TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ibrani 6:9-20

6:9 pepeismeya <3982> (5769) de <1161> peri <4012> umwn <5216> agaphtoi <27> ta <3588> kreissona <2908> kai <2532> ecomena <2192> (5746) swthriav <4991> ei <1487> kai <2532> outwv <3779> laloumen <2980> (5719)

6:10 ou <3756> gar <1063> adikov <94> o <3588> yeov <2316> epilayesyai <1950> (5635) tou <3588> ergou <2041> umwn <5216> kai <2532> thv <3588> agaphv <26> hv <3739> enedeixasye <1731> (5668) eiv <1519> to <3588> onoma <3686> autou <846> diakonhsantev <1247> (5660) toiv <3588> agioiv <40> kai <2532> diakonountev <1247> (5723)

6:11 epiyumoumen <1937> (5719) de <1161> ekaston <1538> umwn <5216> thn <3588> authn <846> endeiknusyai <1731> (5733) spoudhn <4710> prov <4314> thn <3588> plhroforian <4136> thv <3588> elpidov <1680> acri <891> telouv <5056>

6:12 ina <2443> mh <3361> nwyroi <3576> genhsye <1096> (5638) mimhtai <3402> de <1161> twn <3588> dia <1223> pistewv <4102> kai <2532> makroyumiav <3115> klhronomountwn <2816> (5723) tav <3588> epaggeliav <1860>

6:13 tw <3588> gar <1063> abraam <11> epaggeilamenov <1861> (5666) o <3588> yeov <2316> epei <1893> kat <2596> oudenov <3762> eicen <2192> (5707) meizonov <3173> omosai <3660> (5658) wmosen <3660> (5656) kay <2596> eautou <1438>

6:14 legwn <3004> (5723) ei <1487> mhn <3375> eulogwn <2127> (5723) euloghsw <2127> (5692) se <4571> kai <2532> plhyunwn <4129> (5723) plhyunw <4129> (5692) se <4571>

6:15 kai <2532> outwv <3779> makroyumhsav <3114> (5660) epetucen <2013> (5627) thv <3588> epaggeliav <1860>

6:16 anyrwpoi <444> gar <1063> kata <2596> tou <3588> meizonov <3173> omnuousin <3660> (5719) kai <2532> pashv <3956> autoiv <846> antilogiav <485> perav <4009> eiv <1519> bebaiwsin <951> o <3588> orkov <3727>

6:17 en <1722> w <3739> perissoteron <4054> boulomenov <1014> (5740) o <3588> yeov <2316> epideixai <1925> (5658) toiv <3588> klhronomoiv <2818> thv <3588> epaggeliav <1860> to <3588> ametayeton <276> thv <3588> boulhv <1012> autou <846> emesiteusen <3315> (5656) orkw <3727>

6:18 ina <2443> dia <1223> duo <1417> pragmatwn <4229> ametayetwn <276> en <1722> oiv <3739> adunaton <102> qeusasyai <5574> (5664) yeon <2316> iscuran <2478> paraklhsin <3874> ecwmen <2192> (5725) oi <3588> katafugontev <2703> (5631) krathsai <2902> (5658) thv <3588> prokeimenhv <4295> (5740) elpidov <1680>

6:19 hn <3739> wv <5613> agkuran <45> ecomen <2192> (5719) thv <3588> quchv <5590> asfalh <804> te <5037> kai <2532> bebaian <949> kai <2532> eisercomenhn <1525> (5740) eiv <1519> to <3588> eswteron <2082> tou <3588> katapetasmatov <2665>

6:20 opou <3699> prodromov <4274> uper <5228> hmwn <2257> eishlyen <1525> (5627) ihsouv <2424> kata <2596> thn <3588> taxin <5010> melcisedek <3198> arciereuv <749> genomenov <1096> (5637) eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA