TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Imamat 25:1--27:34

Konteks
Tahun Sabat dan tahun Yobel
25:1 TUHAN berfirman kepada Musa di gunung Sinai: w  25:2 "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka: Apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan Kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi TUHAN. 25:3 Enam tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan enam tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah x  itu, 25:4 tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian y  penuh, suatu sabat bagi TUHAN. Ladangmu janganlah kautaburi dan kebun anggurmu z  janganlah kaurantingi. 25:5 Dan apa yang tumbuh sendiri a  dari penuaianmu itu, janganlah kautuai dan buah anggur b  dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, c  janganlah kaupetik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. 25:6 Hasil tanah selama sabat d  itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. 25:7 Juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar e  yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. 25:8 Selanjutnya engkau harus menghitung tujuh tahun sabat, yakni tujuh kali tujuh tahun; sehingga masa tujuh tahun sabat itu sama dengan empat puluh sembilan tahun 1 . 25:9 Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala f  di mana-mana dalam bulan g  yang ketujuh pada tanggal sepuluh bulan itu; pada hari raya Pendamaian h  kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. 25:10 Kamu harus menguduskan tahun yang kelima puluh, dan memaklumkan kebebasan i  di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel j  bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah k  miliknya dan kepada kaumnya. 25:11 Tahun yang kelima puluh itu harus menjadi tahun Yobel l  bagimu, jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur m  yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. 25:12 Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu; hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. 25:13 Dalam tahun Yobel n  itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. 25:14 Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli dari padanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. o  25:15 Apabila engkau membeli dari sesamamu haruslah menurut jumlah tahun p  sesudah tahun Yobel, dan apabila ia menjual kepadamu haruslah menurut jumlah tahun panen. 25:16 Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya, dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya, q  karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. 25:17 Janganlah kamu merugikan satu sama lain, r  tetapi engkau harus takut akan Allahmu, s  sebab Akulah TUHAN, Allahmu. t  25:18 Demikianlah kamu harus melakukan ketetapan-Ku dan tetap berpegang pada peraturan-Ku u  serta melakukannya, maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tenteram. v  25:19 Tanah itu akan memberi hasilnya, w  dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tenteram. x  25:20 Apabila kamu bertanya: Apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ketujuh y  itu, bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? 25:21 Maka Aku akan memerintahkan berkat-Ku z  kepadamu dalam tahun yang keenam, supaya diberinya hasil untuk tiga tahun. a  25:22 Dalam tahun yang kedelapan kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang kesembilan, sampai masuk hasilnya, b  kamu akan memakan yang lama."
Penebusan tanah
25:23 "Tanah 2  c  jangan dijual mutlak, karena Akulah pemilik d  tanah itu, sedang kamu adalah orang asing e  dan pendatang bagi-Ku. 25:24 Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus f  tanah. 25:25 Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya g  yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat harus datang dan menebus h  yang telah dijual saudaranya itu. 25:26 Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu, i  sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, 25:27 maka ia harus memasukkan tahun-tahun j  sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli dari padanya, supaya ia boleh pulang ke tanah k  miliknya. 25:28 Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel; dalam tahun Yobel tanah itu akan bebas, l  dan orang itu boleh pulang ke tanah m  miliknya."
Penebusan rumah
25:29 "Apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama setahun mulai dari hari penjualannya; hak menebus berlaku hanya satu tahun. 25:30 Tetapi jikalau rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun itu, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun temurun; dalam tahun Yobel rumah itu tidaklah bebas. 25:31 Tetapi rumah-rumah di desa-desa yang tidak dikelilingi pagar tembok haruslah dianggap sama dengan ladang-ladang di negeri itu, atasnya harus ada hak menebus dan dalam tahun Yobel rumah itu harus bebas. 25:32 Mengenai rumah-rumah di kota-kota n  orang Lewi, hak menebus rumah-rumah itu ada pada orang-orang Lewi untuk selama-lamanya. 25:33 Sekalipun dari antara orang Lewi yang melakukan penebusan, tetapi rumah yang terjual di kota miliknya itu haruslah bebas dalam tahun Yobel, karena segala rumah di kota-kota orang Lewi adalah milik mereka masing-masing di tengah-tengah orang Israel. 25:34 Dan padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka janganlah dijual, karena itu milik o  mereka untuk selama-lamanya."
Perlakuan terhadap orang miskin
25:35 "Apabila saudaramu jatuh miskin, p  sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong q  dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. 25:36 Janganlah engkau mengambil bunga 3  r  uang atau riba dari padanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, s  supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. 25:37 Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, t  juga makananmu janganlah kauberikan dengan meminta riba. 25:38 Akulah TUHAN, Allahmu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, u  supaya Aku menjadi Allahmu. v  25:39 Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu, sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak w  dia. 25:40 Sebagai orang upahan x  dan sebagai pendatang ia harus tinggal di antaramu; sampai kepada tahun Yobel ia harus bekerja padamu. 25:41 Kemudian ia harus diizinkan keluar dari padamu, ia bersama-sama anak-anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya dan ia boleh pulang ke tanah y  milik nenek moyangnya. z  25:42 Karena mereka itu hamba-hamba-Ku yang Kubawa keluar dari tanah Mesir, a  janganlah mereka itu dijual, secara orang menjual budak. 25:43 Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, b  melainkan engkau harus takut akan Allahmu. c  25:44 Tetapi budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kaumiliki adalah dari antara bangsa-bangsa 4  yang di sekelilingmu; hanya dari antara merekalah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. 25:45 Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu boleh kamu membelinya dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu, yang dilahirkan di negerimu. Orang-orang itu boleh menjadi milikmu. 25:46 Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian, supaya diwarisi sebagai milik; kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya, tetapi atas saudara-saudaramu orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam yang satu sama yang lain. 25:47 Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin, sehingga menyerahkan dirinya d  kepada orang asing atau pendatang yang di antaramu itu atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing, 25:48 maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus, e  yakni seorang dari antara saudara-saudaranya f  boleh menebus dia, 25:49 atau saudara ayahnya atau anak laki-laki saudara ayahnya atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya atau kalau ia telah mampu, g  ia sendiri berhak menebus dirinya. 25:50 Bersama-sama dengan si pembelinya ia harus membuat perhitungan, mulai dari tahun ia menyerahkan dirinya kepada orang itu sampai kepada tahun Yobel, h  dan harga penjualan dirinya haruslah ditentukan menurut jumlah tahun-tahun itu; masa ia tinggal pada orang itu haruslah dihitung seperti masa kerja orang upahan. i  25:51 Jikalau jumlah tahun itu masih besar, maka dari harga pembeliannya harus dikembalikan sebagai penebus dirinya menurut jumlah tahun itu. 25:52 Jika waktu yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel sedikit lagi saja, maka ia harus membuat perhitungan dengan orang itu; menurut jumlah tahun itulah ia harus membayar uang tebusan j  dirinya. 25:53 Demikianlah ia harus tinggal padanya sebagai orang upahan dari tahun ke tahun. Janganlah ia diperintah dengan kejam k  oleh orang itu di depan matamu. 25:54 Tetapi jikalau ia tidak ditebus dengan cara demikian, maka ia harus diizinkan keluar dalam tahun Yobel, ia bersama-sama anak-anaknya. 25:55 Karena pada-Kulah orang Israel menjadi hamba; mereka itu adalah hamba-hamba-Ku yang Kubawa keluar dari tanah Mesir; l  Akulah TUHAN, Allahmu. m "
Berkat
26:1 "Janganlah kamu membuat berhala n  bagimu, dan patung o  atau tugu berhala p  janganlah kamu dirikan bagimu; juga batu berukir q  janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab Akulah TUHAN, Allahmu. 26:2 Kamu harus memelihara hari-hari Sabat-Ku r  dan menghormati tempat kudus-Ku, s  Akulah TUHAN. 26:3 Jikalau kamu hidup menurut ketetapan-Ku dan tetap berpegang pada perintah-Ku serta melakukannya, t  26:4 maka Aku akan memberi kamu hujan u  pada masanya, v  sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. w  26:5 Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang x  dan diam di negerimu y  dengan aman tenteram. 26:6 Dan Aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri z  itu, sehingga kamu akan berbaring a  dengan tidak dikejutkan b  oleh apapun; Aku akan melenyapkan binatang c  buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. 26:7 Kamu akan mengejar musuhmu, d  dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 26:8 Lima e  orang dari antaramu akan mengejar seratus, dan seratus orang dari antaramu akan mengejar selaksa dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu f  oleh pedang. 26:9 Dan Aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak g  dan Aku akan meneguhkan perjanjian-Ku h  dengan kamu. 26:10 Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. i  26:11 Aku akan menempatkan Kemah Suci-Ku j  di tengah-tengahmu dan hati-Ku tidak akan muak melihat kamu. k  26:12 Tetapi Aku akan hadir l  di tengah-tengahmu dan Aku akan menjadi Allahmu m  dan kamu akan menjadi umat-Ku. n  26:13 Akulah TUHAN, Allahmu, o  yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, p  supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk q  yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak."
Kutuk
26:14 "Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan Daku 5 , dan tidak melakukan segala perintah r  itu, 26:15 jikalau kamu menolak ketetapan-Ku dan hatimu muak mendengar peraturan-Ku, s  sehingga kamu tidak melakukan segala perintah-Ku dan kamu mengingkari perjanjian-Ku, t  26:16 maka Akupun akan berbuat begini kepadamu, yakni Aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam, u  yang membuat mata rusak dan jiwa merana; v  kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan w  musuhmu. 26:17 Aku sendiri akan menentang x  kamu 6 , sehingga kamu akan dikalahkan y  oleh musuhmu, z  dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu, a  dan kamu akan lari, sungguhpun tidak ada orang mengejar kamu. b  26:18 Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikianpun tidak mendengarkan Daku, c  maka Aku akan lebih keras menghajar d  kamu sampai tujuh kali lipat e  karena dosamu, 26:19 dan Aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kaubanggakan f  dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. g  26:20 Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, h  tanahmu tidak akan memberi hasilnya dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya. i  26:21 Jikalau hidupmu tetap bertentangan j  dengan Daku dan kamu tidak mau mendengarkan Daku, maka Aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai tujuh kali lipat k  setimpal dengan dosamu. 26:22 Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar l  yang akan memunahkan anak-anakmu dan yang akan melenyapkan ternakmu, serta membuat kamu menjadi sedikit, m  sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. n  26:23 Jikalau kamu dalam keadaan yang demikianpun tidak mau Kuajar, o  dan hidupmu tetap bertentangan dengan Daku, 26:24 maka Akupun akan bertindak melawan p  kamu dan Aku sendiri akan menghukum kamu tujuh kali lipat karena dosamu, 26:25 dan Aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang, q  yang akan melakukan pembalasan r  oleh karena perjanjian itu; bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka Aku akan melepas penyakit sampar s  ke tengah-tengahmu dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. 26:26 Jika Aku memusnahkan persediaan makananmu, t  maka sepuluh perempuan akan membakar roti di dalam satu pembakaran. Mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu, dan kamu akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang. 26:27 Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikianpun tidak mendengarkan Daku, u  dan hidupmu tetap bertentangan dengan Daku, 26:28 maka Akupun akan bertindak keras v  melawan kamu dan Aku sendiri akan menghajar w  kamu tujuh x  kali lipat karena dosamu, 26:29 dan kamu akan memakan y  daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan. z  26:30 Dan bukit-bukit a  pengorbananmu akan Kupunahkan, dan segala pedupaanmu b  akan Kulenyapkan. Aku akan melemparkan bangkai-bangkaimu ke atas bangkai-bangkai berhalamu c  dan hati-Ku akan muak d  melihat kamu. 26:31 Kota-kotamu akan Kubuat menjadi reruntuhan e  dan tempat-tempat kudusmu f  akan Kurusakkan g  dan Aku tidak mau lagi menghirup bau persembahanmu h  yang menyenangkan. 26:32 Aku sendiri akan merusakkan negeri i  itu, sehingga musuhmu yang tinggal di situ akan tercengang j  karenanya. 26:33 Tetapi kamu akan Kuserakkan k  di antara bangsa-bangsa l  lain dan Aku akan menghunus pedang m  di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus n  dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. o  26:34 Pada waktu itulah tanah itu pulih dari dilalaikannya tahun-tahun sabatnya selama tanah itu tandus p  dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu; q  pada waktu itulah tanah itu akan menjalani sabatnya dan dipulihkan tahun-tahun sabat yang belum didapatnya. 26:35 Selama ketandusannya tanah itu akan menjalani sabat r  yang belum dijalaninya pada tiap-tiap tahun sabatmu, ketika kamu masih diam di situ. 26:36 Dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup dari antaramu, Aku akan mendatangkan kecemasan ke dalam hati mereka di dalam negeri-negeri musuh mereka, sehingga bunyi daun s  yang ditiupkan anginpun akan mengejar t  mereka, dan mereka akan lari seperti orang lari menjauhi pedang, dan mereka akan rebah, sungguhpun tidak ada orang yang mengejar. u  26:37 Dan mereka akan jatuh tersandung seorang kepada seorang v  seolah-olah hendak menjauhi pedang, sungguhpun yang mengejar tidak ada, dan kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh-musuhmu. w  26:38 Dan kamu akan binasa x  di antara bangsa-bangsa lain, dan negeri musuhmu akan memusnahkan kamu. y  26:39 Dan siapa yang masih tinggal hidup dari antaramu, mereka akan hancur lebur dalam hukumannya di negeri-negeri musuh mereka, dan karena kesalahan nenek moyang z  mereka juga mereka akan hancur lebur a  sama seperti nenek moyangnya. 26:40 Tetapi bila mereka mengakui b  kesalahan c  mereka dan kesalahan nenek moyang d  mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap Aku dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan Daku 26:41 --Akupun bertindak melawan e  mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka--atau bila kemudian hati f  mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk g  dan mereka telah membayar pulih h  kesalahan mereka, 26:42 maka Aku akan mengingat perjanjian-Ku dengan Yakub; i  juga perjanjian dengan Ishak j  dan perjanjian-Ku dengan Abrahampun k  akan Kuingat dan negeri itu akan Kuingat juga. 26:43 Jadi tanah itu akan ditinggalkan l  mereka dan akan pulih dari akibat tahun-tahun sabat yang dilalaikan selama tanah itu tandus, oleh karena ditinggalkan mereka, dan mereka akan membayar pulih kesalahan mereka, tak lain dan tak bukan karena mereka menolak m  peraturan-Ku dan hati mereka muak mendengarkan ketetapan-Ku. n  26:44 Namun demikian, apabila mereka ada di negeri musuh o  mereka, Aku tidak akan menolak mereka dan tidak akan muak p  melihat mereka, sehingga Aku membinasakan q  mereka dan membatalkan perjanjian-Ku r  dengan mereka, sebab Akulah TUHAN, Allah mereka. 26:45 Untuk keselamatan mereka Aku akan mengingat s  perjanjian dengan orang-orang dahulu yang Kubawa keluar dari tanah Mesir t  di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya Aku menjadi Allah mereka; Akulah TUHAN." 26:46 Itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan TUHAN, berlaku di antara Dia dengan orang Israel, di gunung Sinai, u  dengan perantaraan Musa. v 
Membayar nazar
27:1 TUHAN berfirman kepada Musa: 27:2 "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka: Apabila seorang mengucapkan nazar 7  w  khusus kepada TUHAN mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu, 27:3 maka tentang nilai bagi orang laki-laki dari yang berumur dua puluh tahun sampai yang berumur enam puluh tahun, nilai itu harus lima puluh syikal perak, ditimbang menurut syikal x  kudus. 27:4 Tetapi jikalau itu seorang perempuan, maka nilai itu harus tiga puluh syikal. 27:5 Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur lima tahun sampai yang berumur dua puluh tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus dua puluh syikal y  dan bagi perempuan sepuluh syikal. 27:6 Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur satu bulan sampai yang berumur lima tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus lima syikal z  perak, dan bagi perempuan tiga syikal perak. 27:7 Jikalau itu mengenai seorang yang berumur enam puluh tahun atau lebih, jikalau itu mengenai laki-laki, maka nilai itu harus lima belas syikal dan bagi perempuan sepuluh syikal. 27:8 Tetapi jikalau orang itu terlalu miskin untuk membayar a  nilai itu, maka haruslah dihadapkannya orang yang dinazarkannya itu kepada imam, dan imam harus menilainya; b  sesuai dengan kemampuan orang yang bernazar itu imam harus menentukan nilainya. 27:9 Jikalau itu termasuk hewan yang boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada TUHAN, c  maka apapun dari pada hewan itu yang dipersembahkan orang itu kepada TUHAN haruslah kudus. d  27:10 Janganlah ia menggantinya dan janganlah ia menukarnya, yang baik dengan yang buruk atau yang buruk dengan yang baik. e  Tetapi jikalau ia menukar juga seekor hewan dengan seekor hewan lain, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus. 27:11 Jikalau itu barang seekor dari antara hewan haram f  yang tidak boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada TUHAN, maka hewan itu harus dihadapkannya kepada imam, 27:12 dan imam harus menetapkan nilainya menurut baik atau buruknya, dan seperti penilaian imam demikianlah jadinya. 27:13 Dan jikalau orang itu mau menebusnya g  juga, ia harus menambahkan seperlima kepada nilai h  itu. 27:14 Apabila seorang menguduskan rumahnya sebagai persembahan kudus bagi TUHAN, maka imam harus menetapkan nilainya menurut baik atau buruknya, dan seperti nilai yang ditetapkan imam demikianlah harus dipegang teguh. 27:15 Tetapi jikalau orang yang menguduskan itu mau menebus i  rumahnya, maka ia harus menambah harganya dengan seperlima dari uang nilainya dan rumah itu menjadi kepunyaannya pula. 27:16 Jikalau seseorang menguduskan sebagian dari ladang miliknya bagi TUHAN, maka nilainya haruslah sesuai dengan taburannya, yakni sehomer taburan benih jelai berharga lima puluh syikal perak. 27:17 Jikalau ia menguduskan ladangnya mulai dari tahun Yobel, maka nilainya haruslah dipegang teguh. 27:18 Tetapi jikalau ia menguduskan ladangnya sesudah tahun Yobel, j  maka imam harus menghitung harganya bagi orang itu sesuai dengan tahun-tahun yang masih tinggal k  sampai kepada tahun Yobel, dan harga itu harus dikurangkan dari nilainya. 27:19 Dan jikalau orang yang menguduskannya benar-benar mau menebus l  ladang itu, maka ia harus menambah harganya dengan seperlima dari uang nilainya dan ladang itu tetap dimilikinya. 27:20 Tetapi jikalau ia tidak menebus ladang itu, malahan ladang itu telah dijualnya kepada orang lain, maka tidak dapat ditebus lagi. 27:21 Tetapi pada waktu bebas dalam tahun Yobel, m  ladang itu haruslah kudus n  bagi TUHAN, sama seperti ladang yang dikhususkan bagi TUHAN. o  Imamlah yang harus memilikinya. 27:22 Dan jikalau ia menguduskan bagi TUHAN ladang yang telah dibelinya dan yang tidak termasuk ladang miliknya dahulu, 27:23 maka imam harus menghitung baginya harga nilainya sampai kepada tahun Yobel p  dan orang itu haruslah mempersembahkan nilai itu pada hari itu juga sebagai persembahan kudus bagi TUHAN. 27:24 Dalam tahun Yobel ladang itu harus dipulangkan kepada orang yang menjualnya q  kepadanya, yakni kepada orang yang mula-mula memiliki tanah itu. 27:25 Dan segala nilai harus menurut syikal r  kudus, syikal itu harus dua puluh gera s  beratnya. 27:26 Akan tetapi anak sulung, yang sebagai anak sulung menjadi hak TUHAN t  dari antara hewan, tidak boleh dikuduskan oleh siapapun, baik seekor lembu maupun seekor kambing atau domba, itu milik TUHAN. 27:27 Tetapi jikalau itu dari antara hewan yang haram, u  maka haruslah orang menebusnya menurut nilainya dengan menambah seperlima dan jikalau tidak ditebus, haruslah dijual menurut nilainya. 27:28 Akan tetapi segala yang sudah dikhususkan v  oleh seseorang bagi TUHAN dari segala miliknya, baik manusia atau hewan, maupun ladang miliknya, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus, karena segala yang dikhususkan adalah maha kudus w  bagi TUHAN. 27:29 Setiap orang yang dikhususkan, yang harus ditumpas di antara manusia, tidak boleh ditebus, pastilah ia dihukum mati. x  27:30 Demikian juga segala persembahan persepuluhan 8  y  dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik TUHAN; itulah persembahan kudus z  bagi TUHAN. 27:31 Tetapi jikalau seseorang mau menebus a  juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah seperlima. b  27:32 Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat c  gembala waktu dihitung, setiap yang kesepuluh harus menjadi persembahan kudus bagi TUHAN. 27:33 Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar; d  jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. e " 27:34 Itulah perintah-perintah yang diperintahkan TUHAN kepada Musa di gunung Sinai f  untuk disampaikan kepada orang Israel. g 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[25:8]  1 Full Life : MASA ... EMPAT PULUH SEMBILAN TAHUN.

Nas : Im 25:8-34

Tiga ciri khas menandai Tahun Yobel (sebuah tahun yang tiba setiap 50 tahun).

  1. 1) Semua budak Israel harus dibebaskan.
  2. 2) Semua harta warisan yang dijual harus dikembalikan kepada keluarga yang semula.
  3. 3) Tanah tidak boleh digarap. Maksud Allah dengan menetapkan tahun ini ialah menjamin keadilan dan menjaga agar golongan kaya tidak mengumpulkan kekayaan dan tanah dengan mengorbankan golongan lemah.

[25:23]  2 Full Life : TANAH.

Nas : Im 25:23

Allah mengatakan kepada orang Israel bahwa mereka bukan pemilik sesungguhnya dari tanah, karena tanah itu adalah milik-Nya; mereka hanya merupakan pengurusnya saja. Demikian pula, harta milik orang percaya PB adalah milik Tuhan. Kita ditugaskan sebagai pengurus yang wajib mengatur semua milik kita dengan benar bagi Allah, diri kita sendiri, dan sesama manusia (bd. Mat 25:14-27; Luk 16:10-12; 1Kor 4:1-7).

[25:36]  3 Full Life : JANGANLAH ENGKAU MENGAMBIL BUNGA.

Nas : Im 25:36

Lihat cat. --> Kel 22:25.

[atau ref. Kel 22:25]

[25:44]  4 Full Life : BUDAKMU ... DARI ANTARA BANGSA-BANGSA.

Nas : Im 25:44

Perbudakan merupakan kenyataan hidup di zaman Alkitab. Bahwa Allah mengizinkan orang Israel membeli budak dari bangsa-bangsa kafir sekeliling mereka menjadi berkat bagi budak yang dibeli, karena Allah menuntut umat-Nya untuk memperlakukan budak mereka dengan lebih hormat daripada di negara mereka sendiri (bd. Kel 20:10).

[26:14]  5 Full Life : JIKALAU KAMU TIDAK MENDENGARKAN DAKU.

Nas : Im 26:14

Pasal Im 26:1-46 menyatakan penderitaan, kesedihan, dan sakit hati Allah ketika Dia meratapi kenyataan bahwa Dia mungkin terpaksa harus menghukum umat yang ditebusnya. Apabila mereka, tanpa merasa terima kasih sama sekali, menolak kasih-Nya dan tidak bersedia menjadikan Dia Allah mereka, maka mau tak mau Ia harus mendatangkan kesusahan dan malapetaka atas mereka. Janji-janji dan peringatan-peringatan Tuhan diucapkan dari kedalaman kasih ilahi dan dengan keinginan yang sungguh-sungguh agar disiplin dan hukuman seperti itu tidak akan pernah perlu dijatuhkan pada umat pilihan-Nya (baca pula pasal Ul 28:1-30:20).

[26:17]  6 Full Life : AKU SENDIRI AKAN MENENTANG KAMU.

Nas : Im 26:17

Tragedi dosa, pemberontakan, dan ketidaktaatan yang terbesar ialah bahwa Allah sendiri mungkin menentang kita, yaitu menarik kehadiran, perhatian, dan kekuatan-Nya dari kita. Sebagai gantinya, kita akan terbuka untuk hukuman-Nya yang langsung dan untuk segala masalah dan bahaya hidup tanpa perlindungan dan bimbingan-Nya. Harga yang harus dibayar karena menolak Allah dan standar-standar-Nya yang benar sangat besar. Berada dalam kehendak, kehadiran, dan perhatian-Nya menjadi berkat-berkat hidup yang paling besar (ayat Im 26:3-13).

[27:2]  7 Full Life : NAZAR.

Nas : Im 27:2

Pasal Im 27:1-34 membahas hal-hal yang dinazarkan atau dijanjikan kepada Tuhan, seperti misalnya orang, binatang, rumah, atau tanah. Semua itu memperoleh nilai apabila pembuat nazar itu ingin mengambil kembali yang dinazarkannya.

[27:30]  8 Full Life : PERSEPULUHAN.

Nas : Im 27:30

Persepuluhan adalah baik sepersepuluh hasil tanah maupun ternak yang diberikan kepada Tuhan. Persepuluhan Israel diberikan untuk menyokong suku Lewi (Bil 18:21) dan para imam (Bil 18:28), untuk membantu dalam makanan kudus (Ul 14:22-27), dan untuk menolong orang miskin, janda dan anak yatim (Ul 14:28-29;

lihat art. PERSEPULUHAN DAN PERSEMBAHAN).TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA