TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Imamat 22:1--23:44

Konteks
Kudusnya kebaktian korban
22:1 TUHAN berfirman kepada Musa: 22:2 "Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan s  kudus yang dikuduskan orang Israel bagi-Ku, agar jangan mereka melanggar kekudusan nama-Ku t  yang kudus; Akulah TUHAN. u  22:3 Katakanlah kepada mereka: Setiap orang di antara kamu turun-temurun, yakni dari antara segala keturunanmu yang datang mendekat kepada persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi TUHAN, v  sedang ia dalam keadaan najis, maka orang itu akan dilenyapkan dari hadapan-Ku; w  Akulah TUHAN. 22:4 Seseorang dari keturunan Harun yang sakit kusta atau yang mengeluarkan lelehan, x  janganlah memakan persembahan-persembahan kudus, sebelum ia menjadi tahir; dan orang yang kena kepada sesuatu yang najis karena orang mati y  atau orang yang tertumpah maninya 22:5 atau orang yang kena kepada seekor binatang yang merayap z  yang menajiskan dia atau kepada salah seorang manusia a  yang menajiskan dia, dengan kenajisan apapun ia menjadi najis, 22:6 orang yang kena kepada yang demikian itu menjadi najis b  sampai matahari terbenam c  dan janganlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus, sebelum ia membasuh tubuhnya dengan air. d  22:7 Sesudah matahari terbenam, barulah ia menjadi tahir dan sesudah itu bolehlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus itu, karena itulah yang menjadi makanannya. e  22:8 Janganlah ia makan bangkai f  atau sisa mangsa binatang buas, g  supaya jangan ia menjadi najis h  karenanya; Akulah TUHAN. i  22:9 Dan mereka harus tetap berpegang pada kewajibannya j  terhadap Aku, supaya dalam hal itu jangan mereka mendatangkan dosa k  kepada dirinya dan mati l  oleh karenanya, karena mereka telah melanggar kekudusan kewajiban itu; Akulah TUHAN, yang menguduskan m  mereka. 22:10 Setiap orang awam janganlah memakan n  persembahan kudus; demikian juga pendatang yang tinggal pada imam ataupun orang upahan. 22:11 Tetapi apabila seseorang telah dibeli oleh imam dengan uangnya menjadi budak beliannya, maka orang itu boleh turut memakannya, o  demikian juga mereka yang lahir di rumahnya. 22:12 Apabila anak perempuan imam bersuamikan orang awam, janganlah ia makan persembahan khusus dari persembahan-persembahan kudus. 22:13 Tetapi apabila perempuan itu menjadi janda atau diceraikan, dan ia tidak mempunyai anak, dan telah kembali ke rumah ayahnya seperti waktu ia masih gadis, maka ia boleh makan dari makanan ayahnya; tetapi setiap orang awam janganlah memakannya. 22:14 Apabila seseorang dengan tidak sengaja p  memakan persembahan kudus, ia harus memberi gantinya kepada imam dengan menambah seperlima. q  22:15 Janganlah pada imam melanggar kekudusan persembahan-persembahan r  kudus orang Israel yang telah dikhususkan bagi TUHAN, s  22:16 karena dengan demikian mereka mendatangkan kepada orang Israel kesalahan t  yang harus ditebus, u  apabila mereka memakan v  persembahan-persembahan kudus mereka, sebab Akulah TUHAN, yang menguduskan w  mereka." 22:17 TUHAN berfirman kepada Musa: 22:18 "Berbicaralah kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel x  dan katakan kepada mereka: Siapapun dari umat Israel dan dari orang asing di antara orang Israel yang mempersembahkan persembahannya, y  baik berupa sesuatu persembahan nazar z  maupun berupa sesuatu persembahan sukarela, a  yang hendak dipersembahkan mereka kepada TUHAN sebagai korban bakaran, 22:19 maka supaya TUHAN berkenan b  akan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercela c  dari lembu jantan, domba atau kambing. 22:20 Segala yang bercacat d  badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu TUHAN tidak berkenan akan kamu. e  22:21 Juga apabila seseorang mempersembahkan kepada TUHAN korban keselamatan f  sebagai pembayar nazar khusus atau sebagai korban sukarela g  dari lembu atau kambing domba, h  maka korban itu haruslah yang tidak bercela, i  supaya TUHAN berkenan j  akan dia, janganlah badannya bercacat sedikitpun. 22:22 Binatang yang buta atau yang patah tulang, yang luka atau yang berbisul, yang berkedal atau yang berkurap, semuanya itu janganlah kamu persembahkan kepada TUHAN dan binatang yang demikian janganlah kamu taruh sebagai korban api-apian bagi TUHAN ke atas mezbah. 22:23 Tetapi seekor lembu atau domba yang terlalu panjang atau terlalu pendek anggotanya bolehlah kaupersembahkan sebagai korban sukarela, tetapi sebagai korban nazar TUHAN tidak akan berkenan akan binatang itu. 22:24 Tetapi binatang yang buah pelirnya terjepit, ditumbuk, direnggut atau dikerat, k  janganlah kamu persembahkan kepada TUHAN; janganlah kamu berbuat demikian di negerimu. 22:25 Juga dari tangan orang asing janganlah kamu persembahkan sesuatu dari semuanya itu sebagai santapan Allahmu, l  karena semuanya itu telah rusak dan bercacat m  badannya; TUHAN tidak akan berkenan akan kamu karena persembahan-persembahan itu." 22:26 TUHAN berfirman kepada Musa: 22:27 "Apabila seekor anak lembu atau anak domba atau anak kambing n  dilahirkan, maka haruslah itu tinggal tujuh hari o  lamanya dengan induknya, tetapi sejak hari kedelapan p  dan seterusnya TUHAN berkenan q  akan binatang itu kalau dipersembahkan berupa korban api-apian bagi-Nya. 22:28 Seekor lembu atau kambing atau domba janganlah kamu sembelih bersama dengan anaknya pada satu hari r  juga. 22:29 Dan apabila kamu menyembelih korban syukur s  bagi TUHAN, kamu harus menyembelihnya sedemikian, hingga TUHAN berkenan akan kamu. 22:30 Pada hari itu juga korban itu harus dimakan; janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari padanya sampai pagi; t  Akulah TUHAN. u  22:31 Dengan demikian kamu harus berpegang v  pada perintah-Ku dan melakukannya; w  Akulah TUHAN. 22:32 Janganlah melanggar kekudusan nama-Ku x  yang kudus, supaya Aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel, y  sebab Akulah TUHAN, yang menguduskan z  kamu, 22:33 yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, a  supaya Aku menjadi Allahmu; b  Akulah TUHAN."
Hari-hari raya
23:1 TUHAN berfirman kepada Musa: 23:2 "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka: Hari-hari raya c  yang ditetapkan TUHAN 1  yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, d  waktu perayaan yang Kutetapkan, adalah yang berikut. 23:3 Enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, e  tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat, hari perhentian f  penuh, yakni hari pertemuan kudus; janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan; g  itulah sabat bagi TUHAN di segala tempat kediamanmu. 23:4 Inilah hari-hari raya yang ditetapkan TUHAN, hari-hari pertemuan kudus, yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. h  23:5 Dalam bulan yang pertama, i  pada tanggal empat belas bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah j  bagi TUHAN 2 . 23:6 Dan pada hari yang kelima belas bulan itu ada hari raya Roti Tidak Beragi 3  k  bagi TUHAN; tujuh hari l  lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. 23:7 Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan m  kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 23:8 Kamu harus mempersembahkan korban api-apian n  kepada TUHAN tujuh hari lamanya; pada hari yang ketujuh haruslah ada pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat." 23:9 TUHAN berfirman kepada Musa: 23:10 "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka: Apabila kamu sampai ke negeri yang akan Kuberikan kepadamu, o  dan kamu menuai hasilnya, p  maka kamu harus membawa seberkas q  hasil pertama dari penuaianmu 4  r  kepada imam, 23:11 dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan TUHAN, s  supaya TUHAN berkenan t  akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah sabat itu. 23:12 Pada hari kamu mengunjukkan berkas itu kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun u  yang tidak bercela, v  sebagai korban bakaran bagi TUHAN, 23:13 serta dengan korban sajiannya w  dari dua persepuluh efa x  tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, sebagai korban api-apian bagi TUHAN yakni bau yang menyenangkan, serta dengan korban curahannya y  dari seperempat hin anggur. z  23:14 Sampai pada hari itu juga janganlah kamu makan roti, atau bertih gandum a  atau gandum baru, sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu; b  itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun c  di segala tempat kediamanmu. d  23:15 Kemudian kamu harus menghitung, mulai dari hari sesudah sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap tujuh minggu 5 ; 23:16 sampai pada hari sesudah sabat e  yang ketujuh kamu harus hitung lima puluh hari; lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada TUHAN. 23:17 Dari tempat kediamanmu kamu harus membawa dua buah roti unjukan yang harus dibuat dari dua persepuluh efa f  tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil g  bagi TUHAN. 23:18 Beserta roti itu kamu harus mempersembahkan tujuh ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan seekor lembu jantan muda dan dua ekor domba jantan; semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi TUHAN, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, h  suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi TUHAN. 23:19 Kemudian kamu harus mempersembahkan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, dan dua ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. 23:20 Imam harus mengunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan unjukan i  di hadapan TUHAN, beserta kedua ekor domba itu. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi TUHAN dan adalah bagian imam. 23:21 Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus, j  janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan k  berat; itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. 23:22 Pada waktu kamu menuai l  hasil tanahmu, janganlah kausabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya dan janganlah kaupungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu, m  semuanya itu harus kautinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing; n  Akulah TUHAN, Allahmu." 23:23 TUHAN berfirman kepada Musa: 23:24 "Katakanlah kepada orang Israel, begini: Dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal satu bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai 6 , o  yakni hari pertemuan kudus. p  23:25 Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan q  berat dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian r  kepada TUHAN." 23:26 TUHAN berfirman kepada Musa: 23:27 "Akan tetapi pada tanggal sepuluh bulan s  yang ketujuh itu ada hari Pendamaian 7 ; t  kamu harus mengadakan pertemuan kudus u  dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada TUHAN. 23:28 Pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan; v  itulah hari Pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan TUHAN, Allahmu. 23:29 Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. w  23:30 Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan Kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. x  23:31 Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan; itulah suatu ketetapan y  untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. 23:32 Itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian z  penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal sembilan bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu. a " 23:33 TUHAN berfirman kepada Musa: 23:34 "Katakanlah kepada orang Israel, begini: Pada hari yang kelima belas bulan yang ketujuh b  itu ada hari raya Pondok Daun 8  c  bagi TUHAN tujuh hari lamanya. 23:35 Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus, d  janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan e  berat. 23:36 Tujuh hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada TUHAN, dan pada hari yang kedelapan kamu harus mengadakan pertemuan kudus f  dan mempersembahkan korban api-apian g  kepada TUHAN. Itulah hari raya perkumpulan, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 23:37 Itulah hari-hari raya yang ditetapkan TUHAN, yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian kepada TUHAN, yaitu korban bakaran dan korban sajian, korban sembelihan dan korban-korban curahan, h  setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu, 23:38 belum termasuk hari-hari Sabat i  TUHAN dan belum termasuk persembahan-persembahanmu j  atau segala korban nazarmu atau segala korban sukarelamu, k  yang kamu hendak persembahkan kepada TUHAN. 23:39 Akan tetapi pada hari yang kelima belas bulan yang ketujuh itu pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan l  bagi TUHAN tujuh hari m  lamanya; pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh dan juga pada hari yang kedelapan harus ada perhentian penuh. 23:40 Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting n  dari pohon-pohon yang rimbun dan dari pohon-pohon gandarusa o  dan kamu harus bersukaria p  di hadapan TUHAN, Allahmu, tujuh hari lamanya. 23:41 Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi TUHAN tujuh hari lamanya dalam setahun; itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ketujuh kamu harus merayakannya. 23:42 Di dalam pondok-pondok daun q  kamu harus tinggal tujuh hari lamanya, setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun, 23:43 supaya diketahui r  oleh keturunanmu, bahwa Aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama Aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir, Akulah TUHAN, Allahmu." 23:44 Demikianlah Musa menyampaikan kepada orang Israel firman tentang hari-hari raya yang ditetapkan TUHAN.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[23:2]  1 Full Life : HARI-HARI RAYA YANG DITETAPKAN TUHAN.

Nas : Im 23:2

Pasal ini memberikan sebuah daftar "hari-hari raya Tuhan," yaitu hari-hari perayaan dan penyembahan yang kudus. Semua hari ini merupakan lambang dari penebusan dan penyerahan diri, yang menunjukkan bahwa seluruh Israel dan segala milik mereka adalah milik Allah. Ada dua peredaran hari raya: peredaran mingguan dan peredaran tahunan. Semua merupakan hari raya dengan pesta terkecuali Hari Pendamaian, yang menjadi satu-satunya hari puasa yang dituntut oleh hukum Taurat. Kedua peredaran ini mengikat ibadah mereka dengan peristiwa dalam hidup sehari-hari, karena mereka tidak boleh memisahkan ibadah dari kehidupan.

[23:5]  2 Full Life : PASKAH BAGI TUHAN.

Nas : Im 23:5

Lihat art. PASKAH.

[23:6]  3 Full Life : HARI RAYA ROTI TIDAK BERAGI.

Nas : Im 23:6

Lihat cat. --> Kel 12:17.

[atau ref. Kel 12:17]

[23:10]  4 Full Life : HASIL PERTAMA DARI PENUAIANMU.

Nas : Im 23:10

Hari Raya Buah Sulung (ayat Im 23:10-14), yang mengakui bahwa panen hasil bumi berasal dari Tuhan, dirayakan dalam hubungan dengan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Hasil panen yang pertama harus diserahkan kepada Tuhan, yang menunjuk kepada penyerahan seluruh hidup orang percaya PB kepada Allah. Orang Kristen merupakan buah sulung karya keselamatan Kristus (Yak 1:18; Wahy 14:4).

[23:15]  5 Full Life : GENAP TUJUH MINGGU.

Nas : Im 23:15

Hari Raya Tujuh Minggu (bd. Ul 16:10), juga dikenal dengan Hari Raya Pentakosta, dirayakan pada akhir panen gandum, 50 hari ("Pentakosta" artinya "lima puluh") setelah Hari Raya Buah Sulung (ayat Im 23:16). Pada hari ini umat Allah bersyukur atas berkat makanan berkelimpahan dan segala sesuatu yang menopang mereka. Pada hari raya Pentakosta itulah Allah mencurahkan Roh Kudus atas murid-murid Yesus (Kis 2:1-4).

[23:24]  6 Full Life : DENGAN MENIUP SERUNAI.

Nas : Im 23:24

Hari raya ini terjadi pada hari pertama dari bulan ketujuh, mungkin sebagai peringatan dan persiapan bagi Hari Pendamaian yang sudah dekat (bd. ayat Im 23:26-32). Allah menginginkan agar Israel merenungkan hal-hal rohani, khususnya mengenai hubungan perjanjian mereka dengan-Nya.

[23:27]  7 Full Life : HARI PENDAMAIAN.

Nas : Im 23:27

Lihat art. HARI PENDAMAIAN.

[23:34]  8 Full Life : HARI RAYA PONDOK DAUN.

Nas : Im 23:34-43

Disebut demikian karena sepanjang perayaan ini orang meninggalkan rumah mereka dan tinggal untuk sementara di dalam pondok daun atau tenda yang dibuat dari ranting-ranting pohon (ayat Im 23:40-42); tindakan ini mengingatkan mereka akan kebaikan Allah kepada mereka selama 40 tahun di padang gurun ketika mereka belum punya tempat tinggal tetap. Hari Raya Pondok Daun juga disebut Hari Raya Panen karena merayakan akhir dari masa panen buah dan kacang-kacangan musim panas.TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA