TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Hosea 11:1--14:9

11:1 <01121> ynbl <07121> ytarq <04714> Myrummw <0157> whbhaw <03478> larvy <05288> ren <03588> yk(11:1)

11:1 dioti <1360> nhpiov <3516> israhl <2474> kai <2532> egw <1473> hgaphsa <25> auton <846> kai <2532> ex <1537> aiguptou <125> metekalesa <3333> ta <3588> tekna <5043> autou <846>

11:2 <06999> Nwrjqy <06456> Myloplw <02076> wxbzy <01168> Mylebl <06440> Mhynpm <01980> wklh <03651> Nk <0> Mhl <07121> warq(11:2)

11:2 kaywv <2531> metekalesa <3333> autouv <846> outwv <3778> apwconto ek <1537> proswpou <4383> mou <1473> autoi <846> toiv <3588> baalim eyuon <2380> kai <2532> toiv <3588> gluptoiv eyumiwn <2370>

11:3 <07495> Mytapr <03588> yk <03045> wedy <03808> alw <02220> wytewrz <05921> le <03947> Mxq <0669> Myrpal <07270> ytlgrt <0595> yknaw(11:3)

11:3 kai <2532> egw <1473> sunepodisa ton <3588> efraim <2187> anelabon <353> auton <846> epi <1909> ton <3588> braciona <1023> mou <1473> kai <2532> ouk <3364> egnwsan <1097> oti <3754> iamai <2390> autouv <846>

11:4 <0398> lykwa <0413> wyla <0328> jaw <03895> Mhyxl <05921> le <05923> le <07311> ymyrmk <0> Mhl <01961> hyhaw <0160> hbha <05688> twtbeb <04900> Mksma <0120> Mda <02256> ylbxb(11:4)

11:4 en <1722> diafyora <1312> anyrwpwn <444> exeteina <1614> autouv <846> en <1722> desmoiv agaphsewv mou <1473> kai <2532> esomai <1510> autoiv <846> wv <3739> rapizwn anyrwpov <444> epi <1909> tav <3588> siagonav <4600> autou <846> kai <2532> epibleqomai <1914> prov <4314> auton <846> dunhsomai <1410> autw <846>

11:5 <07725> bwsl <03985> wnam <03588> yk <04428> wklm <01931> awh <0804> rwsaw <04714> Myrum <0776> Ura <0413> la <07725> bwsy <03808> al(11:5)

11:5 katwkhsen efraim <2187> en <1722> aiguptw <125> kai <2532> assour autov <846> basileuv <935> autou <846> oti <3754> ouk <3364> hyelhsen <2309> epistreqai <1994>

11:6 <04156> Mhytwuemm <0398> hlkaw <0905> wydb <03615> htlkw <05892> wyreb <02719> brx <02342> hlxw(11:6)

11:6 kai <2532> hsyenhsen <770> romfaia en <1722> taiv <3588> polesin <4172> autou <846> kai <2532> katepausen <2664> en <1722> taiv <3588> cersin <5495> autou <846> kai <2532> fagontai <2068> ek <1537> twn <3588> diabouliwn autwn <846>

11:7 <07311> Mmwry <03808> al <03162> dxy <07121> wharqy <05920> le <0413> law <04878> ytbwsml <08511> Myawlt <05971> ymew(11:7)

11:7 kai <2532> o <3588> laov <2992> autou <846> epikremamenov ek <1537> thv <3588> katoikiav <2733> autou <846> kai <2532> o <3588> yeov <2316> epi <1909> ta <3588> timia <5093> autou <846> yumwyhsetai <2373> kai <2532> ou <3364> mh <3165> uqwsh <5312> auton <846>

11:8 <05150> ymwxn <03648> wrmkn <03162> dxy <03820> ybl <05921> yle <02015> Kphn <06636> Myabuk <07760> Kmyva <0126> hmdak <05414> Knta <0349> Kya <03478> larvy <04042> Kngma <0669> Myrpa <05414> Knta <0349> Kya(11:8)

11:8 ti <5100> se <4771> diayw efraim <2187> uperaspiw sou <4771> israhl <2474> ti <5100> se <4771> diayw wv <3739> adama yhsomai <5087> se <4771> kai <2532> wv <3739> sebwim metestrafh <3344> h <3588> kardia <2588> mou <1473> en <1722> tw <3588> autw <846> sunetaracyh h <3588> metameleia mou <1473>

11:9 <05892> ryeb <0935> awba <03808> alw <06918> swdq <07130> Kbrqb <0582> sya <03808> alw <0595> ykna <0410> la <03588> yk <0669> Myrpa <07843> txsl <07725> bwsa <03808> al <0639> ypa <02740> Nwrx <06213> hvea <03808> al(11:9)

11:9 ou <3364> mh <3165> poihsw <4160> kata <2596> thn <3588> orghn <3709> tou <3588> yumou <2372> mou <1473> ou <3364> mh <3165> egkatalipw <1459> tou <3588> exaleifyhnai <1813> ton <3588> efraim <2187> dioti <1360> yeov <2316> egw <1473> eimi <1510> kai <2532> ouk <3364> anyrwpov <444> en <1722> soi <4771> agiov <40> kai <2532> ouk <3364> eiseleusomai <1525> eiv <1519> polin <4172>

11:10 <03220> Mym <01121> Mynb <02729> wdrxyw <07580> gasy <01931> awh <03588> yk <07580> gasy <0738> hyrak <01980> wkly <03068> hwhy <0310> yrxa(11:10)

11:10 opisw <3694> kuriou <2962> poreusomai <4198> wv <3739> lewn <3023> ereuxetai <2044> oti <3754> autov <846> wrusetai <5612> kai <2532> eksthsontai <1839> tekna <5043> udatwn <5204>

11:11 o <03068> hwhy <05002> Man <01004> Mhytb <05921> le <03427> Mytbswhw <0804> rwsa <0776> Uram <03123> hnwykw <04714> Myrumm <06833> rwpuk <02729> wdrxy(11:11)

11:11 kai <2532> eksthsontai <1839> wv <3739> orneon <3732> ex <1537> aiguptou <125> kai <2532> wv <3739> peristera <4058> ek <1537> ghv <1065> assuriwn kai <2532> apokatasthsw <600> autouv <846> eiv <1519> touv <3588> oikouv <3624> autwn <846> legei <3004> kuriov <2962>

11:12 <0539> Nman <06918> Myswdq <05973> Mew <0410> la <05973> Me <07300> dr <05750> de <03063> hdwhyw <03478> larvy <01004> tyb <04820> hmrmbw <0669> Myrpa <03585> sxkb <05437> ynbbo<12:1> (11:12)

11:12 (12:1) ekuklwsen <2944> me <1473> en <1722> qeudei <5579> efraim <2187> kai <2532> en <1722> asebeiaiv <763> oikov <3624> israhl <2474> kai <2532> iouda <2448> nun <3568> egnw <1097> autouv <846> o <3588> yeov <2316> kai <2532> laov <2992> agiov <40> keklhsetai <2564> yeou <2316>

12:1 <02986> lbwy <04714> Myruml <08081> Nmsw <03772> wtrky <0804> rwsa <05973> Me <01285> tyrbw <07235> hbry <07701> dsw <03577> bzk <03117> Mwyh <03605> lk <06921> Mydq <07291> Pdrw <07307> xwr <07462> her <0669> Myrpa<12:2> (12:1)

12:1 (12:2) o <3588> de <1161> efraim <2187> ponhron <4190> pneuma <4151> ediwxen <1377> kauswna <2742> olhn <3650> thn <3588> hmeran <2250> kena <2756> kai <2532> mataia <3152> eplhyunen <4129> kai <2532> diayhkhn <1242> meta <3326> assuriwn dieyeto kai <2532> elaion <1637> eiv <1519> aigupton <125> eneporeueto <1710>

12:2 <0> wl <07725> bysy <04611> wyllemk <01870> wykrdk <03290> bqey <05921> le <06485> dqplw <03063> hdwhy <05973> Me <03069> hwhyl <07379> byrw<12:3> (12:2)

12:2 (12:3) kai <2532> krisiv <2920> tw <3588> kuriw <2962> prov <4314> ioudan <2455> tou <3588> ekdikhsai <1556> ton <3588> iakwb <2384> kata <2596> tav <3588> odouv <3598> autou <846> kai <2532> kata <2596> ta <3588> epithdeumata autou <846> antapodwsei <467> autw <846>

12:3 <0430> Myhla <0854> ta <08280> hrv <0202> wnwabw <0251> wyxa <0853> ta <06117> bqe <0990> Njbb<12:4> (12:3)

12:3 (12:4) en <1722> th <3588> koilia <2836> epternisen ton <3588> adelfon <80> autou <846> kai <2532> en <1722> kopoiv <2873> autou <846> eniscusen <1765> prov <4314> yeon <2316>

12:4 <05973> wnme <01696> rbdy <08033> Msw <04672> wnaumy <01008> la <0> tyb <0> wl <02603> Nnxtyw <01058> hkb <03201> lkyw <04397> Kalm <0413> la <07786> rvyw<12:5> (12:4)

12:4 (12:5) kai <2532> eniscusen <1765> meta <3326> aggelou <32> kai <2532> hdunasyh <1410> eklausan <2799> kai <2532> edehyhsan <1210> mou <1473> en <1722> tw <3588> oikw <3624> wn <5607> eurosan <2147> me <1473> kai <2532> ekei <1563> elalhyh <2980> prov <4314> auton <846>

12:5 <02143> wrkz <03068> hwhy <06635> twabuh <0430> yhla <03068> hwhyw<12:6> (12:5)

12:5 (12:6) o <3588> de <1161> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841> estai <1510> mnhmosunon <3422> autou <846>

12:6 <08548> dymt <0430> Kyhla <0413> la <06960> hwqw <08104> rms <04941> jpsmw <02617> dox <07725> bwst <0430> Kyhlab <0859> htaw<12:7> (12:6)

12:6 (12:7) kai <2532> su <4771> en <1722> yew <2316> sou <4771> epistreqeiv <1994> eleon <1656> kai <2532> krima <2917> fulassou <5442> kai <2532> eggize <1448> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> sou <4771> dia <1223> pantov <3956>

12:7 <0157> bha <06231> qsel <04820> hmrm <03976> ynzam <03027> wdyb <03667> Nenk<12:8> (12:7)

12:7 (12:8) canaan <5477> en <1722> ceiri <5495> autou <846> zugov <2218> adikiav <93> katadunasteuein <2616> hgaphse <25>

12:8 <02399> ajx <0834> rsa <05771> Nwe <0> yl <04672> waumy <03808> al <03018> yeygy <03605> lk <0> yl <0202> Nwa <04672> ytaum <06238> ytrse <0389> Ka <0669> Myrpa <0559> rmayw<12:9> (12:8)

12:8 (12:9) kai <2532> eipen efraim <2187> plhn <4133> peplouthka <4147> eurhka <2147> anaquchn emautw <1683> pantev <3956> oi <3588> ponoi <4192> autou <846> ouc <3364> eureyhsontai <2147> autw <846> di <1223> adikiav <93> av <3739> hmarten <264>

12:9 <04150> dewm <03117> ymyk <0168> Mylhab <03427> Kbyswa <05750> de <04714> Myrum <0776> Uram <0430> Kyhla <03068> hwhy <0595> yknaw<12:10> (12:9)

12:9 (12:10) egw <1473> de <1161> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> anhgagon <321> se <4771> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> eti <2089> katoikiw se <4771> en <1722> skhnaiv <4633> kaywv <2531> hmera <2250> eorthv <1859>

12:10 <01819> hmda <05030> Myaybnh <03027> dybw <07235> ytybrh <02377> Nwzx <0595> yknaw <05030> Myaybnh <05921> le <01696> ytrbdw<12:11> (12:10)

12:10 (12:11) kai <2532> lalhsw <2980> prov <4314> profhtav <4396> kai <2532> egw <1473> oraseiv <3706> eplhyuna <4129> kai <2532> en <1722> cersin <5495> profhtwn <4396> wmoiwyhn <3666>

12:11 <07704> ydv <08525> ymlt <05921> le <01530> Mylgk <04196> Mtwxbzm <01571> Mg <02076> wxbz <07794> Myrws <01537> lglgb <01961> wyh <07723> aws <0389> Ka <0205> Nwa <01568> delg <0518> Ma<12:12> (12:11)

12:11 (12:12) ei <1487> mh <3165> galaad estin <1510> ara <685> qeudeiv <5571> hsan <1510> en <1722> galgal arcontev <758> yusiazontev kai <2532> ta <3588> yusiasthria <2379> autwn <846> wv <3739> celwnai epi <1909> cerson agrou <68>

12:12 <08104> rms <0802> hsabw <0802> hsab <03478> larvy <05647> dbeyw <0758> Mra <07704> hdv <03290> bqey <01272> xrbyw<12:13> (12:12)

12:12 (12:13) kai <2532> anecwrhsen <402> iakwb <2384> eiv <1519> pedion suriav <4947> kai <2532> edouleusen <1398> israhl <2474> en <1722> gunaiki <1135> kai <2532> en <1722> gunaiki <1135> efulaxato <5442>

12:13 <08104> rmsn <05030> aybnbw <04714> Myrumm <03478> larvy <0853> ta <03068> hwhy <05927> hleh <05030> aybnbw<12:14> (12:13)

12:13 (12:14) kai <2532> en <1722> profhth <4396> anhgagen <321> kuriov <2962> ton <3588> israhl <2474> ex <1537> aiguptou <125> kai <2532> en <1722> profhth <4396> diefulacyh <1314>

12:14 <0136> wynda <0> wl <07725> bysy <02781> wtprxw <05203> swjy <05921> wyle <01818> wymdw <08563> Myrwrmt <0669> Myrpa <03707> oyekh<12:15> (12:14)

12:14 (12:15) eyumwsen <2373> efraim <2187> kai <2532> parwrgisen <3949> kai <2532> to <3588> aima <129> autou <846> ep <1909> auton <846> ekcuyhsetai <1632> kai <2532> ton <3588> oneidismon <3680> autou <846> antapodwsei <467> autw <846> kuriov <2962>

13:1 <04191> tmyw <01168> lebb <0816> Msayw <03478> larvyb <01931> awh <05375> avn <07578> ttr <0669> Myrpa <01696> rbdk(13:1)

13:1 kata <2596> ton <3588> logon <3056> efraim <2187> dikaiwmata <1345> autov <846> elaben <2983> en <1722> tw <3588> israhl <2474> kai <2532> eyeto <5087> auta <846> th <3588> baal <896> kai <2532> apeyanen <599>

13:2 <05401> Nwqsy <05695> Mylge <0120> Mda <02076> yxbz <0559> Myrma <01992> Mh <0> Mhl <03605> hlk <02796> Mysrx <04639> hvem <06091> Mybue <08394> Mnwbtk <03701> Mpokm <04541> hkom <0> Mhl <06213> wveyw <02398> ajxl <03254> wpowy <06258> htew(13:2)

13:2 kai <2532> proseyeto <4369> tou <3588> amartanein <264> eti <2089> kai <2532> epoihsan <4160> eautoiv <1438> cwneuma ek <1537> tou <3588> arguriou <694> autwn <846> kat <2596> eikona <1504> eidwlwn <1497> erga <2041> tektonwn <5045> suntetelesmena <4931> autoiv <846> autoi <846> legousin <3004> yusate <2380> anyrwpouv <444> moscoi <3448> gar <1063> ekleloipasin <1587>

13:3 <0699> hbram <06227> Nsekw <01637> Nrgm <05590> reoy <04671> Umk <01980> Klh <07925> Myksm <02919> ljkw <01242> rqb <06051> Nnek <01961> wyhy <03651> Nkl(13:3)

13:3 dia <1223> touto <3778> esontai <1510> wv <3739> nefelh <3507> prwinh <4407> kai <2532> wv <3739> drosov oryrinh <3720> poreuomenh <4198> wsper <3746> cnouv apofuswmenov af <575> alwnov <257> kai <2532> wv <3739> atmiv <822> apo <575> akridwn <200>

13:4 <01115> ytlb <0369> Nya <03467> eyswmw <03045> edt <03808> al <02108> ytlwz <0430> Myhlaw <04714> Myrum <0776> Uram <0430> Kyhla <03068> hwhy <0595> yknaw(13:4)

13:4 egw <1473> de <1161> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> sterewn <4732> ouranon <3772> kai <2532> ktizwn <2936> ghn <1065> ou <3739> ai <3588> ceirev <5495> ektisan <2936> pasan <3956> thn <3588> stratian <4756> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> ou <3364> paredeixa soi <4771> auta <846> tou <3588> poreuesyai <4198> opisw <3694> autwn <846> kai <2532> egw <1473> anhgagon <321> se <4771> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> kai <2532> yeon <2316> plhn <4133> emou <1473> ou <3364> gnwsh <1097> kai <2532> swzwn <4982> ouk <3364> estin <1510> parex emou <1473>

13:5 <08514> twbalt <0776> Urab <04057> rbdmb <03045> Kytedy <0589> yna(13:5)

13:5 egw <1473> epoimainon <4165> se <4771> en <1722> th <3588> erhmw <2048> en <1722> gh <1065> aoikhtw

13:6 <07911> ynwxks <03651> Nk <05921> le <03820> Mbl <07311> Mryw <07646> webv <07646> webvyw <04830> Mtyermk(13:6)

13:6 kata <2596> tav <3588> nomav <3542> autwn <846> kai <2532> eneplhsyhsan eiv <1519> plhsmonhn <4140> kai <2532> uqwyhsan <5312> ai <3588> kardiai <2588> autwn <846> eneka <1752> toutou <3778> epelayonto mou <1473>

13:7 <07789> rwsa <01870> Krd <05921> le <05246> rmnk <07826> lxs <03644> wmk <0> Mhl <01961> yhaw(13:7)

13:7 kai <2532> esomai <1510> autoiv <846> wv <3739> panyhr kai <2532> wv <3739> pardaliv <3917> kata <2596> thn <3588> odon <3598> assuriwn

13:8 <01234> Meqbt <07704> hdvh <02416> tyx <03833> ayblk <08033> Ms <0398> Mlkaw <03820> Mbl <05458> rwgo <07167> erqaw <07909> lwks <01677> bdk <06298> Msgpa(13:8)

13:8 apanthsomai <528> autoiv <846> wv <3739> arkov aporoumenh <639> kai <2532> diarrhxw sugkleismon kardiav <2588> autwn <846> kai <2532> katafagontai <2719> autouv <846> ekei <1563> skumnoi drumou yhria <2342> agrou <68> diaspasei <1288> autouv <846>

13:9 <05828> Krzeb <0> yb <03588> yk <03478> larvy <07843> Ktxs(13:9)

13:9 th <3588> diafyora <1312> sou <4771> israhl <2474> tiv <5100> bohyhsei <997>

13:10 <08269> Myrvw <04428> Klm <0> yl <05414> hnt <0559> trma <0834> rsa <08199> Kyjpsw <05892> Kyre <03605> lkb <03467> Keyswyw <0645> awpa <04428> Kklm <0165> yha(13:10)

13:10 pou <4225> o <3588> basileuv <935> sou <4771> outov <3778> kai <2532> diaswsatw <1295> se <4771> en <1722> pasaiv <3956> taiv <3588> polesin <4172> sou <4771> krinatw <2919> se <4771> on <3739> eipav dov <1325> moi <1473> basilea <935> kai <2532> arconta <758>

13:11 o <05678> ytrbeb <03947> xqaw <0639> ypab <04428> Klm <0> Kl <05414> Nta(13:11)

13:11 kai <2532> edwka <1325> soi <4771> basilea <935> en <1722> orgh <3709> mou <1473> kai <2532> escon <2192> en <1722> tw <3588> yumw <2372> mou <1473>

13:12 <02403> wtajx <06845> hnwpu <0669> Myrpa <05771> Nwe <06887> rwru(13:12)

13:12 sustrofhn <4963> adikiav <93> efraim <2187> egkekrummenh h <3588> amartia <266> autou <846>

13:13 <01121> Mynb <04866> rbsmb <05975> dmey <03808> al <06256> te <03588> yk <02450> Mkx <03808> al <01121> Nb <01931> awh <0> wl <0935> waby <03205> hdlwy <02256> ylbx(13:13)

13:13 wdinev <5604> wv <3739> tiktoushv <5088> hxousin <1854> autw <846> outov <3778> o <3588> uiov <5207> sou <4771> ou <3364> fronimov <5429> dioti <1360> ou <3364> mh <3165> uposth en <1722> suntribh teknwn <5043>

13:14 <05869> ynyem <05641> rtoy <05164> Mxn <07585> lwas <06987> Kbjq <0165> yha <04194> twm <01698> Kyrbd <0165> yha <01350> Mlaga <04194> twmm <06299> Mdpa <07585> lwas <03027> dym(13:14)

13:14 ek <1537> ceirov <5495> adou <86> rusomai autouv <846> kai <2532> ek <1537> yanatou <2288> lutrwsomai <3084> autouv <846> pou <4225> h <3588> dikh <1349> sou <4771> yanate <2288> pou <4225> to <3588> kentron <2759> sou <4771> adh <86> paraklhsiv <3874> kekruptai <2928> apo <575> ofyalmwn <3788> mou <1473>

13:15 <02532> hdmx <03627> ylk <03605> lk <0214> ruwa <08154> hosy <01931> awh <04599> wnyem <02717> brxyw <04726> wrwqm <0954> swbyw <05927> hle <04057> rbdmm <03068> hwhy <07307> xwr <06921> Mydq <0935> awby <06500> ayrpy <0251> Myxa <0996> Nb <01931> awh <03588> yk(13:15)

13:15 dioti <1360> outov <3778> ana <303> meson <3319> adelfwn <80> diastelei epaxei anemon <417> kauswna <2742> kuriov <2962> ek <1537> thv <3588> erhmou <2048> ep <1909> auton <846> kai <2532> anaxhranei tav <3588> flebav autou <846> exerhmwsei tav <3588> phgav <4077> autou <846> autov <846> kataxhranei thn <3588> ghn <1065> autou <846> kai <2532> panta <3956> ta <3588> skeuh <4632> ta <3588> epiyumhta autou <846>

13:16 P <01234> weqby <02030> wytwyrhw <07376> wsjry <05768> Mhylle <05307> wlpy <02719> brxb <0430> hyhlab <04784> htrm <03588> yk <08111> Nwrms <0816> Msat<14:1> (13:16)

13:16 (14:1) afanisyhsetai samareia oti <3754> antesth prov <4314> ton <3588> yeon <2316> authv <846> en <1722> romfaia pesountai <4098> autoi <846> kai <2532> ta <3588> upotityia autwn <846> edafisyhsontai <1474> kai <2532> ai <3588> en <1722> gastri <1064> ecousai <2192> autwn <846> diarraghsontai

14:1 <05771> Knweb <03782> tlsk <03588> yk <0430> Kyhla <03068> hwhy <05704> de <03478> larvy <07725> hbws<14:2> (14:1)

14:1 (14:2) epistrafhti <1994> israhl <2474> prov <4314> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> sou <4771> dioti <1360> hsyenhsav <770> en <1722> taiv <3588> adikiaiv <93> sou <4771>

14:2 <08193> wnytpv <06499> Myrp <07999> hmlsnw <02896> bwj <03947> xqw <05771> Nwe <05375> avt <03605> lk <0413> wyla <0559> wrma <03068> hwhy <0413> la <07725> wbwsw <01697> Myrbd <05973> Mkme <03947> wxq<14:3> (14:2)

14:2 (14:3) labete <2983> mey <3326> eautwn <1438> logouv <3056> kai <2532> epistrafhte <1994> prov <4314> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> umwn <4771> eipate autw <846> opwv <3704> mh <3165> labhte <2983> adikian <93> kai <2532> labhte <2983> agaya <18> kai <2532> antapodwsomen <467> karpon <2590> ceilewn <5491> hmwn <1473>

14:3 <03490> Mwty <07355> Mxry <0> Kb <0834> rsa <03027> wnydy <04639> hveml <0430> wnyhla <05750> dwe <0559> rman <03808> alw <07392> bkrn <03808> al <05483> owo <05921> le <03467> wneyswy <03808> al <0804> rwsa<14:4> (14:3)

14:3 (14:4) assour ou <3364> mh <3165> swsh <4982> hmav <1473> ef <1909> ippon <2462> ouk <3364> anabhsomeya <305> ouketi <3765> mh <3165> eipwmen yeoi <2316> hmwn <1473> toiv <3588> ergoiv <2041> twn <3588> ceirwn <5495> hmwn <1473> o <3588> en <1722> soi <4771> elehsei <1653> orfanon <3737>

14:4 <04480> wnmm <0639> ypa <07725> bs <03588> yk <05071> hbdn <0157> Mbha <04878> Mtbwsm <07495> apra<14:5> (14:4)

14:4 (14:5) iasomai <2390> tav <3588> katoikiav <2733> autwn <846> agaphsw <25> autouv <846> omologwv oti <3754> apestreqen <654> h <3588> orgh <3709> mou <1473> ap <575> autwn <846>

14:5 <03844> Nwnblk <08328> wysrs <05221> Kyw <07799> hnswsk <06524> xrpy <03478> larvyl <02919> ljk <01961> hyha<14:6> (14:5)

14:5 (14:6) esomai <1510> wv <3739> drosov tw <3588> israhl <2474> anyhsei wv <3739> krinon <2918> kai <2532> balei <906> tav <3588> rizav autou <846> wv <3739> o <3588> libanov <3030>

14:6 <03844> Nwnblk <0> wl <07381> xyrw <01935> wdwh <02132> tyzk <01961> yhyw <03127> wytwqny <01980> wkly<14:7> (14:6)

14:6 (14:7) poreusontai <4198> oi <3588> kladoi <2798> autou <846> kai <2532> estai <1510> wv <3739> elaia <1636> katakarpov kai <2532> h <3588> osfrasia autou <846> wv <3739> libanou <3030>

14:7 o <03844> Nwnbl <03196> Nyyk <02143> wrkz <01612> Npgk <06524> wxrpyw <01715> Ngd <02421> wyxy <06738> wlub <03427> ybsy <07725> wbsy<14:8> (14:7)

14:7 (14:8) epistreqousin <1994> kai <2532> kayiountai <2523> upo <5259> thn <3588> skephn autou <846> zhsontai <2198> kai <2532> meyusyhsontai <3184> sitw <4621> kai <2532> exanyhsei wv <3739> ampelov <288> to <3588> mnhmosunon <3422> autou <846> wv <3739> oinov <3631> libanou <3030>

14:8 <04672> aumn <06529> Kyrp <04480> ynmm <07488> Nner <01265> swrbk <0589> yna <07789> wnrwsaw <06030> ytyne <0589> yna <06091> Mybuel <05750> dwe <0> yl <04100> hm <0669> Myrpa<14:9> (14:8)

14:8 (14:9) tw <3588> efraim <2187> ti <5100> autw <846> eti <2089> kai <2532> eidwloiv <1497> egw <1473> etapeinwsa <5013> auton <846> kai <2532> egw <1473> katiscusw <2729> auton <846> egw <1473> wv <3739> arkeuyov pukazousa ex <1537> emou <1473> o <3588> karpov <2590> sou <4771> eurhtai <2147>

14:9 <0> Mb <03782> wlsky <06586> Myespw <0> Mb <01980> wkly <06662> Myqduw <03069> hwhy <01870> ykrd <03477> Myrsy <03588> yk <03045> Medyw <0995> Nwbn <0428> hla <0995> Nbyw <02450> Mkx <04310> ym<14:10> (14:9)

14:9 (14:10) tiv <5100> sofov <4680> kai <2532> sunhsei <4920> tauta <3778> h <2228> sunetov <4908> kai <2532> epignwsetai <1921> auta <846> dioti <1360> euyeiai <2117> ai <3588> odoi <3598> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> dikaioi <1342> poreusontai <4198> en <1722> autaiv <846> oi <3588> de <1161> asebeiv <765> asyenhsousin <770> en <1722> autaiv <846>TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA