TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Hakim-hakim 14:1-20

14:1 <06430> Mytslp <01323> twnbm <08553> htnmtb <0802> hsa <07200> aryw <08553> htnmt <08123> Nwsms <03381> dryw(14:1)

14:1 kai <2532> katebh <2597> samqwn <4546> eiv <1519> yamnaya kai <2532> eiden <3708> gunaika <1135> en <1722> yamnaya ek <1537> twn <3588> yugaterwn <2364> twn <3588> allofulwn <246> kai <2532> hresen <700> enwpion <1799> autou <846>

14:2 <0802> hsal <0> yl <0853> htwa <03947> wxq <06258> htew <06430> Mytslp <01323> twnbm <08553> htnmtb <07200> ytyar <0802> hsa <0559> rmayw <0517> wmalw <01> wybal <05046> dgyw <05927> leyw(14:2)

14:2 kai <2532> anebh <305> kai <2532> aphggeilen tw <3588> patri <3962> autou <846> kai <2532> th <3588> mhtri <3384> autou <846> kai <2532> eipen gunaika <1135> ewraka <3708> en <1722> yamnaya apo <575> twn <3588> yugaterwn <2364> twn <3588> allofulwn <246> kai <2532> nun <3568> labete <2983> moi <1473> authn <846> eiv <1519> gunaika <1135>

14:3 <05869> ynyeb <03474> hrsy <01931> ayh <03588> yk <0> yl <03947> xq <0853> htwa <01> wyba <0413> la <08123> Nwsms <0559> rmayw <06189> Mylreh <06430> Mytslpm <0802> hsa <03947> txql <01980> Klwh <0859> hta <03588> yk <0802> hsa <05971> yme <03605> lkbw <0251> Kyxa <01323> twnbb <0369> Nyah <0517> wmaw <01> wyba <0> wl <0559> rmayw(14:3)

14:3 kai <2532> eipen autw <846> o <3588> pathr <3962> autou <846> kai <2532> h <3588> mhthr <3384> autou <846> mh <3165> ouk <3364> estin <1510> apo <575> twn <3588> yugaterwn <2364> twn <3588> adelfwn <80> sou <4771> kai <2532> en <1722> panti <3956> tw <3588> law <2992> mou <1473> gunh <1135> oti <3754> su <4771> poreuh <4198> labein <2983> gunaika <1135> ek <1537> twn <3588> allofulwn <246> twn <3588> aperitmhtwn <564> kai <2532> eipen samqwn <4546> prov <4314> ton <3588> patera <3962> autou <846> tauthn <3778> labe <2983> moi <1473> oti <3754> hresen <700> en <1722> ofyalmoiv <3788> mou <1473>

14:4 P <03478> larvyb <04910> Mylsm <06430> Mytslp <01931> ayhh <06256> tebw <06430> Mytslpm <01245> sqbm <01931> awh <08385> hnat <03588> yk <01931> ayh <03068> hwhym <03588> yk <03045> wedy <03808> al <0517> wmaw <01> wybaw(14:4)

14:4 kai <2532> o <3588> pathr <3962> autou <846> kai <2532> h <3588> mhthr <3384> autou <846> ouk <3364> egnwsan <1097> oti <3754> para <3844> kuriou <2962> estin <1510> oti <3754> antapodoma autov <846> ekzhtei <1567> ek <1537> twn <3588> allofulwn <246> kai <2532> en <1722> tw <3588> kairw <2540> ekeinw <1565> allofuloi <246> ekurieuon <2961> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474>

14:5 <07125> wtarql <07580> gas <0738> twyra <03715> rypk <02009> hnhw <08553> htnmt <03754> ymrk <05704> de <0935> wabyw <08553> htnmt <0517> wmaw <01> wybaw <08123> Nwsms <03381> dryw(14:5)

14:5 kai <2532> katebh <2597> samqwn <4546> kai <2532> o <3588> pathr <3962> autou <846> kai <2532> h <3588> mhthr <3384> autou <846> eiv <1519> yamnaya kai <2532> exeklinen <1578> eiv <1519> ampelwna <290> yamnaya kai <2532> idou <2400> skumnov leontwn <3023> wruomenov <5612> eiv <1519> apanthsin autou <846>

14:6 <06213> hve <0834> rsa <0853> ta <0517> wmalw <01> wybal <05046> dygh <03808> alw <03027> wdyb <0369> Nya <03972> hmwamw <01423> ydgh <08156> eosk <08156> wheosyw <03068> hwhy <07307> xwr <05921> wyle <06743> xlutw(14:6)

14:6 kai <2532> kathuyunen <2720> ep <1909> auton <846> pneuma <4151> kuriou <2962> kai <2532> diespasen <1288> auton <846> wsei <5616> diaspasai <1288> erifon <2056> aigwn kai <2532> ouden <3762> hn <1510> en <1722> th <3588> ceiri <5495> autou <846> kai <2532> ouk <3364> aphggeilen tw <3588> patri <3962> autou <846> oude <3761> th <3588> mhtri <3384> a <3739> epoihsen <4160>

14:7 <08123> Nwsms <05869> ynyeb <03474> rsytw <0802> hsal <01696> rbdyw <03381> dryw(14:7)

14:7 kai <2532> katebhsan <2597> kai <2532> elalhsan <2980> th <3588> gunaiki <1135> kai <2532> hresen <700> enwpion <1799> samqwn <4546>

14:8 <01706> sbdw <0738> hyrah <01472> tywgb <01682> Myrwbd <05712> tde <02009> hnhw <0738> hyrah <04658> tlpm <0853> ta <07200> twarl <05493> royw <03947> htxql <03117> Mymym <07725> bsyw(14:8)

14:8 kai <2532> epestreqen <1994> mey <3326> hmerav <2250> labein <2983> authn <846> kai <2532> exeklinen <1578> idein <3708> to <3588> ptwma <4430> tou <3588> leontov <3023> kai <2532> idou <2400> sustrofh <4963> melisswn en <1722> tw <3588> stomati <4750> tou <3588> leontov <3023> kai <2532> meli <3192> hn <1510>

14:9 <01706> sbdh <07287> hdr <0738> hyrah <01472> tywgm <03588> yk <0> Mhl <05046> dygh <03808> alw <0398> wlkayw <0> Mhl <05414> Ntyw <0517> wma <0413> law <01> wyba <0413> la <01980> Klyw <0398> lkaw <01980> Kwlh <01980> Klyw <03709> wypk <0413> la <07287> whdryw(14:9)

14:9 kai <2532> exeilen <1807> auto <846> eiv <1519> to <3588> stoma <4750> autou <846> kai <2532> eporeuyh <4198> poreuomenov <4198> kai <2532> esywn <2068> kai <2532> eporeuyh <4198> prov <4314> ton <3588> patera <3962> autou <846> kai <2532> prov <4314> thn <3588> mhtera <3384> autou <846> kai <2532> edwken <1325> autoiv <846> kai <2532> efagon <2068> kai <2532> ouk <3364> aphggeilen autoiv <846> oti <3754> ek <1537> thv <3588> exewv <1838> tou <3588> leontov <3023> exeilen <1807> to <3588> meli <3192>

14:10 <0970> Myrwxbh <06213> wvey <03651> Nk <03588> yk <04960> htsm <08123> Nwsms <08033> Ms <06213> veyw <0802> hsah <0413> la <01> whyba <03381> dryw(14:10)

14:10 kai <2532> katebh <2597> o <3588> pathr <3962> autou <846> prov <4314> thn <3588> gunaika <1135> kai <2532> epoihsen <4160> ekei <1563> samqwn <4546> poton <4224> hmerav <2250> epta <2033> oti <3754> outwv <3778> epoioun <4160> oi <3588> neaniskoi <3495>

14:11 <0854> wta <01961> wyhyw <04828> Myerm <07970> Mysls <03947> wxqyw <0853> wtwa <07200> Mtwark <01961> yhyw(14:11)

14:11 kai <2532> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> fobeisyai <5399> autouv <846> auton <846> proskatesthsan autw <846> etairouv <2083> triakonta <5144> kai <2532> hsan <1510> met <3326> autou <846>

14:12 <0899> Mydgb <02487> tplx <07970> Myslsw <05466> Mynydo <07970> Mysls <0> Mkl <05414> yttnw <04672> Mtaumw <04960> htsmh <03117> ymy <07651> tebs <0> yl <0853> htwa <05046> wdygt <05046> dgh <0518> Ma <02420> hdyx <0> Mkl <04994> an <02330> hdwxa <08123> Nwsms <0> Mhl <0559> rmayw(14:12)

14:12 kai <2532> eipen autoiv <846> samqwn <4546> probalw <4261> umin <4771> problhma kai <2532> ean <1437> apaggeilhte moi <1473> to <3588> problhma en <1722> taiv <3588> epta <2033> hmeraiv <2250> tou <3588> potou <4224> dwsw <1325> umin <4771> triakonta <5144> sindonav <4616> kai <2532> triakonta <5144> stolav <4749>

14:13 <08085> hnemsnw <02420> Ktdyx <02330> hdwx <0> wl <0559> wrmayw <0899> Mydgb <02487> twpylx <07970> Myslsw <05466> Mynydo <07970> Mysls <0> yl <0859> Mta <05414> Mttnw <0> yl <05046> dyghl <03201> wlkwt <03808> al <0518> Maw(14:13)

14:13 kai <2532> ean <1437> mh <3165> dunasyhte <1410> apaggeilai moi <1473> kai <2532> dwsete <1325> umeiv <4771> emoi <1473> triakonta <5144> sindonav <4616> kai <2532> triakonta <5144> stolav <4749> imatiwn <2440> kai <2532> eipan autw <846> probalou <4261> to <3588> problhma sou <4771> kai <2532> akousomeya <191> autou <846>

14:14 <03117> Mymy <07969> tsls <02420> hdyxh <05046> dyghl <03201> wlky <03808> alw <04966> qwtm <03318> auy <05794> zemw <03978> lkam <03318> auy <0398> lkahm <0> Mhl <0559> rmayw(14:14)

14:14 kai <2532> eipen autoiv <846> ek <1537> tou <3588> esyontov <2068> exhlyen <1831> brwsiv <1035> kai <2532> ex <1537> iscurou <2478> exhlyen <1831> gluku <1099> kai <2532> ouk <3364> hdunasyhsan <1410> apaggeilai to <3588> problhma epi <1909> treiv <5140> hmerav <2250>

14:15 <03808> alh <0> wnl <07121> Mtarq <03423> wnsrylh <0784> sab <01> Kyba <01004> tyb <0853> taw <0853> Ktwa <08313> Prvn <06435> Np <02420> hdyxh <0853> ta <0> wnl <05046> dgyw <0376> Ksya <0853> ta <06601> ytp <08123> Nwsms <0802> tsal <0559> wrmayw <07637> yeybsh <03117> Mwyb <01961> yhyw(14:15)

14:15 kai <2532> egeneto <1096> en <1722> th <3588> hmera <2250> th <3588> tetarth <5067> kai <2532> eipan th <3588> gunaiki <1135> samqwn <4546> apathson <538> dh <1161> ton <3588> andra <435> sou <4771> kai <2532> apaggeilatw soi <4771> to <3588> problhma mhpote <3379> empuriswmen se <4771> kai <2532> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> patrov <3962> sou <4771> en <1722> puri <4442> h <2228> ptwceusai <4433> ekalesate <2564> hmav <1473>

14:16 <05046> dyga <0> Klw <05046> ytdgh <03808> al <0517> ymalw <01> ybal <02009> hnh <0> hl <0559> rmayw <05046> htdgh <03808> al <0> ylw <05971> yme <01121> ynbl <02330> tdx <02420> hdyxh <0157> yntbha <03808> alw <08130> yntanv <07535> qr <0559> rmatw <05921> wyle <08123> Nwsms <0802> tsa <01058> Kbtw(14:16)

14:16 kai <2532> eklausen <2799> h <3588> gunh <1135> samqwn <4546> ep <1909> auton <846> kai <2532> eipen autw <846> memishkav <3404> me <1473> kai <2532> ouk <3364> hgaphkav <25> me <1473> oti <3754> to <3588> problhma o <3739> proebalou <4261> toiv <3588> uioiv <5207> tou <3588> laou <2992> mou <1473> kamoi ouk <3364> aphggeilav auto <846> kai <2532> eipen auth <846> samqwn <4546> idou <2400> tw <3588> patri <3962> mou <1473> kai <2532> th <3588> mhtri <3384> mou <1473> ouk <3364> aphggeila auto <846> kai <2532> soi <4771> apaggelw

14:17 <05971> hme <01121> ynbl <02420> hdyxh <05046> dgtw <06693> whtqyuh <03588> yk <0> hl <05046> dgyw <07637> yeybsh <03117> Mwyb <01961> yhyw <04960> htsmh <0> Mhl <01961> hyh <0834> rsa <03117> Mymyh <07651> tebs <05921> wyle <01058> Kbtw(14:17)

14:17 kai <2532> eklausen <2799> ep <1909> auton <846> epi <1909> tav <3588> epta <2033> hmerav <2250> en <1722> aiv <3739> hn <1510> en <1722> autaiv <846> o <3588> potov <4224> kai <2532> egeneto <1096> en <1722> th <3588> hmera <2250> th <3588> ebdomh <1442> kai <2532> aphggeilen auth <846> oti <3754> parhnwclhsen <3926> auton <846> kai <2532> auth <846> aphggeilen toiv <3588> uioiv <5207> tou <3588> laou <2992> authv <846>

14:18 <02420> ytdyx <04672> Mtaum <03808> al <05697> ytlgeb <02790> Mtsrx <03884> alwl <0> Mhl <0559> rmayw <0738> yram <05794> ze <04100> hmw <01706> sbdm <04966> qwtm <04100> hm <02775> horxh <0935> aby <02962> Mrjb <07637> yeybsh <03117> Mwyb <05892> ryeh <0376> ysna <0> wl <0559> wrmayw(14:18)

14:18 kai <2532> eipan autw <846> oi <3588> andrev <435> thv <3588> polewv <4172> en <1722> th <3588> hmera <2250> th <3588> ebdomh <1442> prin <4250> dunai <1417> ton <3588> hlion <2246> ti <5100> glukuteron <1099> melitov <3192> kai <2532> ti <5100> iscuroteron <2478> leontov <3023> kai <2532> eipen autoiv <846> samqwn <4546> ei <1487> mh <3165> katedamasate mou <1473> thn <3588> damalin <1151> ouk <3364> an <302> eurete <2147> to <3588> problhma mou <1473>

14:19 P <01> whyba <01004> tyb <05927> leyw <0639> wpa <02734> rxyw <02420> hdyxh <05046> ydygml <02487> twpylxh <05414> Ntyw <02488> Mtwuylx <0853> ta <03947> xqyw <0376> sya <07970> Mysls <01992> Mhm <05221> Kyw <0831> Nwlqsa <03381> dryw <03068> hwhy <07307> xwr <05921> wyle <06743> xlutw(14:19)

14:19 kai <2532> kateuyunen <2720> ep <1909> auton <846> pneuma <4151> kuriou <2962> kai <2532> katebh <2597> eiv <1519> askalwna kai <2532> epaisen <3815> ekeiyen <1564> triakonta <5144> andrav <435> kai <2532> elaben <2983> tav <3588> stolav <4749> autwn <846> kai <2532> edwken <1325> toiv <3588> apaggeilasin to <3588> problhma kai <2532> eyumwyh <2373> orgh <3709> samqwn <4546> kai <2532> anebh <305> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> patrov <3962> autou <846>

14:20 <0> wl <07462> her <0834> rsa <04828> wherml <08123> Nwsms <0802> tsa <01961> yhtw(14:20)

14:20 kai <2532> sunwkhsen <4924> h <3588> gunh <1135> samqwn <4546> tw <3588> numfagwgw autou <846> ov <3739> hn <1510> etairov <2083> autou <846>TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA