TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Keluaran 40:1-33

Konteks
Musa mendirikan Kemah Suci
40:1 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: 40:2 "Pada hari yang pertama dari bulan l  yang pertama haruslah engkau mendirikan m  Kemah Suci, n  yakni Kemah Pertemuan itu. 40:3 Kautempatkanlah di dalamnya tabut hukum o  dan kaupasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. 40:4 Kaubawalah ke dalamnya meja p  dan taruhlah di atasnya q  perkakas menurut susunannya; kaubawalah ke dalamnya kandil r  dan kaupasang lampu-lampunya di atasnya. 40:5 Kautaruhlah mezbah s  emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kaugantungkanlah tirai pintu Kemah Suci. 40:6 Kautaruhlah mezbah t  korban bakaran di depan pintu Kemah Suci, yakni Kemah Pertemuan itu. 40:7 Kautaruhlah bejana u  pembasuhan di antara Kemah Pertemuan dan mezbah itu, lalu kautaruhlah air ke dalamnya. 40:8 Haruslah kaubuat pelataran v  keliling dan kaugantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. 40:9 Kemudian kauambillah minyak urapan dan kauurapilah w  Kemah Suci dengan segala yang ada di dalamnya; demikianlah harus engkau menguduskannya, dengan segala perabotannya, x  sehingga menjadi kudus. 40:10 Juga kauurapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya; demikianlah engkau harus menguduskan y  mezbah itu, sehingga mezbah itu maha kudus. 40:11 Juga kauurapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya, dan demikianlah engkau harus menguduskannya. 40:12 Kemudian kausuruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu Kemah Pertemuan z  dan kaubasuhlah mereka dengan air. a  40:13 Kaukenakanlah pakaian b  yang kudus kepada Harun, kauurapi dan kaukuduskanlah c  dia supaya ia memegang jabatan imam bagi-Ku. 40:14 Juga anak-anaknya kausuruhlah mendekat dan kaukenakanlah kemeja d  kepada mereka. 40:15 Urapilah mereka, seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagi-Ku; dan ini terjadi, supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. e " 40:16 Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan f  TUHAN kepadanya, demikianlah dilakukannya. 40:17 Dan terjadilah dalam bulan g  yang pertama tahun yang kedua, pada tanggal satu bulan itu, maka didirikanlah Kemah Suci. h  40:18 Musa i  mendirikan Kemah Suci itu, dipasangnyalah alas-alasnya, j  ditaruhnya papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu lintangnya dan didirikannya tiang-tiangnya. 40:19 Dikembangkannyalah atap kemah yang menudungi Kemah Suci dan diletakkannyalah tudung k  kemah di atasnya--seperti yang diperintahkan l  TUHAN kepada Musa. 40:20 Diambilnyalah loh hukum m  Allah dan ditaruhnya ke dalam tabut, n  dikenakannyalah kayu pengusung pada tabut itu dan diletakkannya tutup pendamaian o  di atas tabut itu. 40:21 Dibawanyalah tabut itu ke dalam Kemah Suci, digantungkannyalah tabir p  penudung dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah--seperti yang diperintahkan q  TUHAN kepada Musa. 40:22 Ditaruhnyalah meja r  di dalam Kemah Pertemuan pada sisi Kemah Suci sebelah utara, di depan tabir itu. 40:23 Diletakkannyalah di atasnya roti s  sajian menurut susunannya, di hadapan TUHAN--seperti yang diperintahkan t  TUHAN kepada Musa. 40:24 Ditempatkannyalah kandil u  di dalam Kemah Pertemuan berhadapan dengan meja itu, pada sisi Kemah Suci sebelah selatan. 40:25 Dipasangnyalah lampu-lampu v  di atasnya di hadapan TUHAN--seperti yang diperintahkan w  TUHAN kepada Musa. 40:26 Ditempatkannyalah mezbah x  emas di dalam Kemah Pertemuan di depan tabir itu. 40:27 Dibakarnyalah di atasnya ukupan dari wangi-wangian seperti yang diperintahkan y  TUHAN kepada Musa. 40:28 Digantungkannyalah tirai z  pintu Kemah Suci. 40:29 Mezbah a  korban bakaran ditempatkannyalah di depan pintu Kemah Suci, yakni Kemah Pertemuan itu, dan dipersembahkannyalah di atasnya korban bakaran dan korban sajian b --seperti yang diperintahkan c  TUHAN kepada Musa. 40:30 Ditempatkannyalah bejana d  pembasuhan di antara Kemah Pertemuan dan mezbah itu, lalu ditaruhnyalah air ke dalamnya untuk pembasuhan. 40:31 Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh e  tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. 40:32 Apabila mereka masuk ke dalam Kemah Pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah f  itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan--seperti yang diperintahkan g  TUHAN kepada Musa. 40:33 Didirikannyalah tiang-tiang pelataran h  sekeliling Kemah Suci dan mezbah itu, dan digantungkannyalah tirai i  pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu.


TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA