TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Hakim-hakim 14:19

14:19 P <01> whyba <01004> tyb <05927> leyw <0639> wpa <02734> rxyw <02420> hdyxh <05046> ydygml <02487> twpylxh <05414> Ntyw <02488> Mtwuylx <0853> ta <03947> xqyw <0376> sya <07970> Mysls <01992> Mhm <05221> Kyw <0831> Nwlqsa <03381> dryw <03068> hwhy <07307> xwr <05921> wyle <06743> xlutw(14:19)

14:19 kai <2532> kateuyunen <2720> ep <1909> auton <846> pneuma <4151> kuriou <2962> kai <2532> katebh <2597> eiv <1519> askalwna kai <2532> epaisen <3815> ekeiyen <1564> triakonta <5144> andrav <435> kai <2532> elaben <2983> tav <3588> stolav <4749> autwn <846> kai <2532> edwken <1325> toiv <3588> apaggeilasin to <3588> problhma kai <2532> eyumwyh <2373> orgh <3709> samqwn <4546> kai <2532> anebh <305> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> patrov <3962> autou <846>

Hakim-hakim 15:14

15:14 <03027> wydy <05921> lem <0612> wyrwoa <04549> womyw <0784> sab <01197> wreb <0834> rsa <06593> Mytspk <02220> wytwewrz <05921> le <0834> rsa <05688> Mytbeh <01961> hnyyhtw <03068> hwhy <07307> xwr <05921> wyle <06743> xlutw <07125> wtarql <07321> weyrh <06430> Mytslpw <03896> yxl <05704> de <0935> ab <01931> awh(15:14)

15:14 kai <2532> autov <846> hlyen <2064> ewv <2193> siagonov <4600> kai <2532> oi <3588> allofuloi <246> hlalaxan <214> eiv <1519> apanthsin autou <846> kai <2532> edramon <5143> eiv <1519> sunanthsin <4877> autou <846> kai <2532> kathuyunen <2720> ep <1909> auton <846> pneuma <4151> kuriou <2962> kai <2532> egenonto <1096> ta <3588> kalwdia ta <3588> en <1722> toiv <3588> braciosin <1023> autou <846> wsei <5616> stippuon hnika <2259> an <302> osfranyh purov <4442> kai <2532> dieluyhsan <1262> oi <3588> desmoi apo <575> twn <3588> bracionwn <1023> autou <846>

Hakim-hakim 16:28-30

16:28 <06430> Mytslpm <05869> ynye <08147> ytsm <0259> txa <05359> Mqn <05358> hmqnaw <0430> Myhlah <02088> hzh <06471> Meph <0389> Ka <04994> an <02388> ynqzxw <04994> an <02142> ynrkz <03068> hwhy <0136> ynda <0559> rmayw <03069> hwhy <0413> la <08123> Nwsms <07121> arqyw(16:28)

16:28 kai <2532> ebohsen <994> samqwn <4546> prov <4314> kurion <2962> kai <2532> eipen kurie <2962> kurie <2962> mnhsyhti <3403> mou <1473> kai <2532> eniscuson <1765> me <1473> dh <1161> plhn <4133> eti <2089> to <3588> apax <530> touto <3778> kai <2532> ekdikhsw <1556> ekdikhsin <1557> mian <1519> anti <473> twn <3588> duo <1417> ofyalmwn <3788> mou <1473> ek <1537> twn <3588> allofulwn <246>

16:29 <08040> wlamvb <0259> dxaw <03225> wnymyb <0259> dxa <05921> Mhyle <05564> Kmoyw <05921> Mhyle <03559> Nwkn <01004> tybh <0834> rsa <08432> Kwth <05982> ydwme <08147> yns <0853> ta <08123> Nwsms <03943> tplyw(16:29)

16:29 kai <2532> perielaben samqwn <4546> touv <3588> duo <1417> stulouv <4769> touv <3588> mesouv <3319> ef <1909> wn <3739> o <3588> oikov <3624> epesthrikto <1991> ep <1909> autwn <846> kai <2532> epesthrisato <1991> ep <1909> autoiv <846> ena <1519> en <1722> th <3588> dexia <1188> autou <846> kai <2532> ena <1519> en <1722> th <3588> aristera <710> autou <846>

16:30 <02416> wyyxb <04191> tymh <0834> rsam <07227> Mybr <04194> wtwmb <04191> tymh <0834> rsa <04191> Mytmh <01961> wyhyw <0> wb <0834> rsa <05971> Meh <03605> lk <05921> lew <05633> Mynroh <05921> le <01004> tybh <05307> lpyw <03581> xkb <05186> jyw <06430> Mytslp <05973> Me <05315> yspn <04191> twmt <08123> Nwsms <0559> rmayw(16:30)

16:30 kai <2532> eipen samqwn <4546> apoyanetw <599> h <3588> quch <5590> mou <1473> meta <3326> twn <3588> allofulwn <246> kai <2532> eklinen <2827> en <1722> iscui <2479> kai <2532> epesen <4098> o <3588> oikov <3624> epi <1909> touv <3588> satrapav kai <2532> epi <1909> panta <3956> ton <3588> laon <2992> ton <3588> en <1722> autw <846> kai <2532> egenonto <1096> oi <3588> teynhkotev <2348> ouv <3739> eyanatwsen <2289> samqwn <4546> en <1722> tw <3588> yanatw <2288> autou <846> pleiouv <4183> uper <5228> ouv <3739> eyanatwsen <2289> en <1722> th <3588> zwh <2222> autou <846>TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA