TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Keluaran 14:1--15:27

14:1 <0559> rmal <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <01696> rbdyw(14:1)

14:1 kai <2532> elalhsen <2980> kuriov <2962> prov <4314> mwushn legwn <3004>

14:2 <03220> Myh <05921> le <02583> wnxt <05226> wxkn <01189> Npu <0> leb <06440> ynpl <03220> Myh <0996> Nybw <04024> ldgm <0996> Nyb <06367> tryxh <0> yp <06440> ynpl <02583> wnxyw <07725> wbsyw <03478> larvy <01121> ynb <0413> la <01696> rbd(14:2)

14:2 lalhson <2980> toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> kai <2532> apostreqantev <654> stratopedeusatwsan apenanti thv <3588> epaulewv <1886> ana <303> meson <3319> magdwlou kai <2532> ana <303> meson <3319> thv <3588> yalasshv <2281> ex <1537> enantiav <1727> beelsepfwn enwpion <1799> autwn <846> stratopedeuseiv epi <1909> thv <3588> yalasshv <2281>

14:3 <04057> rbdmh <05921> Mhyle <05462> rgo <0776> Urab <01992> Mh <0943> Mykbn <03478> larvy <01121> ynbl <06547> herp <0559> rmaw(14:3)

14:3 kai <2532> erei faraw <5328> tw <3588> law <2992> autou <846> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> planwntai <4105> outoi <3778> en <1722> th <3588> gh <1065> sugkekleiken <4788> gar <1063> autouv <846> h <3588> erhmov <2048>

14:4 <03651> Nk <06213> wveyw <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <04713> Myrum <03045> wedyw <02426> wlyx <03605> lkbw <06547> herpb <03513> hdbkaw <0310> Mhyrxa <07291> Pdrw <06547> herp <03820> bl <0853> ta <02388> ytqzxw(14:4)

14:4 egw <1473> de <1161> sklhrunw <4645> thn <3588> kardian <2588> faraw <5328> kai <2532> katadiwxetai <2614> opisw <3694> autwn <846> kai <2532> endoxasyhsomai en <1722> faraw <5328> kai <2532> en <1722> pash <3956> th <3588> stratia <4756> autou <846> kai <2532> gnwsontai <1097> pantev <3956> oi <3588> aiguptioi <124> oti <3754> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962> kai <2532> epoihsan <4160> outwv <3778>

14:5 <05647> wndbem <03478> larvy <0853> ta <07971> wnxls <03588> yk <06213> wnyve <02063> taz <04100> hm <0559> wrmayw <05971> Meh <0413> la <05650> wydbew <06547> herp <03824> bbl <02015> Kphyw <05971> Meh <01272> xrb <03588> yk <04714> Myrum <04428> Klml <05046> dgyw(14:5)

14:5 kai <2532> anhggelh <312> tw <3588> basilei <935> twn <3588> aiguptiwn <124> oti <3754> pefeugen <5343> o <3588> laov <2992> kai <2532> metestrafh <3344> h <3588> kardia <2588> faraw <5328> kai <2532> twn <3588> yerapontwn <2324> autou <846> epi <1909> ton <3588> laon <2992> kai <2532> eipan ti <5100> touto <3778> epoihsamen <4160> tou <3588> exaposteilai <1821> touv <3588> uiouv <5207> israhl <2474> tou <3588> mh <3165> douleuein <1398> hmin <1473>

14:6 <05973> wme <03947> xql <05971> wme <0853> taw <07393> wbkr <0853> ta <0631> roayw(14:6)

14:6 ezeuxen oun <3767> faraw <5328> ta <3588> armata <716> autou <846> kai <2532> panta <3956> ton <3588> laon <2992> autou <846> sunaphgagen mey <3326> eautou <1438>

14:7 <03605> wlk <05921> le <07991> Mslsw <04714> Myrum <07393> bkr <03605> lkw <0970> rwxb <07393> bkr <03967> twam <08337> ss <03947> xqyw(14:7)

14:7 kai <2532> labwn <2983> exakosia <1812> armata <716> eklekta <1588> kai <2532> pasan <3956> thn <3588> ippon <2462> twn <3588> aiguptiwn <124> kai <2532> tristatav epi <1909> pantwn <3956>

14:8 <07311> hmr <03027> dyb <03318> Myauy <03478> larvy <01121> ynbw <03478> larvy <01121> ynb <0310> yrxa <07291> Pdryw <04714> Myrum <04428> Klm <06547> herp <03820> bl <0853> ta <03068> hwhy <02388> qzxyw(14:8)

14:8 kai <2532> esklhrunen <4645> kuriov <2962> thn <3588> kardian <2588> faraw <5328> basilewv <935> aiguptou <125> kai <2532> twn <3588> yerapontwn <2324> autou <846> kai <2532> katediwxen <2614> opisw <3694> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> oi <3588> de <1161> uioi <5207> israhl <2474> exeporeuonto <1607> en <1722> ceiri <5495> uqhlh <5308>

14:9 <01189> Npu <0> leb <06440> ynpl <06367> tryxh <0> yp <05921> le <02428> wlyxw <06571> wysrpw <06547> herp <07393> bkr <05483> owo <03605> lk <03220> Myh <05921> le <02583> Mynx <0853> Mtwa <05381> wgyvyw <0310> Mhyrxa <04713> Myrum <07291> wpdryw(14:9)

14:9 kai <2532> katediwxan <2614> oi <3588> aiguptioi <124> opisw <3694> autwn <846> kai <2532> eurosan <2147> autouv <846> parembeblhkotav para <3844> thn <3588> yalassan <2281> kai <2532> pasa <3956> h <3588> ippov <2462> kai <2532> ta <3588> armata <716> faraw <5328> kai <2532> oi <3588> ippeiv <2460> kai <2532> h <3588> stratia <4756> autou <846> apenanti thv <3588> epaulewv <1886> ex <1537> enantiav <1727> beelsepfwn

14:10 <03068> hwhy <0413> la <03478> larvy <01121> ynb <06817> wqeuyw <03966> dam <03372> waryyw <0310> Mhyrxa <05265> eon <04713> Myrum <02009> hnhw <05869> Mhynye <0853> ta <03478> larvy <01121> ynb <05375> wavyw <07126> byrqh <06547> herpw(14:10)

14:10 kai <2532> faraw <5328> proshgen <4317> kai <2532> anableqantev <308> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> toiv <3588> ofyalmoiv <3788> orwsin <3708> kai <2532> oi <3588> aiguptioi <124> estratopedeusan opisw <3694> autwn <846> kai <2532> efobhyhsan <5399> sfodra <4970> anebohsan <310> de <1161> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> prov <4314> kurion <2962>

14:11 <04714> Myrumm <03318> wnayuwhl <0> wnl <06213> tyve <02063> taz <04100> hm <04057> rbdmb <04191> twml <03947> wntxql <04714> Myrumb <06913> Myrbq <0369> Nya <01097> ylbmh <04872> hsm <0413> la <0559> wrmayw(14:11)

14:11 kai <2532> eipen prov <4314> mwushn para <3844> to <3588> mh <3165> uparcein <5225> mnhmata <3418> en <1722> gh <1065> aiguptw <125> exhgagev <1806> hmav <1473> yanatwsai <2289> en <1722> th <3588> erhmw <2048> ti <5100> touto <3778> epoihsav <4160> hmin <1473> exagagwn <1806> ex <1537> aiguptou <125>

14:12 <04057> rbdmb <04191> wntmm <04713> Myrum <0853> ta <05647> dbe <0> wnl <02896> bwj <03588> yk <04713> Myrum <0853> ta <05647> hdbenw <04480> wnmm <02308> ldx <0559> rmal <04714> Myrumb <0413> Kyla <01696> wnrbd <0834> rsa <01697> rbdh <02088> hz <03808> alh(14:12)

14:12 ou <3364> touto <3778> hn <1510> to <3588> rhma <4487> o <3739> elalhsamen <2980> prov <4314> se <4771> en <1722> aiguptw <125> legontev <3004> parev <3935> hmav <1473> opwv <3704> douleuswmen <1398> toiv <3588> aiguptioiv <124> kreisson <2908> gar <1063> hmav <1473> douleuein <1398> toiv <3588> aiguptioiv <124> h <2228> apoyanein <599> en <1722> th <3588> erhmw <2048> tauth <3778>

14:13 <05769> Mlwe <05704> de <05750> dwe <07200> Mtarl <03254> wpyot <03808> al <03117> Mwyh <04713> Myrum <0853> ta <07200> Mtyar <0834> rsa <03588> yk <03117> Mwyh <0> Mkl <06213> hvey <0834> rsa <03068> hwhy <03444> tewsy <0853> ta <07200> warw <03320> wbuyth <03372> waryt <0408> la <05971> Meh <0413> la <04872> hsm <0559> rmayw(14:13)

14:13 eipen de <1161> mwushv prov <4314> ton <3588> laon <2992> yarseite sthte <2476> kai <2532> orate <3708> thn <3588> swthrian <4991> thn <3588> para <3844> tou <3588> yeou <2316> hn <3739> poihsei <4160> hmin <1473> shmeron <4594> on <3739> tropon <5158> gar <1063> ewrakate <3708> touv <3588> aiguptiouv <124> shmeron <4594> ou <3364> prosyhsesye <4369> eti <2089> idein <3708> autouv <846> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> cronon <5550>

14:14 P <02790> Nwsyrxt <0859> Mtaw <0> Mkl <03898> Mxly <03068> hwhy(14:14)

14:14 kuriov <2962> polemhsei <4170> peri <4012> umwn <4771> kai <2532> umeiv <4771> sighsete <4601>

14:15 <05265> weoyw <03478> larvy <01121> ynb <0413> la <01696> rbd <0413> yla <06817> qeut <04100> hm <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(14:15)

14:15 eipen de <1161> kuriov <2962> prov <4314> mwushn ti <5100> boav <994> prov <4314> me <1473> lalhson <2980> toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> kai <2532> anazeuxatwsan

14:16 <03004> hsbyb <03220> Myh <08432> Kwtb <03478> larvy <01121> ynb <0935> wabyw <01234> wheqbw <03220> Myh <05921> le <03027> Kdy <0853> ta <05186> hjnw <04294> Kjm <0853> ta <07311> Mrh <0859> htaw(14:16)

14:16 kai <2532> su <4771> eparon th <3588> rabdw sou <4771> kai <2532> ekteinon <1614> thn <3588> ceira <5495> sou <4771> epi <1909> thn <3588> yalassan <2281> kai <2532> rhxon <4486> authn <846> kai <2532> eiselyatwsan <1525> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> eiv <1519> meson <3319> thv <3588> yalasshv <2281> kata <2596> to <3588> xhron <3584>

14:17 <06571> wysrpbw <07393> wbkrb <02426> wlyx <03605> lkbw <06547> herpb <03513> hdbkaw <0310> Mhyrxa <0935> wabyw <04713> Myrum <03820> bl <0853> ta <02388> qzxm <02005> ynnh <0589> ynaw(14:17)

14:17 kai <2532> idou <2400> egw <1473> sklhrunw <4645> thn <3588> kardian <2588> faraw <5328> kai <2532> twn <3588> aiguptiwn <124> pantwn <3956> kai <2532> eiseleusontai <1525> opisw <3694> autwn <846> kai <2532> endoxasyhsomai en <1722> faraw <5328> kai <2532> en <1722> pash <3956> th <3588> stratia <4756> autou <846> kai <2532> en <1722> toiv <3588> armasin <716> kai <2532> en <1722> toiv <3588> ippoiv <2462> autou <846>

14:18 <06571> wysrpbw <07393> wbkrb <06547> herpb <03513> ydbkhb <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <04713> Myrum <03045> wedyw(14:18)

14:18 kai <2532> gnwsontai <1097> pantev <3956> oi <3588> aiguptioi <124> oti <3754> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962> endoxazomenou mou <1473> en <1722> faraw <5328> kai <2532> en <1722> toiv <3588> armasin <716> kai <2532> ippoiv <2462> autou <846>

14:19 <0310> Mhyrxam <05975> dmeyw <06440> Mhynpm <06051> Nneh <05982> dwme <05265> eoyw <0310> Mhyrxam <01980> Klyw <03478> larvy <04264> hnxm <06440> ynpl <01980> Klhh <0430> Myhlah <04397> Kalm <05265> eoyw(14:19)

14:19 exhren <1808> de <1161> o <3588> aggelov <32> tou <3588> yeou <2316> o <3588> proporeuomenov <4313> thv <3588> parembolhv twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> kai <2532> eporeuyh <4198> ek <1537> twn <3588> opisyen exhren <1808> de <1161> kai <2532> o <3588> stulov <4769> thv <3588> nefelhv <3507> apo <575> proswpou <4383> autwn <846> kai <2532> esth <2476> ek <1537> twn <3588> opisw <3694> autwn <846>

14:20 <03915> hlylh <03605> lk <02088> hz <0413> la <02088> hz <07126> brq <03808> alw <03915> hlylh <0853> ta <0215> rayw <02822> Ksxhw <06051> Nneh <01961> yhyw <03478> larvy <04264> hnxm <0996> Nybw <04714> Myrum <04264> hnxm <0996> Nyb <0935> abyw(14:20)

14:20 kai <2532> eishlyen <1525> ana <303> meson <3319> thv <3588> parembolhv twn <3588> aiguptiwn <124> kai <2532> ana <303> meson <3319> thv <3588> parembolhv israhl <2474> kai <2532> esth <2476> kai <2532> egeneto <1096> skotov <4655> kai <2532> gnofov <1105> kai <2532> dihlyen <1330> h <3588> nux <3571> kai <2532> ou <3364> sunemixan allhloiv olhn <3650> thn <3588> nukta <3571>

14:21 <04325> Mymh <01234> weqbyw <02724> hbrxl <03220> Myh <0853> ta <07760> Mvyw <03915> hlylh <03605> lk <05794> hze <06921> Mydq <07307> xwrb <03220> Myh <0853> ta <03068> hwhy <01980> Klwyw <03220> Myh <05921> le <03027> wdy <0853> ta <04872> hsm <05186> jyw(14:21)

14:21 exeteinen <1614> de <1161> mwushv thn <3588> ceira <5495> epi <1909> thn <3588> yalassan <2281> kai <2532> uphgagen <5217> kuriov <2962> thn <3588> yalassan <2281> en <1722> anemw <417> notw <3558> biaiw <972> olhn <3650> thn <3588> nukta <3571> kai <2532> epoihsen <4160> thn <3588> yalassan <2281> xhran <3584> kai <2532> escisyh <4977> to <3588> udwr <5204>

14:22 <08040> Mlamvmw <03225> Mnymym <02346> hmx <0> Mhl <04325> Mymhw <03004> hsbyb <03220> Myh <08432> Kwtb <03478> larvy <01121> ynb <0935> wabyw(14:22)

14:22 kai <2532> eishlyon <1525> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> eiv <1519> meson <3319> thv <3588> yalasshv <2281> kata <2596> to <3588> xhron <3584> kai <2532> to <3588> udwr <5204> autoiv <846> teicov <5038> ek <1537> dexiwn <1188> kai <2532> teicov <5038> ex <1537> euwnumwn <2176>

14:23 <03220> Myh <08432> Kwt <0413> la <06571> wysrpw <07393> wbkr <06547> herp <05483> owo <03605> lk <0310> Mhyrxa <0935> wabyw <04713> Myrum <07291> wpdryw(14:23)

14:23 katediwxan <2614> de <1161> oi <3588> aiguptioi <124> kai <2532> eishlyon <1525> opisw <3694> autwn <846> pasa <3956> h <3588> ippov <2462> faraw <5328> kai <2532> ta <3588> armata <716> kai <2532> oi <3588> anabatai eiv <1519> meson <3319> thv <3588> yalasshv <2281>

14:24 <04713> Myrum <04264> hnxm <0853> ta <02000> Mhyw <06051> Nnew <0784> sa <05982> dwmeb <04713> Myrum <04264> hnxm <0413> la <03068> hwhy <08259> Pqsyw <01242> rqbh <0821> trmsab <01961> yhyw(14:24)

14:24 egenhyh <1096> de <1161> en <1722> th <3588> fulakh <5438> th <3588> ewyinh kai <2532> epebleqen <1914> kuriov <2962> epi <1909> thn <3588> parembolhn twn <3588> aiguptiwn <124> en <1722> stulw <4769> purov <4442> kai <2532> nefelhv <3507> kai <2532> sunetaraxen thn <3588> parembolhn twn <3588> aiguptiwn <124>

14:25 P <04713> Myrumb <0> Mhl <03898> Mxln <03068> hwhy <03588> yk <03478> larvy <06440> ynpm <05127> howna <04713> Myrum <0559> rmayw <03517> tdbkb <05090> whghnyw <04818> wytbkrm <0212> Npa <0853> ta <05493> royw(14:25)

14:25 kai <2532> sunedhsen <4887> touv <3588> axonav twn <3588> armatwn <716> autwn <846> kai <2532> hgagen <71> autouv <846> meta <3326> biav <970> kai <2532> eipan oi <3588> aiguptioi <124> fugwmen <5343> apo <575> proswpou <4383> israhl <2474> o <3588> gar <1063> kuriov <2962> polemei <4170> peri <4012> autwn <846> touv <3588> aiguptiouv <124>

14:26 <06571> wysrp <05921> lew <07393> wbkr <05921> le <04713> Myrum <05921> le <04325> Mymh <07725> wbsyw <03220> Myh <05921> le <03027> Kdy <0853> ta <05186> hjn <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(14:26)

14:26 eipen de <1161> kuriov <2962> prov <4314> mwushn ekteinon <1614> thn <3588> ceira <5495> sou <4771> epi <1909> thn <3588> yalassan <2281> kai <2532> apokatasthtw <600> to <3588> udwr <5204> kai <2532> epikaluqatw <1943> touv <3588> aiguptiouv <124> epi <1909> te <5037> ta <3588> armata <716> kai <2532> touv <3588> anabatav

14:27 <03220> Myh <08432> Kwtb <04713> Myrum <0853> ta <03068> hwhy <05287> renyw <07125> wtarql <05127> Myon <04713> Myrumw <0386> wntyal <01242> rqb <06437> twnpl <03220> Myh <07725> bsyw <03220> Myh <05921> le <03027> wdy <0853> ta <04872> hsm <05186> jyw(14:27)

14:27 exeteinen <1614> de <1161> mwushv thn <3588> ceira <5495> epi <1909> thn <3588> yalassan <2281> kai <2532> apekatesth <600> to <3588> udwr <5204> prov <4314> hmeran <2250> epi <1909> cwrav <5561> oi <3588> de <1161> aiguptioi <124> efugon <5343> upo <5259> to <3588> udwr <5204> kai <2532> exetinaxen <1621> kuriov <2962> touv <3588> aiguptiouv <124> meson <3319> thv <3588> yalasshv <2281>

14:28 <0259> dxa <05704> de <0> Mhb <07604> rasn <03808> al <03220> Myb <0310> Mhyrxa <0935> Myabh <06547> herp <02426> lyx <03605> lkl <06571> Mysrph <0853> taw <07393> bkrh <0853> ta <03680> wokyw <04325> Mymh <07725> wbsyw(14:28)

14:28 kai <2532> epanastrafen to <3588> udwr <5204> ekaluqen <2572> ta <3588> armata <716> kai <2532> touv <3588> anabatav kai <2532> pasan <3956> thn <3588> dunamin <1411> faraw <5328> touv <3588> eispeporeumenouv <1531> opisw <3694> autwn <846> eiv <1519> thn <3588> yalassan <2281> kai <2532> ou <3364> kateleifyh <2641> ex <1537> autwn <846> oude <3761> eiv <1519>

14:29 <08040> Mlamvmw <03225> Mnymym <02346> hmx <0> Mhl <04325> Mymhw <03220> Myh <08432> Kwtb <03004> hsbyb <01980> wklh <03478> larvy <01121> ynbw(14:29)

14:29 oi <3588> de <1161> uioi <5207> israhl <2474> eporeuyhsan <4198> dia <1223> xhrav <3584> en <1722> mesw <3319> thv <3588> yalasshv <2281> to <3588> de <1161> udwr <5204> autoiv <846> teicov <5038> ek <1537> dexiwn <1188> kai <2532> teicov <5038> ex <1537> euwnumwn <2176>

14:30 <03220> Myh <08193> tpv <05921> le <04191> tm <04713> Myrum <0853> ta <03478> larvy <07200> aryw <04713> Myrum <03027> dym <03478> larvy <0853> ta <01931> awhh <03117> Mwyb <03068> hwhy <03467> eswyw(14:30)

14:30 kai <2532> errusato kuriov <2962> ton <3588> israhl <2474> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> ek <1537> ceirov <5495> twn <3588> aiguptiwn <124> kai <2532> eiden <3708> israhl <2474> touv <3588> aiguptiouv <124> teynhkotav <2348> para <3844> to <3588> ceilov <5491> thv <3588> yalasshv <2281>

14:31 P <05650> wdbe <04872> hsmbw <03068> hwhyb <0539> wnymayw <03068> hwhy <0853> ta <05971> Meh <03372> waryyw <04713> Myrumb <03068> hwhy <06213> hve <0834> rsa <01419> hldgh <03027> dyh <0853> ta <03478> larvy <07200> aryw(14:31)

14:31 eiden <3708> de <1161> israhl <2474> thn <3588> ceira <5495> thn <3588> megalhn <3173> a <3739> epoihsen <4160> kuriov <2962> toiv <3588> aiguptioiv <124> efobhyh <5399> de <1161> o <3588> laov <2992> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> episteusan <4100> tw <3588> yew <2316> kai <2532> mwush tw <3588> yeraponti <2324> autou <846>

15:1 <03220> Myb <07411> hmr <07392> wbkrw <05483> owo <01342> hag <01342> hag <03588> yk <03068> hwhyl <07891> hrysa <0559> rmal <0559> wrmayw <03068> hwhyl <02063> tazh <07892> hrysh <0853> ta <03478> larvy <01121> ynbw <04872> hsm <07891> rysy <0227> za(15:1)

15:1 tote <5119> hsen <103> mwushv kai <2532> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> thn <3588> wdhn <3592> tauthn <3778> tw <3588> yew <2316> kai <2532> eipan legontev <3004> aswmen <103> tw <3588> kuriw <2962> endoxwv <1741> gar <1063> dedoxastai <1392> ippon <2462> kai <2532> anabathn erriqen eiv <1519> yalassan <2281>

15:2 <07311> whnmmraw <01> yba <0430> yhla <05115> whwnaw <0410> yla <02088> hz <03444> hewsyl <0> yl <01961> yhyw <03050> hy <02176> trmzw <05797> yze(15:2)

15:2 bohyov <998> kai <2532> skepasthv egeneto <1096> moi <1473> eiv <1519> swthrian <4991> outov <3778> mou <1473> yeov <2316> kai <2532> doxasw <1392> auton <846> yeov <2316> tou <3588> patrov <3962> mou <1473> kai <2532> uqwsw <5312> auton <846>

15:3 <08034> wms <03068> hwhy <04421> hmxlm <0376> sya <03068> hwhy(15:3)

15:3 kuriov <2962> suntribwn <4937> polemouv <4171> kuriov <2962> onoma <3686> autw <846>

15:4 <05488> Pwo <03220> Myb <02883> webj <07991> wysls <04005> rxbmw <03220> Myb <03384> hry <02426> wlyxw <06547> herp <04818> tbkrm(15:4)

15:4 armata <716> faraw <5328> kai <2532> thn <3588> dunamin <1411> autou <846> erriqen eiv <1519> yalassan <2281> epilektouv anabatav tristatav katepontisen <2670> en <1722> eruyra <2063> yalassh <2281>

15:5 <068> Nba <03644> wmk <04688> tlwumb <03381> wdry <03680> wmyoky <08415> tmht(15:5)

15:5 pontw <4195> ekaluqen <2572> autouv <846> katedusan eiv <1519> buyon <1037> wsei <5616> liyov <3037>

15:6 <0341> bywa <07492> Uert <03068> hwhy <03225> Knymy <03581> xkb <0142> yrdan <03068> hwhy <03225> Knymy(15:6)

15:6 h <3588> dexia <1188> sou <4771> kurie <2962> dedoxastai <1392> en <1722> iscui <2479> h <3588> dexia <1188> sou <4771> ceir <5495> kurie <2962> eyrausen <2352> ecyrouv <2190>

15:7 <07179> sqk <0398> wmlkay <02740> Knrx <07971> xlst <06965> Kymq <02040> orht <01347> Knwag <07230> brbw(15:7)

15:7 kai <2532> tw <3588> plhyei <4128> thv <3588> doxhv <1391> sou <4771> sunetriqav <4937> touv <3588> upenantiouv apesteilav <649> thn <3588> orghn <3709> sou <4771> kai <2532> katefagen <2719> autouv <846> wv <3739> kalamhn <2562>

15:8 <03220> My <03820> blb <08415> tmht <07087> wapq <05140> Mylzn <05067> dn <03644> wmk <05324> wbun <04325> Mym <06192> wmren <0639> Kypa <07307> xwrbw(15:8)

15:8 kai <2532> dia <1223> pneumatov <4151> tou <3588> yumou <2372> sou <4771> diesth <1339> to <3588> udwr <5204> epagh <4078> wsei <5616> teicov <5038> ta <3588> udata <5204> epagh <4078> ta <3588> kumata <2949> en <1722> mesw <3319> thv <3588> yalasshv <2281>

15:9 <03027> ydy <03423> wmsyrwt <02719> ybrx <07324> qyra <05315> yspn <04390> wmalmt <07998> lls <02505> qlxa <05381> gyva <07291> Pdra <0341> bywa <0559> rma(15:9)

15:9 eipen o <3588> ecyrov <2190> diwxav <1377> katalhmqomai <2638> meriw <3307> skula <4661> emplhsw quchn <5590> mou <1473> anelw <337> th <3588> macairh <3162> mou <1473> kurieusei <2961> h <3588> ceir <5495> mou <1473>

15:10 <0117> Myryda <04325> Mymb <05777> trpwek <06749> wllu <03220> My <03680> wmok <07307> Kxwrb <05398> tpsn(15:10)

15:10 apesteilav <649> to <3588> pneuma <4151> sou <4771> ekaluqen <2572> autouv <846> yalassa <2281> edusan <1417> wsei <5616> molibov en <1722> udati <5204> sfodrw <4971>

15:11 <06382> alp <06213> hve <08416> tlht <03372> arwn <06944> sdqb <0142> rdan <03644> hkmk <04310> ym <03068> hwhy <0410> Mlab <03644> hkmk <04310> ym(15:11)

15:11 tiv <5100> omoiov <3664> soi <4771> en <1722> yeoiv <2316> kurie <2962> tiv <5100> omoiov <3664> soi <4771> dedoxasmenov <1392> en <1722> agioiv <40> yaumastov <2298> en <1722> doxaiv <1391> poiwn <4160> terata <5059>

15:12 <0776> Ura <01104> wmelbt <03225> Knymy <05186> tyjn(15:12)

15:12 exeteinav <1614> thn <3588> dexian <1188> sou <4771> katepien <2666> autouv <846> gh <1065>

15:13 <06944> Ksdq <05116> hwn <0413> la <05797> Kzeb <05095> tlhn <01350> tlag <02098> wz <05971> Me <02617> Kdoxb <05148> tyxn(15:13)

15:13 wdhghsav <3594> th <3588> dikaiosunh <1343> sou <4771> ton <3588> laon <2992> sou <4771> touton <3778> on <3739> elutrwsw <3084> parekalesav <3870> th <3588> iscui <2479> sou <4771> eiv <1519> kataluma <2646> agion <40> sou <4771>

15:14 <06429> tslp <03427> ybsy <0270> zxa <02427> lyx <07264> Nwzgry <05971> Myme <08085> wems(15:14)

15:14 hkousan <191> eynh <1484> kai <2532> wrgisyhsan <3710> wdinev <5604> elabon <2983> katoikountav fulistiim

15:15 <03667> Nenk <03427> ybsy <03605> lk <04127> wgmn <07461> der <0270> wmzxay <04124> bawm <0352> ylya <0123> Mwda <0441> ypwla <0926> wlhbn <0227> za(15:15)

15:15 tote <5119> espeusan <4692> hgemonev <2232> edwm kai <2532> arcontev <758> mwabitwn elaben <2983> autouv <846> tromov <5156> etakhsan <5080> pantev <3956> oi <3588> katoikountev canaan <5477>

15:16 <07069> tynq <02098> wz <05971> Me <05674> rbey <05704> de <03068> hwhy <05971> Kme <05674> rbey <05704> de <068> Nbak <01826> wmdy <02220> Kewrz <01419> ldgb <06343> dxpw <0367> htmya <05921> Mhyle <05307> lpt(15:16)

15:16 epipesoi <1968> ep <1909> autouv <846> fobov <5401> kai <2532> tromov <5156> megeyei <3174> bracionov <1023> sou <4771> apoliywyhtwsan ewv <2193> an <302> parelyh <3928> o <3588> laov <2992> sou <4771> kurie <2962> ewv <2193> an <302> parelyh <3928> o <3588> laov <2992> sou <4771> outov <3778> on <3739> ekthsw <2932>

15:17 <03027> Kydy <03559> wnnwk <0136> ynda <04720> sdqm <03068> hwhy <06466> tlep <03427> Ktbsl <04349> Nwkm <05159> Ktlxn <02022> rhb <05193> wmejtw <0935> wmabt(15:17)

15:17 eisagagwn <1521> katafuteuson autouv <846> eiv <1519> orov <3735> klhronomiav <2817> sou <4771> eiv <1519> etoimon <2092> katoikhthrion <2732> sou <4771> o <3739> kateirgasw <2716> kurie <2962> agiasma kurie <2962> o <3739> htoimasan <2090> ai <3588> ceirev <5495> sou <4771>

15:18 <05703> dew <05769> Mlel <04427> Klmy <03068> hwhy(15:18)

15:18 kuriov <2962> basileuwn <936> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> ep <1909> aiwna <165> kai <2532> eti <2089>

15:19 P <03220> Myh <08432> Kwtb <03004> hsbyb <01980> wklh <03478> larvy <01121> ynbw <03220> Myh <04325> ym <0853> ta <05921> Mhle <03068> hwhy <07725> bsyw <03220> Myb <06571> wysrpbw <07393> wbkrb <06547> herp <05483> owo <0935> ab <03588> yk(15:19)

15:19 oti <3754> eishlyen <1525> ippov <2462> faraw <5328> sun <4862> armasin <716> kai <2532> anabataiv eiv <1519> yalassan <2281> kai <2532> ephgagen ep <1909> autouv <846> kuriov <2962> to <3588> udwr <5204> thv <3588> yalasshv <2281> oi <3588> de <1161> uioi <5207> israhl <2474> eporeuyhsan <4198> dia <1223> xhrav <3584> en <1722> mesw <3319> thv <3588> yalasshv <2281>

15:20 <04246> tlxmbw <08596> Myptb <0310> hyrxa <0802> Mysnh <03605> lk <03318> Nautw <03027> hdyb <08596> Pth <0853> ta <0175> Nrha <0269> twxa <05031> haybnh <04813> Myrm <03947> xqtw(15:20)

15:20 labousa <2983> de <1161> mariam h <3588> profhtiv <4398> h <3588> adelfh <79> aarwn <2> to <3588> tumpanon en <1722> th <3588> ceiri <5495> authv <846> kai <2532> exhlyosan <1831> pasai <3956> ai <3588> gunaikev <1135> opisw <3694> authv <846> meta <3326> tumpanwn kai <2532> corwn <5525>

15:21 o <03220> Myb <07411> hmr <07392> wbkrw <05483> owo <01342> hag <01342> hag <03588> yk <03068> hwhyl <07891> wrys <04813> Myrm <0> Mhl <06030> Netw(15:21)

15:21 exhrcen de <1161> autwn <846> mariam legousa <3004> aswmen <103> tw <3588> kuriw <2962> endoxwv <1741> gar <1063> dedoxastai <1392> ippon <2462> kai <2532> anabathn erriqen eiv <1519> yalassan <2281>

15:22 <04325> Mym <04672> waum <03808> alw <04057> rbdmb <03117> Mymy <07969> tsls <01980> wklyw <07793> rws <04057> rbdm <0413> la <03318> wauyw <05488> Pwo <03220> Mym <03478> larvy <0853> ta <04872> hsm <05265> eoyw(15:22)

15:22 exhren <1808> de <1161> mwushv touv <3588> uiouv <5207> israhl <2474> apo <575> yalasshv <2281> eruyrav <2063> kai <2532> hgagen <71> autouv <846> eiv <1519> thn <3588> erhmon <2048> sour kai <2532> eporeuonto <4198> treiv <5140> hmerav <2250> en <1722> th <3588> erhmw <2048> kai <2532> ouc <3364> huriskon <2147> udwr <5204> wste <5620> piein <4095>

15:23 <04785> hrm <08034> hms <07121> arq <03651> Nk <05921> le <01992> Mh <04751> Myrm <03588> yk <04785> hrmm <04325> Mym <08354> ttsl <03201> wlky <03808> alw <04785> htrm <0935> wabyw(15:23)

15:23 hlyon <2064> de <1161> eiv <1519> merra kai <2532> ouk <3364> hdunanto <1410> piein <4095> ek <1537> merrav pikron <4089> gar <1063> hn <1510> dia <1223> touto <3778> epwnomasyh to <3588> onoma <3686> tou <3588> topou <5117> ekeinou <1565> pikria <4088>

15:24 <08354> htsn <04100> hm <0559> rmal <04872> hsm <05921> le <05971> Meh <03885> wnlyw(15:24)

15:24 kai <2532> diegogguzen <1234> o <3588> laov <2992> epi <1909> mwushn legontev <3004> ti <5100> piomeya <4095>

15:25 <05254> whon <08033> Msw <04941> jpsmw <02706> qx <0> wl <07760> Mv <08033> Ms <04325> Mymh <04985> wqtmyw <04325> Mymh <0413> la <07993> Klsyw <06086> Ue <03068> hwhy <03384> whrwyw <03068> hwhy <0413> la <06817> qeuyw(15:25)

15:25 ebohsen <994> de <1161> mwushv prov <4314> kurion <2962> kai <2532> edeixen <1166> autw <846> kuriov <2962> xulon <3586> kai <2532> enebalen <1685> auto <846> eiv <1519> to <3588> udwr <5204> kai <2532> eglukanyh to <3588> udwr <5204> ekei <1563> eyeto <5087> autw <846> dikaiwmata <1345> kai <2532> kriseiv <2920> kai <2532> ekei <1563> epeirasen <3985> auton <846>

15:26 o <07495> Kapr <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <05921> Kyle <07760> Myva <03808> al <04713> Myrumb <07760> ytmv <0834> rsa <04245> hlxmh <03605> lk <02706> wyqx <03605> lk <08104> trmsw <04687> wytwuml <0238> tnzahw <06213> hvet <05869> wynyeb <03477> rsyhw <0430> Kyhla <03068> hwhy <06963> lwql <08085> emst <08085> ewms <0518> Ma <0559> rmayw(15:26)

15:26 kai <2532> eipen ean <1437> akoh <189> akoushv <191> thv <3588> fwnhv <5456> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771> kai <2532> ta <3588> aresta <701> enantion <1726> autou <846> poihshv <4160> kai <2532> enwtish <1801> taiv <3588> entolaiv <1785> autou <846> kai <2532> fulaxhv <5442> panta <3956> ta <3588> dikaiwmata <1345> autou <846> pasan <3956> noson <3554> hn <3739> ephgagon toiv <3588> aiguptioiv <124> ouk <3364> epaxw epi <1909> se <4771> egw <1473> gar <1063> eimi <1510> kuriov <2962> o <3588> iwmenov <2390> se <4771>

15:27 <04325> Mymh <05921> le <08033> Ms <02583> wnxyw <08558> Myrmt <07657> Myebsw <04325> Mym <05869> tnye <06240> hrve <08147> Myts <08033> Msw <0362> hmlya <0935> wabyw(15:27)

15:27 kai <2532> hlyosan <2064> eiv <1519> ailim kai <2532> hsan <1510> ekei <1563> dwdeka <1427> phgai <4077> udatwn <5204> kai <2532> ebdomhkonta <1440> stelech foinikwn <5404> parenebalon de <1161> ekei <1563> para <3844> ta <3588> udata <5204>TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA