TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Kejadian 25:19--36:43

Konteks
Esau dan Yakub
25:19 Inilah riwayat keturunan o  Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. 25:20 Dan Ishak berumur p  empat puluh tahun, ketika Ribka, q  anak Betuel, r  orang Aram dari Padan-Aram, s  saudara perempuan Laban t  orang Aram u  itu, diambilnya menjadi isterinya. 25:21 Berdoalah Ishak kepada TUHAN 1  untuk isterinya, sebab isterinya itu mandul; v  TUHAN mengabulkan doanya, w  sehingga Ribka, isterinya itu, mengandung. 25:22 Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata: "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada TUHAN. x  25:23 Firman TUHAN kepadanya: "Dua bangsa 2  y  ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu; suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda 3 . z " 25:24 Setelah genap harinya untuk bersalin, a  memang anak kembar yang di dalam kandungannya. b  25:25 Keluarlah yang pertama, warnanya merah, c  seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu; d  sebab itu ia dinamai Esau. e  25:26 Sesudah itu keluarlah f  adiknya; tangannya memegang tumit g  Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. h  Ishak berumur i  enam puluh tahun 4  pada waktu mereka lahir. 25:27 Lalu bertambah besarlah kedua anak itu: Esau menjadi seorang yang pandai berburu, j  seorang yang suka tinggal di padang, k  tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. 25:28 Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, l  tetapi Ribka kasih kepada Yakub. m  25:29 Pada suatu kali Yakub sedang memasak n  sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. o  25:30 Kata Esau kepada Yakub: "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah p  itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. q  25:31 Tetapi kata Yakub: "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu 5 . r " 25:32 Sahut Esau: "Sebentar lagi aku akan mati; apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" 25:33 Kata Yakub: "Bersumpahlah s  dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya t  kepadanya. 25:34 Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah u  itu kepada Esau; ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu.
Ishak di negeri orang Filistin
26:1 Maka timbullah kelaparan di negeri v  itu. --Ini bukan kelaparan yang pertama, yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar, w  kepada Abimelekh, raja orang Filistin. x  26:2 Lalu TUHAN menampakkan y  diri kepadanya serta berfirman: "Janganlah pergi ke Mesir, z  diamlah di negeri yang akan Kukatakan a  kepadamu. 26:3 Tinggallah b  di negeri ini sebagai orang asing, maka Aku akan menyertai engkau 6  c  dan memberkati engkau, d  sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan Kuberikan seluruh negeri e  ini, dan Aku akan menepati sumpah yang telah Kuikrarkan kepada Abraham, f  ayahmu. 26:4 Aku akan membuat banyak keturunanmu g  seperti bintang di langit; h  Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri i  ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, j  26:5 karena Abraham telah mendengarkan k  firman-Ku 7  dan memelihara kewajibannya kepada-Ku, yaitu segala perintah, ketetapan l  dan hukum-Ku. m " 26:6 Jadi tinggallah Ishak di Gerar. n  26:7 Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang isterinya, berkatalah ia: "Dia saudaraku, o " sebab ia takut mengatakan: "Ia isteriku," karena pikirnya: "Jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya." 26:8 Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelekh, raja orang Filistin p  itu dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka, isterinya. 26:9 Lalu Abimelekh memanggil Ishak dan berkata: "Sesungguhnya dia isterimu, masakan engkau berkata: Dia saudaraku? q " Jawab Ishak kepadanya: "Karena pikirku: Jangan-jangan aku mati karena dia." 26:10 Tetapi Abimelekh berkata: "Apakah juga yang telah kauperbuat ini terhadap kami? r  Mudah sekali terjadi, salah seorang dari bangsa ini tidur dengan isterimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." 26:11 Lalu Abimelekh memberi perintah kepada seluruh bangsa itu: "Siapa yang mengganggu s  orang ini atau isterinya, pastilah ia akan dihukum mati. t " 26:12 Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil seratus kali lipat; u  sebab ia diberkati v  TUHAN 8 . 26:13 Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. w  26:14 Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, x  sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. y  26:15 Segala sumur, z  yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu, telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun a  dengan tanah. 26:16 Lalu kata Abimelekh kepada Ishak: "Pergilah b  dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa dari pada kami. c " 26:17 Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, d  dan ia menetap di situ. 26:18 Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur e  yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati; disebutkannyalah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. 26:19 Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. 26:20 Lalu bertengkarlah f  para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka: "Air ini kepunyaan kami. g " Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. 26:21 Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar h  juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. 26:22 Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, i  dan ia berkata: "Sekarang TUHAN telah memberikan kelonggaran j  kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu k  di negeri ini." 26:23 Dari situ ia pergi ke Bersyeba. l  26:24 Lalu pada malam itu TUHAN menampakkan diri kepadanya serta berfirman: "Akulah Allah ayahmu Abraham; m  janganlah takut, n  sebab Aku menyertai engkau; o  Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu p  karena Abraham, q  hamba-Ku itu." 26:25 Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah r  di situ dan memanggil nama TUHAN. s  Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur t  di situ. 26:26 Datanglah Abimelekh dari Gerar mendapatkannya, bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikhol, kepala pasukannya. u  26:27 Tetapi kata Ishak kepada mereka: "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku, dan telah menyuruh aku keluar v  dari tanahmu?" 26:28 Jawab mereka: "Kami telah melihat sendiri, bahwa TUHAN menyertai engkau; w  sebab itu kami berkata: baiklah kita mengadakan sumpah setia, antara kami dan engkau; dan baiklah kami mengikat perjanjian x  dengan engkau, 26:29 bahwa engkau tidak akan berbuat jahat y  kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai; bukankah engkau sekarang yang diberkati TUHAN. z " 26:30 Kemudian Ishak mengadakan perjamuan a  bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. 26:31 Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah b  mereka. Kemudian Ishak melepas mereka, dan mereka meninggalkan dia dengan damai. 26:32 Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur c  yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya: "Kami telah mendapat air." 26:33 Lalu dinamainyalah sumur itu Syeba. Sebab itu nama kota itu adalah Bersyeba, d  sampai sekarang. 26:34 Ketika Esau telah berumur e  empat puluh tahun, ia mengambil Yudit, anak Beeri orang Het, f  dan Basmat, anak Elon orang Het, menjadi isterinya. 26:35 Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka 9 . g 
Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung
27:1 Ketika Ishak sudah tua 10 , dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat h  lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, i  serta berkata kepadanya: "Anakku." Sahut Esau: "Ya, bapa." 27:2 Berkatalah Ishak: "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. j  27:3 Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang k  dan burulah bagiku seekor binatang; 27:4 olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang kugemari, l  sesudah itu bawalah kepadaku, supaya kumakan, agar aku memberkati m  engkau 11 , sebelum aku mati. n " 27:5 Tetapi Ribka mendengarkannya, ketika Ishak berkata kepada Esau, anaknya. Setelah Esau pergi ke padang o  memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, 27:6 berkatalah Ribka kepada Yakub, p  anaknya 12 : "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau, kakakmu: 27:7 Bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya kumakan, dan supaya aku memberkati engkau di hadapan TUHAN, sebelum aku mati. q  27:8 Maka sekarang, anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. r  27:9 Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana dua anak kambing s  yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. t  27:10 Bawalah itu kepada ayahmu, supaya dimakannya, agar dia memberkati u  engkau, sebelum ia mati." 27:11 Lalu kata Yakub kepada Ribka, ibunya: "Tetapi Esau, kakakku, adalah seorang yang berbulu badannya, v  sedang aku ini kulitku licin. 27:12 Mungkin ayahku akan meraba aku; w  maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia; dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk x  atas diriku dan bukan berkat." 27:13 Tetapi ibunya berkata kepadanya: "Akulah y  yang menanggung kutuk itu, anakku; dengarkan saja perkataanku, z  pergilah ambil kambing-kambing itu." 27:14 Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya; sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak, seperti yang digemari a  ayahnya. 27:15 Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah b  kepunyaan Esau, anak sulungnya, c  pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. 27:16 Dan kulit d  anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. 27:17 Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub, anaknya. 27:18 Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata: "Bapa!" Sahut ayahnya: "Ya, anakku; siapakah engkau? e " 27:19 Kata Yakub kepada ayahnya 13 : "Akulah Esau, anak sulungmu. f  Telah kulakukan, seperti yang bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan g  masakanku ini, agar bapa memberkati h  aku." 27:20 Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu: "Lekas juga engkau mendapatnya, anakku!" Jawabnya: "Karena TUHAN, Allahmu, membuat aku mencapai tujuanku. i " 27:21 Lalu kata Ishak kepada Yakub: "Datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau, j  apakah engkau ini anakku Esau atau bukan." 27:22 Maka Yakub mendekati Ishak, k  ayahnya, dan ayahnya itu merabanya l  serta berkata: "Kalau suara, suara Yakub; kalau tangan, tangan Esau." 27:23 Jadi Ishak tidak mengenal dia, karena tangannya berbulu seperti tangan Esau, m  kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, 27:24 tetapi ia masih bertanya: "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya: "Ya!" 27:25 Lalu berkatalah Ishak: "Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya kumakan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati n  engkau." Jadi didekatkannyalah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan, dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. 27:26 Berkatalah Ishak, ayahnya, kepadanya: "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku." 27:27 Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah o  ayahnya. p  Ketika Ishak mencium bau pakaian q  Yakub, diberkatinyalah dia, katanya: "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati r  TUHAN. 27:28 Allah akan memberikan kepadamu embun s  yang dari langit dan tanah-tanah gemuk t  di bumi dan gandum u  serta anggur v  berlimpah-limpah. 27:29 Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, w  dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu; x  jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. y " 27:30 Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak, ayahnya, pulanglah Esau, kakaknya, dari berburu. 27:31 Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya: "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. z " 27:32 Tetapi kata Ishak, ayahnya, kepadanya: "Siapakah engkau a  ini?" Sahutnya: "Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. b " 27:33 Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata: "Siapakah gerangan dia, yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? c  Aku telah memakan semuanya, sebelum engkau datang, dan telah memberkati dia; dan dia akan tetap orang yang diberkati. d " 27:34 Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah e  ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya: "Berkatilah f  aku ini juga, ya bapa!" 27:35 Jawab ayahnya: "Adikmu telah datang dengan tipu daya g  dan telah merampas berkat h  yang untukmu itu." 27:36 Kata Esau: "Bukankah tepat namanya Yakub, i  karena ia telah dua kali menipu j  aku. Hak kesulunganku k  telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat l  yang untukku." Lalu katanya: "Apakah bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku?" 27:37 Lalu Ishak menjawab Esau, katanya: "Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur; m  maka kepadamu, apa lagi yang dapat kuperbuat, ya anakku?" 27:38 Kata Esau kepada ayahnya: "Hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya bapa? Berkatilah aku ini juga, ya bapa!" Dan dengan suara keras menangislah n  Esau 14 . 27:39 Lalu Ishak, ayahnya, menjawabnya: o  "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun p  dari langit di atas. q  27:40 Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba r  adikmu. s  Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. t "
Yakub lari ke Mesopotamia
27:41 Esau menaruh dendam u  kepada Yakub v  karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya, lalu ia berkata kepada dirinya sendiri: "Hari-hari berkabung w  karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi; pada waktu itulah Yakub, x  adikku, akan kubunuh. y " 27:42 Ketika diberitahukan perkataan Esau, z  anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub, anak bungsunya, lalu berkata kepadanya: "Esau, kakakmu, bermaksud membalas dendam membunuh a  engkau. 27:43 Jadi sekarang, anakku, dengarkanlah perkataanku, b  bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, c  saudaraku, ke Haran, d  27:44 dan tinggallah padanya beberapa waktu e  lamanya, sampai kegeraman 27:45 dan kemarahan kakakmu itu surut dari padamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya; f  kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. g  Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga?" 27:46 Kemudian Ribka berkata kepada Ishak: "Aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het h  itu; jikalau Yakub juga mengambil seorang isteri dari antara perempuan negeri ini, i  semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? j " 28:1 Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati k  dia serta memesankan kepadanya, katanya: "Janganlah mengambil isteri dari perempuan Kanaan. l  28:2 Bersiaplah, pergilah ke Padan-Aram, m  ke rumah Betuel, n  ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang isteri dari anak-anak Laban, saudara o  ibumu. 28:3 Moga-moga Allah Yang Mahakuasa p  memberkati q  engkau, membuat engkau beranak cucu r  dan membuat engkau menjadi banyak, s  sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. 28:4 Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham 15 , t  kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri u  ini yang kaudiami sebagai orang asing, v  yang telah diberikan Allah kepada Abraham." 28:5 Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah w  Yakub ke Padan-Aram, x  kepada Laban anak Betuel, orang Aram y  itu, saudara Ribka z  ibu Yakub dan Esau. 28:6 Ketika Esau melihat, bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan-Aram untuk mengambil isteri dari situ--pada waktu ia memberkatinya ia telah memesankan kepada Yakub: "Janganlah ambil isteri dari antara perempuan a  Kanaan" -- 28:7 dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya, dan pergi ke Padan-Aram, 28:8 maka Esaupun menyadari, bahwa perempuan b  Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak, c  ayahnya. 28:9 Sebab itu ia pergi kepada Ismael d  dan mengambil Mahalat menjadi isterinya, di samping kedua isterinya yang telah ada. e  Mahalat adalah anak Ismael anak Abraham, adik Nebayot. f 
Mimpi Yakub di Betel
28:10 Maka Yakub berangkat dari Bersyeba g  dan pergi ke Haran. h  28:11 Ia sampai di suatu tempat, i  dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, j  lalu membaringkan dirinya di tempat itu. 28:12 Maka bermimpilah k  ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah 16  turun naik di tangga l  itu. 28:13 Berdirilah TUHAN m  di sampingnya 17  dan berfirman: "Akulah TUHAN, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak; n  tanah o  tempat engkau berbaring p  ini akan Kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. 28:14 Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau q  akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan, r  dan olehmu serta keturunanmu s  semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. 28:15 Sesungguhnya Aku menyertai engkau t  dan Aku akan melindungi engkau, u  v  ke manapun engkau pergi, w  dan Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, x  sebab Aku tidak akan meninggalkan engkau, y  melainkan tetap melakukan apa yang Kujanjikan kepadamu. z  a " 28:16 Ketika Yakub bangun dari tidurnya, b  berkatalah ia: "Sesungguhnya TUHAN ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." 28:17 Ia takut dan berkata: "Alangkah dahsyatnya tempat ini. c  Ini tidak lain dari rumah Allah, d  ini pintu gerbang sorga." 28:18 Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala e  dan mendirikan itu menjadi tugu f  dan menuang minyak ke atasnya. g  28:19 Ia menamai tempat itu Betel 18 ; h  dahulu nama kota itu Lus. i  28:20 Lalu bernazarlah j  Yakub: "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku k  di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, l  28:21 sehingga aku selamat m  kembali ke rumah ayahku, n  maka TUHAN akan menjadi Allahku. o  28:22 Dan batu yang kudirikan sebagai tugu p  ini akan menjadi rumah Allah. q  Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan sepersepuluh r  kepada-Mu."
Yakub di rumah Laban
29:1 Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. s  29:2 Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada tiga kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya, sebab dari sumur t  itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu u  penutup sumur itu besar; 29:3 dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan v  batu itu dari mulut sumur, lalu kambing domba w  itu diberi minum; kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. 29:4 Bertanyalah Yakub kepada mereka: "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini? x " Jawab mereka: "Kami ini dari Haran. y " 29:5 Lagi katanya kepada mereka: "Kenalkah kamu Laban 19 , cucu z  Nahor?" Jawab mereka: "Kami kenal." 29:6 Selanjutnya katanya kepada mereka: "Selamatkah ia?" Jawab mereka: "Selamat! Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, a  dengan kambing dombanya. b " 29:7 Lalu kata Yakub: "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak; berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." 29:8 Tetapi jawab mereka: "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul; barulah batu c  itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum d  kambing domba kami." 29:9 Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba e  ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. 29:10 Ketika Yakub melihat Rahel, f  anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu g  itu dari mulut sumur, dan memberi minum h  kambing domba i  itu. 29:11 Kemudian Yakub mencium j  Rahel serta menangis dengan suara keras. k  29:12 Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel, bahwa ia sanak saudara l  ayah Rahel, dan anak Ribka. m  Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. n  29:13 Segera sesudah Laban o  mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap p  dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. 29:14 Kata Laban kepadanya: "Sesungguhnya engkau sedarah sedaging q  dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. 29:15 Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub: "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, r  engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. s " 29:16 Laban mempunyai dua anak perempuan; yang lebih tua namanya Lea t  dan yang lebih muda namanya Rahel. u  29:17 Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel v  itu elok sikapnya dan cantik w  parasnya. 29:18 Yakub cinta kepada Rahel, x  sebab itu ia berkata: "Aku mau bekerja padamu tujuh tahun lamanya untuk mendapat Rahel, y  anakmu yang lebih muda itu." 29:19 Sahut Laban: "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu dari pada kepada orang lain; maka tinggallah padaku." 29:20 Jadi bekerjalah Yakub tujuh tahun lamanya untuk mendapat Rahel z  itu, tetapi yang tujuh tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. a  29:21 Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban: "Berikanlah kepadaku bakal isteriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. b " 29:22 Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu, dan mengadakan perjamuan. c  29:23 Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, d  anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakubpun menghampiri dia. 29:24 Lagipula Laban memberikan Zilpa, e  budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu, menjadi budaknya. f  29:25 Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea! Lalu berkatalah Yakub kepada Laban: "Apakah yang kauperbuat terhadap aku g  ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku 20 ? h " 29:26 Jawab Laban: "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu dari pada kakaknya. i  29:27 Genapilah dahulu tujuh hari perkawinanmu j  dengan anakku ini; kemudian anakku yang lainpun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku tujuh tahun k  lagi." 29:28 Maka Yakub berbuat demikian; ia menggenapi ketujuh hari perkawinannya dengan Lea, kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi isterinya 21 . l  29:29 Lagipula Laban memberikan Bilha, m  budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu, menjadi budaknya. n  29:30 Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel dari pada kepada Lea. o  Demikianlah ia bekerja pula pada Laban tujuh tahun p  lagi.
Anak-anak Yakub
29:31 Ketika TUHAN melihat, bahwa Lea tidak dicintai 22 , q  dibuka-Nyalah kandungannya, r  tetapi Rahel mandul. 29:32 Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, s  dan menamainya Ruben, t  sebab katanya: "Sesungguhnya TUHAN telah memperhatikan kesengsaraanku; u  sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku." 29:33 Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata: "Sesungguhnya, TUHAN telah mendengar, bahwa aku tidak dicintai, v  lalu diberikan-Nya pula anak ini kepadaku." Maka ia menamai anak itu Simeon. w  29:34 Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata: "Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, x  karena aku telah melahirkan tiga anak laki-laki baginya." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. y  29:35 Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata: "Sekali ini aku akan bersyukur kepada TUHAN." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. z  Sesudah itu ia tidak melahirkan a  lagi. 30:1 Ketika dilihat Rahel, bahwa ia tidak melahirkan anak b  bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya c  itu, lalu berkata kepada Yakub: "Berikanlah kepadaku anak 23 ; kalau tidak, aku akan mati 24 ." 30:2 Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata: "Akukah pengganti Allah, d  yang telah menghalangi engkau mengandung? e " 30:3 Kata Rahel: "Ini Bilha, f  budakku perempuan, g  hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia akupun mempunyai keturunan. h " 30:4 Maka diberikannyalah Bilha, budaknya itu, kepada Yakub menjadi isterinya i  dan Yakub menghampiri budak j  itu. 30:5 Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. 30:6 Berkatalah Rahel: "Allah telah memberikan keadilan k  kepadaku, juga telah didengarkan-Nya permohonanku dan diberikan-Nya kepadaku seorang anak laki-laki. l " Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. m  30:7 Mengandung pulalah Bilha, n  budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. 30:8 Berkatalah Rahel: "Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan akupun menang. o " Maka ia menamai anak itu Naftali. p  30:9 Ketika dilihat Lea, q  bahwa ia tidak melahirkan lagi, r  diambilnyalah Zilpa, s  budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi isterinya. t  30:10 Dan Zilpa, u  budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. 30:11 Berkatalah Lea: "Mujur telah datang." Maka ia menamai anak itu Gad. v  30:12 Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. 30:13 Berkatalah Lea: "Aku ini berbahagia! Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku w  berbahagia. x " Maka ia menamai anak itu Asyer. y  30:14 Ketika Ruben pada musim z  menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinyalah di padang buah dudaim, a  lalu dibawanya kepada Lea, ibunya. Kata Rahel kepada Lea: "Berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu." 30:15 Jawab Lea kepadanya: "Apakah belum cukup b  bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim c  anakku?" Kata Rahel: "Kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu." 30:16 Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya, sambil berkata: "Engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim d  anakku." Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. 30:17 Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. e  Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. 30:18 Lalu kata Lea: "Allah telah memberi upahku 25 , karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. f " Maka ia menamai anak itu Isakhar. g  30:19 Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. 30:20 Berkatalah Lea: "Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku; sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama h  dengan aku, karena aku telah melahirkan enam orang anak laki-laki baginya." Maka ia menamai anak itu Zebulon. i  30:21 Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. j  30:22 Lalu ingatlah Allah akan Rahel; k  Allah mendengarkan permohonannya l  serta membuka kandungannya. m  30:23 Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. n  Berkatalah ia: "Allah telah menghapuskan aibku. o " 30:24 Maka ia menamai anak itu Yusuf, p  sambil berkata: "Mudah-mudahan TUHAN menambah seorang anak laki-laki q  lagi bagiku."
Yakub memperoleh ternak
30:25 Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban: "Izinkanlah aku pergi, r  supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. s  30:26 Berikanlah isteri-isteriku dan anak-anakku, yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, t  supaya aku pulang, sebab engkau tahu, betapa keras aku bekerja padamu." 30:27 Tetapi Laban berkata kepadanya: "Sekiranya aku mendapat kasihmu! u  Telah nyata v  kepadaku, bahwa TUHAN memberkati aku karena engkau. w " 30:28 Lagi katanya: "Tentukanlah upahmu x  yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." 30:29 Sahut Yakub kepadanya: "Engkau sendiri tahu, bagaimana aku bekerja padamu, y  dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku, z  30:30 sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan TUHAN telah memberkati engkau sejak aku berada di sini; a  jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? b " 30:31 Kata Laban: "Apakah yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab Yakub: "Tidak usah kauberikan apa-apa kepadaku; aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku: 30:32 Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing c  dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang; segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. d  30:33 Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari, apabila engkau datang memeriksa upahku: Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam e  di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri f  olehku." 30:34 Kemudian kata Laban: "Baik, jadilah seperti perkataanmu itu." 30:35 Lalu diasingkannyalah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam g  di antara domba-domba, dan diserahkannyalah semuanya itu kepada anak-anaknya h  untuk dijaga. 30:36 Kemudian Laban menentukan jarak tiga hari perjalanan i  jauhnya antara dia dan Yakub, maka tetaplah Yakub menggembalakan kambing domba yang tinggal itu. 30:37 Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam j  dan pohon berangan, k  dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang, sampai yang putihnya l  kelihatan. 30:38 Ia meletakkan dahan-dahan m  yang dikupasnya itu dalam palungan, n  dalam tempat minum, ke mana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin o  pada waktu datang minum. 30:39 Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan p  itu, maka anaknya bercoreng-coreng 26 , berbintik-bintik q  dan berbelang-belang. 30:40 Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam r  di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri, dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. 30:41 Dan setiap kali, apabila berkelamin s  kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan t  itu. 30:42 Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. u  30:43 Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. v 
Yakub lari meninggalkan Laban
31:1 Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak w  Laban berkata demikian: "Yakub telah mengambil segala harta milik ayah x  kita dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya." 31:2 Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban, bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah y  kepadanya. 31:3 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Yakub: "Pulanglah z  ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan Aku akan menyertai engkau. a " 31:4 Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya, 31:5 lalu ia berkata kepada mereka: "Telah kulihat dari muka ayahmu, b  bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah c  kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. d  31:6 Juga kamu sendiri tahu, bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku e  pada ayahmu. 31:7 Tetapi ayahmu telah berlaku curang f  kepadaku dan telah sepuluh kali g  mengubah upahku, h  tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat i  kepadaku. 31:8 Apabila ia berkata: yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, j  maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik; dan apabila ia berkata: yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. 31:9 Demikianlah Allah mengambil ternak k  ayahmu dan memberikannya kepadaku. l  31:10 Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi m  dan melihat, bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. 31:11 Dan Malaikat Allah n  berfirman kepadaku dalam mimpi o  itu: Yakub! Jawabku: Ya Tuhan! p  31:12 Lalu Ia berfirman: Angkatlah mukamu dan lihatlah, bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik q  dan berbelang-belang, sebab telah Kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. r  31:13 Akulah Allah yang di Betel s  itu, di mana engkau mengurapi tugu, t  dan di mana engkau bernazar u  kepada-Ku; maka sekarang, bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri v  sanak saudaramu." 31:14 Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya: "Bukankah tidak ada lagi bagian w  atau warisan kami dalam rumah ayah kami? 31:15 Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing, x  karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya y  sama sekali. 31:16 Tetapi segala kekayaan, yang telah diambil Allah dari ayah kami, adalah milik kami dan anak-anak kami; z  maka sekarang, perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu." 31:17 Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan isteri-isterinya a  ke atas unta, b  31:18 digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, c  yakni ternak kepunyaannya, yang telah diperolehnya di Padan-Aram, d  dengan maksud pergi kepada Ishak, e  ayahnya, ke tanah Kanaan. f  31:19 Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. g  Ketika itulah Rahel mencuri terafim h  ayahnya 27 . 31:20 Dan Yakub mengakali i  Laban, orang Aram j  itu, dengan tidak memberitahukan kepadanya, bahwa ia mau lari. k  31:21 Demikianlah ia lari l  dengan segala harta miliknya. Ia berangkat, menyeberangi sungai Efrat m  dan berjalan menuju pegunungan Gilead. n 
Laban mengejar Yakub
31:22 Ketika pada hari ketiga o  dikabarkan kepada Laban, bahwa Yakub telah lari, p  31:23 dibawanyalah sanak saudaranya q  bersama-sama, r  dikejarnya Yakub tujuh hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. s  31:24 Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram t  itu, serta berfirman kepadanya: u  "Jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah katapun. v " 31:25 Ketika Laban sampai kepada Yakub, --Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan, w  juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead-- 31:26 berkatalah Laban kepada Yakub: "Apakah yang kauperbuat x  ini, maka engkau mengakali aku y  dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan? z  31:27 Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku, a  supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana b  dan kecapi? c  31:28 Lagipula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. d  Memang bodoh perbuatanmu itu. 31:29 Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat e  kepadamu, tetapi Allah ayahmu f  telah berfirman kepadaku tadi malam: Jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah katapun. g  31:30 Maka sekarang, kalau memang engkau harus pergi, semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, h  mengapa engkau mencuri i  dewa-dewaku? j " 31:31 Lalu Yakub menjawab Laban: "Aku takut, karena pikirku, jangan-jangan engkau merampas k  anak-anakmu itu dari padaku. 31:32 Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. l  Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu." Sebab Yakub tidak tahu, bahwa Rahel yang mencuri terafim m  itu. 31:33 Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea n  dan ke dalam kemah kedua budak perempuan o  itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. p  Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. 31:34 Tetapi Rahel telah mengambil terafim q  itu dan memasukkannya ke dalam pelana r  untanya, dan duduk di atasnya. Laban menggeledah s  seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. 31:35 Lalu kata Rahel kepada ayahnya: "Janganlah bapa marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, t  sebab aku sedang haid. u " Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. v  31:36 Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban: "Apakah kesalahanku, apakah dosaku, w  maka engkau memburu aku sehebat x  itu? 31:37 Engkau telah menggeledah segala barangku, sekarang apakah yang kautemui dari segala barang rumahmu? y  Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, z  supaya mereka mengadili antara kita berdua. a  31:38 Selama dua puluh tahun b  ini aku bersama-sama dengan engkau; domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran c  dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. 31:39 Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu, aku sendiri yang menggantinya; yang dicuri d  orang, baik waktu siang, baik waktu malam, e  selalu engkau tuntut dari padaku. 31:40 Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku f  jauh dari pada tertidur. 31:41 Selama dua puluh tahun g  ini aku di rumahmu; aku telah bekerja padamu empat belas tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu h  dan enam tahun untuk mendapat ternakmu, i  dan engkau telah sepuluh kali j  mengubah upahku. k  31:42 Seandainya Allah ayahku, l  Allah Abraham m  dan Yang Disegani oleh Ishak n  tidak menyertai aku, o  tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa; tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku p  telah diperhatikan Allah dan Ia telah menjatuhkan putusan q  tadi malam."
Perjanjian antara Yakub dan Laban
31:43 Lalu Laban menjawab Yakub: "Perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku, r  bahkan segala yang kaulihat di sini adalah milikku; jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? 31:44 Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, s  aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. t " 31:45 Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. u  31:46 Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya: "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, v  lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. 31:47 Laban menamai timbunan batu itu Yegar-Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. w  31:48 Lalu kata Laban: "Timbunan batu x  inilah pada hari ini y  menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed, 31:49 dan juga Mizpa, z  sebab katanya: "TUHAN kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau, apabila kita berjauhan. 31:50 Jika engkau mengaibkan a  anak-anakku, dan jika engkau mengambil isteri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi b  antara aku dan engkau. c " 31:51 Selanjutnya kata Laban kepada Yakub: "Inilah timbunan batu, d  dan inilah tugu e  yang kudirikan antara aku dan engkau-- 31:52 timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian, f  bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu g  ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkaupun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku, dengan berniat jahat. h  31:53 Allah Abraham i  dan Allah Nahor, j  Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. k " Lalu Yakub bersumpah l  demi Yang Disegani oleh Ishak, m  ayahnya. 31:54 Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan n  di gunung itu. Ia mengundang makan o  sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. 31:55 Keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya p  serta memberkati q  mereka, kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. r 
Yakub takut bertemu dengan Esau
32:1 Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah s  dengan dia 28 . 32:2 Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia: "Ini bala tentara Allah. t " Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. u  32:3 Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya v  berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, w  kakaknya, ke tanah Seir, x  daerah Edom. y  32:4 Ia memerintahkan kepada mereka: "Beginilah kamu katakan kepada tuanku, z  kepada Esau: Beginilah kata hambamu a  Yakub: Aku telah tinggal pada Laban b  sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. 32:5 Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, c  dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, d  supaya aku mendapat kasihmu. e " 32:6 Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata: "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan iapun sedang di jalan menemui engkau, diiringi f  oleh empat ratus orang." 32:7 Lalu sangat takutlah g  Yakub dan merasa sesak hati; h  maka dibaginyalah i  orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi dua pasukan. 32:8 Sebab pikirnya: "Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput." 32:9 Kemudian berkatalah Yakub: "Ya Allah nenekku Abraham 29  j  dan Allah ayahku Ishak, k  ya TUHAN, yang telah berfirman kepadaku: Pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan Aku akan berbuat baik kepadamu l -- 32:10 sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan m  yang Engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku n  ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. o  32:11 Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut p  kepadanya, jangan-jangan ia datang membunuh aku, q  juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. r  32:12 Bukankah Engkau telah berfirman: Tentu Aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir s  di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. t " 32:13 Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan u  untuk Esau, kakaknya, 32:14 yaitu dua ratus kambing betina dan dua puluh kambing jantan, dua ratus domba betina dan dua puluh domba jantan, v  32:15 tiga puluh unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, empat puluh lembu betina dan sepuluh lembu jantan, dua puluh keledai betina dan sepuluh keledai jantan. w  32:16 Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka: "Berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan x  yang satu dengan kumpulan yang lain." 32:17 Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka: "Apabila Esau, kakakku, bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu: Siapakah tuanmu? dan ke manakah engkau pergi? dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? -- 32:18 jawablah: milik hambamu y  Yakub; inilah persembahan z  yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiripun ada di belakang kami." 32:19 Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu, katanya: "Seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia; 32:20 dan kamu harus mengatakan juga: Hambamu a  Yakub sendiri ada di belakang kami." Sebab pikir Yakub: "Baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan b  yang diantarkan lebih dahulu, c  kemudian barulah aku akan melihat mukanya; mungkin ia akan menerima aku d  dengan baik." 32:21 Jadi persembahan e  itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya.
Pergumulan Yakub dengan Allah
32:22 Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua isterinya, kedua budaknya perempuan dan kesebelas anaknya, f  dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. g  32:23 Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. h  32:24 Lalu tinggallah Yakub seorang diri. i  Dan seorang laki-laki j  bergulat dengan dia 30  sampai fajar menyingsing. 32:25 Ketika orang itu melihat, bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha k  Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok, ketika ia bergulat dengan orang itu. 32:26 Lalu kata orang itu: "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub: "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. l " 32:27 Bertanyalah orang itu kepadanya: "Siapakah namamu?" Sahutnya: "Yakub. m " 32:28 Lalu kata orang itu: "Namamu n  tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel 31 , o  sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. p " 32:29 Bertanyalah Yakub: "Katakanlah juga namamu. q " Tetapi sahutnya: "Mengapa engkau menanyakan namaku? r " Lalu diberkatinyalah s  Yakub di situ 32 . 32:30 Yakub menamai tempat itu Pniel, sebab katanya: "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, t  tetapi nyawaku tertolong!" 32:31 Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Pniel; u  dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. 32:32 Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, v  karena Dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub, pada otot pangkal pahanya.
Yakub berbaik kembali dengan Esau
33:1 Yakubpun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh empat ratus orang. w  Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. x  33:2 Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak y  mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf z  di belakang sekali. 33:3 Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah a  tujuh kali, b  hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. 33:4 Tetapi Esau c  berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, d  lalu bertangis-tangisanlah e  mereka 33 . 33:5 Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya: "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub: "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. f " 33:6 Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, g  lalu mereka sujud. h  33:7 Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, i  dan merekapun sujud. j  Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, k  dan mereka juga sujud. 33:8 Berkatalah Esau: "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan, yang telah bertemu l  dengan aku tadi?" Jawabnya: "Untuk mendapat kasih tuanku. m " 33:9 Tetapi kata Esau: "Aku mempunyai banyak, n  adikku; peganglah apa yang ada padamu." 33:10 Tetapi kata Yakub: "Janganlah kiranya demikian; jikalau aku telah mendapat kasihmu, o  terimalah persembahanku p  ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, q  dan engkaupun berkenan r  menyambut aku. 33:11 Terimalah kiranya pemberian s  tanda salamku ini, yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku t  dan akupun mempunyai segala-galanya. u " Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau, sehingga diterimanya. v  33:12 Kata Esau: "Baiklah kita berangkat berjalan terus; aku akan menyertai engkau." 33:13 Tetapi Yakub berkata kepadanya: "Tuanku w  maklum, bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui, x  jika diburu-buru, satu hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. 33:14 Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan, y  yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak, sampai aku tiba pada tuanku di Seir. z " 33:15 Lalu kata Esau: "Kalau begitu, baiklah kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tetapi Yakub berkata: "Tidak usah demikian! Biarlah aku mendapat kasih tuanku a  saja." 33:16 Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. b  33:17 Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, c  lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. 33:18 Dalam perjalanannya dari Padan-Aram d  sampailah Yakub dengan selamat ke Sikhem, e  di tanah Kanaan, lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. 33:19 Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, f  bapa Sikhem, g  sebidang tanah, h  tempat ia memasang kemahnya, i  dengan harga seratus kesita. 33:20 Ia mendirikan mezbah j  di situ dan dinamainya itu: "Allah Israel ialah Allah."
Dina dan Sikhem
34:1 Pada suatu kali pergilah Dina, k  anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu 34 . 34:2 Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikhem, l  anak Hemor, m  orang Hewi, n  raja negeri itu, lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya 35 . o  34:3 Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, p  anak Yakub; q  ia cinta r  kepada gadis itu, lalu menenangkan hati s  gadis itu. 34:4 Sebab itu berkatalah Sikhem kepada Hemor, ayahnya: "Ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi isteriku. t " 34:5 Kedengaranlah kepada Yakub, bahwa Sikhem mencemari u  Dina. Tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya, jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. 34:6 Lalu Hemor ayah Sikhem, pergi mendapatkan Yakub v  untuk berbicara dengan dia. 34:7 Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu orang-orang ini sakit hati 36  w  dan sangat marah x  karena Sikhem telah berbuat noda di antara orang Israel y  dengan memperkosa anak perempuan Yakub, sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. z  34:8 Berbicaralah Hemor kepada mereka itu: "Hati Sikhem anakku mengingini anakmu; kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi isterinya a  34:9 dan biarlah kita ambil-mengambil: berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami dan ambillah b  gadis-gadis kami. 34:10 Tinggallah pada kami: c  negeri ini terbuka untuk kamu; d  tinggallah di sini, jalanilah e  negeri ini dengan bebas, dan menetaplah di sini. f " 34:11 Lalu Sikhem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya: "Biarlah kiranya aku mendapat kasihmu, g  aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta; 34:12 walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran h  dan uang mahar seberapa banyakpun, aku akan memberikan apa yang kamu minta; tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi isteriku." 34:13 Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikhem dan Hemor, ayahnya, dengan tipu muslihat. i  Karena Sikhem telah mencemari j  Dina, adik mereka itu, 34:14 berkatalah mereka kepada kedua orang itu: "Kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, k  sebab hal itu aib bagi kami. 34:15 Hanyalah dengan syarat l  ini kami dapat menyetujui permintaanmu: kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat 37 , m  34:16 barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu; n  maka kami akan tinggal padamu, dan kita akan menjadi satu bangsa. o  34:17 Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu, lalu pergi." 34:18 Lalu Hemor dan Sikhem, anak Hemor, menyetujui usul mereka. 34:19 Dan orang muda itu tidak bertangguh melakukannya, sebab ia suka kepada anak p  Yakub, lagipula ia seorang yang paling dihormati q  di antara seluruh kaum keluarganya. 34:20 Lalu pergilah Hemor dan Sikhem, anaknya itu, ke pintu gerbang kota r  mereka dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu: 34:21 "Orang-orang itu mau hidup damai dengan kita, biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya s  dengan bebas; bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi isteri kita dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita t  kepada mereka. 34:22 Namun hanya dengan syarat ini orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat u  seperti mereka bersunat. 34:23 Ternak mereka, harta benda mereka dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? v  Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka, sehingga mereka tetap tinggal pada kita. w " 34:24 Maka usul Hemor dan Sikhem, anaknya itu, didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota x  itu, lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. 34:25 Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, y  datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon z  dan Lewi, a  kakak-kakak Dina, setelah masing-masing mengambil pedangnya, b  menyerang kota c  itu 38  dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. d  34:26 Juga Hemor dan Sikhem, anaknya, dibunuh mereka dengan mata pedang, e  dan mereka mengambil Dina f  dari rumah Sikhem, lalu pergi. 34:27 Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota g  itu, karena adik mereka telah dicemari. h  34:28 Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya i  dan segala yang di dalam dan di luar j  kota itu dibawa mereka; 34:29 segala kekayaannya, semua anaknya k  dan perempuannya ditawan dan dijarah l  mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. m  34:30 Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi: "Kamu telah mencelakakan n  aku dengan membusukkan o  namaku kepada penduduk negeri ini, p  kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya; q  apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah, dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku." 34:31 Tetapi jawab mereka: "Mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal! r "
Yakub di Betel untuk kedua kalinya
35:1 Allah berfirman kepada Yakub: "Bersiaplah, pergilah ke Betel, s  tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah t  bagi Allah, u  yang telah menampakkan diri kepadamu, v  ketika engkau lari dari Esau, w  kakakmu." 35:2 Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya x  dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia: "Jauhkanlah dewa-dewa asing 39  y  yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. z  35:3 Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel; aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, a  yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku b  dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. c " 35:4 Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga d  mereka, lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar e  yang dekat Sikhem. f  35:5 Sesudah itu berangkatlah mereka. Dan kedahsyatan yang dari Allah g  meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. h  35:6 Lalu sampailah Yakub ke Lus i  yang di tanah Kanaan j --yaitu Betel--,ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. 35:7 Didirikannyalah mezbah k  di situ, dan dinamainyalah tempat itu El-Betel, l  karena Allah telah menyatakan diri kepadanya m  di situ, ketika ia lari terhadap kakaknya. n  35:8 Ketika Debora, inang pengasuh o  Ribka, mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel p  di bawah pohon besar, q  yang dinamai orang: Pohon Besar Penangisan. 35:9 Setelah Yakub datang dari Padan-Aram, r  maka Allah menampakkan diri pula kepadanya 40  dan memberkati dia. s  35:10 Firman Allah kepadanya: "Namamu Yakub; dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel, t  itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. 35:11 Lagi firman Allah kepadanya: "Akulah Allah Yang Mahakuasa. u  Beranakcuculah dan bertambah banyak; v  satu bangsa, w  bahkan sekumpulan bangsa-bangsa, akan terjadi dari padamu dan raja-raja akan berasal dari padamu. x  35:12 Dan negeri ini yang telah Kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak, akan Kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. y " z  35:13 Lalu naiklah a  Allah meninggalkan Yakub dari tempat Ia berfirman kepadanya. 35:14 Kemudian Yakub mendirikan tugu b  di tempat itu, yakni tugu batu; ia mempersembahkan korban curahan c  dan menuangkan minyak di atasnya. d  35:15 Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya "Betel e ".
Kelahiran Benyamin -- Rahel mati
35:16 Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, f  bersalinlah Rahel, g  dan bersalinnya itu sangat sukar. 35:17 Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan h  kepadanya: "Janganlah takut, sekali inipun anak laki-laki i  yang kaudapat." 35:18 Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas--sebab ia mati kemudian--diberikannyalah nama Ben-oni j  kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin 41 . k  35:19 Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, l  yaitu Betlehem. m  35:20 Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya; itulah tugu kubur n  Rahel sampai sekarang. o  35:21 Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal-Eder. p  35:22 Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben 42  sampai tidur dengan Bilha, q  gundik r  ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel.
Anak-anak Yakub -- Ishak mati
(35-22b) Adapun anak-anak lelaki Yakub dua belas orang jumlahnya. 35:23 Anak-anak Lea s  ialah Ruben, anak sulung t  Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, u  Isakhar dan Zebulon. v  35:24 Anak-anak Rahel ialah Yusuf w  dan Benyamin. x  35:25 Dan anak-anak Bilha, y  budak perempuan Rahel ialah Dan serta Naftali. z  35:26 Dan anak-anak Zilpa, a  budak perempuan Lea ialah Gad b  dan Asyer. c  Itulah anak-anak lelaki Yakub, d  yang dilahirkan baginya di Padan-Aram. e  35:27 Lalu sampailah Yakub kepada Ishak, f  ayahnya, di Mamre g  dekat Kiryat-Arba h --itulah Hebron i --tempat Abraham dan Ishak tinggal j  sebagai orang asing. 35:28 Adapun umur Ishak seratus delapan puluh tahun. k  35:29 Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya; l  ia tua dan suntuk umur, m  maka Esau dan Yakub, anak-anaknya itu, menguburkan dia. n 
Keturunan Esau
36:1 Inilah keturunan o  Esau, yaitu Edom. p  36:2 Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan q  menjadi isterinya, yakni Ada, anak Elon orang Het, r  dan Oholibama, s  anak Ana t  anak Zibeon orang Hewi, u  36:3 dan Basmat, v  anak Ismael, adik Nebayot. w  36:4 Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Rehuel, x  36:5 dan Oholibama melahirkan Yeush, Yaelam dan Korah. y  Itulah anak-anak Esau, yang lahir baginya di tanah Kanaan. 36:6 Esau membawa isteri-isterinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya dan segala harta bendanya 43  yang telah diperolehnya di tanah Kanaan, z  lalu pergilah ia ke negeri lain dan ia meninggalkan Yakub, a  adiknya itu. 36:7 Sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak b  mereka itu. 36:8 Maka menetaplah Esau c  di pegunungan Seir; d  Esau itulah Edom. e  36:9 Inilah keturunan f  Esau, bapa orang Edom, g  di pegunungan Seir. 36:10 Nama anak-anaknya ialah: Elifas, anak Ada isteri Esau; Rehuel, anak Basmat h  isteri Esau. 36:11 Anak-anak Elifas i  ialah Teman, j  Omar, Zefo, Gaetam dan Kenas. k  36:12 Timna adalah gundik l  Elifas anak Esau; ia melahirkan Amalek m  bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada n  isteri Esau. 36:13 Inilah anak-anak Rehuel: Nahat, Zerah, Syama dan Miza. Itulah cucu-cucu Basmat o  isteri Esau. 36:14 Inilah anak-anak Oholibama, p  isteri Esau itu, anak Ana anak Zibeon; ia melahirkan bagi Esau: Yeush, Yaelam dan Korah. q  36:15 Inilah kepala-kepala kaum r  bani Esau: keturunan Elifas anak sulung Esau, ialah kepala kaum Teman, s  kepala kaum Omar, kepala kaum Zefo, kepala kaum Kenas, t  36:16 kepala kaum Korah, kepala kaum Gaetam dan kepala kaum Amalek; itulah kepala-kepala kaum Elifas u  di tanah Edom; v  itulah keturunan Ada. w  36:17 Inilah keturunan Rehuel x  anak Esau: kepala kaum Nahat, kepala kaum Zerah, kepala kaum Syama dan kepala kaum Miza; itulah kepala-kepala kaum Rehuel di tanah Edom; itulah keturunan Basmat y  isteri Esau. 36:18 Inilah keturunan Oholibama z  isteri Esau: kepala kaum Yeush, kepala kaum Yaelam, kepala kaum Korah; a  itulah kepala-kepala kaum Oholibama, isteri Esau, b  anak Ana. 36:19 Itulah bani Esau, yakni Edom, c  dan itulah kepala-kepala kaum d  mereka.
Keturunan Seir
36:20 Inilah anak-anak Seir, orang Hori, e  penduduk negeri itu: Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, f  36:21 Disyon, Ezer, Disyan; itulah kepala-kepala kaum g  orang Hori, anak-anak Seir, di tanah Edom. 36:22 Anak-anak Lotan ialah Hori dan Heman, dan saudara perempuan Lotan ialah Timna. 36:23 Inilah anak-anak Syobal: Alwan, Manahat, Ebal, Syefo dan Onam. 36:24 Inilah anak-anak Zibeon: h  Aya dan Ana; Ana inilah yang menemui mata-mata air panas i  di padang gurun, ketika ia sedang menggembalakan keledai j  Zibeon ayahnya itu. 36:25 Inilah anak-anak Ana: k  Disyon dan Oholibama l  anak perempuan Ana. 36:26 Inilah anak-anak Disyon: Hemdan, Esyban, Yitran dan Keran. 36:27 Inilah anak-anak Ezer: Bilhan, Zaawan dan Akan. 36:28 Inilah anak-anak Disyan: Us dan Aran. 36:29 Itulah kepala-kepala kaum orang Hori: kepala kaum Lotan, kepala kaum Syobal, kepala kaum Zibeon, kepala kaum Ana, m  36:30 kepala kaum Disyon, kepala kaum Ezer dan kepala kaum Disyan; itulah kepala-kepala kaum n  orang Hori, kaum demi kaum, di tanah Seir.
Raja-raja Edom
36:31 Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom, sebelum ada seorang raja o  memerintah atas orang Israel. 36:32 Di Edom yang memerintah ialah Bela bin Beor dan kotanya bernama Dinhaba. 36:33 Setelah Bela mati, Yobab bin Zerah dari Bozra p  menjadi raja menggantikan dia. 36:34 Setelah Yobab mati, Husyam, dari negeri orang Teman, q  menjadi raja menggantikan dia. 36:35 Setelah Husyam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia; dialah yang memukul kalah orang Midian r  di daerah Moab, s  dan kotanya bernama Awit. 36:36 Setelah Hadad mati, Samla dari Masreka menjadi raja menggantikan dia. 36:37 Setelah Samla mati, Saul, dari Rehobot t  yang di pinggir sungai, menjadi raja menggantikan dia. 36:38 Setelah Saul mati, Baal-Hanan bin Akhbor menjadi raja menggantikan dia. 36:39 Setelah Baal-Hanan bin Akhbor mati, Hadar menjadi raja menggantikan dia; kotanya bernama Pahu dan isterinya bernama Mehetabeel binti Matred binti Mezahab. 36:40 Inilah nama kepala-kepala kaum u  Esau menurut kaum dan tempat mereka, dengan nama mereka masing-masing: kepala kaum Timna, kepala kaum Alwa, kepala kaum Yetet, 36:41 kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, 36:42 kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibzar, 36:43 kepala kaum Magdiel dan kepala kaum Iram; itulah kepala-kepala kaum Edom, menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka; Edom ialah Esau, bapa orang Edom. v 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[25:21]  1 Full Life : BERDOALAH ISHAK KEPADA TUHAN.

Nas : Kej 25:21

Ribka, seperti halnya Sara, mandul selama bertahun-tahun, dan Ishak perlu meminta dari Tuhan anak perjanjian berikutnya yang keturunannya akhirnya akan melahirkan Sang Penebus. Dengan cara ini Allah menekankan prinsip rohani bahwa penebusan, warisan rohani, dan penggenapan perjanjian tidak tercapai melalui cara-cara alami, tetapi melalui kasih karunia dan tindakan Allah sebagai tanggapan terhadap doa dan pencarian Allah. Dengan kata lain, doa merupakan sarana yang dengannya Allah berkenan menyalurkan janji-janji dan berkat-berkat-Nya.

[25:23]  2 Full Life : DUA BANGSA.

Nas : Kej 25:23

Kedua bangsa itu adalah bangsa Israel (keturunan Yakub) dan bangsa Edom (keturunan Esau). Permusuhan dan pertikaian berkepanjangan merupakan ciri khas hubungan kedua bangsa ini (mis. Bil 20:14-21; 2Sam 8:14; Mazm 137:7).

[25:23]  3 Full Life : ANAK YANG TUA AKAN MENJADI HAMBA KEPADA ANAK YANG MUDA.

Nas : Kej 25:23

Biasanya yang muda harus tunduk kepada yang lebih tua. Akan tetapi, dalam kasus ini, Allah membalikkan pola ini. Hal ini menggambarkan prinsip bahwa kedudukan seseorang dalam rancangan penebusan Allah tidak ditentukan oleh perkembangan alami tetapi oleh kasih karunia dan kehendak Allah (bd. Kej 48:13 dst.; 1Sam 16:1; Rom 9:11-12).

[25:26]  4 Full Life : ISHAK BERUMUR ENAM PULUH TAHUN.

Nas : Kej 25:26

Karena Ribka mandul, pasangan ini harus menantikan kedatangan anak yang dijanjikan selama 20 tahun (ayat Kej 25:20). Penggenapan maksud-maksud Allah dalam kehidupan mereka tiba melalui doa dan ketekunan iman

(lihat cat. --> Kej 25:21).

[atau ref. Kej 25:21]

[25:31]  5 Full Life : HAK KESULUNGAN.

Nas : Kej 25:31

Hak kesulungan (yaitu, hak yang dimiliki oleh anak sulung) terdiri atas:

 1. (1) kepemimpinan dalam ibadah dan keluarga;
 2. (2) bagian ganda dalam harta warisan (setidak-tidaknya di kemudian hari, bd. Ul 21:17); dan
 3. (3) hak memperoleh berkat perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Dengan menjual hak kesulungannya Esau menunjukkan bahwa dia memandang rendah berkat-berkat Allah dan janji-janji dari perjanjian. Ia bodoh ketika memilih kesenangan-kesenangan sesaat sebagai pengganti berkat-berkat jangka panjang. Jadi, ia "memandang ringan hak kesulungan" (ayat Kej 25:34; bd. Ibr 12:16). Yakub, pada pihak lain, menginginkan berkat-berkat rohani masa depan, dan dari dialah lahir kedua belas suku Israel.

[26:3]  6 Full Life : AKU AKAN MENYERTAI ENGKAU.

Nas : Kej 26:3-4

Allah menampakkan diri kepada Ishak dan menyalurkan kepadanya janji-janji yang diberikan-Nya kepada Abraham (Kej 12:1-3,7; 13:14-18; Kej 15:1-21; 17:1-8,15-22; 22:15-18). Seperti ayahnya, Ishak harus belajar hidup dengan janji-janji Allah. Bagian yang penting dari janji perjanjian itu adalah hubungan pribadi dengan Allah yang diungkapkan dalam kata-kata, "Aku akan menyertai engkau" (ayat Kej 26:24;

lihat cat. --> Kej 17:7;

[atau ref. Kej 17:7]

lihat art. PERJANJIAN ALLAH DENGAN ABRAHAM, ...).

[26:5]  7 Full Life : KARENA ABRAHAM TELAH MENDENGARKAN FIRMAN-KU

Nas : Kej 26:5

(versi Inggris NIV -- Karena Abraham menaati). Allah mengangkat Abraham sebagai teladan ketaatan yang bersumber pada iman (bd. Rom 1:5; Rom 16:26). Abraham telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memelihara hukum-hukum dan perintah-perintah Tuhan. Karena itulah Allah memberkatinya. Ishak dan semua orang percaya harus berusaha menyamai iman dan ketaatan Abraham jikalau mereka berharap akan ikut memperoleh bagian dalam janji-janji perjanjian dan keselamatan Allah (bd. Im 26:14-15,46; Ul 11:1).

[26:12]  8 Full Life : IA DIBERKATI TUHAN.

Nas : Kej 26:12

Di dalam PL, kekayaan kadang-kadang diberikan sebagai upah kesetiaan. Di dalam PB, sebaliknya, kekayaan pada umumnya dipandang sebagai sesuatu yang mungkin menghalangi hidup rohani dan penyerahan kepada Allah

(lihat cat. --> 3Yoh 1:2;

[atau ref. 3Yoh 1:2]

lihat art. KEKAYAAN DAN KEMISKINAN).

[26:35]  9 Full Life : MENIMBULKAN KEPEDIHAN HATI BAGI ISHAK DAN BAGI RIBKA.

Nas : Kej 26:35

Esau tidak memperdulikan standar-standar benar orang-tuanya, karena ia menikahi dua orang wanita yang bukan pengikut Allah yang benar. Tindakan ini juga menunjukkan kurangnya perhatian kepada berkat-berkat perjanjian Allah.

[27:1]  10 Full Life : KETIKA ISHAK SUDAH TUA.

Nas : Kej 27:1

Pasal Kej 27:1-46 menggambarkan Ishak dan keluarganya sedang mencari berkat Allah dengan cara yang tidak halal. Bahwa Ishak lebih menyenangi Esau, bertentangan dengan kehendak Allah, dan penipuan Ribka dan Yakub melebihi manfaat rohani perjanjian Allah. Manakala pekerjaan Allah dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak benar, maksud Allah dan semua yang terlibat dirugikan.

[27:4]  11 Full Life : AGAR AKU MEBERKATI ENGKAU.

Nas : Kej 27:4

Berkat kesulungan dan pernyataan lisan sang ayah sah secara hukum dalam hukum Timur Dekat kuno (bd. Kej 49:28-33). Rupanya Ishak telah lupa atau mengabaikan sabda Allah bahwa Esau akan melayani Yakub, adiknya (Kej 25:23). Ishak juga mengabaikan fakta bahwa Esau sudah menikahi dua wanita kafir (bd. Kej 26:34-35). Lagi pula, Ishak tidak berusaha untuk mencari atau mempertimbangkan kehendak Allah dalam hal ini.

[27:6]  12 Full Life : BERKATALAH RIBKA KEPADA YAKUB, ANAKNYA.

Nas : Kej 27:6-17

Ribka dan Yakub berusaha menggenapi maksud-maksud perjanjian Allah dengan cara manipulasi dan penipuan. Mereka sudah tak ingat akan alasan mendasar bagi berkat Allah -- mengadakan umat yang beriman dan benar yang hidup dengan Allah di dalam iman dan ketaatan. Ribka menderita sekali akibat penipuannya karena Yakub harus lari, dan dia tidak pernah melihat anaknya lagi (ayat Kej 27:43; 28:5).

[27:19]  13 Full Life : KATA YAKUB KEPADA AYAHNYA.

Nas : Kej 27:19

Jikalau saja Yakub mempercayai Allah dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia akan memperoleh berkat tersebut pada saatnya Tuhan. Akan tetapi, dia menipu dua kali untuk memperoleh berkat itu dengan caranya sendiri (ayat Kej 27:19-20).

 1. 1) Dia memperoleh apa yang diinginkannya, tetapi harganya sangat mahal. Dia harus lari menyelamatkan diri dan meninggalkan harta milik serta kesenangan hidup di rumahnya. Ia sendiri ditipu (Kej 29:20-25; 31:7; Kej 37:32-36) dan hidup bertahun-tahun dalam pengasingan (Kej 31:41). Sepanjang hidupnya ia mengalami kemalangan demi kemalangan sampai akhirnya ia mengatakan, "Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya" (Kej 47:9).
 2. 2) Semua tindakan dan pengalaman Yakub harus dipikirkan oleh semua orang yang mengemukakan fakta-fakta yang tidak benar dan menipu orang lain dalam pekerjaan Kerajaan Allah. Keberhasilan rohani hendaknya dicapai dengan cara-cara yang benar, bukan melalui manipulasi dan penipuan.

[27:38]  14 Full Life : DENGAN SUARA KERAS MENANGISLAH ESAU.

Nas : Kej 27:38

Menurut Ibr 12:16-17, Esau kehilangan berkatnya karena dia seorang tidak beriman yang memandang rendah kekudusan berkat kesulungan (bd. Kej 25:31-34). Kini dia mengubah pikirannya dan berusaha mendapatkan berkat itu dengan air mata, namun air matanya itu merupakan air mata kekecewaan dan kemarahan, bukan karena sedih atas pilihan-pilihannya yang berdosa. Pengalaman Esau mengingatkan kita akan pilihan-pilihan salah dalam hidup yang membawa berbagai dampak mengerikan yang tak terelakkan (lih. 2Sam 12:7-14).

[28:4]  15 Full Life : BERKAT YANG UNTUK ABRAHAM.

Nas : Kej 28:4

Berkat yang diberikan kepada Abraham adalah tanah itu, "sehingga engkau memiliki negeri ini yang kaudiami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham." Perhatikan bahwa ketika Paulus menerapkan hal ini kepada orang percaya PB ("keturunan Abraham," Gal 3:29), ia melakukannya berkaitan dengan berkat-berkat yang rohani dan bukan yang materiel -- khususnya, janji Roh oleh iman (Gal 3:14).

[28:12]  16 Full Life : MALAIKAT-MALAIKAT ALLAH.

Nas : Kej 28:12

Penglihatan dari para malaikat memberi kesan bahwa mereka memainkan peranan penting dalam perlindungan dan bimbingan umat Allah. Di bawah perjanjian yang baru, para malaikat juga aktif dalam kehidupan orang percaya

(lihat cat. --> Kej 24:40).

[atau ref. Kej 24:40]

[28:13]  17 Full Life : BERDIRILAH TUHAN DI SAMPINGNYA

Nas : Kej 28:13-15

(versi Inggris NIV -- di atasnya). Allah menampakkan diri kepada Yakub dengan berita bahwa berkat yang dijanjikan kepada Abraham akan disalurkan melalui dirinya (bd. Kej 12:3; 13:14-17). Dengan berkat ini datang pula janji akan kehadiran, bimbingan, dan perlindungan Allah.

[28:19]  18 Full Life : BETEL.

Nas : Kej 28:19

"Betel" berarti "rumah Allah" dan dapat melambangkan setiap tempat di mana Allah hadir secara khusus.

[29:5]  19 Full Life : LABAN.

Nas : Kej 29:5

Laban adalah paman Yakub. Yakub sedang mencari keluarga ibunya di dekat Haran (ayat Kej 29:10; bd. Kej 24:15,50).

[29:25]  20 Full Life : MENGAPA ENGKAU MENIPU AKU?

Nas : Kej 29:25

Mungkin Allah mengizinkan Yakub ditipu oleh Laban dan Lea untuk menghukum dan menyadarkannya akan kejahatan dan derita yang disebabkannya ketika menipu ayah dan kakaknya sendiri (bd. pasal Kej 27:1-46). Kita harus mengerti bahwa sekalipun Allah mengampuni kita untuk suatu dosa tertentu dan memulihkan kita, pada saat yang bersamaan Ia mungkin menghukum kita untuk dosa tersebut (lih. 2Sam 12:7-14). Prinsip Allah tetap sama, "Jangan sesat! ... apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya" (Gal 6:7; bd. Ams 22:8; Hos 8:7; 10:12-13).

[29:28]  21 Full Life : LABAN MEMBERIKAN KEPADANYA RAHEL, ANAKNYA ITU, MENJADI ISTERINYA.

Nas : Kej 29:28

Pernikahan Yakub dengan dua orang bersaudara bertentangan dengan peraturan ciptaan Allah bahwa pernikahan hanya boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan

(lihat cat. --> Kej 2:24;

[atau ref. Kej 2:24]

bd. Kel 20:17; Ul 5:21). Kemudian, di dalam Hukum Musa, Allah secara khusus melarang bentuk pernikahan Yakub (Im 18:18). PB memandang monogami (satu istri dan satu suami) sebagai satu-satunya bentuk pernikahan yang sah (Mat 19:4-6; Mr 10:4-9). Allah mungkin membiarkan poligami dalam PL karena mereka tidak memahami sepenuhnya kehendak Allah mengenai pernikahan dan karena hati mereka keras. Berbagai dampak buruk dari poligami digambarkan dalam ayat Kej 29:30; 30:1; 35:22; 1Raj 11:1-12.

[29:31]  22 Full Life : TUHAN MELIHAT, BAHWA LEA TIDAK DICINTAI.

Nas : Kej 29:31

Allah mengizinkan Lea mempunyai anak. Dari Lea lahirlah Yehuda, dan dari keturunan Yehuda lahirlah Kristus (Mat 1:3,16). Sering kali Allah berada di pihak orang yang ditindas atau diperlakukan tidak adil (bd. Mazm 9:19; 22:25; Luk 4:18). Ketidakadilan tidak dapat diterima oleh Allah, khususnya antara umat perjanjian-Nya

(lihat cat. --> Kol 3:25).

[atau ref. Kol 3:25]

[30:1]  23 Full Life : BERIKANLAH KEPADAKU ANAK.

Nas : Kej 30:1-24

Ayat-ayat ini mencatat terbentuknya keluarga Yakub, para pendiri suku-suku Israel. Kisah ini menunjukkan bahwa Allah bekerja untuk mencapai tujuan akhir-Nya kendatipun kelemahan, pergumulan, dan kesalahan dalam keluarga Yakub.

[30:1]  24 Full Life : KALAU TIDAK, AKU AKAN MATI.

Nas : Kej 30:1

Di daerah Timur Dekat, seorang wanita yang tidak mempunyai anak dipandang hina (bd. Kej 16:2; 30:2); karena itulah ucapan Rahel yang putus asa.

[30:18]  25 Full Life : ALLAH TELAH MEMBERI UPAHKU.

Nas : Kej 30:18

Pernyataan Lea bahwa Allah telah memberinya upah karena telah memberikan budaknya kepada Yakub mencerminkan perasaannya sendiri dan bukan sikap Allah. Kisah ini hanya menyampaikan perkataan oleh Lea. Allah membiarkan situasi ini untuk sesaat dan bekerja melalui pernikahan Yakub

(lihat cat. --> Kej 29:28).

[atau ref. Kej 29:28]

[30:39]  26 Full Life : ANAKNYA BERCORENG-CORENG.

Nas : Kej 30:39

Proses perkembangbiakan ternak itu tidak dipengaruhi oleh ranting-ranting pohon, tetapi oleh campur tangan Allah. Yakub sendiri mengakui pekerjaan Allah dalam menambah jumlah ternaknya (Kej 31:7-9).

[31:19]  27 Full Life : RAHEL MENCURI TERAFIM AYAHNYA.

Nas : Kej 31:19

Rahel mencuri patung dewa-dewa keluarganya lalu berdusta supaya dapat terus memilikinya (ayat Kej 31:34-35). Berbagai penemuan arkeologis di wilayah itu menunjukkan bahwa memiliki patung-patung tersebut dianggap memastikan perolehan dua bagian warisan ketika sang ayah meninggal. Rahel dan Lea merasa ditipu karena tidak menerima warisan mereka (ayat Kej 31:15). Jadi, Rahel mengambil patung-patung itu bukan untuk dipuja, tetapi untuk memperoleh keuntungan keuangan. Akan tetapi, itu tidak ada gunanya karena Yakub kemudian memerintahkan untuk membuang semua patung dan lambang dewa-dewa asing, yang dikuburkan oleh Yakub sebelum berangkat menuju Betel (Kej 35:2-4;

lihat cat. --> Kej 35:2).

[atau ref. Kej 35:2]

[32:1]  28 Full Life : BERTEMULAH MALAIKAT-MALAIKAT ALLAH DENGAN DIA.

Nas : Kej 32:1

Yakub telah menaati perintah Allah dengan meninggalkan Laban dan kembali ke tanah Kanaan (Kej 31:13), wilayah kediaman Esau kakaknya yang bermusuhan itu. Allah mengirim para malaikat untuk meyakinkan Yakub akan kehadiran dan perlindungan-Nya.

[32:9]  29 Full Life : YA ALLAH NENEKKU ABRAHAM.

Nas : Kej 32:9

Yakub ketakutan dan tertekan ketika mendekati wilayah Esau. Apakah dia dan keluarganya akan menderita kekerasan dari Esau karena penipuan Yakub lebih dari dua puluh tahun sebelumnya? Dalam situasi semacam itu Yakub berdoa mohon pertolongan dari Allah. Doa Yakub merupakan pola bagi semua orang percaya yang berada dalam keadaan yang berbahaya.

 1. (1) Yakub mengingatkan Allah akan janji-Nya untuk memberikan perlindungan bagi mereka yang mengikuti kehendak-Nya (ayat Kej 32:9);
 2. (2) dengan menyadari ketidaklayakannya, Yakub mengucapkan rasa syukurnya atas berkat dan pertolongan Allah pada masa lalu (ayat Kej 32:10);
 3. (3) ia berdoa supaya Allah melepaskan dia (ayat Kej 32:11); dan
 4. (4) ia menyatakan alasan pokok untuk memohon perlindungan Allah, yaitu menggenapi maksud perjanjian Allah di dalam hidupnya (ayat Kej 32:12).

[32:24]  30 Full Life : SEORANG LAKI-LAKI BERGULAT DENGAN DIA.

Nas : Kej 32:24

Orang yang bergulat dengan Yakub kemungkinan besar adalah "malaikat Tuhan" (lih. Kej 16:7-11 dst.; Kej 21:17; 22:11; 31:11; Hos 12:5), yang sering kali dihubungkan dengan Allah sendiri (bd. ayat Kej 32:28,30; Hak 6:12-14,22;

lihat cat. --> Kel 3:2).

[atau ref. Kel 3:2]

Sementara Yakub mati-matian bergumul dengan Allah untuk memperoleh berkat yang dijanjikan, Allah mengizinkannya menang (ayat Kej 32:28); tetapi pangkal paha Yakub dicederai Allah (ayat Kej 32:25) sebagai peringatan bahwa Yakub tidak boleh lagi hidup dalam kekuatannya sendiri, tetapi harus bersandar sepenuhnya kepada Allah dan hidup dalam ketergantungan pada-Nya (ayat Kej 32:30-32).

[32:28]  31 Full Life : NAMAMU ... ISRAEL.

Nas : Kej 32:28

Nama Yakub, yang artinya seorang penipu ulung, kini diganti menjadi "Israel" yang artinya "dia bergumul dengan Allah"

(lihat cat. --> Kej 32:29 selanjutnya).

[atau ref. Kej 32:29]

Para pengikut Kristus kadang-kadang disebut "Israel milik Allah" (Gal 6:16) -- yaitu, yang bergumul dengan Allah. Allah tidak ingin umat-Nya bersikap pasif, tetapi ingin agar mereka sungguh-sungguh mencari-Nya untuk memperoleh berkat dan kasih karunia dari-Nya (Mat 5:6; Mat 6:33; 7:7-8; 11:12; Luk 11:5-10).

[32:29]  32 Full Life : DIBERKATINYALAH YAKUB DI SITU.

Nas : Kej 32:29

Pergumulan Yakub dengan Allah sepanjang malam berakibat berkat Allah dalam hidupnya.

 1. 1) Sejak saat itu, Yakub tahu bahwa hidup dan kesejahteraannya tidak tergantung pada akalnya tetapi pada pertolongan, bimbingan, dan berkat Allah. Kemudian hari Allah mengingatkan keturunan Israel akan kebenaran ini, "Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku, firman TUHAN semesta alam" (Za 4:6).
 2. 2) Kemenangan dan berkat dalam kehidupan seluruh umat Allah diperoleh dengan cara yang sama. Sekalipun kita mungkin tidak bergumul secara jasmaniah dengan Allah, kita dapat mencari Dia dengan sungguh-sungguh dan dengan gigih di dalam doa (Luk 11:5-10), mengakui dosa-dosa kita dan memohon pengampunan-Nya (Luk 11:4), lapar dan dahaga akan kerajaan-Nya dan kehadiran-Nya (Luk 11:2), merindukan realitas dan kuasa Roh Kudus (Kis 1:8; 2:4), dan mengejar hidup beriman yang sejati dan kebenaran (Mat 6:30-33).

[33:4]  33 Full Life : ESAU ... DICIUMNYA DIA, LALU BERTANGIS-TANGISANLAH MEREKA.

Nas : Kej 33:4

Allah telah menangani Esau dan menempatkan dalam hatinya keinginan untuk berdamai dengan saudaranya. Sikap Esau yang ramah merupakan jawaban Allah terhadap doa Yakub (Kej 32:11).

[34:1]  34 Full Life : DINA ... PEREMPUAN-PEREMPUAN DI NEGERI ITU.

Nas : Kej 34:1

Yakub bertempat tinggal di dekat kota kafir bernama Sikhem dan bukan di rumah ayahnya Ishak, ke mana Allah menyuruhnya pergi (bd. Kej 31:13; Kej 35:1). Kemudian Yakub sangat menyesali pilihannya ini. Hanya setelah peristiwa menyedihkan yang menyangkut Dina, barulah Yakub pergi ke Betel dan membinasakan semua dewa asing di rumahnya

(lihat cat. --> Kej 34:2 berikutnya;

lihat cat. --> Kej 35:2).

[atau ref. Kej 34:2; 35:2]

[34:2]  35 Full Life : DILARIKANNYA DAN DIPERKOSANYA.

Nas : Kej 34:2

Baik Dina maupun orang-tuanya salah.

 1. 1) Yakub gagal karena memilih untuk tinggal dekat dengan orang yang jahat dan dursila, sebagaimana dilakukan oleh Lot (bd. Kej 13:12-13). Yakub tidak menetapkan batas-batas dan peraturan yang tegas bagi anak-anaknya mengenai pergaulan mereka dengan orang tidak percaya dan ia tidak mengawasi anak-anaknya dengan benar. Rupanya, Dina sendiri ingin bersahabat dengan perempuan-perempuan yang tidak beriman di negeri itu. Hasilnya adalah tragedi, sakit hati, dan rasa malu bagi Yakub, anak putrinya, dan keluarganya.
 2. 2) Orang-tua yang tidak tegas dalam memelihara pemisahan keluarga mereka dari pergaulan yang jahat membiarkan anak-anak mereka terbuka kepada pencobaan dan kompromi, bersamaan dengan kemungkinan akan mengalami aib dan bencana

  (lihat art. ORANG-TUA DAN ANAK-ANAK).

[34:7]  36 Full Life : ANAK-ANAK YAKUB ... SAKIT HATI.

Nas : Kej 34:7

Anak-anak Yakub jelas sangat marah karena adiknya diperkosa, dan mereka tahu bahwa perbuatan tidak senonoh itu tidak bisa dibiarkan. Akan tetapi, mereka berdosa karena membalas dendam secara berlebihan, tidak adil, dan kejam.

[34:15]  37 Full Life : SETIAP LAKI-LAKI DI ANTARA KAMU HARUS DISUNAT.

Nas : Kej 34:15

Anak-anak Yakub menggunakan tanda hubungan perjanjian mereka dengan Allah dengan cara menipu.

[34:25]  38 Full Life : SIMEON DAN LEWI ... MENYERANG KOTA ITU.

Nas : Kej 34:25

Simeon dan Lewi bukan saja membunuh orang laki-laki dari kota itu, tetapi juga merampas kota itu serta menawan wanita dan anak-anak. Tindakan kejam ini mengakibatkan Simeon dan Lewi hilang kepemimpinan dalam bangsa mereka. Allah membedakan antara perang yang sah dengan kekejaman yang semena-mena (lih. Kej 49:5-7).

[35:2]  39 Full Life : JAUHKANLAH DEWA-DEWA ASING.

Nas : Kej 35:2

Setelah peristiwa mengerikan dari pasal Kej 34:1-31, Allah menyuruh keluarga Yakub pergi ke Betel agar mereka menjadi lebih taat kepada Firman-Nya. Yakub, yang menyadari dalamnya kemerosotan rohani keluarganya, memerintahkan semua anggota rumah tangganya untuk membuang semua dewa asing yang masih ada di tengah-tengah mereka. Pembaharuan rohani dalam kehidupan keluarga Yakub ini terdiri atas:

 1. (1) membuang segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah dalam rumah mereka (ayat Kej 35:2);
 2. (2) menyerahkan diri mereka kepada kesucian pribadi (ayat Kej 35:2);
 3. (3) memperbaharui ikrar mereka kepada Allah dalam pengabdian dan penyembahan (ayat Kej 35:7; 28:20-22);
 4. (4) mengadakan persekutuan dengan Allah (ayat Kej 35:9);
 5. (5) menjalankan hidup yang berlandaskan firman Allah (ayat Kej 35:10-15) dan persembahan rohani (ayat Kej 35:14). Karena pembaharuan ini, Yakub kembali mengalami perlindungan, kehadiran, penyataan, dan berkat Allah (ayat Kej 35:5,9-13).

[35:9]  40 Full Life : ALLAH MENAMPAKKAN DIRI PULA KEPADANYA.

Nas : Kej 35:9-13

Setelah Yakub akhirnya kembali ke tanah perjanjian dan bersatu lagi dengan kehendak Allah, janji dari perjanjian Allah dengan Abraham (Kej 17:1-8) diperbaharui

(lihat art. PERJANJIAN ALLAH DENGAN ABRAHAM, ...).

[35:18]  41 Full Life : DIBERIKANNYALAH NAMA BEN-ONI ... AYAHNYA MENAMAINYA BENYAMIN.

Nas : Kej 35:18

Lea dan Rahel memberi nama kepada semua anak Yakub. Akan tetapi, nama Ben-Oni ("anak kesulitanku") akan membebani rasa bersalah pada anak itu, karena dia akan merasa bertanggung jawab atas kematian ibunya. Yakub mengubah namanya menjadi nama terhormat, Benyamin, "anak tangan kananku," yang menunjukkan bahwa Yakub bahagia memiliki Benyamin sebagai putranya sekalipun Rahel wafat. Anak-anak harus dilindungi dari rasa bersalah mengenai kesusahan yang terjadi yang bukan kesalahan mereka.

[35:22]  42 Full Life : RUBEN.

Nas : Kej 35:22

Karena kebejatan seksual Ruben, hak kesulungannya diambil darinya. Ia kehilangan warisannya dan tempat sebagai pemimpin untuk selama-lamanya (lih. Kej 49:3-4; 1Taw 5:1).

[36:6]  43 Full Life : ESAU ... HARTA BENDANYA.

Nas : Kej 36:6-7

Dalam banyak hal Esau makmur secara materiel, tetapi ia tidak makmur secara rohani. Ciri hidupnya ialah pandangan yang rendah terhadap hal-hal rohani (Kej 25:34; 26:34-35; 36:2). Oleh karena itu, bangsa yang didirikan olehnya (Edom) fasik dan menjadi obyek khusus murka Allah (lih. Yes 11:14; Am 9:12; Ob 1:1-4).TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA