kesepuluh tulah merupakan cara Tuhan untuk menunjukkan kepada umat-Nya bahwa Ia lebih berkuasa daripada semua dewa Mesir. Sungai Nil, matahari, dan katak, misalnya, merupakan dewa-dewa Mesir.

[5:22]  2 Full Life : MENGAPA PULA AKU YANG KAUUTUS?

Nas : Kel 5:22

Musa mengabaikan atau melupakan apa yang dikatakan Allah sebelumnya mengenai tanggapan-tanggapan Firaun (Kel 3:19-20; 4:21). Ia kecewa karena ketaatannya kepada Allah mendatangkan kesulitan dan tidak segera berhasil. Sering kali orang percaya di bawah perjanjian yang baru lupa bahwa Firman Allah telah mengatakan "untuk masuk ke dalam Kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara" (Kis 14:22; bd. Yoh 16:33; 1Tes 3:3; 2Tim 3:12).

[5:23]  3 Full Life : ENGKAU TIDAK MELEPASKAN UMAT-MU SAMA SEKALI.

Nas : Kel 5:23

Penggenapan janji pembebasan oleh Allah tampaknya lebih mustahil daripada sebelumnya, karena situasi makin memburuk dan bukan makin membaik (ayat Kel 5:21).

 1. 1) Melalui situasi yang mematahkan harapan ini Allah ingin mengajarkan umat-Nya bahwa pembebasan dan kuasa mukjizat-Nya sering kali didahului oleh keadaan yang tidak menguntungkan dan berbagai kesulitan besar yang kurang memberi harapan.
 2. 2) Melalui saat-saat kekecewaan, orang percaya harus terus berjalan dengan iman kepada Allah dan sabda-Nya, percaya bahwa Dia akan melaksanakan kehendak-Nya pada saat yang ditentukan oleh-Nya

  (lihat cat. --> Rom 8:28;

  [atau ref. Rom 8:28]

  lihat art. PEMELIHARAAN ALLAH).

[6:3]  4 Full Life : DENGAN NAMA-KU TUHAN AKU BELUM MENYATAKAN DIRI.

Nas : Kel 6:2

Tuhan tidak memperkenalkan diri pada Abraham, Ishak, dan Yakub dengan nama "Tuhan" (Ibr. _Yahweh_;

lihat cat. --> Kej 2:4).

[atau ref. Kej 2:4]

 1. 1) Hal ini tidak berarti bahwa para bapa leluhur tidak mengenal nama itu, tetapi bahwa mereka tidak menerima penyataan lengkap tentang makna nama itu

  (lihat cat. --> Kel 3:14).

  [atau ref. Kel 3:14]

  Mereka memang telah mendengar dan memakai nama Yahweh, tetapi di dalam pengalaman mereka lebih mengenal Dia sebagai "Allah Yang Mahakuasa," sebuah nama yang menekankan kuasa-Nya untuk melaksanakan dan menggenapi apa yang dijanjikan-Nya

  (lihat cat. --> Kej 17:1).

  [atau ref. Kej 17:1]

 2. 2) Yahweh adalah nama sebagai yang menepati perjanjian, khususnya yang berpusat pada penebusan (bd. ayat Kel 6:5). Abraham tidak hidup sampai melihat penggenapan perjanjian dari Kej 15:1-21, tetapi ia mengalami kuasa Allah.

[6:7]  5 Full Life : AKU AKAN MENGANGKAT KAMU MENJADI UMAT-KU DAN AKU AKAN MENJADI ALLAHMU.

Nas : Kel 6:6

Ayat Kel 6:5-6 menyatakan makna dan maksud hakiki dari peristiwa keluaran dan terjadinya perjanjian di Gunung Sinai (Kel 19:5); Tuhan berjanji untuk menebus Israel dari perbudakan (ayat Kel 6:5), mengangkat mereka sebagai umat-Nya (ayat Kel 6:6), dan menjadi Allah mereka (ayat Kel 6:6); dari pihak mereka, mereka berjanji untuk melaksanakan kehendak Penebus mereka (pasal Kel 19:1-23:33).

 1. 1) Ayat-ayat ini menekankan bahwa Israel diperbudak oleh kekuatan yang tidak dapat mereka kalahkan sendiri. Hanya oleh Tuhan Allah mereka, dapatlah mereka tertolong (ayat Kel 6:4-5). Karena perjanjian-Nya dengan para leluhur dan kasih kepada umat-Nya itu, Ia sungguh-sungguh akan membebaskan mereka (ayat Kel 6:6-8; Ul 7:7-8).
 2. 2) Penebusan Israel dari Mesir oleh Allah merupakan dasar utama perpindahan hak milik Israel kepada Allah sendiri. Israel adalah milik Allah melalui penciptaan dan pemilihan (Kel 4:22), kini juga melalui penebusan.
 3. 3) Secara historis penebusan Israel dari Mesir mendahului penebusan yang lebih besar dari umat manusia berdosa melalui kematian Yesus di salib. Semua orang percaya ditebus dari kuasa Iblis, dosa, dan dunia oleh Kristus. Kini mereka menjadi milik-Nya dan dapat mempercayai kasih dan janji-janji-Nya

  (lihat art. KATA-KATA ALKITABIAH UNTUK KESELAMATAN).

[6:9]  6 Full Life : MEREKA TIDAK MENDENGARKAN MUSA.

Nas : Kel 6:8

Allah tidak mengeluarkan orang Israel dari Mesir karena iman mereka yang besar, melainkan karena kasih karunia dan kesetiaan-Nya kepada janji-janji-Nya (Kej 17:1-8; 50:24). Pada mulanya iman mereka lemah, tetapi melalui kesepuluh tulah, yang dengannya Allah menyatakan diri dan kuasa serta perhatian-Nya bagi Israel, Ia membangun iman mereka sehingga mereka sanggup mempercayai dan taat kepada-Nya (Kel 12:28). Dengan kata lain, Allah membebaskan mereka oleh kasih karunia karena iman.

[7:3]  7 Full Life : AKU AKAN MENGERASKAN HATI FIRAUN.

Nas : Kel 7:3

Allah mengeraskan hati Firaun sebagai hukuman karena hatinya memang sudah keras dan menentang Allah (bd. Kel 5:2; 7:13-14,22; 8:15,19,32; Kel 9:7).

 1. 1) Dengan menambah kekerasan hati Firaun, Allah bertindak berdasarkan suatu prinsip ilahi yang berlaku bagi semua orang yang tidak bertobat. Apabila seseorang tetap menentang Allah dan firman-Nya, akhirnya Allah menetapkan agar hati itu dikeraskan

  (lihat cat. --> Rom 9:18).

  [atau ref. Rom 9:18]

  Prinsip ini tampak ketika Allah menyerahkan orang kepada keinginan dosa mereka sendiri

  (lihat cat. --> Rom 1:24)

  [atau ref. Rom 1:24]

  dan ketika Dia mendatangkan tipu daya atas mereka yang menolak untuk mengasihi kebenaran Firman-Nya

  (lihat cat. --> 2Tes 2:10).

  [atau ref. 2Tes 2:10]

 2. 2) Perhatikan bahwa beberapa tulah yang lebih awal melunakkan hati Firaun sedikit. Ketika Allah mengangkat setiap tulah itu kembali, hatinya mengeras lagi, yaitu Firaun mengeraskan hatinya sendiri ketika Allah menunjukkan kemurahan-Nya (mis. Kel 8:8-15).

[7:12]  8 Full Life : MENJADI ULAR.

Nas : Kel 7:12

Teks :
 1. 1) Tongkat para ahli sihir Mesir juga berubah menjadi ular, suatu tindakan yang dilaksanakan oleh kuasa setan. Mesir benar-benar kecanduan pada sihir, okultisme, spiritisme, dan ilmu tenung sebagai agama mereka. Akan tetapi, ketika tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka, Allah Israel membuktikan bahwa kuasa-Nya lebih besar daripada kuasa para dewa Mesir.
 2. 2) Pada hari-hari terakhir zaman ini, sebelum Kristus datang kembali, Iblis akan memamerkan mukjizat-mukjizat melalui para pendeta palsu di kalangan gereja dan melalui antikristus (bd. 2Tim 3:8;

  lihat art. KESENGSARAAN BESAR; dan

  lihat art. ZAMAN ANTIKRISTUS).

  Oleh karena itu, orang percaya tidak boleh menganggap bahwa terjadinya mukjizat senantiasa merupakan bukti bahwa Tuhan sedang bekerja

  (lihat cat. --> Wahy 16:14;

  lihat cat. --> Wahy 19:20).

  [atau ref. Wahy 16:14; 19:20]

[7:20]  9 Full Life : DIPUKULKANNYA KEPADA AIR.

Nas : Kel 7:20

Kesepuluh tulah ajaib terhadap Mesir (Kel 7:20; 8:2,16,21; Kel 9:3,9,18; 10:4,21; 11:5) mempunyai berbagai maksud.

 1. 1) Tulah-tulah itu merupakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat untuk menunjukkan kepada Mesir, dan Israel bahwa Tuhan itu Allah atas semua dewa dan manusia (ayat Kel 7:5; 9:14-15; 10:2; 15:11), dan untuk memasyhurkan nama Allah "di seluruh bumi" (Kel 9:16).
 2. 2) Tulah-tulah itu dilaksanakan untuk menetapkan iman Israel dan meyakinkan mereka akan kuasa, kasih, dan keunggulan Allah. Setelah itu Israel diwajibkan untuk menceritakan kepada anak-anak mereka mengenai peristiwa-peristiwa ini supaya mereka dapat melayani Tuhan sebagai Allah (Kel 6:7; 10:2; 12:42).
 3. 3) Tulah-tulah itu menunjukkan kuasa Allah atas dewa-dewa Mesir dan semua kekuatan jahat demi umat-Nya (Kel 12:12;

  lihat cat. --> Kel 7:12 sebelumnya).

  [atau ref. Kel 7:12]

 4. 4) Tulah-tulah itu merupakan hukuman ilahi atas Mesir dan dewa-dewa mereka supaya memaksa Firaun membiarkan umat Allah pergi (Kel 8:2,21; Kel 11:1; 12:31-33; bd. Bil 33:4).

[8:2]  10 Full Life : KATAK.

Nas : Kel 8:2

Di Mesir kuno, katak melambangkan dewa dan dianggap keramat. Tuhan, melalui tulah ini, sedang menyerang dewa-dewa Mesir untuk menunjukkan bahwa kuasa-Nya jauh lebih unggul daripada kekuatan-kekuatan gaib Mesir.

[8:18]  11 Full Life : INILAH TANGAN ALLAH.

Nas : Kel 8:18-19

Dengan mengatakan hal ini, para ahli sihir Mesir mengakui bahwa kuasa Allah jauh melebihi kekuatan mereka.

[9:3]  12 Full Life : TERNAKMU.

Nas : Kel 9:3

Orang Mesir menyembah lembu dan hewan lainnya. Mereka percaya bahwa para dewa menyatakan diri melalui hewan-hewan ini dan menjadi pelindung Mesir. Jadi, tulah atas ternak lagi merupakan serangan terhadap politeisme dan penyembahan berhala di Mesir (bd. Kel 20:4-6; 32:1-35).

[9:6]  13 Full Life : TERNAK ORANG MESIR.

Nas : Kel 9:6

Ternak yang sempat dimasukkan ke kandang tampaknya tidak ikut terbunuh (bd. ayat Kel 9:3,19; 11:5; 12:29; 13:15).

[9:15]  14 Full Life : INILAH SEBABNYA AKU MEMBIARKAN ENGKAU HIDUP.

Nas : Kel 9:15-16

Firaun layak untuk dihukum mati ketika mengatakan, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya?" (Kel 5:2). Tetapi, daripada membunuh Firaun, Allah membiarkan dia mengalami tulah demi tulah supaya ia tahu bahwa Allah berkuasa dan bahwa bukan hanya dia tetapi seluruh dunia akan menyaksikan kuasa Allah.

[10:2]  15 Full Life : ENGKAU DAPAT MENCERITERAKAN KEPADA ANAK CUCUMU.

Nas : Kel 10:2

Allah menunjukkan perhatian besar agar anak-anak Israel mengenal Dia sebagaimana adanya dan menerima-Nya sebagai Allah mereka di dalam iman dan ketaatan. Allah memilih Abraham dengan maksud agar ia mengajar anak-anaknya menurut jalan Tuhan

(lihat cat. --> Kej 18:19).

[atau ref. Kej 18:19]

Kemudian, Ia memerintahkan orang Israel untuk dengan rajin mengajarkan firman Allah kepada anak-anak mereka

(lihat cat. --> Ul 6:7).

[atau ref. Ul 6:7]

Allah tahu bahwa apabila umat-Nya gagal melaksanakan tugas penting ini, maka angkatan selanjutnya akan meninggalkan Dia dan jalan-jalan-Nya yang benar.

[10:9]  16 Full Life : MENGADAKAN PERAYAAN.

Nas : Kel 10:9

Permohonan agar diizinkan untuk mengadakan perjalanan selama tiga hari untuk menyembah Tuhan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tetapi, permohonan tersebut juga diajukan tanpa memastikan bahwa bangsa Israel akan kembali lagi. Firaun tampaknya sadar akan hal ini (ayat Kel 10:11,24).

[11:5]  17 Full Life : ANAK SULUNG ... AKAN MATI.

Nas : Kel 11:5

Allah sendiri akan melaksanakan hukuman terakhir atas orang Mesir: setiap anak sulung akan mati. Hal ini akan menjadi pukulan berat kepada orang Mesir karena biasanya anak sulung merupakan tumpuan harapan dan cita-cita keluarga. Hukuman Allah itu menjadi pembalasan yang adil terhadap kejahatan orang Mesir. Kekejaman mereka kepada orang-orang Ibrani dan penenggelaman bayi laki-laki juga merupakan penganiayaan "anak sulung" Allah (Kel 4:22). Orang Mesir menuai apa yang mereka taburkan.

[12:2]  18 Full Life : BULAN PERTAMA BAGIMU TIAP-TIAP TAHUN.

Nas : Kel 12:2

Pasal Kel 12:1-51 menerangkan Hari Raya Paskah (ayat Kel 12:1-14,21-28) dan Hari Raya Roti Tidak Beragi (ayat Kel 12:15-20). Perayaan-perayaan ini dilandaskan pada peristiwa-peristiwa bersejarah dari Paskah pertama pada saat terjadinya keluaran (pasal Kel 12:1-14:31). Karena Paskah menandai awal baru bagi Israel, bulan ketika hal itu terjadi (Maret-April dalam penanggalan kita) menjadi "bulan pertama" dari tahun baru bagi bangsa tersebut -- dimaksudkan untuk mengingatkan umat itu bahwa keberadaan mereka sebagai umat Allah adalah hasil pembebasan mereka dari Mesir oleh tindakan penebusan-Nya yang perkasa.

[12:7]  19 Full Life : DARAHNYA HARUSLAH DIAMBIL SEDIKIT.

Nas : Kel 12:7

Domba Paskah dan darahnya menunjuk kepada Yesus Kristus dan darah-Nya yang tercurah sebagai "Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia" (Yoh 1:29,36; bd. Yes 53:7; Kis 8:32-35; 1Kor 5:7; Wahy 13:8;

lihat art. PASKAH).

[12:8]  20 Full Life : ROTI YANG TIDAK BERAGI BESERTA SAYUR PAHIT.

Nas : Kel 12:8

Mengenai lambang dari roti yang tidak beragi,

lihat art. PASKAH.

"Sayur pahit" akan mengingatkan mereka pada masa yang pahit dalam perbudakan di Mesir (bd. Rom 6:21).

[12:11]  21 Full Life : PINGGANGMU BERIKAT, KASUT PADA KAKIMU.

Nas : Kel 12:11

Gambaran ini menunjuk kepada perlunya ketaatan yang tegas dan langsung dari umat Allah.

[12:14]  22 Full Life : KETETAPAN UNTUK SELAMANYA.

Nas : Kel 12:14

Perayaan Paskah seharusnya menjadi perayaan tahunan. Keikutsertaan di dalam Perjamuan Kudus secara tetap bagi seorang percaya PB melanjutkan makna yang bersifat nubuat dari Paskah

(lihat cat. --> Mat 26:26;

lihat cat. --> 1Kor 11:24-25;

[atau ref. Mat 26:26; 1Kor 11:24-25]

bd. 1Kor 5:7-8;

lihat art. PASKAH).

[12:15]  23 Full Life : HARUS DILENYAPKAN DARI ANTARA ISRAEL.

Nas : Kel 12:15

Menolak perintah Allah dengan sadar dan disengaja mendatangkan hukuman ilahi (juga lih. ayat Kel 12:19). Oleh kematian (mis. Kel 31:14) atau pengasingan, orang yang bersalah dilenyapkan dari umat perjanjian. Demikian juga, di bawah perjanjian yang baru, orang yang menolak ketuhanan Kristus dan memilih untuk makan ragi dosa, dipisahkan dari kasih karunia dan keselamatan di dalam Kristus

(lihat art. KEMURTADAN PRIBADI).

[12:17]  24 Full Life : HARI RAYA MAKAN ROTI YANG TIDAK BERAGI.

Nas : Kel 12:17

Ayat Kel 12:15-20 menerangkan Hari Raya Roti Tidak Beragi yang harus diselenggarakan oleh orang Israel setelah memasuki Kanaan. Hari raya ini melambangkan penyerahan umat Allah yang didasarkan pada penebusan mereka dari Mesir. Dalam konteks ini ragi, unsur yang mendatangkan fermentasi, melambangkan dosa, dan roti yang tidak beragi melambangkan pertobatan, penolakan dosa, dan penyerahan kepada Allah

(lihat cat. --> Kel 13:7).

[atau ref. Kel 13:7]

 1. 1) Semua ragi (yaitu, pencemaran dunia dan dosa) harus dibuang dari rumah orang Israel, yang menandakan bahwa hidup dan rumah tangga mereka sebagai orang percaya harus dipisahkan untuk Allah (ayat Kel 12:15-16) karena apa yang telah dilakukan Allah bagi mereka (Kel 13:8-9). PB menghubungkan Hari Raya Roti Tidak Beragi ini dengan orang percaya yang membuang "ragi keburukan dan kejahatan" serta hidup di dalam "kemurnian dan kebenaran" (1Kor 5:6-8).
 2. 2) Kegagalan untuk berbalik dari dosa dengan iman yang benar kepada Allah mengakibatkan hukuman ilahi, yaitu dilenyapkan dari janji dan keselamatan perjanjian Allah

  (lihat cat. --> Kel 12:15 sebelumnya).

  [atau ref. Kel 12:15]

 3. 3) Perjamuan Paskah menandakan Hari Raya Roti Tidak Beragi (ayat Kel 12:6,18-19), melambangkan pentingnya iman dan ketaatan kepada Anak Domba yang dikorbankan. Orang percaya menyerahkan diri mereka kepada pertobatan dan hidup bagi Allah dengan penuh rasa syukur yang rendah hati.

[12:19]  25 Full Life : TIDAK BOLEH ADA RAGI DALAM RUMAHMU.

Nas : Kel 12:19

Lihat cat. --> Kel 13:7.

[atau ref. Kel 13:7]

[12:26]  26 Full Life : APAKAH ARTINYA IBADAHMU INI?

Nas : Kel 12:26

Orang-tua diharapkan memakai Paskah untuk mengajarkan kebenaran kepada anak-anak mereka tentang bagaimana Allah menebus mereka dari perbudakan dan dosa serta menjadikan mereka umat istimewa yang diperhatikan dan diperintah oleh-Nya. Demikian pula, Perjamuan Kudus, "Paskah" orang percaya PB, dimaksudkan untuk mengingatkan kita akan keselamatan dalam Kristus dan penebusan kita dari dosa dan perbudakan Iblis

(lihat cat. --> 1Kor 11:24-25).

[atau ref. 1Kor 11:24-25]

[13:2]  27 Full Life : KUDUSKANLAH BAGI-KU SEMUA ANAK SULUNG.

Nas : Kel 13:2

Karena Allah telah menyelamatkan semua anak sulung Israel dan membebaskan orang Israel dari Mesir, kini mereka dianggap-Nya sebagai milik sendiri.

 1. 1) Bangsa itu diperintahkan untuk mengakui hal ini dengan menguduskan anak sulung mereka untuk melayani Allah. Kemudian tanggung-jawab ini dialihkan kepada suku Lewi sebagai wakil umat itu. Sekalipun demikian, umat itu harus "menebus" (atau "membeli kembali") anak-anak itu dengan membayar harga tertentu (ayat Kel 13:13; bd. Bil 3:11-13,50-51; Bil 18:16).
 2. 2) Tindakan ini mengingatkan orang Israel bahwa Allah telah menebus mereka dari perbudakan dan penjajahan di Mesir dan bahwa mereka adalah milik-Nya. Yusuf dan Maria menyerahkan Yesus sebagai anak sulung mereka untuk menaati hukum ini (Luk 2:22-23).

[13:7]  28 Full Life : SESUATUPUN YANG BERAGI TIDAK BOLEH DILIHAT.

Nas : Kel 13:7

Selama minggu Paskah, ragi (Ibr. _se'or_, yaitu semua zat yang dapat mengakibatkan fermentasi dalam adonan atau cairan) dan semua bahan yang kena ragi (Ibr. _hamets_; yaitu segala sesuatu yang telah mengalami fermentasi atau beragi) harus dibuang dari rumah orang Israel (bd. Kel 12:15,19). Dalam Kel 13:7 _hamets_ diterjemahkan "sesuatu pun yang beragi"; tetapi arti harfiah adalah "sesuatu yang difermentasi." Semua makanan untuk Paskah harus disesuaikan dengan perintah ilahi ini

(lihat art. PASKAH).

 1. 1) Alasan utama dari larangan ini sangat mungkin ditemukan dalam ajaran alkitabiah yang memandang fermentasi atau sesuatu yang difermentasi sebagai melambangkan kecemaran, kejahatan, dan ketidaksucian moral (1Kor 5:6-8;

  lihat cat. --> Mat 16:6;

  lihat cat. --> Mr 8:15).

  [atau ref. Mat 16:6; Mr 8:15]

 2. 2) Perhatikan pula bahwa hukum Musa tidak meminta anggur, baik yang difermentasi maupun yang tidak, dipakai sepanjang minggu Paskah. Akan tetapi, anggur atau makanan apa pun yang dipakai harus sesuai dengan peraturan tidak boleh ada ragi atau fermentasi ini (Kel 12:20). Karena peristiwa ini memandang ke depan kepada korban darah Kristus yang sempurna

  (lihat art. PASKAH),

  dapatlah dimengerti bahwa sama sekali tidak boleh ada pencemaran di dalam apa yang melambangkan darah-Nya (bd. Kel 34:25; Im 2:11; 6:17; 1Kor 5:7-8;

  lihat cat. --> Luk 22:18;

  [atau ref. Luk 22:18]

  lihat art. ANGGUR PADA ZAMAN PERJANJIAN BARU (1)).

[13:21]  29 Full Life : DALAM TIANG AWAN.

Nas : Kel 13:21

Allah menempatkan tiang awan dan tiang api sebagai bukti kehadiran, kasih, dan perhatian-Nya kepada Israel (bd. Kel 40:38; Bil 9:15-23; Bil 14:14; Ul 1:33; 1Kor 10:1). Awan dan api ada bersama mereka hingga mereka mencapai tanah perjanjian empat puluh tahun kemudian.

[14:14]  30 Full Life : TUHAN AKAN BERPERANG UNTUK KAMU.

Nas : Kel 14:14

Allah meyakinkan umat itu bahwa Ia akan berperang untuk mereka, tetapi mereka harus maju terus menuju laut dengan iman (ayat Kel 14:15). Allah berperang bagi umat-Nya pada saat mereka berjalan dengan iman dan ketaatan pada firman-Nya (lih. Kel 15:3; Neh 4:20; Mazm 35:1).

[14:19]  31 Full Life : TIANG AWAN.

Nas : Kel 14:19-20

Di dalam kegelapan awan ini secara ajaib melindungi Israel dengan pindah antara orang Mesir dan mereka. Pada saat yang sama tiang api Allah menerangi jalan melintasi laut itu sehingga orang Israel dapat menyeberang (bd. ayat Kel 14:24).

[14:22]  32 Full Life : BERJALAN DARI TENGAH-TENGAH LAUT DI TEMPAT KERING.

Nas : Kel 14:22

Laut Merah secara harfiah adalah "Laut Teberau" (Ibr. _Yam Suph_); diperkirakan yang dimaksud adalah ujung selatan Danau Menzaleh. Penyeberangan Laut Merah (Kel 13:18-14:31) terjadi karena tindakan ajaib yang langsung dari Allah (ayat Kel 14:21). Para penulis Alkitab memakai peristiwa ini untuk mengingatkan umat Allah akan kuasa dan kebesaran-Nya (Yos 24:6-7; Mazm 106:7-8; Yes 51:15; Yer 31:35; Nah 1:3-4). Pembebasan Israel melalui Laut Merah menetapkan janji Allah, "Tuhan akan berperang untuk kamu" (ayat Kel 14:4).

[14:22]  33 Full Life : DI KIRI DAN DI KANAN MEREKA AIR ITU SEBAGAI TEMBOK.

Nas : Kel 14:22

Terbentuknya dua tembok air besar oleh angin yang kuat memerlukan suatu mukjizat; ini bukan sekedar suatu peristiwa alami. Air tertimbun di kedua sisi, membuka suatu jalur yang mungkin selebar beberapa kilometer (bd. Kel 15:8; Mazm 74:13).

[14:28]  34 Full Life : BERBALIKLAH SEGALA AIR ITU.

Nas : Kel 14:28

Ketika air itu normal kembali, laut itu cukup dalam sehingga menenggelamkan kereta-kereta dan tentara Mesir (bd. Kel 15:4-6). Dengan cara itulah Tuhan berperang bagi Israel dan mengalahkan orang Mesir, sebagaimana Dia sebelumnya menyerang dan mengalahkan dewa-dewa Mesir (melalui sepuluh tulah).

[14:31]  35 Full Life : TAKUTLAH BANGSA ITU KEPADA TUHAN DAN MEREKA PERCAYA KEPADA TUHAN.

Nas : Kel 14:31

Ketika melihat hukuman Allah yang begitu dahsyat atas tentara Mesir, "takutlah bangsa itu kepada Tuhan"; melihat pembebasan ajaib dari Allah, "mereka percaya kepada Tuhan." Apabila kita menerima suatu penyataan yang nyata tentang keagungan Allah dan hukuman-Nya terhadap dosa, kita akan mengikuti Dia dengan iman sambil bertumbuh dalam takut akan Allah.

[15:1]  36 Full Life : MUSA ... MENYANYIKAN NYANYIAN INI.

Nas : Kel 15:1-18

Nyanyian ini merayakan kemenangan Allah di Laut Merah atas kuasa-kuasa Mesir; merupakan pujian dan ucapan syukur kepada Allah atas keagungan, kekuatan militan, dan kesetiaan kepada umat-Nya. Pembebasan dari Mesir melambangkan dan menubuatkan kemenangan umat Allah atas Iblis dan antikristus pada hari-hari terakhir; karena itu salah satu nyanyian orang tertebus dinamakan "nyanyian Musa" (Wahy 15:3).

[15:20]  37 Full Life : NABIAH.

Nas : Kel 15:20

Miryam disebut "nabiah" karena ia digerakkan oleh Roh nubuat dan mengucapkan amanat dari Allah kepada umat itu (lih. Bil 12:2,6; bd. Hak 4:4; 2Raj 22:14; Yes 8:3; Luk 2:36;

lihat art. NABI DI DALAM PERJANJIAN LAMA).

[15:26]  38 Full Life : AKU TUHANLAH YANG MENYEMBUHKAN ENGKAU.

Nas : Kel 15:26

Jikalau orang Israel sungguh-sungguh mendengarkan dan menaati Allah, Ia tidak akan membiarkan salah satu penyakit atau tulah yang dikenakan-Nya kepada orang Mesir menimpa mereka. Janji ini menunjukkan bahwa Allah lebih ingin menyembuhkan umat-Nya daripada menimpakan penyakit dan kesusahan atas mereka (juga lih. Kel 23:25; Ul 7:15; Mazm 103:3; 107:20; Yeh 18:23,32; Yeh 33:11). Mengenai janji Allah untuk menyembuhkan di bawah perjanjian yang baru

lihat art. PENYEMBUHAN ILAHI.

[16:2]  39 Full Life : BERSUNGUT-SUNGUTLAH ... KEPADA MUSA.

Nas : Kel 16:2

Orang Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Allah untuk kali ketiga (bd. Kel 14:10-12; 15:24). Kendati semua yang telah dilakukan Allah bagi mereka, mereka cepat sekali hilang kepercayaan akan kebaikan, hikmat, dan kehendak-Nya untuk kehidupan mereka (juga lih. Kel 17:3; Bil 14:2; 16:11,41). Paulus mengingatkan orang percaya PB agar jangan mengikuti contoh Israel (1Kor 10:10). Pada saat muncul persoalan-persoalan yang serius, daripada menuduh Allah telah mengabaikan dan tidak setia, hendaknya kita menyerahkan diri kepada-Nya dan dengan rendah hati mohon pertolongan dalam menyelesaikan persoalan tersebut, serta percaya bahwa Dia akan bertindak bagi kita.

[16:4]  40 Full Life : MENURUNKAN DARI LANGIT HUJAN ROTI.

Nas : Kel 16:4

"Roti dari langit" ini dinamakan "manna" (ayat Kel 16:15). Manna menjadi makanan khusus yang secara ajaib dikirim dari Allah untuk memberi makan umat itu setelah ke luar dari Mesir. Itu merupakan sesuatu berwarna putih seperti embun beku, berbentuk serpihan tipis, dan rasanya seperti kue madu (ayat Kel 16:14,31; Bil 11:9). Persediaan manna berhenti ketika Israel memasuki tanah perjanjian dan tersedia makanan lain (Yos 5:12). Manna menjadi lambang dari Yesus Kristus yang sebagai "roti yang benar dari sorga" (Yoh 6:32; bd. Wahy 2:17) memberi hidup kekal (Yoh 6:33,51,58).

[16:4]  41 Full Life : SUPAYA MEREKA KUCOBA.

Nas : Kel 16:4

Umat itu memperoleh berbagai petunjuk yang tepat mengenai roti dari sorga agar menguji kesediaan mereka untuk percaya dan taat kepada Allah (bd. Ul 8:2-3). Dengan cara yang sama Allah kadangkala mengatur keadaan-keadaan dalam kehidupan kita untuk menguji iman dan kesetiaan kita kepada-Nya.

[16:21]  42 Full Life : SETIAP PAGI.

Nas : Kel 16:21

Allah memerintahkan mereka untuk mengambil cukup untuk setiap hari supaya mengajar umat itu bahwa keberadaan mereka sehari-hari sepenuhnya bergantung pada karunia-Nya (bd. Mat 6:11).

[16:30]  43 Full Life : BERISTIRAHATLAH ... PADA HARI KETUJUH.

Nas : Kel 16:30

Melalui pengarahan-Nya mengenai hari ketujuh (ayat Kel 16:22-30), Allah ingin menekankan bahwa umat-Nya harus menanggapi dengan beristirahat, sebagaimana halnya Ia beristirahat pada hari penciptaan yang ketujuh (Kej 2:1-4). Allah sudah tahu sejak semula bahwa apabila umat-Nya gagal melaksanakan hari Sabat, maka mereka akan menghabiskan kekuatan jasmaniah dan rohaniah mereka dengan terus-menerus mengkhawatirkan dan mengejar hal-hal duniawi. Kegagalan ini akan mengakibatkan hal-hal rohani dan saleh dialihkan ke tingkat yang paling tidak penting dalam hidup ini

(lihat cat. --> Mat 12:1;

lihat cat. --> Luk 6:2-10).

[atau ref. Mat 12:1; Luk 6:2-10]

[17:6]  44 Full Life : KAUPUKUL GUNUNG BATU.

Nas : Kel 17:6

Di dalam PB, gunung batu ini disamakan dengan Yesus Kristus, sumber air kehidupan (1Kor 10:4). Seperti batu karang itu dipukul, demikian pula Kristus dipukul oleh kematian di kayu salib (Yes 53:5). Sebagaimana Kristus menjadi sumber berkat bagi Israel, Dia juga merupakan sumber berkat dan pemberi Roh Kudus bagi gereja (bd. Mazm 105:41; Yes 53:4-5; Yoh 7:37-38; 20:22; Kis 2:1-4).

[17:9]  45 Full Life : YOSUA.

Nas : Kel 17:9

Orang yang dipilih untuk menggantikan Musa selaku pemimpin Israel muncul untuk pertama kalinya dalam kisah Alkitab. Yosua artinya "Tuhan menyelamatkan" atau "Yahweh adalah Juruselamat"; bentuk Yunaninya adalah "Yesus"

(lihat cat. --> Mat 1:21).

[atau ref. Mat 1:21]

Dengan tepat, orang yang kemudian akan menaklukkan Kanaan tampil untuk pertama kali dalam peranan militer. Dalam pemeliharaan-Nya, telah mempersiapkan dia untuk peperangan melawan bangsa-bangsa Kanaan di kemudian hari.

[17:11]  46 Full Life : MUSA MENGANGKAT TANGANNYA.

Nas : Kel 17:11

Dengan mengangkat tangannya kepada Tuhan, Musa menunjukkan ketergantungan dan iman kepada Allah.

 1. 1) Kekuatan dan kemenangan Israel hanya terletak dalam terus-menerus mendekati Allah di dalam doa, iman, dan ketaatan. Ketika Musa berhenti berdoa, berhentilah pula aliran kuasa ilahi kepada umat-Nya

  (lihat cat. --> Ibr 7:25).

  [atau ref. Ibr 7:25]

 2. 2) Prinsip ilahi ini tetap berlaku di bawah perjanjian yang baru. Apabila kita lalai berseru kepada Allah setiap hari di dalam doa, maka kehidupan, perlindungan, berkat, dan kasih karunia ilahi akan berhenti mengalir kepada kita. Satu-satunya harapan kita untuk menang terletak di dalam terus-menerus menghampiri takhta kasih karunia melalui Kristus, supaya kita dapat menerima kuasa dan kasih karunia Allah untuk menolong kita pada saat-saat kita memerlukan pertolongan (Ibr 4:16; 7:25;

  lihat cat. --> Mat 7:7-8).

  [atau ref. Mat 7:7-8]

[18:2]  47 Full Life : YITRO ... MEMBAWA SERTA ZIPORA.

Nas : Kel 18:2

Musa mungkin telah mengirimkan istrinya Zipora dan kedua putranya kembali kepada Yitro pada waktu pertentangannya dengan Firaun.

[18:11]  48 Full Life : SEKARANG AKU TAHU, BAHWA TUHAN LEBIH BESAR.

Nas : Kel 18:11

Kata "tahu" sering ditemukan dalam kitab ini. Musa dan orang Israel perlu tahu siapakah Allah itu dan memahami kuasa-Nya yang besar. Manifestasi kuasa dan pembebasan dari Allah ini menjadi saksi bagi Yitro sehingga ia dapat berkata, "Sekarang aku tahu," dan dapat ikut serta menyembah Tuhan. Hal-hal ini ditulis supaya kita juga dapat mengenal dan menyembah Allah yang sejati.

[18:21]  49 Full Life : KAUCARILAH ... ORANG-ORANG YANG CAKAP.

Nas : Kel 18:21

Nasihat Yitro agar Musa menyerahkan kekuasaan kepada orang-orang yang takut akan Allah untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan secara lebih efisien masih berlaku hari ini. Berbagai syarat bagi pemimpin umat Allah disebutkan dalam ayat ini:

 1. (1) orang yang cakap,
 2. (2) orang yang takut akan Allah,
 3. (3) orang yang dibina dalam kebenaran dan sangat terikat pada kebenaran itu, dan
 4. (4) orang yang membenci keuntungan yang tidak halal, dan dengan demikian bebas dari ketamakan dan cinta akan uang.TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA