TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ibrani 3:1--4:16

3:1 oyen <3606> adelfoi <80> agioi <40> klhsewv <2821> epouraniou <2032> metocoi <3353> katanohsate <2657> (5657) ton <3588> apostolon <652> kai <2532> arcierea <749> thv <3588> omologiav <3671> hmwn <2257> ihsoun <2424>

3:2 piston <4103> onta <1510> (5752) tw <3588> poihsanti <4160> (5660) auton <846> wv <5613> kai <2532> mwushv <3475> en <1722> [olw] <3650> tw <3588> oikw <3624> autou <846>

3:3 pleionov <4119> gar <1063> outov <3778> doxhv <1391> para <3844> mwushn <3475> hxiwtai <515> (5769) kay <2596> oson <3745> pleiona <4119> timhn <5092> ecei <2192> (5719) tou <3588> oikou <3624> o <3588> kataskeuasav <2680> (5660) auton <846>

3:4 pav <3956> gar <1063> oikov <3624> kataskeuazetai <2680> (5743) upo <5259> tinov <5100> o <3588> de <1161> panta <3956> kataskeuasav <2680> (5660) yeov <2316>

3:5 kai <2532> mwushv <3475> men <3303> pistov <4103> en <1722> olw <3650> tw <3588> oikw <3624> autou <846> wv <5613> yerapwn <2324> eiv <1519> marturion <3142> twn <3588> lalhyhsomenwn <2980> (5702)

3:6 cristov <5547> de <1161> wv <5613> uiov <5207> epi <1909> ton <3588> oikon <3624> autou <846> ou <3739> oikov <3624> esmen <1510> (5748) hmeiv <2249> ean <1437> thn <3588> parrhsian <3954> kai <2532> to <3588> kauchma <2745> thv <3588> elpidov <1680> [mecri <3360> telouv <5056> bebaian] <949> katascwmen <2722> (5632)

3:7 dio <1352> kaywv <2531> legei <3004> (5719) to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> shmeron <4594> ean <1437> thv <3588> fwnhv <5456> autou <846> akoushte <191> (5661)

3:8 mh <3361> sklhrunhte <4645> (5725) tav <3588> kardiav <2588> umwn <5216> wv <5613> en <1722> tw <3588> parapikrasmw <3894> kata <2596> thn <3588> hmeran <2250> tou <3588> peirasmou <3986> en <1722> th <3588> erhmw <2048>

3:9 ou <3757> epeirasan <3985> (5656) oi <3588> paterev <3962> umwn <5216> en <1722> dokimasia <1381> kai <2532> eidon <1492> (5627) ta <3588> erga <2041> mou <3450> tesserakonta <5062> eth <2094>

3:10 dio <1352> proswcyisa <4360> (5656) th <3588> genea <1074> tauth <3778> kai <2532> eipon <2036> (5627) aei <104> planwntai <4105> (5743) th <3588> kardia <2588> autoi <846> de <1161> ouk <3756> egnwsan <1097> (5627) tav <3588> odouv <3598> mou <3450>

3:11 wv <5613> wmosa <3660> (5656) en <1722> th <3588> orgh <3709> mou <3450> ei <1487> eiseleusontai <1525> (5695) eiv <1519> thn <3588> katapausin <2663> mou <3450>

3:12 blepete <991> (5720) adelfoi <80> mhpote <3379> estai <1510> (5704) en <1722> tini <5100> umwn <5216> kardia <2588> ponhra <4190> apistiav <570> en <1722> tw <3588> aposthnai <868> (5629) apo <575> yeou <2316> zwntov <2198> (5723)

3:13 alla <235> parakaleite <3870> (5720) eautouv <1438> kay <2596> ekasthn <1538> hmeran <2250> acriv <891> ou <3739> to <3588> shmeron <4594> kaleitai <2564> (5743) ina <2443> mh <3361> sklhrunyh <4645> (5686) tiv <5100> ex <1537> umwn <5216> apath <539> thv <3588> amartiav <266>

3:14 metocoi <3353> gar <1063> tou <3588> cristou <5547> gegonamen <1096> (5754) eanper <1437> thn <3588> archn <746> thv <3588> upostasewv <5287> mecri <3360> telouv <5056> bebaian <949> katascwmen <2722> (5632)

3:15 en <1722> tw <3588> legesyai <3004> (5745) shmeron <4594> ean <1437> thv <3588> fwnhv <5456> autou <846> akoushte <191> (5661) mh <3361> sklhrunhte <4645> (5725) tav <3588> kardiav <2588> umwn <5216> wv <5613> en <1722> tw <3588> parapikrasmw <3894>

3:16 tinev <5100> gar <1063> akousantev <191> (5660) parepikranan <3893> (5656) all <235> ou <3756> pantev <3956> oi <3588> exelyontev <1831> (5631) ex <1537> aiguptou <125> dia <1223> mwusewv <3475>

3:17 tisin <5101> de <1161> proswcyisen <4360> (5656) tesserakonta <5062> eth <2094> ouci <3780> toiv <3588> amarthsasin <264> (5660) wn <3739> ta <3588> kwla <2966> epesen <4098> (5627) en <1722> th <3588> erhmw <2048>

3:18 tisin <5101> de <1161> wmosen <3660> (5656) mh <3361> eiseleusesyai <1525> (5696) eiv <1519> thn <3588> katapausin <2663> autou <846> ei <1487> mh <3361> toiv <3588> apeiyhsasin <544> (5660)

3:19 kai <2532> blepomen <991> (5719) oti <3754> ouk <3756> hdunhyhsan <1410> (5675) eiselyein <1525> (5629) di <1223> apistian <570>

4:1 fobhywmen <5399> (5680) oun <3767> mhpote <3379> kataleipomenhv <2641> (5746) epaggeliav <1860> eiselyein <1525> (5629) eiv <1519> thn <3588> katapausin <2663> autou <846> dokh <1380> (5725) tiv <5100> ex <1537> umwn <5216> usterhkenai <5302> (5760)

4:2 kai <2532> gar <1063> esmen <1510> (5748) euhggelismenoi <2097> (5772) kayaper <2509> kakeinoi <2548> all <235> ouk <3756> wfelhsen <5623> (5656) o <3588> logov <3056> thv <3588> akohv <189> ekeinouv <1565> mh <3361> sugkekerasmenouv <4786> (5772) th <3588> pistei <4102> toiv <3588> akousasin <191> (5660)

4:3 eisercomeya <1525> (5736) gar <1063> eiv <1519> [thn] <3588> katapausin <2663> oi <3588> pisteusantev <4100> (5660) kaywv <2531> eirhken <2046> (5758) wv <5613> wmosa <3660> (5656) en <1722> th <3588> orgh <3709> mou <3450> ei <1487> eiseleusontai <1525> (5695) eiv <1519> thn <3588> katapausin <2663> mou <3450> kaitoi <2543> twn <3588> ergwn <2041> apo <575> katabolhv <2602> kosmou <2889> genhyentwn <1096> (5679)

4:4 eirhken <2046> (5758) gar <1063> pou <4225> peri <4012> thv <3588> ebdomhv <1442> outwv <3779> kai <2532> katepausen <2664> (5656) o <3588> yeov <2316> en <1722> th <3588> hmera <2250> th <3588> ebdomh <1442> apo <575> pantwn <3956> twn <3588> ergwn <2041> autou <846>

4:5 kai <2532> en <1722> toutw <5129> palin <3825> ei <1487> eiseleusontai <1525> (5695) eiv <1519> thn <3588> katapausin <2663> mou <3450>

4:6 epei <1893> oun <3767> apoleipetai <620> (5743) tinav <5100> eiselyein <1525> (5629) eiv <1519> authn <846> kai <2532> oi <3588> proteron <4386> euaggelisyentev <2097> (5685) ouk <3756> eishlyon <1525> (5627) di <1223> apeiyeian <543>

4:7 palin <3825> tina <5100> orizei <3724> (5719) hmeran <2250> shmeron <4594> en <1722> dauid <1138> legwn <3004> (5723) meta <3326> tosouton <5118> cronon <5550> kaywv <2531> proeirhtai <4308> (5769) shmeron <4594> ean <1437> thv <3588> fwnhv <5456> autou <846> akoushte <191> (5661) mh <3361> sklhrunhte <4645> (5725) tav <3588> kardiav <2588> umwn <5216>

4:8 ei <1487> gar <1063> autouv <846> ihsouv <2424> katepausen <2664> (5656) ouk <3756> an <302> peri <4012> allhv <243> elalei <2980> (5707) meta <3326> tauta <5023> hmerav <2250>

4:9 ara <686> apoleipetai <620> (5743) sabbatismov <4520> tw <3588> law <2992> tou <3588> yeou <2316>

4:10 o <3588> gar <1063> eiselywn <1525> (5631) eiv <1519> thn <3588> katapausin <2663> autou <846> kai <2532> autov <846> katepausen <2664> (5656) apo <575> twn <3588> ergwn <2041> autou <846> wsper <5618> apo <575> twn <3588> idiwn <2398> o <3588> yeov <2316>

4:11 spoudaswmen <4704> (5661) oun <3767> eiselyein <1525> (5629) eiv <1519> ekeinhn <1565> thn <3588> katapausin <2663> ina <2443> mh <3361> en <1722> tw <3588> autw <846> tiv <5100> upodeigmati <5262> pesh <4098> (5632) thv <3588> apeiyeiav <543>

4:12 zwn <2198> (5723) gar <1063> o <3588> logov <3056> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> energhv <1756> kai <2532> tomwterov <5114> uper <5228> pasan <3956> macairan <3162> distomon <1366> kai <2532> diiknoumenov <1338> (5740) acri <891> merismou <3311> quchv <5590> kai <2532> pneumatov <4151> armwn <719> te <5037> kai <2532> muelwn <3452> kai <2532> kritikov <2924> enyumhsewn <1761> kai <2532> ennoiwn <1771> kardiav <2588>

4:13 kai <2532> ouk <3756> estin <1510> (5748) ktisiv <2937> afanhv <852> enwpion <1799> autou <846> panta <3956> de <1161> gumna <1131> kai <2532> tetrachlismena <5136> (5772) toiv <3588> ofyalmoiv <3788> autou <846> prov <4314> on <3739> hmin <2254> o <3588> logov <3056>

4:14 econtev <2192> (5723) oun <3767> arcierea <749> megan <3173> dielhluyota <1330> (5756) touv <3588> ouranouv <3772> ihsoun <2424> ton <3588> uion <5207> tou <3588> yeou <2316> kratwmen <2902> (5725) thv <3588> omologiav <3671>

4:15 ou <3756> gar <1063> ecomen <2192> (5719) arcierea <749> mh <3361> dunamenon <1410> (5740) sumpayhsai <4834> (5658) taiv <3588> asyeneiaiv <769> hmwn <2257> pepeirasmenon <3985> (5772) de <1161> kata <2596> panta <3956> kay <2596> omoiothta <3665> cwriv <5565> amartiav <266>

4:16 prosercwmeya <4334> (5741) oun <3767> meta <3326> parrhsiav <3954> tw <3588> yronw <2362> thv <3588> caritov <5485> ina <2443> labwmen <2983> (5632) eleov <1656> kai <2532> carin <5485> eurwmen <2147> (5632) eiv <1519> eukairon <2121> bohyeian <996>TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA