TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ibrani 11:17-40

11:17 pistei <4102> prosenhnocen <4374> (5754) abraam <11> ton <3588> isaak <2464> peirazomenov <3985> (5746) kai <2532> ton <3588> monogenh <3439> proseferen <4374> (5707) o <3588> tav <3588> epaggeliav <1860> anadexamenov <324> (5666)

11:18 prov <4314> on <3739> elalhyh <2980> (5681) oti <3754> en <1722> isaak <2464> klhyhsetai <2564> (5701) soi <4671> sperma <4690>

11:19 logisamenov <3049> (5666) oti <3754> kai <2532> ek <1537> nekrwn <3498> egeirein <1453> (5721) dunatov <1415> o <3588> yeov <2316> oyen <3606> auton <846> kai <2532> en <1722> parabolh <3850> ekomisato <2865> (5668)

11:20 pistei <4102> kai <2532> peri <4012> mellontwn <3195> (5723) euloghsen <2127> (5656) isaak <2464> ton <3588> iakwb <2384> kai <2532> ton <3588> hsau <2269>

11:21 pistei <4102> iakwb <2384> apoynhskwn <599> (5723) ekaston <1538> twn <3588> uiwn <5207> iwshf <2501> euloghsen <2127> (5656) kai <2532> prosekunhsen <4352> (5656) epi <1909> to <3588> akron <206> thv <3588> rabdou <4464> autou <846>

11:22 pistei <4102> iwshf <2501> teleutwn <5053> (5723) peri <4012> thv <3588> exodou <1841> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> emnhmoneusen <3421> (5656) kai <2532> peri <4012> twn <3588> ostewn <3747> autou <846> eneteilato <1781> (5662)

11:23 pistei <4102> mwushv <3475> gennhyeiv <1080> (5685) ekrubh <2928> (5648) trimhnon <5150> upo <5259> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> dioti <1360> eidon <1492> (5627) asteion <791> to <3588> paidion <3813> kai <2532> ouk <3756> efobhyhsan <5399> (5675) to <3588> diatagma <1297> tou <3588> basilewv <935>

11:24 pistei <4102> mwushv <3475> megav <3173> genomenov <1096> (5637) hrnhsato <720> (5662) legesyai <3004> (5745) uiov <5207> yugatrov <2364> faraw <5328>

11:25 mallon <3123> elomenov <138> (5642) sugkakouceisyai <4778> (5738) tw <3588> law <2992> tou <3588> yeou <2316> h <2228> proskairon <4340> ecein <2192> (5721) amartiav <266> apolausin <619>

11:26 meizona <3173> plouton <4149> hghsamenov <2233> (5666) twn <3588> aiguptou <125> yhsaurwn <2344> ton <3588> oneidismon <3680> tou <3588> cristou <5547> apeblepen <578> (5707) gar <1063> eiv <1519> thn <3588> misyapodosian <3405>

11:27 pistei <4102> katelipen <2641> (5627) aigupton <125> mh <3361> fobhyeiv <5399> (5679) ton <3588> yumon <2372> tou <3588> basilewv <935> ton <3588> gar <1063> aoraton <517> wv <5613> orwn <3708> (5723) ekarterhsen <2594> (5656)

11:28 pistei <4102> pepoihken <4160> (5758) to <3588> pasca <3957> kai <2532> thn <3588> proscusin <4378> tou <3588> aimatov <129> ina <2443> mh <3361> o <3588> oloyreuwn <3645> (5723) ta <3588> prwtotoka <4416> yigh <2345> (5632) autwn <846>

11:29 pistei <4102> diebhsan <1224> (5627) thn <3588> eruyran <2063> yalassan <2281> wv <5613> dia <1223> xhrav <3584> ghv <1093> hv <3739> peiran <3984> labontev <2983> (5631) oi <3588> aiguptioi <124> katepoyhsan <2666> (5681)

11:30 pistei <4102> ta <3588> teich <5038> iericw <2410> epesan <4098> (5627) kuklwyenta <2944> (5685) epi <1909> epta <2033> hmerav <2250>

11:31 pistei <4102> raab <4460> h <3588> pornh <4204> ou <3756> sunapwleto <4881> (5639) toiv <3588> apeiyhsasin <544> (5660) dexamenh <1209> (5666) touv <3588> kataskopouv <2685> met <3326> eirhnhv <1515>

11:32 kai <2532> ti <5101> eti <2089> legw <3004> (5725) epileiqei <1952> (5692) me <3165> gar <1063> dihgoumenon <1334> (5740) o <3588> cronov <5550> peri <4012> gedewn <1066> barak <913> samqwn <4546> iefyae <2422> dauid <1138> te <5037> kai <2532> samouhl <4545> kai <2532> twn <3588> profhtwn <4396>

11:33 oi <3739> dia <1223> pistewv <4102> kathgwnisanto <2610> (5662) basileiav <932> eirgasanto <2038> (5662) dikaiosunhn <1343> epetucon <2013> (5627) epaggeliwn <1860> efraxan <5420> (5656) stomata <4750> leontwn <3023>

11:34 esbesan <4570> (5656) dunamin <1411> purov <4442> efugon <5343> (5627) stomata <4750> macairhv <3162> edunamwyhsan <1412> (5681) apo <575> asyeneiav <769> egenhyhsan <1096> (5675) iscuroi <2478> en <1722> polemw <4171> parembolav <3925> eklinan <2827> (5656) allotriwn <245>

11:35 elabon <2983> (5627) gunaikev <1135> ex <1537> anastasewv <386> touv <3588> nekrouv <3498> autwn <846> alloi <243> de <1161> etumpanisyhsan <5178> (5681) ou <3756> prosdexamenoi <4327> (5666) thn <3588> apolutrwsin <629> ina <2443> kreittonov <2909> anastasewv <386> tucwsin <5177> (5632)

11:36 eteroi <2087> de <1161> empaigmwn <1701> kai <2532> mastigwn <3148> peiran <3984> elabon <2983> (5627) eti <2089> de <1161> desmwn <1199> kai <2532> fulakhv <5438>

11:37 eliyasyhsan <3034> (5681) epeirasyhsan <3985> (5681) eprisyhsan <4249> (5681) en <1722> fonw <5408> macairhv <3162> apeyanon <599> (5627) perihlyon <4022> (5627) en <1722> mhlwtaiv <3374> en <1722> aigeioiv <122> dermasin <1192> usteroumenoi <5302> (5746) ylibomenoi <2346> (5746) kakoucoumenoi <2558> (5746)

11:38 wn <3739> ouk <3756> hn <1510> (5713) axiov <514> o <3588> kosmov <2889> epi <1909> erhmiaiv <2047> planwmenoi <4105> (5746) kai <2532> oresin <3735> kai <2532> sphlaioiv <4693> kai <2532> taiv <3588> opaiv <3692> thv <3588> ghv <1093>

11:39 kai <2532> outoi <3778> pantev <3956> marturhyentev <3140> (5685) dia <1223> thv <3588> pistewv <4102> ouk <3756> ekomisanto <2865> (5668) thn <3588> epaggelian <1860>

11:40 tou <3588> yeou <2316> peri <4012> hmwn <2257> kreitton <2909> ti <5100> probleqamenou <4265> (5671) ina <2443> mh <3361> cwriv <5565> hmwn <2257> teleiwywsin <5048> (5686)TIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA